(18.20 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Druhý pozměňovací návrh se týká obce jako osoby povinné k dani. Působnost obcí jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství představuje velmi komplexní činnost hospodářské povahy. Systém obce pro nakládání s odpadem může provozovat obec samostatně, prostřednictvím odpadové firmy, která může být vlastněna obcí nebo svazky obcí, nebo prostřednictvím privátní odpadové firmy, u které si obce nakupují službu zajištění provozu systému nakládání s odpady včetně tříděného sběru. Obdobné služby a činnosti jako obce mohou minimálně pro část odpadů poskytovat i oprávněné osoby. Obec navíc může v rámci systému nakládání s odpady pro občany buď vybírat poplatek za komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky vydané v samostatné působnosti obce, místní poplatek za provoz systému nakládání s odpadem podle zvláštního zákona, anebo úhradu na nakládání s odpadem od fyzických osob na základě smlouvy. V některých z výše uvedených případů je režim DPH u obcí nejednoznačný a vede k různé aplikaci DPH v praxi. Všechny subjekty zapojené do odpadového hospodářství s výjimkou obcí jsou navíc pro účely DPH považovány za osoby povinné k dani. Tím dochází na trhu nakládání s odpadem k výraznému narušení hospodářské soutěže. Zařazením sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb do přílohy číslo I činností, při nichž jsou obce osobami povinnými k dani, se sjednocuje daňový režim pro všechny subjekty na trhu.

Děkuji za pozornost a přihlásím se potom v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Řehounek, připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh, který je nahrán pod číslem 4939, je de facto velmi podobný, jako je pozměňovací návrh, který tady před chvílí komentoval můj kolega poslanec Elfmark, i věci týkající se zdůvodnění, proč by měly být osoby, resp. obce zařazeny do přílohy číslo I, resp. činnosti zařazení, sběru, přepravy, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb, aby došlo ke sjednocení trhu, protože některé obce jsou povinny k dani, některé nejsou. Takže já ten pozměňovací návrh jsem nahrál ještě dříve než kolega Elfmark. Nebudu tady opakovat, protože to odůvodnění by bylo velmi podobné, a přihlásím se potom k tomu nahranému pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Janu Krutákovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém pozměňovacím návrhu vedeném ve sněmovním dokumentu pod číslem 5752 navrhuji do zákona doplnit novou, pátou část, kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Navrhovaná změna spočívá v přidání nové položky do přílohy číslo II, konkrétně bod znějící: Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití druhotné suroviny. Důvodem pro zařazení této služby pod první sníženou sazbu DPH je nutnost zavést podporu zpracovatelského a recyklačního odvětví, a tím rovněž přispět ke splnění evropských cílů na zvýšení recyklace vyplývajících z právě transponovaných směrnic.

Návrh zákona o odpadech a další s ním předkládané zákony včetně tisku 678, které mají tuto novou evropskou legislativu transponovat, bohužel neobsahují potřebné ekonomické nástroje podporující recyklaci v dostatečné míře. Stejný návrh jsem již předložila v garančním výboru a dostala jsem bohužel zamítavé stanovisko Ministerstva životního prostředí s odůvodněním, že se jedná o divokého jezdce, tzv. nepřijatelný legislativní přílepek. Nejsem sice ústavním právníkem, nicméně pokud dobře chápu, Ústavní soud se přílepkům věnoval ve svém nálezu a stanovil kritéria, podle kterých se právě takový divoký jezdec pozná. Pozměňovací návrh se musí vztahovat k předmětu posuzovaného zákona, jeho fundamentální účel musí mít úzký vztah k fundamentálnímu účelu projednávaného návrhu zákona. Úprava specifického předmětu nesmí být pozměněna ustanovením obecné povahy, obecný předmět smí být měněn specifickým návrhem a pozměňovací návrh obsahující trvalou změnu k návrhu zákona, který předvídá přechodnou změnu v právu, nelze považovat za návrh mající úzký vztah. Pokud tato kritéria zhodnotím, domnívám se, že se v mém případě o divokého jezdce nejedná, neboť s předmětem zákona má můj návrh souznít.

Sama vláda pokládá předloženou novelu za snahu dosáhnout závazků v oblasti recyklace a právě toto můj návrh umožňuje. Proto znovu předkládám tento pozměňovací návrh, který je v systému veden, jak už jsem se zmínila, pod číslem 5752, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy ani z místa, tudíž končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Nepadl žádný návrh na vrácení, tím pádem zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První je pan poslanec Jan Řehounek, připraví se pan poslanec Jan Schiller. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, tak jak jsem uvedl v obecné rozpravě, hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4939. V krátkosti - zařadit do přílohy číslo I bod sběr, přeprava, třídění nebo dodání komunálního odpadu včetně souvisejících služeb. Odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vystoupí pan poslanec Jan Schiller a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního tisku (dokumentu) 5745. Ve zkratce jenom - pojednává o adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 20. června 2019. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se pan poslanec Elfmark. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Já bych se tímto chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu vedenému jako sněmovní dokument 5752, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě, a v dokumentu je také důvodová zpráva.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Elfmark.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl u tohoto sněmovního tisku přihlásit ke sněmovním dokumentům pod čísly 5663 a 5664. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další není přihlášen do podrobné rozpravy, tudíž podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Není zájem, tím pádem končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu z bloku pana ministra životního prostředí Richarda Brabce a je jím

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec, kterému tímto dávám slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já sleduji nemilosrdně ubíhající čas, takže o to budu rychlejší při úvodním slově. Poslední z té čtveřice je zákon o obalech. Já jenom velmi stručně připomenu, že nejenom že se jedná o transpozici směrnice Evropské unie, nebo směrnic Evropské unie k balíčku tzv. oběhového hospodářství, ale také uvádí do praxe celou řadu konkrétních podnětů a poznatků, které jsme za celou tu dobu - a nejenom my, ale i ostatní hráči na tomto obalovém trhu - nashromáždili. Jedná se o řešení tzv. ekomodelace, to znamená zohlednění dopadu obalů na životní prostředí. Jedná se o rozšíření povinnosti autorizované obalové společnosti podrobit své hospodaření auditům, povinným auditům, a samozřejmě dalším opatřením, která se týkají zvýšení transparentnosti efektivity činnosti autorizovaných obalových společností. Jedná se o řešení situace, kdy na trhu působí více autorizovaných obalových společností. Jsou tady také stanoveny nové, ambicióznější cíle pro recyklaci jednotlivých materiálů a samozřejmě byla to i debata, která se týkala zálohování, povinného nebo dobrovolného, a celá řada dalších věcí.

Opět bych chtěl ocenit velmi zajímavou odbornou debatu v jednotlivých výborech. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP