Středa 30. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

285.
Návrh poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského,
Jana Lipavského, Jana Bartoška, Jana Chvojky, Romana Kubíčka,
Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí
potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky
Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 943/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo. A poprosím všechny o klid v jednacím sále!

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Krátce. Ten návrh jsem tady představoval, vysvětloval, je to odškodnění obětí z roku 1969. Myslím si, že je naprosto zbytečné, abych opakoval, co jsem tady říkal. Proto se dostanu k tomu, co je důležité.

Navrhuje se, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna se zákonem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Důvodem pro tento navržený postup je fakt, že od srpna roku 1969 uplynula doba právě 51 let, po kterou pozůstalí obětí čekají na odškodnění, kterého se jim dosud nedostalo. Zároveň se také předpokládá, že nepůjde o částku, která by výrazným způsobem ovlivnila státní rozpočet. Se všemi jsem to projednával, se všemi jsem to diskutoval. Tím děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Feranec. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já jenom krátce doplním zpravodajskou zprávu. Předkládá se odškodnění 200 tisíc, resp. 40 a 20 tisíc. Dopady do státního rozpočtu jsou marginální - 4,5 milionu korun. Vláda s tím vyslovila souhlas a předpokládá se, navrhuje se schválení v devadesátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova, jestli je zájem. Vidím, že není zájem, takže končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 943 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 260, přihlášeno 90 poslanců, pro 87, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bylo rozhodnuto v jednání pokračovat a zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám rovněž nikoho přihlášeného. Takže končím podrobnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Není. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského, Jana Lipavského, Jana Bartoška, Jana Chvojky, Romana Kubíčka, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, podle sněmovního tisku 943."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 261 přihlášeno 92 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším návrhem je

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP