Úterý 20. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

10.
Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
/sněmovní tisk 886/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvedou postupně ministryně spravedlnosti Marie Benešová a místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý podvečer přeji. Pokud jde o tento materiál, znovu opakuji, že se jedná o návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož cílem je předně řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle tzv. 5. AML směrnice a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované 4. AML směrnice. Uplynula tady bohužel již transpoziční lhůta 10. ledna 2020, a proto na to spěcháme.

Základní změny, které 5. AML směrnice přináší, je požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů uvedených v evidenci a stanovení efektivních sankcí.

Nové požadavky evropského práva do značné míry mění celkový kontext institutu skutečného majitele a jeho evidování a zvyšuje se též jeho význam. Je klíčové, aby byl pojem skutečného majitele v zákoně vymezen přesně, aby odrážel požadavky evropského práva. Evidence skutečných majitelů je jedním z nástrojů boje proti praní peněz a financování terorismu. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava podrobného vymezení skutečného majitele, způsobu přístupu k údajům v evidenci, procesu zápisu údajů o skutečném majiteli, automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci, sankcí za porušování povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.

Další požadavky a úpravy související s předkládaným návrhem jsou předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí.

Jak jsem upozornila, uběhla již transpoziční lhůta 10. ledna 2020. Ministerstvo spravedlnosti považuje za vhodné přijmout k vládnímu návrhu zákona pozměňovací návrhy, které byly přijaty ústavně-právním výborem. S výjimkou návrhu na změnu účinnosti na 1. 7. 2021 s těmito návrhy souhlasím, pokud jde o návrh konkrétně poslance pana Kohoutka, ostatní návrhy nebyly schváleny ústavně-právním výborem a v podstatě na ústavně-právním výboru byly vyselektovány. ÚPV do svého stanoviska zahrnul návrh na úpravu účinnosti na 1. 7. 2021, se kterou však s ohledem na potřebu rychlejší transpozice nelze souhlasit za Ministerstvo spravedlnosti.

To je, pokud jde o tento zákon a jeho pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně Marie Benešová. Paní ministryně Alena Schillerová má zájem se vyjádřit? Máte zájem se vyjádřit, tak prosím, máte slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, jenom velmi krátce. Ministerstvo financí podporuje předložený návrh a to z následujících důvodů.

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, stejně jako návrh zákona, kterým se mění zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony, transponuje tzv. 5. AML směrnici. Proto se ho též dotýká řízení o nesplnění povinností podle článku 260 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii kvůli dodržení transpoziční lhůty, a je tak nezbytné návrh kvůli reálné hrozbě sankcí co nejdříve projednat. Podstatou mé podpory tomuto návrhu však je, že po stránce obsahové návrh zákona transpozicí nových požadavků AML směrnice týkající se evidování skutečných majitelů přispívá k větší transparentnosti vlastnictví právnických osob, svěřenských fondů a dalších entit, když a) naplňuje požadavek na veřejnost některých údajů v evidenci skutečných majitelů, za další zavádí mechanismy ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v této evidenci a stanoví efektivní sankce za nesplnění povinností týkajících se této evidence.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 886/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec František Navrkal a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, cesta návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů do Sněmovny byla skutečně dlouhá. Zákon měl vejít v účinnost již 10. ledna letošního roku, přesto ho vláda předložila Poslanecké sněmovně až 8. června. Jsem nicméně rád, že jsme se k jeho druhému čtení dostali aspoň ještě dnes.

Na ústavně-právním výboru jsme návrh projednali 25. září a přijali usnesení, které je nahráno v systému jako sněmovní tisk 886/1, do kterého výbor zakomponoval několik pozměňovacích návrhů. Jde jak o drobné legislativně technické úpravy, tak opravy některých větších vad vládního návrhu, jako třeba absence nápravného mechanismu v případě, kdy v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány žádné údaje.

Do svého usnesení výbor také zařadil odložení účinnosti zákona 1. července 2021, což stejně jako paní ministryně považuji za nešťastné právě kvůli již vzniklému prodlení.

Rád bych ještě předeslal, že v podrobné rozpravě načtu z pozice zpravodaje dvě drobné legislativně technické úpravy k návrhům obsaženým ve výborovém usnesení, které vznikly po konzultaci s legislativním odborem. Zároveň se přihlásím k několika pozměňovacím návrhům vlastním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Petra Dolínka, ale pan poslanec Černohorský se hlásil. Vy máte přednostní právo? Tak prosím, tak vám udělíme slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající, já bych chtěl požádat jménem klubu Pirátů, ČSSD a ANO a dávám procedurální návrh, abychom jednali a hlasovali i po 19. hodině do skončení bodu číslo 11. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. O tomto návrhu budeme hlasovat. Svolám poslance do sálu. Já jsem slyšel, pane poslanče Ferjenčíku, takže to zmáčknu, takže vás odhlásím a přihlaste se znovu, prosím, svými hlasovacími kartami. Ještě chviličku počkáme, ještě někteří dobíhají.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom jednali o tomto bodu, pouze o tomto bodu, jsem pochopil, po 19. hodině. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Po 19. a 23. hodině. Pardon. Tak ještě jednou. Toto hlasování ukončím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: To nemělo být po jedenácté, ale do bodu 11, což je ten bod následující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, do bodu 11 včetně. Do projednání do bodu 11 včetně. Tak se omlouvám, protože jsem se přeslechl.

Tak znovu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 83 poslanců, pro 76, proti žádný. Návrh byl přijat, tedy budeme jednat do projednání bodu 11 včetně.

 

Takže nyní dáme prostor panu poslanci Petru Dolínkovi. Prosím, máte slovo. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, bude to velmi rychlé. Vážená paní ministryně, pane předsedající, paní ministryně, není to složitý návrh... (Zpravodaj hovoří u stolku zpravodajů s ministryní Benešovou.) Pane zpravodaji, já se omlouvám, jenom jestli mohu.

Paní ministryně, není to složitý návrh. Je v konzultaci s odborovými svazy. Jde pouze o to, aby v § 2 písm. i) došlo k vypuštění slova "každý", protože tam dochází k obavě, že by museli i zaměstnanci nejenom v představenstvech, ale v první a druhé manželské linii se hlásit k některým věcem, které tam jsou. Takže prosím, já dneska načtu tento návrh a je tam šance samozřejmě si to vyjasnit ještě s odborovými svazy v mezičase, zda by se to dotklo i běžných zaměstnanců, nebo ne. A ve třetím čtení bude čas potom se vyjádřit. Takže bych tímto otevřel prostor k diskusi a potom bychom prosím ve spolupráci s odboráři připravili k tomuto stanovisko. Pošlu to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali má ještě někdo další zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj - nemáte. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili tři poslanci, takže jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Kohoutek a připraví se pan poslanec Petr Dolínek.

 

Poslankyně Taťána Malá: (Předsedající: Tak moment!) Já za pana kolegu Kohoutka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Za pana Kohoutka, jo? Tak vám uděluji slovo.

 

Poslankyně Taťána Malá: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No tak druhá věc, paní poslankyně, moment. Je tady oprávněná námitka. Takhle to nepůjde, protože jedeme podle pořadí, takže moment, já vás vyvolám v pořadí a budete po panu Petru Gazdíkovi.

 

Poslankyně Taťána Malá: O. k., dobře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A chtěl bych vás poprosit, abyste nezačínali mluvit na mikrofon, aniž vám udělím slovo. To by se nám potom vymklo z kontroly. Takže já tedy požádám o vystoupení pana poslance Petra Dolínka, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu 6528.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dále máme pana poslance Petra Gazdíka.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům 5693 a 5694 poslanců Víta Rakušana, Ivana Bartoše, Františka Navrkala, Jana Farského a Mariana Jurečky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Následně paní poslankyně Taťána Malá, prosím. A připraví se pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji, doufám, že napodruhé už to vyjde. Z důvodu absence pana kolegy Kohoutka se přihlašuji k pozměňovacím návrhům 6270, 6257 a 6292. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dáme slovo panu poslanci Marku Výbornému, byť zpravodaj má přednostní právo, ale myslím, že to bude asi... dáte prostor? Tak prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já se, vážený pane místopředsedo, tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu v systému pod číslem 6263 poslanců Marka Výborného a Jana Čižinského. Zdůvodnění pozměňovacího návrhu je součástí sněmovního tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zpravodaj pan poslanec František Navrkal jako poslední zatím. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážení kolegové a kolegyně, ze všeho nejdřív bych chtěl ještě jako zpravodaj načíst dvě legislativně technické úpravy, jak jsem předeslal, k usnesení ústavně-právního výboru, na kterých jsme se dohodli s legislativním odborem.

První se týká § 16 odst. 3, kde má text správně znít: "V § 16 odst. 3 se slova n až r nahrazují slovy o až s."

Druhý pak v případě, že bude schváleno zařazení nové části šesté, novela zákona číslo 304/2013 Sb., jak je navrhováno v usnesení ústavně-právního výboru, mění název zákona takto: "Zákon o evidenci skutečných majitelů a o změně zákona číslo 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon o evidenci skutečných majitelů."

Dále bych se chtěl přihlásit k několika již čistě svým pozměňujícím návrhům. První návrh pod číslem 6220 rozšiřuje okruh kvalifikovaných oznamovatelů. Oznámení tedy může podat každý, kdo má důvodné podezření, že zjistil nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů.

Další, pod číslem 6248, zvyšuje maximální pokutu pro evidující osoby, které po výzvě soudu k nápravě nevyplní včas správné údaje do registru. Konkrétně se má maximální výše pokuty počítat dle výše aktiv, konkrétně jako 6 procent hodnoty aktiv evidující osoby, stejně jako tomu je v případě některých přestupků dle zákona o účetnictví.

Poslední pozměňovací návrh, ke kterému bych se rád přihlásil, má číslo 6458. V § 44 rozšiřuje povinnost zahájit řízení o nesrovnalosti, tedy uvedení nepravdivých či nepřesných informací ze strany evidující osoby, také v případě, kdy je to vhodné k ochraně veřejného zájmu, nikoli jen k ochraně práv třetích osob. Současné znění řeší pouze tyto případy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Takže k hlasování návrhy nemáme, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se vrhneme tedy na bod 11, to je ten poslední bod, který jsme si odhlasovali, že ještě dneska projednáme. A je to

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP