Pátek 23. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

354.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka,
Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších
na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodaje zaujal za navrhovatele pan poslanec Jiří Mašek a poslankyně Jana Černochová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 669/4, který byl doručen dne 8. října 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tisk 669, Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR, byl předložen jako poslanecká iniciativa. Jako základ jsme vzali Ministerstvem vnitra zpracovaný stejnojmenný návrh zákona, který prošel mezirezortním připomínkovým řízením a byl koncipován jako kompatibilní s novým zákonem o zbraních, a přepracovali jsme jej tak, aby byl kompatibilní s dnes platným zákonem č. 119/2002 Sb. Důvodem našeho kroku byla nejistota, zda se z časových důvodů podaří přijmout celý balík nových zbraňových zákonů do konce volebního období, s tím, že tento zákon a jeho přijetí je velmi důležitý pro bezpečnost ČR.

Po zániku povinnosti absolvování prezenční vojenské služby ve společnosti kleslo procento obyvatel, kteří jsou schopni v případě potřeby bezpečně a účinně ovládat zbraň, a tento fakt je pro ČR v současném nestabilním a překotně se vyvíjejícím světě rizikem. Návrh předpokládá vznik systému výhradně dobrovolné střelecké přípravy občanů ČR, kteří po absolvování programu budou tvořit stanovenou zálohu státu. Podmínkou pro účast na tomto programu je mimo jiné, že občan bude držitelem zbrojního průkazu. Návrh nařízení vlády, kterým by měl tento zákon být prováděn a který nám poslancům zaslalo Ministerstvo vnitra, je nutno považovat za odpovídající.

Na tomto návrhu zákona odpracovali poslanci napříč politickým spektrem hodně práce a došlo ke shodě. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijetí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného ani elektronicky ani z místa, tudíž končím obecnou rozpravu. A zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není, asi není.

Takže přikročíme k hlasování k pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, garanční výbor pro bezpečnost tento návrh zákona projednal v úterý 20. 10. 2020 a vydal usnesení, které vám bylo téhož dne doručeno jako sněmovní tisk 669/5. V tomto usnesení garanční výbor doporučuje, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí:

1. hlasování - pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost;

2. hlasování - pozměňovací návrh B1 poslance Lubomíra Volného;

3. hlasování - pozměňovací návrh B2 poslance Lubomíra Volného. V případě schválení B1 se stane B2 nehlasovatelným;

4. hlasování - pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jiřího Kobzy;

5. hlasování - návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je všem jasná a srozumitelná procedura? Nechám o této proceduře hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro takhle navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 140, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli bych poprosil paní zpravodajku, aby nás provedla ne procedurou, ale samotným hlasováním. Prosím. Já vás všechny odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami. Tak, můžeme.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Takže za prvé hlasování pozměňovacích návrhů skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost. Jedná se zejména o terminologickou úpravu § 7, jejíž potřebnost se ukázala při přípravě návrhu prováděcího předpisu. Jedná se o upřesnění smyslu a obsahu institutu aprobace v systému střelecké přípravy a dále lépe vymezuje možnosti materiální podpory střelecké přípravy ze strany státu. Dále se upravuje nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Výbor zaujal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele. (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno 86 poslanců, pro 85, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Za druhé, hlasování pozměňovací návrh B1 poslance Lubomíra Volného, resp. se k němu přihlásili pánové poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a paní poslankyně Ivana Nevludová. Tímto pozměňovacím návrhem se vypouští nebo jinak významně upravuje zákaz ozbrojených skupin. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 142 přihlášeno 88 poslanců, pro 1, proti 72. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Za třetí, hlasování pozměňovací návrh B2 poslance Lubomíra Volného, resp. přihlásila se k němu stejná skupina poslanců jako u minulého bodu. Tento pozměňovací návrh je přísnější obdobou již zmíněného pozměňovacího návrhu B1. B1 nebyl přijat, je tedy B2 hlasovatelné. (Předsedající: Stanovisko zpravodajky?) Stanovisko zpravodajky: výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 143 přihlášeno 88 poslanců, pro 1, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Za čtvrté, hlasování, pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jiřího Kobzy, které upravují definici, co není zakázanou ozbrojenou skupinou. Je to § 3 a ukládá Ministerstvu vnitra novou povinnost vést evidenci ozbrojených spolků v centrálním registru zbraní. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 144 přihlášeno 89 poslanců, pro 9, proti 68. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nyní nás čeká závěrečné hlasování, a to hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících pořádek nebo bezpečnost České republiky, podle sněmovního tisku 669, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 145 přihlášeno 92 poslanců, pro 89, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

 

A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já děkuji navrhovateli, děkuji paní zpravodajce a končím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si ještě dovolila poděkovat za celou tu pracovní skupinu, kterou jsem měla příležitost vést, zástupcům Ministerstva vnitra, zejména paní Mgr. Mileně Bačkovské a panu Janu Bartoškovi, kteří skutečně na této normě odvedli obrovský kus práce, a jsem ráda, že jsme našli shodu a přijali ji ve znění, na kterém tedy panoval většinový názor. Děkuji i zástupcům střelecké komunity, kteří se na nás obraceli s různými připomínkami, náměty, podněty. I oni odvedli na této normě obrovský kus práce. Díky a jsem velmi ráda za to, že tato norma bude platit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším bodem, který budeme projednávat, je

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP