Pátek 23. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů
/sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

Zde je opět situace stejná. Z pověření vlády místo omluveného místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka vystoupí místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážení přítomní, dovolím si navázat na své úvodní slovo k návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a stručně představím vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Návrh změnového zákona zahrnuje novely celkem 14 zákonů, které v současnosti obsahují pravidla publikace různých právních předpisů, jež nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů. Obecná pravidla publikace právních předpisů, u nichž je navrhováno vyhlašování v nové centrální sbírce, budou obsažena v zákoně o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Proto se z jednotlivých zákonů dílčí publikační pravidla vypouštějí, aniž by tím však bylo zasahováno do rozsahu normotvorné činnosti územních samospráv a jednotlivých právních úřadů.

Návrh zákona již byl projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální návrh. S pozměňovací návrhy, které tento výbor přijal, souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh byl i v tomto případě přikázán projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisky 576/1 a 2. I v tomto případě je zpravodajem pan poslanec Jaroslav Kytýr. Opět ho prosím, aby nás seznámil s projednáním návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Garanční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto tiskem zabýval na své 38. schůzi dne 14. května 2020 a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 576/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Dovolte mi lehce zdůvodnit pozměňovací návrhy uvedené v usnesení garančního výboru k projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů. V meziobdobí projednávání tohoto zákona byl přijat zákon o právu na digitální službu, který modifikoval § 5 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, jednak již do zákona o základních registrech doplnil ustanovení § 52 odst. c) a § 52 odst. d). Na toto je nutné reagovat ve sněmovním tisku 576 a to je základ pro přijaté pozměňovací návrhy garančním výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. O obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou bych zde ráda zastoupila svoji kolegyni Věru Kovářovou a načetla její pozměňovací návrh, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 5388. Tento pozměňovací návrh navazuje na předchozí pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 575 a je jeho nedílnou součástí. Znění pozměňovacího návrhu zachovává dosavadní způsob vyhlašování právních předpisů územně samosprávných celků a zároveň reaguje na vznik Sbírky právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů. K pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Jana Krutáková má slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegyně Věry Kovářové vedenému pod číslem sněmovního dokumentu 5388, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP