Pátek 23. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

13.
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
/sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh neuvede ministr zdravotnictví Roman Prymula, nicméně za omluveného pana ministra Romana Prymulu ho uvede pan ministr Richard Brabec. Mám tady pověření pana premiéra. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti provedl druhým čtením u obou těchto sněmovních tisků. Dovolte mi tedy, abych zde uvedl obsah návrhu zákona o zdravotnických prostředcích.

Především chci zdůraznit, že stěžejní část návrhu představuje adaptaci českého právního řádu na některá nařízení Evropského parlamentu a Rady. Toto nařízení bylo spolu se svým dvojčetem, které se týká diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, přijato na evropské úrovni ve snaze zajistit vyšší míru bezpečnosti používaných zdravotnických prostředků, a tím i bezpečí pacientů, a to v rámci celé Evropské unie.

Návrh zákona tedy v návaznosti na toto nařízení má za úkol adaptovat český právní řád na unijní pravidla. Především je třeba zrušit duplicitní národní úpravu. Dále pak s ohledem na nařízení návrh upravuje zejména otázky kompetenční, kdy určuje jednotlivé vnitrostátní orgány, zejména pak Státní ústav pro kontrolu léčiv, jako dozorové orgány či je pověřuje výkonem pravomocí daných každému členskému státu nařízením. Návrhem jsou upravovány podrobně povinnosti jednotlivých typů hospodářských subjektů v oblasti zdravotnických prostředků stejně jako otázky označování zdravotnických prostředků a jejich identifikace. Dále je stanovena nová úprava průběhu klinických zkoušek, dozoru nad trhem a systému vigilance. Nevím, jestli se to takhle čte, omlouvám se.

V neposlední řadě pak, aby bylo možno dostát povinnosti České republiky jako členského státu Evropské unie, je třeba zajistit vynutitelnost pravidel stanovených nařízením, a to vymezením jednotlivých skutkových podstat přestupků. Předkládaný návrh tak zajišťuje, aby celoevropská pravidla stanovovaná zejména s cílem zajistit bezpečnost pacientů byla vynutitelná i na území České republiky. V rámci vnitrostátní právní úpravy je pak třeba nad rámec uvedeného unijního nařízení komplexně upravit otázky předepisování, výdeje, používání nebo servisu zdravotnických prostředků. Návrh byl projednán výborem pro zdravotnictví, který jej na svém jednání dne 9. září tohoto roku podpořil a doporučil ke schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Prosím, s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, předkládací zpráva ministra životního prostředí, kterou přednesl v zastoupení ministra zdravotnictví, byla do té míry alarmující, že se o ní potřebujeme hodinu poradit. Dovoluji si požádat o hodinovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy na základě žádosti klubu TOP 09 vyhlašuji přestávku, a tím pádem přestávka bude do 14.00 hodin. Já tím pádem ještě přečtu závěrečné sdělení, že tím pádem zároveň přerušuji 62. schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že pokračovat v ní budeme 10 minut po skončení, případně po přerušení 63. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena v úterý 27. října ve 14.00 hodin. Přeji hezký víkend.

 

(Schůze přerušena ve 13.02 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP