Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

511.
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,
/sněmovní tisk 1055/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1055/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty a pan senátor Vilímec... Všichni se těšíme na pana senátora Vilímce, který určitě přijde, ale nejprve poprosím, aby se slova za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi naposledy uvést návrh zákona o kompenzačním bonusu, velmi stručně, protože věřím, že parametry si všichni pamatujete. Jeho cílem je v nynějším nouzovém stavu podpořit osoby samostatně výdělečně činné, společníky malých eseróček a osoby pracující na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, na jejichž činnost bezprostředně a podstatným způsobem dopadly zákazy a omezení přijaté státem v rámci reakce na současnou epidemiologickou situaci.

Vzhledem k tomu, že na potřebnosti tohoto zákona panovala všeobecná shoda na půdě obou komor Parlamentu a již jsem jej zde podrobně představovala, zaměřím se nyní pouze na klíčový pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem a se kterým nesouhlasím. (Silný hluk v sále.) V souvislosti s kompenzačním bonusem na půdě této Sněmovny mnohokrát zazněla fráze "kdo rychle dává, dvakrát dává". O to víc mě mrzí, že se legislativní proces přijetí tohoto zákona díky intervenci Senátu týkající se především tématu, který s kompenzačním bonusem souvisí jen nepřímo a který bylo možné vyřešit nezávisle na navrhovaném zákoně, zdržel o několik týdnů.

Senát ve svém pozměňovacím návrhu především navrhuje poskytnout krajům příspěvek ve výši 300 korun na obyvatele, který by sloužil jako kompenzace dopadů do krajských rozpočtů nejen nyní navrhovaného zákona, ale také... (Odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám a poprosím o klid v sále!

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: ... ale také kompenzačního bonusu, který byl podnikatelům poskytnut na jaře. Kompenzační bonus je jako každý jiný daňový bonus, například bonus na dítě, podle zákona o dani z příjmů vratkou z příjmové strany veřejných rozpočtů a jako takový dopadá i na rozpočty samospráv. Vysvětlovala jsem na půdě Sněmovny i Senátu několikrát, že to prostě nešlo jinak udělat, pokud kompenzační bonus měla vyplácet Finanční správa a měl být u těch, kteří na něj čekají, a věřte, že i teď mám zaplavenu schránku desítkami žádostí, kdy už bude kompenzační bonus. Pokud to mělo být rychle, do dvou, do tří dnů, tak to prostě nešlo jinak udělat.

Přes to všechno jsme se snažili jako vláda kompenzovat dopady kompenzačního bonusu už z jarní a teď podzimní fáze kompenzačním bonusem pro obce, kde jsme dali na hlavu 1 250 korun, což je celkem 13,4 miliardy, ne snad proto, že bychom změnili názor na to, že bychom měli dýchat s těmi rozpočty. A stejně tak když zrušíme daňovou výjimku, například pojišťovny v balíčku dvacet (2020?), tak jsme také nesebrali samosprávám ten podíl, který získal rozpočet díky pojišťovnám, tak stejně tak je tady tento dopad, přesto jsme v rámci vstřícné ruky, spolupráce, podané ruky, a abychom mezi sebou nebojovali a nesoutěžili, kompenzovali obcím tu částku mnohonásobně, protože dopad na obce byl asi konečný, dopad z té jarní fáze byl asi 5,5 miliardy a teď očekáváme částku nepoměrně nižší.

Co se týče krajů, kompenzovali jsme to jinou formou, ta částka se pohybovala na základě dohody premiéra a tehdy úřadujícího šéfa Asociace krajů pana hejtmana Běhounka, bývalého hejtmana Běhounka, v podstatě ta částka se pohybovala kolem 21,6 miliardy. Byly to dotace na dvojky, trojky, dotace na různé odměny záchranářům, sociálním službám, zdravotníkům, ochranné pomůcky ve výši 1,8 miliardy. Samotný výpadek, který byl způsobem jarním kompenzačním bonusem pro kraje, byl 2 miliardy a odhadovaný dopad podzimního kompenzačního bonusu na krajské rozpočty je 0,7 miliardy. Takže v podstatě tím jsem chtěla vyjádřit, že ta částka je mnohem nižší než ta, která byla poskytnuta krajům při různých těchto příležitostech.

Druhá změna, kterou Senát navrhuje, spočívá v zavedení výjimky ze zákazu souběhu nároku na kompenzační bonus a nároku na jinou podporu související se zmírňováním následků nynější krize, a sice výjimky cílící na program COVID - Nájemné. Podpora v rámci tohoto programu se poskytuje od 1. července 2020 do 30. září 2020, to znamená, že není v kolizi COVID - Nájemné s kompenzačním bonusem podle tohoto zákona. Ta kolize by mohla nastat pouze v případě, že by byl COVID - Nájemné prodloužen. Obecně platí, že připuštění souběhu s jinými programy by způsobovalo, že by se u některých podnikatelů násobily podpory, na něž mají nárok, a tím samozřejmě by tam docházelo i k... musíme se na to dívat z pohledu jakési rozpočtové odpovědnosti. Nicméně výkladově tak, jak prostě vykládáme zákon, který vlastně bude předmětem dnešního hlasování, tak tam kolize momentálně s COVID - Nájemné není.

Ze všech těchto důvodů si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona. Lidé na to čekají. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Teď poprosím pana senátora Vladislava Vilímce, aby se ujal slova. Poté požádal s přednostním právem o slovo pan předseda Stanjura po jeho vystoupení. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky mne pověřil, abych odůvodnil vrácení sněmovního tisku 1055, tedy onoho návrhu zákona o kompenzačním bonusu, a to se Senátem schválenými pozměňovacími návrhy.

Předně bych chtěl uvést, že Senát v zásadě akceptoval rozsah kompenzací i nastavené podmínky spojené s vyplacením kompenzačních bonusů. Respektoval záměr předkladatele, že tentokrát institut kompenzačního bonusu není nastaven tak plošně, jako to bylo v jarních měsících. Pozměňovací návrhy Senátu jsou dva. Také nerozšiřují okruh subjektů kompenzačního bonusu. Senát však podrobně posuzoval, zda § 8 - to je to vyloučení z kompenzačního bonusu - nemůže působit v některých případech na kompenzační subjekty příliš tvrdě, když vylučuje nárok za kalendářní den, za který subjekt kompenzačního bonusu obdržel v České republice jinou podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru. Neslučitelnost s jinými druhy podpory může v některých případech skutečně působit značné obtíže. (Velký hluk v sále.)

My jsme si vědomi samozřejmě, že aktuální časové parametry třeba rozhodného období dotačního programu COVID - Nájemné nevedou k překrývání podpory s kompenzačním bonusem. Toho si je Senát vědom. Na druhé straně dobře víme, že od doby projednávání v Senátu byl prodloužen nouzový stav. Možná bude prodloužen i dále a může dojít samozřejmě i k rozšíření, nebo nelze vyloučit rozšíření programu COVID -nájemné, a pak by se ty nároky mohly střetnout. Myslím si, že máme čerstvou zkušenost z období pandemie a že nám ukazuje velké poučení, že nemůžeme spoléhat na to, že současný stav bude rychle překonán. Může trvat týdny. Skutečně. A pak je dobré mít oporu v zákonu a v případě alespoň nájemné připustit možnost čerpat jak kompenzační bonus, tak i podporu z COVID - Nájemného. Protože pokud by to nebylo, tak řada subjektů se dostane do velmi obtížné situace a bude postavena před velmi nelehkou volbu.

Senát tedy doplňuje, nebo navrhuje doplnit do § 8 takovou legislativní úpravu, která znamená, že nárok na kompenzační bonus je slučitelný s podporou obdrženou v České republice, která slouží k úhradě nájemné. To je ten první návrh. Myslím si, že je třeba se připravit i na ne úplně příznivý vývoj, i když já bych byl rád, kdyby ta současná situace byla zvládnuta v řádu jednotlivých dnů, ale asi to tak nebude.

Ten druhý návrh, o kterém tady tak obšírně mluvila paní ministryně, se týká rozšíření tohoto návrhu zákona i o vyplacení příspěvku krajům, protože v Senátu o tom mluvíme velmi často, tady jsem o tom taky mluvil. Je evidentní, že způsob výplaty kompenzačního bonusu je poměrně hrubý, předem neavizovaný zásah do struktury rozpočtového určení daní. Paní ministryně zde mluvila o tom, že jinak to neumíme. Ministerstvo financí si v roce 2017 zkomplikovalo úlohu, když prosadilo do rozpočtových pravidel, že žádnou dotaci nemůže poskytnout bez toho, že by nebyla učiněna předchozí výzva, dokonce ani žádnou návratnou finanční výpomoc. Tehdy jsem na rozpočtovém výboru upozorňoval, že může přijít nedej bože nějaká krize a vláda nebo Ministerstvo financí nebude mít po ruce žádný instrument, který může použít k rychlé a účinné pomoci. (Trvale silný hluk v sále.)

Vláda ho nalezla. Je to takový instrument napolo čistý, protože to je vracení jaksi daně ze závislé činnosti. A všichni dobře víme, že daň z příjmu ze závislé činnosti je takzvanou sdílenou daní. A tím, že se vrací inkaso daně, tak v zásadě to přináší obrovský dopad nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtu obcí i krajů. Jenom pro ilustraci, ve druhém týdnu, nebo dubnovém (nesrozumitelné) týdnu na dani ze závislé činnosti vlastně nedošlo vlastně k žádnému výběru. To znamená, poprvé po 25 letech ani obce, ani kraje nedostaly v rámci inkasa žádné prostředky na dani ze závislé činnosti. To je poprvé, co se to vlastně vůbec stalo. A myslím si, že jak vláda a Ministerstvo financí, tak samozřejmě Sněmovna i Senát musejí hledat způsob, jak tyto evidentní dopady kompenzovat. Koneckonců Senát už v souvislosti s daňovým balíčkem vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem na výplatu kompenzačního příspěvku obcím ve výši 1 200 korun. Vláda k tomu pak přidala ještě 50 v souvislosti s rozšířením subjektů kompenzačního bonusu. A teď paní ministryně financí mluví, že obce byly velkoryse kompenzovány. Jak Senát, tak nakonec vláda vycházela z původních odhadů Ministerstva financí dopadů ve výši 45 miliard. Tak Ministerstvo financí si teď nemůže stěžovat, protože to byla čísla Ministerstva financí.

Pokud se týká současného pozměňovacího návrhu příspěvku krajům, musím říct, že Senát se snažil nalézt s Ministerstvem financí nějakou kompromisní variantu. Paní ministryně dobře ví, byla dvakrát na jednání hospodářského výboru, původní návrh byl 400 korun. Pak jsme po pečlivé úvaze při vědomí současných aktualizovaných údajů dopadů, které skutečně přináší ta platba kompenzačního bonusu, zvolili 300 korun. Šli jsme na nejzazší mez kompromisu. Já to považuju za elementární výraz určité slušnosti státu, serióznosti státu vůči krajským samosprávám. Za elementární výraz. Nemůžu to jinak říci.

Co se týká nějakých dalších prostředků, které dostaly kraje, ano, dostaly. To nebudu popírat. Nevím, jestli to bylo zrovna 21 miliard. Mně to z těch každoměsíčních údajů, které Ministerstvo financí publikuje, nijak nevyplývá, že by to bylo 21 miliard. Ale v případě třeba Plzeňského kraje, kde jsem byl zastupitelem, tak to bylo celkem asi 145 milionů korun. Tak nevím, kde by se těch 21 miliard vzalo, pokud do toho nepočítáme v minulých letech obvyklou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, jinak se k těm 21 miliardám, paní ministryně, nedostanete. Ale nechci teď o tom mluvit.

Probírali jsme to v Senátu dlouho. My jsme zvolili skutečně variantu, která kompenzuje jenom to, co vlastně - já nechci použít slovo sebrala, ale ten dopad, který přinesla ta výplata kompenzačního bonusu, jenom ta vratka daně ze závislé činnosti v případě krajů. Nic víc. Kraje nedostanou nic navíc. Považuji to za - a koneckonců paní ministryně to potvrdila v Senátu, škoda, že to nepotvrdila tady ve Sněmovně, docela jsem to čekal - férový návrh. Přesně tato slova použila paní ministryně v Senátu. Ano, považuji to skutečně za racionální, rozumný návrh. Tento návrh má podporu Svazu měst a obcí a dalších profesních organizací obcí, jako jsou Sdružení místních samospráv, a dalších profesních spolků.

Těch 300 korun přináší dopad do státního rozpočtu asi 3,2 miliardy a i v krajích s nejmenším počtem obyvatel, jako je třeba Karlovarský kraj nebo Liberecký kraj, Vysočina, Pardubický kraj, tak kompenzuje alespoň ty skutečné výpadky na dani ze závislé činnosti. Nic víc. Je to víceméně minimální varianta. Já jsem naprosto přesvědčen, i když samozřejmě zodpovědnost má paní ministryně, že je to varianta ufinancovatelná i ze schváleného státního rozpočtu s tím obrovským schodkem.

Víte, často se v souvislosti s debatou o příspěvku krajům uvádělo, že se jedná o takové nějaké předvolební téma. Nebylo a není to pravda. Dnes máme již po krajských volbách. Podívejte se, já jsem už dnes odstupující radní Plzeňského kraje, nebyl jsem ani zvolen zastupitelem, ale nic to nemění na mém názoru, že prostě je namístě, je to slušnost, těm krajům ty výpadky daní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, pane senátore, já vás na chvilku přeruším. (Senátor Vilímec pokračuje v projevu.) Pane senátore! (Ano?) Chviličku vás přeruším.

Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Musím říct, že je tady takový hluk, že panu senátorovi vůbec nerozumím, co říká, a myslím si, že je to velmi vážný problém i pro záznam z tohoto jednání. Pokud diskutujete jiné téma, než je kompenzační bonus, tak zásadně v předsálí. Nenuťte mě, abych ty, kteří ruší projednávání, jmenoval. Já ještě počkám. Pořád tady není dostatek... Ještě chvilku, pane senátore.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. (Mpř. Filip: Prosím, pokračujte.) Já už to zkrátím. Myslím, že není třeba už dále věci dodávat. Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný argument proti adekvátní podpoře krajů v situaci, kdy stát uměle zasáhl do systému rozpočtového určení daní a výrazným způsobem ovlivnil autonomní vývoj daňových výnosů krajů a obcí. Tu podporu dostaly obce. Teď je namístě, aby ji dostaly i kraje. Žádám vás proto o podporu tohoto pozměňovacího návrhu Senátu. Víc k tomu nechci dodávat.

Často paní ministryně mluví, že je potřeba, abychom se z té současné krizové situace proinvestovali. Tak asi v případě krajů, pokud jim vezmeme peníze, tak se těžko mohou proinvestovat. Koneckonců - poslední poznámka, jenom abyste si to uvědomili - návrh státního rozpočtu, který budete v příštím, nebo v tomto týdnu projednávat, předpokládá schodek hospodaření krajů ve výši asi 1,5 nebo 2 miliardy korun. Takže skutečně rozpočty krajů bezedné nejsou, a já vás proto žádám, abyste přistoupili na minimální kompenzaci těch výpadků, tak jako se to udělalo ve větším rozsahu i v případě obcí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou hezké odpoledne. Děkuji panu senátorovi Vladislavu Vilímcovi. Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Antonína Staňka z dnešního jednání po celý jednací den ze zdravotních důvodů.

Pokračovat budeme vystoupením zpravodaje garančního výboru Kamala Farhana, který se nehlásí, a v tom případě mohu ještě před otevřením rozpravy vyhovět dvěma přihláškám s přednostním právem, a to je nejdříve předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a poté pan předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Nyní tedy pan předseda Stanjura ještě před otevřením rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, jestli bude souhlasit pan předseda Jurečka. Já jsem předpokládal, že otevřete rozpravu, aby případně na mé vystoupení mohli reagovat ostatní. Takže já nevidím problém otevřít rozpravu s tím, že bych byl první řečník v té otevřené rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě, pokud s tím kolega Jurečka souhlasí, tak - a já jsem to měl takto od pana předsedy předáno, že to je před otevřením rozpravy. Takže nyní otevírám rozpravu a prvním přihlášeným s přednostním právem je Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu mluvit přímo k paní ministryni. První, co mě napadlo, takové okřídlené rčení: sliby se slibují a blázni se radují. Moji kolegové ze Senátu, členové našeho senátorského klubu, mi řekli, že měli příslib od paní ministryně, že podpoří senátní verzi. Slyšeli jsme dneska, jak to dopadlo. Sliby se slibují, blázni se radují.

Paní ministryně si tady povzdechla, že to trvá dlouho a že to mohlo být rychleji. Ano, takový zákon může být rychleji schválen v obou komorách, pokud si ovšem vláda uvědomí, že má debatovat i s opozicí předem, než se to schvaluje v Poslanecké sněmovně. Mnozí jsme na to upozorňovali. Pokud by vláda aspoň v něčem vyhověla opozici, byla velká šance, že ten návrh zákona by nám Senát nevracel. To je dlouhodobý problém, kdy vláda spoléhá na to, že má tady většinu, a zapomíná, že v druhé komoře tu většinu prostě nemá, a pak to vypadá, že to trvá dlouho, ale může za to tvrdohlavost vlády, ne správné připomínky kolegů senátorů.

My budeme hlasovat pro senátní verzi, protože je lepší. Myslím, že návrh kompenzace pro kraje nespadl z nebe, debatuje se o tom několik měsíců. Senátoři už vlastně slevili a představili kompromisní návrh, který už vychází z reálných čísel, ne z odhadů Ministerstva financí, protože Ministerstvo financí přestřelilo své odhady, kolik vyplatí v jarním kompenzačním bonusu, a z toho vycházely ty původní návrhy, aby to bylo 500 korun na obyvatele. Takže já bych ocenil v této chvíli střízlivost tohoto návrhu Senátu jako celku.

A ta druhá věc je ještě závažnější. Musím říct sebekriticky, že jsme o tom málo hovořili v nouzovém stavu, ve stavu legislativní nouze, v Poslanecké sněmovně. A skutečně se chci zeptat paní ministryně, zda je to úmysl vlády.

První otázka. Ví vláda, že živnostníci mají zaměstnance? Ví o tom vláda? Já myslím, že o tom ví, že to není žádné překvapení. Nechápu, když vláda zavírá provozovny, že staví živnostníky před tuto volbu: Buď dostanou kompenzaci na své zaměstnance a já nic, anebo naopak - pro sebe, abych přežil, dostanu 500 korun na den, ale holt nebudu mít na mzdy pro své zaměstnance. K čemu je tomu živnostníkovi ten slavný program Antivirus A i B, když ho nemůže využít - ze zákona? Kde je tady nějaká kumulace kompenzací pro konkrétního podnikatele, o kterém mluvila paní ministryně? Nikde! A pravděpodobně to není opomenutí, ale úmysl. A já v tom tu logiku vůbec nevidím. Je dobře, že tam je souběh s tím COVID - Nájemné, i když ten argument vlády je takový slabý, že se to netýká letního období, ale znova jsou uzavřeny provozovny v těchto dnech, v těchto týdnech, znova musí platit nájemné ti, kterým vláda už zavřela provozovny. A já teď nezpochybňuji ten fakt a nevedu debatu o tom, jestli to bylo dobře, nebo správně. Tak budeme přijímat nový program, zase slavnostně náš multiministr vyhlásí, a pak budeme novelizovat ten zákon, protože paní ministryně je proti tomu, aby ten souběh byl umožněn. Ale zkuste vysvětlit ne nám, zkuste, paní ministryně, vysvětlit živnostníkům, kteří jsou bez příjmů, mají zavřenou provozovnu, mají pět, šest, sedm, osm zaměstnanců, že na rozdíl od velkých firem, které čerpají Antivirus A i B, oni na své zaměstnance nedostanou ani korunu se zdůvodněním údajného souběhu podpor. Ale to podporujeme úplně někoho jiného!

Opakovaně tvrdím, že kompenzační bonus má charakter sociální dávky. A Antivirus má charakter podpory podnikání a udržení pracovních míst. A najednou tady proti sobě vláda zřejmě vědomě staví živnostníky, že buď bude čerpat podporu na to, aby udržel pracovní místa, anebo bude čerpat podporu pro sebe, aby měl aspoň 15 tisíc měsíčně. Co je to za přístup? Nechci slevu zadarmo, bych řekl, že jo. My vyhlásíme slavnostně podporu živnostníkům a uděláme ty podmínky tak, aby se pokud možno čerpalo co nejméně!

Paní ministryně řekne, že to je rozpočtově zodpovědné. Paní ministryně, kolik se čerpalo z programu Antivirus B v květnu, v červnu, v červenci, v srpnu, v září a v říjnu? Kolik z toho čerpali živnostníci a kolik z toho čerpaly malé firmy, střední a velké firmy? Pro koho je ten program určený, ten Antivirus B? Proč hážeme zaměstnance, živnostníky přes palubu? Tomu vůbec nerozumím.

Dneska to už nezměníme. Já bych chtěl vyzvat vládu, aby připravila urychleně novelu tohoto zákona, bohužel novelu, která umožní souběh kompenzačního bonusu a programu Antivirus. Nebo až bude fungovat kurzarbeit, tak nebude moct fungovat kompenzační bonus? Bude to ve stejné logice? Že dostává 500 korun na den, tak nedostane nic ani na zaměstnance, když budou zavřené provozovny? Budou moct ten kurzarbeit využívat i ti, kteří budou mít zavřené provozovny, když budou čerpat 500 korun denně, tuto sociální dávku? Ano, nebo ne? O tom málo mluvíme v Poslanecké sněmovně.

A já nevidím jediný důvod, proč ta vláda vyškrtla a obětuje zaměstnance živnostníků. Nebo naopak když ten živnostník se rozhodne, že pro něho je výhodnější z mnoha důvodů požádat třeba o těch 60 % pro svých pět, šest, sedm zaměstnanců. Tak si to spočtěte. To nebude 15 tisíc měsíčně. A paní ministryně, řekne, že to vlastně udělali vědomě. Já jsem se domníval, že to bylo opomenutí. Opomenutí se dá napravit. Ale pokud je to vědomý postoj vlády, že máme dvě kategorie zaměstnanců podle toho, jestli dělají ve firmě u živnostníka, nebo v eseróčku, v akciovce, nebo někde jinde. Tomu vůbec nerozumím, na to bych potřeboval jasné odpovědi.

Proč nemůže živnostník, který si například přijde pro kompenzační bonus, využít program Antivirus? Kde vidíte tu rozpočtovou nezodpovědnost, že v takové firmě, taková malá firma nemá nárok na podporu svých zaměstnanců a udržení pracovních míst? Já v tom žádnou logiku nevidím, já v tom vidím něco jako třídní boj nebo přehlédnutí těch malých, kteří tuto vládu opravdu nezajímají. Kdyby to bylo přehlédnutí, tak tomu rozumím, stane se, občas někdo něco přehlídne. Ale paní ministryně říkala, že to vlastně udělali naschvál. Úmyslně. Souběh podpor. Dobře, tak máš deset zaměstnanců, dostaneš 15 tisíc, a hotovo. Tak takhle pak přistupujme ke všem firmám, ne podle velikosti, ne podle toho, kdo je zaměstnavatel, ale ke všem stejně. Tady jsou diskriminováni zaměstnanci malých živnostníků a samotní živnostníci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan předseda Jurečka, připraví se s přednostním právem paní vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, pane premiére, kolegyně, kolegové, já vlastně navážu. Já možná jenom poprosím potom, když bude ještě případně mluvit pan senátor, aby se snažil mluvit co nejblíže k mikrofonu a artikulovaně, protože nejenom z důvodu ruchu ve Sněmovně, ale i kvůli roušce, potvrzuji, bylo mu velmi špatně rozumět při té obhajobě těch argumentů senátní vratky. Nicméně teď k tomu samotnému kompenzačnímu bonusu.

Já jsem na to upozorňoval už při tom projednání tady v Poslanecké sněmovně, podával jsem ten pozměňující návrh, který vlastně umožňoval to, aby v případě kompenzačního bonusu živnostník nebo malé eseróčko mohli kombinovat i jiné typy podpor. Myslím si, že kolega Stanjura tady uvedl některé příklady velmi jasně.

Já bych fakt stál o to, aby nejenom paní ministryně, ale i pan premiér, který tady sedí dnes po dlouhé době ve Sněmovně, kdyby vystoupil a řekl, proč to vláda parametricky takto nastavila. Proč, jsou-li různé přístupy v tom balíku, když se tady řeší podpora živnostníků, OSVČ a malých eseróček, proč je třeba i jiný režim u těch malých eseróček, kdy u malého eseróčka tu podporu zkombinovat můžete, ale u toho živnostníka, který klidně bude zaměstnávat víc lidí než to malé eseróčko, tu kombinaci udělat nemůžete? Takže poprosím, kdybyste opravdu na toto jasně reagovali, a hlavně mně to fakt nedává tu logiku.

Jestliže tady máme program, kterým sledujeme podporu těch zaměstnanců a pracovních míst, a pak je program, kterým sledujeme podporu toho samotného živnostníka, který není zaměstnancem, ale je tou OSVČ, a chceme, aby i on přežil, aby i jeho rodina přežila, aby měl z čeho zaplatit výdaje své rodiny, tak jak pomůžeme jemu. Takže já bych prosil, aby se toto v nějakém příštím legislativním kole podařilo změnit.

Jestliže tady byl z mého pohledu, myslím, dobře nastavený systém z té jarní vlny, kdy to bylo možné kombinovat i případně s ošetřovným, tak si kladu otázku, jestliže tady tak často ze strany vlády zaznívá, že ta podpora teď má být opravdu štědrá, kdy tady jinými nástroji vláda říká, chceme podporovat spotřebu domácností, a tedy i podporu domácí ekonomiky tím, že tady třeba vyplácíme rouškovné, tak proč tady v tomto případě je takové parametrické omezení.

Reagoval bych ještě na věc, která se týkala otázky kombinace podpory kompenzačního bonusu a nájemného. Je potřeba říct, že ono to v tom období, o kterém se budeme bavit teď, v tom čtvrtém čtvrtletí, pokud se nezmění pravidla, tak to nebude možné. Protože dneska to může kombinovat jenom tehdy, kdy se to nájemné týká toho období za třetí čtvrtletí. Ano, tam si může požádat ten živnostník, OSVČ, za třetí čtvrtletí, tedy za měsíce červenec, srpen, září, tam si může požádat o podporu v rámci nájemného. Ale ten živnostník už si o to nemůže požádat v rámci října nebo listopadu, tedy v tomto období. Opět to úplně logiku nedává.

A já se setkávám s tím, že mě upozorňuje velká část živnostníků, že oni sice nebyli přímo zavřeni od 5. října, ale byli výrazně omezeni už v průběhu září. Jestli tam na to nějakým způsobem vlastně vláda reaguje, nebo se jako otáčí zády a říká, my jsme vám to sice omezili, my jsme sice 40 až 50 % příjmů, které jste mohli mít, tak ty jsme vlastně zrušili, že jsme vám omezili otvírací dobu, a poraďte si s tím, jak chcete. Běžte domů říct manželkám a manželům, že prostě teď ta výplata bude o víc jak 50 % nižší, ať si s tím nějak poradí. Přece to není normální přístup, pokud mluvíme o tom - a vy jste, paní ministryně, v úvodu říkala - že těm lidem chcete pomoct. Mluvila jste o tom, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale vy nedáváte ani rychle, a rozhodně ne dvakrát. Vy dáváte tak možná nula celá pětkrát.

A je tady návrh ze Senátu, který z mého pohledu přichází s poměrně rozumným kompromisem, a já fakt nechápu, proč ten návrh Senátu není vůle podpořit. Včetně toho, že ten návrh Senátu se snaží dorovnat alespoň část výpadku příjmů pro kraje. Sedí tady zástupci některých krajských hejtmanství a myslím si, že by mohli říct, jaké dopady v letošním a příštím roce ty kraje očekávají a že to je opravdu velmi smutný pohled na tyto věci.

Takže prosím pěkně, kdyby pan premiér nebo paní ministryně, ideálně oba dva, mohli zareagovat na ty opravdu rozdíly, proč malé s r o., které vlastní jeden člověk a zaměstnává lidi, proč může čerpat obě dvě podpory, ale proč ten stejný živnostník, který zaměstnává třeba větší počet lidí, nebo stejný, to takhle čerpat nemůže. To prosím pěkně fakt vysvětlete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Jurečkovi. Nyní paní vicepremiérka, ministryně financí Alena Schillerová s přednostním právem. Připraví se kolega Ferjenčík. Máte slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ano, děkuji za slovo, pane místopředsedo. No já předpokládám, že jste četli ten zákon, než jste pro něj zvedli ruku. Že jste četli, jak je tento zákon o kompenzačním bonusu nastaven. Jinak byste mi nemohli klást tyto dotazy. Nemohli byste mi teď otevírat něco, pro co jste tady sami hlasovali!

Ten zákon je nastaven tak, že má ten subjekt, kterého se týká, na výběr. To je na rozdíl od jara, kdy na jaře vlastně se mohly tyto podpory kumulovat. A my jsme jasně řekli, prostě chceme v této podzimní vlně i z rozpočtových důvodů - a pak se vrátím ještě k tomu rozpočtu - chceme prostě se chovat už selektivněji. To znamená, je to na výběr. Buď si vybere...

A vůbec, pane předsedo Stanjuro, tato vratka ze Senátu není o Antiviru. Senát se nezaobíral Antivirem. Senát řešil COVID - Nájemné. A COVID - Nájemné bude vždy nastaven zpětně, aby nedocházelo k případům, ojedinělým, předpokládám, že se budou antidatovat anebo prostě přizpůsobovat nějaké nájemní smlouvy. My jsme nakonec COVID - Nájemné udělali, aby byl rychlý, tak jsme už tentokrát nechtěli ani, aby se uzavírala nějaká smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem o snížení nájemného a kompenzuje se 50 %.

Čili prosím, o jakém třídním boji mluvíte? O třídním boji, který vrcholí tím, že jsme téměř milionu živnostníků nebo OSVČ vyplatili 23 miliard? O to je ten třídní boj? Že jsme připravili paušální daň, abychom jim zjednodušili život? Samozřejmě i díky vašim hlasům, to já tady objektivně přiznávám. Ale tohle já tedy za třídní boj nepovažuji. Takže COVID - Nájemné vždycky se bude míjet, vždycky se bude míjet, protože vždy ho budeme vyplácet zpětně. A ten zákon, pro který jste tady zvedli ruku, říká pouze, že se nemohou, že se prostě má na výběr.

Eseróčko, když se mě ptáte, pane poslanče, nebo pane předsedo Jurečko, když se mě ptáte, to je o právní formě. Prostě jestliže je s. r. o. a čerpá Antivirus, tak tu podporu kompenzačního bonusu čerpají jednotliví společníci. Kdybychom měli říct, že se toto vylučuje, tak je to nespravovatelné. My jsme to debatovali, pro mě to jsou všechno stará témata, která jsem diskutovala s kolegy, svazy, komorami x-krát, protože v podstatě bychom řekli tak, když ten společník dostal kompenzační bonus, tak nemůže čerpat eseróčko Antivirus. Ale těch společníků jsou třeba čtyři. To prostě nejde. Je to kvůli právní formě. Naprosto jednoduchá odpověď.

Takže prosím, z toho mě tady nezkoušejte, ani mě nezkoušejte z toho, že jsme něco zdrželi. My jsme díky té jarní zkušenosti měli ten zákon připravený, ještě v ten den, co jsme restrikce zavedli, jsem ho dávala na vládu. Vláda ho schválila, vy jste ho tady rychle schválili - za to děkuji. Zdržel se v Senátu. Zdržel se - a teď ještě prosím, pane předsedo Vilímče, ano, já jsem to říkala několikrát do médií, ten návrh, který Senát dal na kompenzaci krajů, ze všech těch návrhů, které ze Senátu padly, byl nejkorektnější. Říkám to tady na mikrofon, řekla jsem to i do médií, ze všech těch návrhů. Nic jsem neslíbila, pane předsedo Stanjuro. Prosím, sežeňte si stenozáznam. Řekla jsem, že nemůžu nic slíbit. Já ani nehlasuji. Řekla jsem, že je to, z těch návrhů, padaly tam některé prostě návrhy, nebudu to tady ani komentovat, že to je nejkorektnější.

Ale já vám říkám jednu věc. Na vládní rozpočtové rezervě je nějaký omezený zdroj peněz, to je jediné, co mohu používat na tyto výdaje. Včera jsme třeba mimořádně schválili na vládě 8 miliard na dofinancování kapitoly MPSV - ošetřovného, nemocenského. Čekají nás tam další výdaje. Prostě v tuto chvíli je to o prioritách. Jestliže potřebujeme peníze pro lidi, pro firmy, tak prostě teď, v tuto chvíli, kompenzace pro kraje není prioritou. Ty kraje nejsou v žádné dramatické situaci a pomohli jsme jim prostě jinými penězi. Jsme v krizi. Jsme v krizi, a ta krize dopadá na všechny. To je podstata rozpočtového určení daní.

Já jsem říkala v Senátu, co byste chtěli? Vy byste chtěli, abychom kompenzovali krajům, městům a obcím peníze, které měly z doby konjunktury? Pořád jsou v přebytku. Pořád! Mají peníze na účtech. A je to dobře, já jsem za to ráda. Ty peníze mají na to, aby je použily v této krizi. Přes to všechno jsme podali tu ruku, přes to všechno jsme to kompenzovali obcím, protože jsme nechtěli v této těžké válce vykopávat prostě mezi sebou příkopy. Takže prosím, prosím, neříkejte toto, není to pravda. Předmětem té vratky je kompenzace pro kraje. Ze všech návrhů, které se na Senátu, na tom plénu, já tam byla, i na výboru, i na plénu debatovaly jen nejkorektnější. Odráží realitu, to připouštím. Nicméně teď je to o prioritách. A my potřebujeme peníze z vládní rozpočtové rezervy pro lidi a pro firmy, tak abychom je dali.

A poslední věta, tu si neodpustím. Opět nás tady kritizujete stejně jako na jaře za nedostatečnou pomoc, za malou. Měla by být ještě taková, ještě onaká. Ale kdo z vás zvedl ruku pro kteroukoliv novelu zákona o státním rozpočtu? Nikdo z vás. Nikdo z vás tu odvahu neměl. A z těch peněz, které si levně půjčujeme na finančních trzích, z těch peněz to dáváme těm lidem a těm firmám. Z těch peněz z tohoto rozpočtového deficitu. A já naopak děkuji těm, kteří pro ten rozpočet zvedli ruku. Takže prosím, to je pořád dokola, ta chytrá horákyně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. A nyní máme tři faktické poznámky. Kolega Ferjenčík ještě posečká. Nejdříve pan poslanec Marian Jurečka, poté Zbyněk Stanjura, potom Věra Kovářová. (Poslanci diskutují v hloučcích.)

Ještě než panu poslanci Jurečkovi slovo, opět požádám sněmovnu o klid. Prosím kolegy a kolegyně, aby diskuze v těch hloučcích přenesli do předsálí. Tentokrát to vezmu zprava doleva. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já na úvod začnu pozitivně. Děkuji, pane předsedající. Vážím si toho, že teď paní ministryně i vystoupila, alespoň nějak reagovala, nenechala to až na závěrečné slovo nebo to nenechala vyšumět.

Ale vážená paní ministryně, vy jste říkala, že tady chcete řešit otázku toho, že nemůžete dávat takovou podporu jako v jarní vlně, protože řešíte otázku rozpočtové zodpovědnosti. Já se těším na tu debatu k zítřku, kdy tady přicházejí návrhy vašeho kolegy, premiéra a poslance Andreje Babiše, který tady dává poslanecký návrh minus 90 miliard korun. Druhý kolega z vlády, vicepremiér Hamáček, dává také návrh minus zhruba 40 miliard korun. A máte tam v tom vládním balíčku zhruba nějakých minus 200 miliard korun do státního rozpočtu. Tak na jedné straně nepoužívejte argument, který se hodí v úterý, tak potom doufám, že zítra vystoupíte a že budete tvrdou oponentkou premiérovi a budete říkat, že jeho návrh není v souladu s tím, že chcete být zodpovědná ve vztahu k státnímu rozpočtu.

Nemusíte, prosím pěkně, zodpovídat to především mně, ale těm lidem. Nám píší také ti živnostníci a vy jste říkala, že chcete pomáhat těm rodinám, těm lidem. No, ti živnostníci, to jsou lidé a ti mají své rodiny. A ti nám popisují jisté příběhy o tom, kterak třeba v oblasti kultury se nikdy jejich podnikání od jarní vlny nerozeběhlo. Celé prázdniny byli v režimu omezení vlády. Celý gastrosektor jede od začátku září v omezení vlády. Tak těm lidem vysvětlujte, proč jim neumožňujete kombinaci těchto podpor. Přitom by to byly relativně malé finanční prostředky, které by tady mohli čerpat.

A poslední věc, a prosím pěkně, to nám okomentujte. Mohou to živnostníci chápat tak, co jste řekla, že i ve třetím čtvrtletí od 5. října, bude možné tedy kombinovat jak kompenzační bonus, tak žádost o COVID - Nájemné? Je to tak? Pochopil jsem to správně? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana Zbyňka Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně nežije v reálné ekonomice. Kraje jsou na tom super, není potřeba jim... Jako by ty peníze do krajů šly pro ty hejtmany a pro ty zastupitele. Tam asi nežijí lidé. My chceme dát peníze lidem. A co ty kraje s těmi penězi dělají, komu je dávají? Sociální služby, nemocnice, integrovaný záchranný systém, pedagogové. A takhle bych mohl pokračovat. To je úplně mimo realitu!

Podporujeme lidi a firmy, ale ne zaměstnance živnostníků. Tohle nesou buď lidé, nebo to nesou firmy. Já tomu vůbec nerozumím. Jak můžete stavět vědomě živnostníka před rozhodnutí, zda podpoří sebe a svou rodinu, nebo rodiny svých zaměstnanců? Co to je za volbu? To je ten třídní boj, o kterém jsem mluvil. A já jsem řekl, ne že jsme o tom nemluvili, my jsme o tom mluvili málo, o tom souběhu s Antivirem. Ale hlasovali jsme o tom, paní ministryně! A co jste řekla na mikrofon? Nesouhlas. Nesouhlas. Nesouhlas. Tak neříkejte, že jsme ten zákon nečetli. My jsme o něm hlasovali. A já jsem vyzval vládu, a vím, že to není v té senátní vratce, aby rychle připravila novelu, aby to dovolila.

A chci se zeptat. Ten kurzarbeit, který už chystáte měsíce, a pak nám dáte hodiny, abychom to tady projednali a schválili, umožní souběh kompenzačního bonusu a kurzarbeitu? Ano, nebo ne? To je přece důležité vědět, i pro ty firmy, i pro ty živnostníky, kteří také zaměstnávají a mají zaměstnance.

A všimněte si, co říkala paní ministryně. No, ty kraje, v té době konjunktury našetřily. To je dobře, k tomu se připojuji. A co udělala vláda v době konjunktury? Kde si našetřila na ty výdaje? Sto miliard navíc příjmů každý rok! Nic! A pak tady slyšíme pohádky o rozpočtové odpovědnosti. To nebyla odvaha hlasovat pro rozpočet (upozornění na čas) 500 miliard. To byl vrchol nezodpovědnosti!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil čas pro faktickou poznámku. Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Vojtěch Munzar, oba k faktické poznámce. Máte slovo, paní poslankyně. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zřejmě mě také rozčilila, v uvozovkách, ta poznámka paní ministryně, že to děláte pro lidi, že to potřebujete pro lidi. Je to stejné jako u pana poslance Stanjury. Přesně tak, přece peníze pro kraje a pro obce jsou peníze v konečném důsledku právě pro ty lidi, a vy děláte všechno pro to, abyste jim ty peníze sebrali. A zrušení superhrubé mzdy, to bude tedy opravdu bonbonek, skutečně, protože ty výpadky budou obrovské. Každý z vás si to může spočítat, jaké výpadky budou v obcích a jaké výpadky budou i v krajích. Je zveřejněna kalkulačka, co znamenají všechny tyto věci pro lidi, pro vaše obce a také pro vaše kraje. Sdružení místních samospráv takovou kalkulačku připravilo, tak si to spočítejte, až se budete rozhodovat, co je dobré pro lidi a co pro lidi dobré není.

Myslím si, že to, co tady paní ministryně neustále a opovržlivě opakuje, že obce a kraje si naškudlily, hospodařily s přebytkem, a já jí znovu musím říci a opakovat - ano, škudlily si, v uvozovkách, škudlí si na spolufinancování, na investice a myslí na budoucnost, na rozdíl od vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Vojtěcha Munzara. A snad se dostaneme už k debatě řádně přihlášených. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Paní ministryně mě trochu vyprovokovala tím souslovím "politika chytré horákyně". A není to náhodou vláda, vy jste to tady paní ministryně několikrát zopakovala, která dává před naše živnostníky úplně nesmyslnou možnost výběru: buď si vyberete kompenzační bonus při tom, když máte zavřené provozovny a při tom, když vám zůstávají veškeré náklady včetně nákladů na zaměstnance, anebo si vyberte Antivirus a ty ostatní náklady si někde zaplaťte. Vždyť to je úplně nesmyslný výběr, který nám tady předkládáte. To je politika chytré horákyně, jakoby něco těm živnostníkům nabídnout, ale absolutně nedostatečné věci, které vůbec nereflektují tu realitu, že mají zavřené provozovny.

A když už se o tom bavíme, paní ministryně, jak vláda chce řešit i ty navazující sektory, které sice nejsou přímo rozhodnutím vlády zavřeny, ale jsou tím výrazně ovlivněny? My jsme tady prosazovali usnesení, aby to vláda řešila. Bohužel vládní strany to usnesení nepodpořily. Takže pokud se bavíme o politice chytré horákyně, tak by si vláda spíš měla zamést před vlastním prahem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a budeme pokračovat v otevřené rozpravě vystoupením pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, připraví se Stanislav Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k té otázce souběhu COVID - Nájemného a kompenzačního bonusu.

Za prvé jsem rád, že Finanční správa, respektive Ministerstvo financí dospěly tedy pro daňové poplatníky k příznivějšímu výkladu toho ustanovení. To znamená, že už sama o sobě ta naše snaha změnit toto opatření v Senátu měla smysl alespoň pro tuto vlnu, protože už teď je jasné, že alespoň za toto období ten program bude možné kompenzovat, bude možné kombinovat, přestože podle mě tedy ta právní konstrukce, kterou se ohání Ministerstvo financí, je prostě vachrlatá. Protože ano, skutečně ten kompenzační bonus se vyplácí za ten kvartál léto až září, nicméně ty peníze se zpravidla vyplácejí v tom stejném období, jako živnostník žádá o kompenzační bonus. A to je hlavně ten důvod, proč to řešíme. Takže lidé, když čtou ten zákon, tak z něj logicky dojdou k tomu, že nemají nárok na tu podporu. Takže si musí vybrat.

My jsme to neřešili z nějakého našeho plezíru, ale proto, že se na nás obrací spousta živnostníků s tím, jestli tedy to smějí kompenzovat, nebo ne. Dokonce i oborové servery o tom psaly odborné články a dospěly k tomu, že spíše nesmějí, a to byl i důvod, proč jsme vyvinuli tu iniciativu v Senátu, aby bylo explicitně jasné, že to čerpat můžou. Protože teď, když si přečtou v tom zákoně přímo, že tady je explicitní výjimka pro tento program, tak ti lidé samozřejmě se přestanou bát toho, že zase budou ty peníze vracet. A bohužel to vracení těch peněz se stalo už tolika lidem, že těch zkušeností je obrovské množství. Bavíme se o lidech, co měli souběh OSVČ a jednatel sdružení vlastníků jednotek, takže tito lidé potom museli vracet těch 50 tisíc. Bavíme se o lidech, kteří přehlédli, že mají nějakou dohodu, pak je třeba vyzvali, aby to vrátili, pak zpětně zase měli nárok Ale třeba Finanční správa jim nedává správné informace, jak mají žádat. Bavíme se o lidech, kteří pozdě zaplatili sociální odvody u Antiviru a teď vracejí celou částku.

Já vím, že to jsou jiné úřady, že jsou to jiné životní situace, ale z pohledu občanů je prostě příliš negativních zkušeností s tou státní mašinérií, že už se bojí toho, že ty peníze budou vracet. A proto je podle nás velmi namístě posílit tu právní jistotu. Proto jsme tam explicitně jmenovali ten program COVID - Nájemné, kde je skutečně naprosto absurdní, aby podnikatel nemohl čerpat jak COVID - Nájemné, tak kompenzační bonus, protože tam není žádný překryv podpor. Jedna je jasná podpora na financování provozovny, druhá je podpora na financování životních nákladů, rozhodně tam není žádná kumulace podpor.

Druhá věc je, že my jsme ten zákon projednávali v době, kdy se tehdejší pan ministr zdravotnictví dušoval, že jestli nevybuchne atomová elektrárna, tak děti půjdou do škol - tuším, 3. listopadu to mělo být? V této atmosféře se projednávala ta novela a všichni očekávali, že to je krátkodobá věc. Nicméně se ukazuje i podle počtu pozitivně testovaných, že bohužel hrozí, že to bude výrazně dlouhodobější. A potom se skutečně může stát, že pokud stát prodlouží ty podpory COVID - Nájemné, tak opět se dostanou živnostníci do obrovské nejistoty.

Z tohoto důvodu vás žádám o podporu toho senátního tisku. Stejně tak si myslíme, že ve chvíli, kdy Ministerstvo financí se chlubí, jak strašně podpořilo všechny ty podnikatele a živnostníky - a my říkáme, je to správně, hlasovali jsme pro to - tak přece není správné, aby to kofinancovaly kraje bez toho, aby měly možnost se k tomu vyjádřit. Takže nám přijde naprosto spravedlivé, aby to financoval stát, tento program.

Dále poznámka k tomu Antiviru. Tam zase jednou stát vytváří obrovský pocit nespravedlnosti, kdy dvě stejné provozovny, co jsou vedle sebe, jenom podle toho, jakou formu podnikání má která z nich, dostanou různou podporu. To je prostě strašná nespravedlnost a zase to vyvolá velké rozhořčení u těch zasažených živnostníků, kteří si budou říkat: Kdybych měl s. r. o., tak peníze mám, když jedu na sebe, dokonce ručím celým svým majetkem, tak peníze nedostanu. Kdo toto na tom ministerstvu vymýšlí? Takováhle je reakce lidí na to, jakým způsobem připravujete tu legislativu.

Jinak další problémy jsou samozřejmě s tím, že ten program je extrémně úzký. My jsme navrhovali při projednávání ve Sněmovně, ať se rozšíří ten okruh subjektů, které mohou dosáhnout. Kolegové mě upozorňují třeba na oblast cestovního ruchu, kde průvodci sice nejsou zakázáni, akorát prostě nemají zákazníky. A takových oblastí je samozřejmě více. Obrovský problém je to, že i ti, kteří dostávají kompenzační bonus, musejí nadále odvádět odvody. To je další totální absurdita, aby vám stát 15 tisíc vyplatil a 5 tisíc si potom obratem od vás vzal zpátky s tím, že to je poplatek za to, že podnikáte, když ale přitom vlastně říká, že nepodnikáte, a to přitom na jaře normálně fungovalo. Takže z mého pohledu ten program je velmi nedostatečný a jsou tam velké chyby. Samozřejmě jsme ho podpořili v závěrečném hlasování, protože lepší něco než nic, nicméně podle nás ho vláda v tomto případě dosti odflákla.

Co se týče rozpočtových dopadů, tohle byl jeden z důvodů, proč my jsme nepodpořili - a bylo to těžké rozhodování pro nás - jednorázový příspěvek pro seniory, přestože bychom samozřejmě také chtěli rozdávat peníze širokým skupinám jako vy, nicméně když tady vidíme lidi, kteří roky platili daně, roky podnikali a teď jsou v totální krizi, tak jsme raději chtěli ty peníze určené na záchranu ekonomiky dát na záchranu ekonomiky. A vy teď říkáte, že ty peníze nemáte. No, protože jste je rozdali plošně. To je prostě vaše politika. Vy jste se tak rozhodli, ale podle nás to je krátkozraká politika.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se pan poslanec Martin Jiránek. Kolega Juránek byl řádně přihlášen, ale nevidím ho tady, takže jeho přihláška propadá na konec přihlášených. Nyní tedy pan poslanec Martin Jiránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já mám na paní předsedkyni (?) dotaz směrem k průvodcům, jak nakousl kolega Ferjenčík.

Vy na webu Ministerstva financí v často kladených otázkách máte uvedeno ke kompenzačnímu bonusu: Otázka číslo 6. Mají na kompenzační bonus nárok živnostníci, kteří podnikají ve volnočasových aktivitách, například školitelé, lektoři jógy, jazykoví lektoři apod.? Odpověď: Ano, mají. Je přímo navázán na explicitní zákaz či omezení podnikání. A následující je pak věta: Navazující profese, jako lektoři jógy či školitelé na vzdělávacích akcích, mohou při splnění výše uvedených podmínek žádat o kompenzační bonus, tedy jako například fitness trenéři, jsou-li alespoň z 80 % poškozeni uzavřením vnitřních prostor, posiloven atd.

Následně máte otázku číslo 10. Mohu jako společník s. r. o., podnikající v hotelnictví, žádat o kompenzační bonus? Odpověď: Ano, nárok na kompenzační bonus vám vznikne od momentu, kdy se zavřely ubytovací služby, tedy od 22. října.

A pak přicházím k těm průvodcům, otázka číslo 12. Jsem OSVČ a živím se jako průvodce. Mohu si nárokovat bonus? A zde vy vysvětlujete, že o kompenzační bonus si mohou žádat pouze průvodci, kteří prováděli na hradech, na zámcích, v galeriích a v muzeích, ale lidé, kteří prováděli před tím zámkem, po Praze, po památkách venku, nemohou, protože nejsou navázáni na nějakou budovu. Přitom v otázce číslo 10 jasně říkáte, že se uzavřely ubytovací služby, to znamená, že zde teď aktuálně nejsou turisté, kteří by mohli být prováděni, a pokud lektor fitness jógy nebo nějaký školitel má vzhledem k poklesu 80 % právo na ten kompenzační bonus, tak já si myslím, že to je úplně stejná situace pro toho průvodce.

A jelikož mě oslovilo několik průvodců s dotazem, že jim to prostě nedává smysl, tak bych vás chtěl poprosit, kdybyste mi to, proč průvodce, který provádí na zámku, dostane kompenzační bonus a ten, který provádí před zámkem, ho nedostane, kdybyste to vysvětlila. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanislav Juránek a poté ještě v rozpravě paní vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně a kolegové, když mně moje manželka šila tuhle roušku, a ona je na ní loď, tak mi říkala: buďte skutečně všichni na jedné lodi. A smyslem toho pozměňovacího návrhu, který dali senátoři, je, abychom nezapomněli na jednoho pasažéra, který by na té lodi měl být také, a tím jsou kraje. Není to jenom o tom, aby tam byli podnikatelé, aby tam byly obce a města, to si dovolím zdůraznit, ale je to i o krajích.

Je tady jedna věc, že se nad tím (senátoři?) zamysleli, snažili se najít všechny prostředky, které skutečně je třeba krajům kompenzovat a jsou doložitelné, a na základě zprávy z Ministerstva financí vymysleli návrh na 300 korun. To jsou nějaké 3 miliardy, když to zaokrouhlíme, a ministerstvo mluví o nějakých 2,7 mld. nebo možná 2,8 mld., nevím teď přesně, jak to číslo vychází. To znamená, není to žádný přemrštěný požadavek.

A teď řeknu, proč bychom ty kraje měli vzít na palubu právě v rámci kompenzace a v rámci toho, co se vlastně děje s koronavirem a s pandemií. Víte, tady se zapomíná na to, že v té první linii kromě těch ostatních stojí také hejtmani a jejich týmy a celý ten bezpečnostní systém, který na krajích je. A protože hejtmanům ještě nikdo nepoděkoval a teď už je po volbách, tak já si dovolím všem hejtmanům, kteří nesli tuhle svoji tíži, poděkovat. Ale děkuji také všem krajům, protože ony musely nést zvýšené náklady na zdravotnictví. Všechny věci, které souvisely s těmito záležitostmi, nesly rozpočty jednotlivých krajů. A já tady prosím i vás, kteří to sledujete, abyste skutečně pochopili, že ten kraj se bezprostředně podílel a podílí na všech tížích, které jsou spojeny s koronavirem.

A jen pro ukázku, co to znamená. To není jenom to, co se stane s koronavirem, ale uvedu třeba jako příklad Bečvu. Na té Bečvě vznikla havárie. Tu havárii musí někdo zaplatit. A ten někdo ze zákona je kraj. To znamená, že celou tu škodu, která tam je, která je teď na Bečvě, a tam já vůbec neřeším, kdo to způsobil nebo nezpůsobil, může to být způsobeno jakýmkoliv způsobem, i nahodilým, tak tuhle škodu zaplatí kraj. A tak je to i v koronaviru. Škody, které tam byly způsobeny, které se zobrazí nejen ve zdravotnictví, v tom, že se musely nakoupit nějaké další prostředky, se kterými se v rozpočtech nepočítalo, to všechno kraje musí uhradit.

A já teď prosím jenom o jednu věc. Zkusme být v téhle věci alespoň spravedliví, protože kompenzace prostřednictvím nějakých dotací - a já tady z nich vytáhnu jenom jednu věc a to jsou dotace na dopravu. Jestliže tady mluvíme o 4 miliardách, které byly krajům přislíbeny a správně by tam měly být v rámci rozpočtového určení daní, protože je to jasný výdaj, který je zapotřebí, pokud chceme mít v dobrém stavu silnice II. a III. tříd, tak byl dokonce při debatě s premiérem uznán a byl dokonce na dva roky vyčíslen nikoliv na 4 a 4 miliardy, ale bylo to odhadnuto na 12 miliard, a to tedy odpovídá zhruba 6 miliardám, aby se mohly kraje starat o takovou základní věc, jako jsou silnice II. a III. tříd.

Ale já se vrátím k tomu, že teď je spravedlivé hlasovat pro senátní návrh z toho důvodu, že je to minimum. Zcela určitě by dokázali všichni hejtmani, ať ti, kteří byli čerstvě zvoleni, tak ti, kteří byli i předtím, v zastupitelstvech spočítat, že je to víc než 3 miliardy, kolik musely kraje vynaložit na koronavirus navíc. A já nebudu mluvit o tom, jestli se ta položka měla vzít odjinud, nebo neměla. Já jenom prosím znovu, zkusme na tu jednu loď, na které jedeme v rámci toho koronaviru, přijmout i kraje, přijmout ty, kteří jsou také v první linii prostřednictvím hejtmanů a prostřednictvím bezpečnostního systému, který máme takto nastavený, a zkusme schválit pozměňovací návrh, který přišel ze Senátu.

Já za KDU-ČSL konstatuji, že my zcela určitě podpoříme návrh v té podobě, jak přišel ze Senátu, ale samozřejmě pokud neprojde, podpoříme alespoň ty, kteří byli uznáni za vhodné, aby na té lodi byli, to znamená, že zcela určitě budeme hlasovat i tak, jak jsme hlasovali předtím v Poslanecké sněmovně, pro ten původní poslanecký návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi. Nyní s faktickou poznámkou Roman Onderka a stále je připravena s přednostním právem paní ministryně financí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na ctěného kolegu Stanislava Juránka.

Cituji: Vnímáme důležitost řek i potoků pro naši krajinu. Na obnovu řeky Bečvy po ekologické havárii proto Ministerstvo zemědělství dá přes 7 milionů korun a rybářům navíc odpustí nájmy za malé vodní nádrže. Cílem je pomoci s likvidací následků ekologické katastrofy a obnovit tak co nejdříve život v řece. - Nezpochybňuji to, že kraj bezesporu dá finanční prostředky a bude sanovat tuto havárii, ale chtěl bych říci, že není jediný, že ministr Toman vnímá tuto situaci, stejně tak jako ministr životního prostředí, a že vláda se touto věcí bezesporu zabývá. Takže není to, kolego, tak jednostranné, jak jste říkal. To jenom na upozornění. Děkuji. (V sále je setrvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy vystoupí paní ministryně financí, místopředsedkyně vlády České republiky Alena Schillerová. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Pane poslanče Juránku, to mám teď v čerstvé paměti. Všechny ty odpovědi, které jste citoval, jsou správně. Já jsem pozorně poslouchala, asi jste citoval z webu Finanční správy, nebo já teď nevím, pravděpodobně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, paní ministryně, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Ale opravdu. Je tady nesmírný hluk. A já bych si přál, abyste se buď usadili na svá místa a nechali paní místopředsedkyni vlády reagovat na diskusi, ještě diskuse probíhá, anebo ty debaty přenesli do předsálí. Ještě chvilku... Prosím, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Čili je to správně.

A ten zákon není paskvil, pane poslanče Ferjenčíku. On byl napsán přesně tak, jaké bylo politické zadání, to znamená, to, co bylo sledováno, tedy aby směřovala podpora skutečně těm postiženým tentokrát, nebyla tak plošná. Takže ptáte-li se na průvodce - a já jenom pro vaši informaci, my jsme měli několik videokonferenčních rozhovorů s panem primátorem, kde už to bylo opravdu na kraji místy i trapnosti, si troufnu říct, s těmi průvodci myslím, kdy ti průvodci požadovali - protože převážně ten problém je v Praze, ten problém je z devadesáti, možná i více procent v Praze - oni požadovali prostě pár milionů. Praha, která má 75 miliard na účtě, je uvolnit nemohla. (Hluk v sále trvá.) Takže nakonec oni budou kompenzováni z COVID - Cestovní ruch, který procesuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je tam podmínka, aby mohli být kompenzováni, tzn. nedosáhnou na kompenzační bonus, s výjimkou těch, kteří skutečně prováděli na nějakých těch zavřených objektech. Ale ti, co běžně mohou dělat, prostě kterým jsme nezavřeli ten jejich byznys, pouze tady prostě nejsou turisté v té Praze, tak budou kompenzováni z tohoto programu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou vás přeruším a požádám i vaše stranické kolegy, aby respektovali toho, komu je uděleno slovo. Nenuťte mě, abych jednotlivce jmenoval. Prosím, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Takže oni budou kompenzováni z tohoto programu. Paní ministryně tam dala - teď to možná budu volně parafrázovat, ona tu bohužel není, protože je nemocná - že budou muset ne odučit, to není správné slovo, ale působit prostě nějakou dobu ve školství na nějakých výukových programech. My jsme jim i navrhovali, i jsem to konzultovala s ministrem školství, to jsou vzdělaní lidé, jazykově vybavení, ať pomohou ve školství. Nám chybí tisíce učitelů. Průměrný plat učitele příští rok bude 45 450. Ale přesto, protože nevedly nikam ty videokonferenční hovory s panem primátorem, při vší úctě, tak jsme se rozhodli postupovat takto. Takže proto ta odpověď. Ta odpověď je v pořádku. Samozřejmě ti, co by prováděli někde striktně na uzavřených hradech, tak ti pod to spadají, jinak budou kompenzování COVIDem - Cestovní ruch, který procesuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak.

Já si myslím, že o pozměňovacích návrzích pana premiéra v roli poslance budeme debatovat zítra, budeme debatovat příští týden při třetím čtení, takže si toho bohatě užijeme, já se na to chystám. Ale já se jenom zeptám. To, že přece se sníží tak zásadně daně zaměstnancům, 4,5 milionu zaměstnanců, pane poslanče Jurečko - pane předsedo Jurečko, omlouvám se - tak to není pomoc živnostníkům? Copak celá řada živnostníků nemá zaměstnance? Celá řada podnikatelů se ptá, píše, vám také, já to vím. Ptají se vás: kdy už to bude? Chceme to využít při vyjednávání o platech. Nechceme zvyšovat platy. S tím se nepočítá. V podstatě v ekonomice se počítá podle naší makroekonomické predikce se zmrazením mezd. Takže já si myslím, že ten stimul, na který jste se ptal, na to, že je to proti živnostníkům, tak já si myslím, že to celé řadě živnostníků pomůže, protože to budou tisíce korun, které díky tomuto získají. Takže o tom si povedeme debatu a určitě si k tomu řekneme víc.

Tak. No, ona vláda - a teď já vůbec tady nechci vykopávat žádné příkopy mezi municipalitami, naopak. Teď je důležité spolupracovat. Ale vláda samozřejmě táhne celou řadu mandatorních výdajů. A my jsme nepřiškrtili ekonomiku. Valorizujeme důchody. Přidáváme učitelům. Zmrazily se platy státních zaměstnanců, to je pravda, protože to považujeme za fér. Považujeme za fér, když neporostou platy zaměstnanců v soukromém sektoru, abychom zmrazili - s výjimkou učitelů, kterým jsme to slíbili v programovém prohlášení vlády - i platy veřejného sektoru. A počítáme s tím, že zvednete ruku tady na pozměňovací návrh pana premiéra jako poslance, a tím získají všichni zaměstnanci stejně, ať jsou tam, či tam. Takže to je celá podstata.

No jinak ta kalkulačka, paní poslankyně Kovářová, ta vůbec neodpovídá aktuální predikci. Jsou tam nadhodnocené dopady. Kalkulačka pana Polčáka, europoslance. Není to v pořádku. A já důrazně upozorňuji, varuji starosty a různé zástupce, aby se nenechali tím zmást. My jsme schopni připravit, a máme to v makroekonomické predikci, a samozřejmě každému můžeme jednotlivě, pokud to bude požadovat, obrátí se na Ministerstvo financí a dostane naprosto přesná čísla. Takže to jenom na upozornění.

Myslím, že jsem snad nic nevynechala. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové a vyvolala pět faktických poznámek. První je kolega Ferjenčík, pak Jiránek, Juránek, Bartoš a Kovářová. Prosím jednotlivě. A opět, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid!

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně reagovat na paní ministryni.

Za prvé jsem úplně nepochopil, proč do toho tahá pana Hřiba, protože se tady bavíme o odškodnění živnostníků, kteří z nějakého důvodu teď nemohou podnikat. A vy říkáte - no když jsme jim to zakázali my, tak dobrý, tak něco dostanou, sice si od nich vezmeme těch 5 tisíc za odvody, ale aspoň těch 10 tisíc dostanou. Ale když jenom došlo k tomu, že shodou okolností, protože je koronavirová krize a související problémy, tak nemají vůbec žádné zákazníky, tak to mají smůlu, za to my nemůžeme, takže jim nedáme nic. - Podle nás tento přístup nemá logiku.

A za druhé jenom poznámka k tomu, že, jak jste řekla, děláte daňovou změnu, která pomůže všem stejně. No to není úplně pravda. To lidem s poslaneckým platem přidáte 70 až 100 tisíc a lidem s minimální mzdou nějaký jednotky tisíc. To rozhodně není všem stejně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan Martin Jiránek, připraví se Stanislav Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Ty argumenty, které jsem četl, tak opravdu já jsem je četl z vašeho webu, tedy jsou správné.

Ale neodpověděla jste mi na moji otázku, na kterou jsem se ptal. Já vím, že se připravil COVID - Cestovní kanceláře, ve kterých je počítáno na rozhodné období od června do září s průvodci. Ale to, o čem se bavíme teď, je kompenzační bonus teď na to složité období, které v rámci cestovního ruchu bude trvat třeba dalšího půlroku. A tam prostě nechápu tu logiku v tom, že průvodce v hradu dostane kompenzační bonus na další půlrok, třičtvrtěrok, nevím, jak dlouho to bude trvat, a průvodce před hradem ten kompenzační bonus nedostane. Na to jste mně nezareagovala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Stanislav Juránek také k faktické poznámce, připraví se Ivan Bartoš. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si dovolím nejprve říct technickou, a to že v hlasování 246 jsem hlasoval, pro a na sjetině mám proti. A nežádám, aby se hlasování opakovalo, jenom prosím pro záznam.

A druhá věc je, že chci jenom zareagovat na kolegu Onderku a chci mu říct, že já jsem uváděl pouze příklad, který se týká havárií. A obecně platí ze zákona, prostě ze zákona platí, že když vznikne ekologická havárie, tak ten, kdo to hradí, je kraj. A je otázka, jestli se najde někdo jiný, kdo tuto záležitost bude kompenzovat, například jako jste tady naznačil, že Bečvu bude kompenzovat Ministerstvo zemědělství. Nicméně berte to tak, že já jsem jenom uvedl konkrétní případ, který se týká obecně havárií, a že to je povinnost kraje a kraj na to musí vždycky v rozpočtu mít vyčleněné prostředky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivan Bartoš, připraví se paní poslankyně Kovářová, dále pan Patrik Nacher. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl krátce zareagovat, mně trošku tady z toho, co říkala paní ministryně ohledně těch průvodců, vylezlo takové skoro heslo na billboardy: Průvodci do škol! Ale to asi nebude řešení té krize, zejména v oblasti průvodců před hradem vzhledem k tomu, že je distanční výuka a nevím, jestli bychom tuto transformaci v době covidové krize stihli.

Já bych chtěl říci jenom jednu věc, proč je tak důležité, aby tady jasně zaznělo - a tady se furt říká, kdo komu co píše a jak nám občané píší - aby fakt zaznělo, že je možné COVID - Nájemné čerpat v souběhu s Pětadvacítkou. My tedy budeme všem těm lidem odpovídat, že to možné je, že to máme potvrzené zde ze Sněmovny, i když mně nepřišlo, že z toho výkladu to je jasné.

A ohledně těch odvodů, já si myslím, že to je zcela zásadní téma a měli bychom to vyřešit co nevidět. A já vám přečtu, co mi píše paní, kterou jsem si zjistil, že existuje, ten e-mail, je to konkrétní osoba. Ze včerejška. "Dobrý večer. Nevím, zda si uvědomujete, co jste provedli s tzv. střední třídou. Pět set korun na den. Zaplatím zdravotní, sociální, nájem za provozovnu, kterou jste mi zavřeli, a jsem v minusu. OK, skončím živnost a půjdu na ÚP. Práce není, nikdo neví, co bude, a snažit se udržet provoz a stávající zaměstnance, na to už bohužel nemám sílu. Ani se dívat na rodinu, jak děti strádají. Mají distanční výuku a nám asi odpojí internet. To nemluvím ani o tom, že díky vládě můžeme přijít i o domov. Přispěje mi někdo na jídlo, nebo co mám dělat? Jsme v koncích, uvítám každou radu. Děkuji alespoň za odpověď."

A to je jeden z mailů. Nejsou všechny takto dramatické, ale tohle je situace normálních lidí, co měli živnost a prostě s 10 tisíci korunami oni nemůžou v žádném případě vyžít. Nemůžou. Ani v té kombinaci. Jsem rád, že ta kombinace zazněla, a ty odvody bychom měli odpustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Patrik Nacher. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych se tady chtěla ohradit proti tomu, co řekla paní ministryně ohledně kalkulačky, kde si obce mohou spočítat výpadky, které vzniknou díky některým opatřením vlády. Predikce je ze září. Zrušení superhrubé mzdy vychází z důvodové zprávy Ministerstva financí a měla by, ta kalkulačka slouží k orientaci starostů, jakým způsobem asi mohou sestavovat své rozpočty a jaké výpadky je mohou čekat, aby se na to mohli dobře připravit. Není to nic proti paní ministryni ani proti Ministerstvu financí, jak říkám, slouží to pouze k orientaci. (V sále je hlučno.)

Taky je zajímavé, že jestli paní ministryně už ví, protože ta kalkulačka funguje v podstatě pár minut, tak jestli už jste o ní věděla, tak to mě moc těší. A myslím si, že pokud máte pocit, že je to špatně, tak nechť Ministerstvo financí udělá kalkulačku, která bude mít lepší údaje, a pak můžeme obě kalkulačky porovnat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera. S přednostním právem se hlásí pan Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne. Musím reagovat na ty průvodce, protože jsem měl to štěstí být u těch jednání od začátku. Tam je to o tom, že situace v Praze je opravdu atypická. Protože ti průvodci samozřejmě fungují po celé republice a jejich problémy jsou různé. Jenom připomínám debatu, kterou jsme tady vedli ohledně zabránění tzv. deštníkářů. To se týká jenom Prahy, nikde jinde ten problém nemáme. A potom z té živnosti vázané nakonec byly ty dvě průkazky apod. A tady je to totéž. Praha je prostě v tomto závislá na zahraniční klientele. Ten propad v Praze je o 90 %, je to úplně něco jiného, než když jsem včera viděl nějakou statistiku návštěvy hradů třeba, kde je to stejně jako loňský rok, nebo dokonce více. To znamená, tady byla dohoda, že těm průvodcům pomůže stát a v tomto případě i hlavní město. A ten výsledek je zatím, že pomohl stát a hlavní město v tomto neudělalo opravdu nic, já tam u toho jsem. Ani z projektu V Praze jako doma, ani z ničeho jiného. Bohužel, je to tak.

A jestliže na jednu stranu tady chceme, abychom tady mohli odlišovat jednotlivé skupiny dle toho, jak byly postiženy, tak pak ale zároveň musejí s tou zodpovědností přijít i příslušné samosprávy. A tady opravdu v tomhle, a já jsem s tím otravný stejně jako s těmi energošmejdy, abychom je tady zařadili, tak s těmi průvodci, tak v Praze bohužel oni v této chvíli od paní radní Třeštíkové žádnou podporu konkrétně nemají. Možná se zvětší odměna od Prague City Tourism, kteří si budou objednávat nějaké služby, ale to je zase vidina od 1. 4. Tak jenom abychom skutečně v tomhle měřili všem stejným metrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan kolega Bartošek. Panu kolegovi Ferjenčíkovi až po vystoupení kolegy Stanjury. Přihlásil se, až když jsem udělil slovo. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve prosba na kolegy z Prahy. Fakt řešte problematiku Zastupitelstva Prahy na Zastupitelstvu Prahy. Jen tak mimochodem, pan poslanec Nacher to ví, žádný radní nic nedává. Ať se jmenuje jakkoliv. Nedává. Podle zákona o obcích to nemůže dát radní, jen tak mimochodem. Ale neřešme to tady!

Já se chci vrátit k tomu, co vlastně diskutujeme. A průvodci jsou jenom jedna skupina, na kterou jsme jakoby zapomněli. Co se změnilo proti jarnímu kompenzačnímu bonusu? Za prvé přestal platit zákon, který umožňoval neplatit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Velmi rády nám paní ministryně Maláčová i paní ministryně Schillerová říkaly: Pět tisíc měsíčně jsme živnostníkům odpustili, to je ale pomoc! A byla to pomoc. Ale ta už neplatí. To znamená, z 15 tisíc, které teď dostane, tak 5 tisíc zaplatí na minimální zálohy sociálního pojištění. Takže nebavme se o podpoře 15 tisíc, ale o podpoře 10 tisíc měsíčně! To je realita. (Silný hluk v sále.)

Za druhé. Vláda jako by zapomněla, že jsou živnostníci, kteří nemají kamennou provozovnu. Kterým sice nikdo nezakazuje podnikat, ale v této době v zásadě nemají práci. Kdo si dneska pozve domů malíře, uklízecí firmu apod., když se mají omezovat sociální kontakty? Kolik těchto živnostníků trpí prudkým propadem zakázek? Mohou žádat? Nemohou. Nerozumím tomu. Klíčové slovo ale pro živnostníky a pro jejich zaměstnance tady řekla paní ministryně: To bylo politické zadání. Nevím koho, zřejmě hnutí ANO a ČSSD a KSČM, aby si živnostník musel vybrat, zda bude žádat o podporu pro pracovní místa svých zaměstnanců, nebo pro těch 10 tisíc pro svoji rodinu, aby zaplatil aspoň účty za energie. To není žádná podpora podnikání.

Takže jsme se nepoučili z toho jara, spíš naopak. To opatření není plošné, což je v pořádku, ale je příliš striktní. Co ti, o kterých jsem mluvil, kteří nemají tu stálou provozovnu? Nemají ji zavřenou, ale prostě logicky na jedné straně je vyzývají členové vlády a mnozí členové opozice, aby se opravdu omezily sociální kontakty, na druhé straně pak těžko můžeme předpokládat, že tito lidé si budou domů objednávat nějaké služby. To je přesně proti tomu doporučení, jak se máme v těchto týdnech a měsících chovat. Takže já tomu vlastně nerozumím.

Já jsem tu debatu o souběhu Antiviru směřoval spíš na vládu, aby si to vláda uvědomila a přišla s novelou. Vím, že to dneska nemůžeme vyřešit, ale ty podmínky jsou výrazně horší! (Velký hluk v sále.) Je přece rozdíl, jestli dostanu 15, nebo 10 tisíc A já chci říct, že my jako občanští demokraté jsme o tom problému věděli. Už na konci prázdnin jsme podali návrh zákona, aby se minimálně do konce roku odpustily minimální zálohy zdravotního a sociálního pro živnostníky, abychom prodloužili Antivirus C, aby zaměstnavatelé nemuseli platit sociální pojištění za své zaměstnance do konce roku. Hlasovali jsme o tom asi osmkrát! Takže nemůžeme říct, že si toho v Poslanecké sněmovně nikdo nevšiml. Opozice jako celek podporovala projednání těchto návrhů. Ale poctivě říkám, že opozice jako celek, to znamená šest poslaneckých klubů, to podporovala, ať to projednáme, abychom o tom mohli debatovat, a tři - komunisté, socialisté a hnutí ANO - zatvrzele odmítají pomoct těm nejmenším živnostníkům a malým firmám. A pak tady přijde paní ministryně a s úsměvem řekne: "Děláme to všechno pro lidi a firmy." Ale ne pro tyhle lidi a ne pro ty malé firmy. To je bohužel smutná pravda.

Proč neříkáte, paní ministryně, že to není 500 na den, ale je to o tu třetinu míň, protože se musí platit odvody sociálního a zdravotního z vašeho rozhodnutí, z toho, že jste nechtěli prodloužit ty prázdniny, kde se platí sociální a zdravotní. A to byla pomoc, která nebyla byrokratická, která byla rychle a která skutečně fungovala a skutečně pomohla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Mikuláše Ferjenčíka a poté pan kolega Jan Bartošek. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem se jenom chtěl pozastavit nad tou argumentací kolegy Nachera, protože mně přijde skutečně zvláštní vyčítat samosprávám, že ze svého rozpočtu nefinancují kompenzační bonus pro ty, kteří nedosáhnou na kompenzační bonus vyplácený vládou, když současně vláda z těch peněz samospráv, jako třeba z Prahy, financuje ten svůj program. To znamená, že vláda škrtla peníze Praze jakožto kraji, aby měla peníze na kompenzační bonus, a teď vyčítáte pražským zastupitelům a radním, že nedofinancovávají ten nedostatečný vládní kompenzační bonus. To podle mě vůbec nemá logiku. Aspoň nějakou by to mělo, kdyby Praha jako kraj o ty peníze nepřišla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Jan Bartošek, poté paní vicepremiérka Alena Schillerová a pak pan senátor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Člověk si musí klást otázku, jaká by byla nejlepší zpětná vazba, že to, co činí tato vláda, skutečně funguje. Odezva od podnikatelů a živnostníků, že ta pomoc má smysl, je rychlá a jejich žádost je jednoduchá, nebo žádost o ni. Jaká je realita? Úplně opačná. Tváříte se, že pomáháte malým podnikatelům a středním firmám, ale řada z nich je těmito kroky hnána do bankrotu. To znamená, že se o žádnou pomoc nejedná.

Říkáte, že jste dali obcím, že jste dali krajům. No nic jste jim ze svého nedali! Ta jarní ostuda, kterou jste předvedli, kdy jste se snažili vydrancovat rozpočty obcí a rozpočty krajů, kdy u obcí se to podařilo zastavit, to byla neskutečná lumpárna vůči všem starostům, kteří se snažili, aby covidovou krizi z jara řádně přečkali, všechno zaplatili, a jako odměna od této vlády bylo, že si hanebně sáhla na peníze obecních rozpočtů. To znamená, nedali jste nic navíc. Ani korunu! Dali jste obcím to, co jim po právu náleží.

Nyní se tady handrkujeme o tři stovky na obyvatele pro kraje. Každý z vás, kdo jste ve vedení kraje, víte, jak vypadají krajské rozpočty. A opět, tato vláda nedává nic navíc. Vláda si ty peníze nejdřív vzala a zaštiťuje se, že bude vypisovat dotační projekty. Každý hejtman, každá rada kraje ví, jakým způsobem a kde může peníze utratit, nepotřebuje, aby Ministerstvo financí nebo tato vláda diktovaly, kde se mají peníze utrácet. Nechte krajům svobodu.

A jestliže se vám nelíbí kalkulačka, která, říkáte, že počítá špatně, já vám, paní ministryně, nabízím součinnost. Já vám moc rád se svými lidmi pomůžu sestavit kalkulačku, jakým způsobem se kroky vlády zařízly do rozpočtu krajů, potažmo Prahy, jakým způsobem jste si ty peníze vzali. A jestliže říkáte, že jim něco dáváte - vy jim nic nedáváte! Stačí když krajům necháte to, co jim po právu náleží. Neprodávejte tady to, že krajům něco vracíte, když jste jim to předtím vzali. Ten svět je velmi jednoduchý. Vy jste si peníze vzali, a teď se tváříte, že jim něco vracíte. Tak aspoň mluvte pravdu směrem k těm krajům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. Připraví se pan senátor Vilímec. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Proč se bavíme o Praze? Musíme se bavit o Praze, protože Praha nevyřešila ten problém průvodců, na které se pan poslanec Jiránek ptal. Tak to prostě musela vyřešit vláda, muselo to vyřešit Ministerstvo pro místní rozvoj. Tuším, že kompenzace v dotačním programu je nějakých 40 tis. korun, pokud se nemýlím.

A říkáte, pane předsedo Bartoši, průvodci do škol. Proč ne? Proč by nemohli pomoci? Proč ne průvodci do škol? Já na tom nevidím nic špatného, aby pomohli ve školství, aby prostě předali svoje obrovské vědomosti z celých různých oborů, ať už historie, jazykové a tak dále, v oblasti, kde máme nedostatek pracovních sil. To byla nabídka, to nebyl žádný příkaz. Proč ne? Jak my víme, jak dlouho ta situace bude trvat? Vyřeší se v lednu? Já jsem jim to říkala. Upřímně, vrátí se ti turisté do Prahy? Víme všichni, že nevrátí, že v lednu se určitě nevrátí. Tak si nemažme med kolem úst, hledejme. Čeká nás stejně obrovská přirozená restrukturalizace ekonomiky v momentě, kdy prostě postupně vypneme vládní podpory. A vy to všichni víte, že pořád máme striktní nedostatek lidí v průmyslu, v zemědělství a v celé řadě dalších segmentů a někde prostě budou přebývat. A ta armáda těch lidí se přesune z jednoho segmentu do druhého. Tak proč zrovna ne průvodci do školství? Mně se to zdá jako skvělý nápad. Notabene průměrný plat tam příští rok bude 45 450 korun, opakuji. Zítra to budeme řešit u rozpočtu. A my jsme se do toho museli zamontovat, protože pan primátor nás několikrát vyzval na videokonferenční rozhovor. Tam se hrdlil o pár milionů korun, byť má 75 mld. na účtu. Praha dostala kompenzační bonus, dostala stejně jako všechny obce 1 250 korun na hlavu, bylo to asi 1,8 mld., pokud se nemýlím, k těm všem miliardám, co má na účtu. Takže co? A ještě by chtěla za kraj? To snad ani nemůžete prosím myslet vážně? (V sále je obrovský hluk a neklid.)

My jsme tady na jaře ty kompenzace srovnávali, všechny byly plošné - budeme se tady bavit o kompenzačním bonusu, ale i ty další - a v podstatě se až na nějaké výjimky nevylučovaly. To znamená, že živnostníci měli jak kompenzační bonus, tak ošetřovné. Pokud měli v té jarní úpravě děti do třinácti let, tak mohli čerpat COVID - Nájemné, případně, teď nevím co, ještě jsem možná na něco zapomněla. Prominuli jsme minimální sociální a zdravotní na šest měsíců, což bylo zhruba asi 30 tis., a pak se u těch malých firem zákonem promíjelo sociální u zaměstnanců(?) do 50 zaměstnanců.

Sám jste řekl, pane předsedo Stanjuro, že rozumíte tomu, že to není tentokrát plošné, ale zdá se vám to striktní. Definovat to do zákona nějakým způsobem musíte, čili jsme to definovali způsobem, že se to týká těch, kterým jsme - a připomínám prosím, že vláda reaguje na závažnou zdravotní situaci, takže to pořád nezapomínejme - v podstatě vládním opatřením zakázali činnosti, a oni měli z této činnosti více než 50 % příjmů, čili většinu příjmů, uváděla jsem tady ty příklady, anebo byli na této činnosti navázaní alespoň 80 procenty.

Takže celou řadu těch příkladů, které jste, pane poslanče Jiránku, uváděl - a já je nebudu opakovat z časových důvodů - v podstatě na to sedělo, takže v tuto chvíli ano, nechtěli jsme dělat plošná opatření, to jsme tady vysvětlovali několikrát, a proto jsme i dávali na výběr z těch různých forem podpory. A teď samozřejmě upínáme maximálně zraky a veškeré aktivity na to, a to tom se povedou debaty v následujících dnech, aby se podařilo zvládnout tuto situaci zdravotní, epidemiologickou a mohli jsme postupně vrátit děti do škol, to je priorita zásadní, první stupeň myslím samozřejmě, buď prvňáky, druháky, nebo první stupeň, a pak postupně zapínat ekonomiku. Samozřejmě s respektem k názorům ministra zdravotnictví, to podtrhuji. Takže to bylo to srovnání zásadní mezi jarem a podzimem.

K té kalkulačce ještě, paní poslankyně Kovářová. No, ta kalkulačka na rok 2020 je tam několik měsíců. Já sama jsem ji nezkoušela, ale mám tam kolegy, kteří se na ni dívali, a je taková zvláštní. Ona počítá v roce 2020 s propadem příjmů obcí - jenom pro obce - 20 %, přičemž predikce MF počítá s 8,5 %, dokonce teď tam přibyla nově kalkulačka na rok 2021, ta počítá se zrušením superhrubé mzdy, ale počítá i s kompenzačním bonusem, který zase naopak už v tuto chvíli nevíme, jestli bude kompenzační bonus v roce 2021. Takže to jsou takové výhrady, které k tomu máme. Já jenom upozorňuji, vy jste tady na to odkazovala jako na něco závazného. Tak já říkám, to závazné není.

Pane předsedo Bartošku, vaši výzvu beru, kterou jste tady teď měl. A já myslím, že jsem snad...

Ještě ty slevy na dani, poslední věc. Teď hned, jak se vrátím na úřad, až bude po hlasování, dívám se, že už tam dneska nic nemám, tak se vrátím na úřad a pošlu, jak jsem slíbila minulý týden, protože jsem to včera vrátila k přepracování, nelíbilo se mně to, jak to je vizualizované, pošlu vám dopady všech pozměňovacích návrhů daňového balíčku - členům rozpočtového výboru - abyste viděli, jaké tam jsou dopady, jaké tam jsou grafy, který jak je výhodný.

A ono to tak není s těmi slevami na dani. Jak vyšla ta studie VŠE minulý týden, já jsem v tom ležela hodně dlouho, skoro jednu celou noc, a v podstatě tam srovnání s pozměňovacím návrhem premiéra jako poslance je v podstatě při situaci 19, 23, když sleva bude nějakých přes 46 tisíc a rozpočtově je to úplně srovnatelné, takže tam je to pak výhodnější. Ale takový návrh nemáme v Poslanecké sněmovně. Takový ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí. Kolega senátor Vilímec ještě posečká, zná náš jednací řád dobře, protože mám tři faktické poznámky - pana kolegy Jiránka, Kovářové a Stanjury. Takže pane senátore, ještě chvilku, nyní pan Martin Jiránek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Já už tu debatu o těch průvodcích nebudu protahovat, jenom v rychlosti doplním. Jen abychom si vyjasnili k té dotaci ve školách pro průvodce, to je opravdu na deset hodin, to není o ničem jiném.

Jak jste řekla, ta restrukturalizace ekonomiky, já vám rozumím. Podnikatelé potřebují nějaký výhled. Je to tedy pro podnikatele, pro průvodce pod hradem jasný signál, že průvodci v hradu, ti můžou díky kompenzačnímu bonusu přežít. Ti, kteří provádí před hradem, tak tedy mají jít na úřad práce, protože nás čeká restrukturalizace. Já to i beru jako argument. Jde jenom o to ten jasný signál vyslat, protože tito lidé odteď nedostanou nic a rozumím tomu, ale je potřeba to říct.

A ještě k té Praze. Je kupa průvodců mimo Prahu a zároveň jsou i průvodci, kteří provádějí - a bohužel nejsou vůbec započítáni ani do té dotace Ministerstva pro místní rozvoj - Čechy v zahraničí, těch je taky poměrně dost a ti vůbec nespadají do žádné dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou, připraví se Zbyněk Stanjura, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych se také možná vrátila ještě chvilku k té Praze. Jen musím konstatovat, ano, Praha je jako obec posuzována a dostala peníze, ale jako kraj peníze nedostala. A zase váš argument: Praha má na účtech 75 miliard, tak co, tak je prostě, ty peníze, nepotřebuje. Ale Prahu čekají jako kraj obrovské, obrovské investice. A když tedy mluvíte o té podpoře pro kraje a slibujete jim na silnice krajské, tak jenom je potřeba konstatovat, že pro Prahu, Praha prostě nemá krajské komunikace, takže ta si na ty svoje peníze nesáhne.

A kromě jiného, pokud vím, tak Praha velmi trpí tím, co se nyní děje, a v té krizi je obrovským způsobem postižena a myslím, že to i Ministerstvo financí ví. A že také magistrát i městské části odpouštějí nájemné a snaží se živnostníkům pomoci, jak mohou. Takže pokud chcete pomoci i Praze, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak podpořte tu senátní verzi a pomůžete i našemu hlavnímu městu.

Co se týče té kalkulačky, tak vy jste hovořila o té staré kalkulačce a samozřejmě ta kalkulačka je uzpůsobena takovým způsobem, že je to ve variantách s kompenzačním bonusem, bez něho a počítá také se zrušením superhrubé mzdy. Děkuji. (Trvale silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. I když je tady hluk, tak nepřerušuji ty, kteří mají faktickou poznámku, protože bych jim ubíral čas, musel bych ho extra měřit. Ale opravdu, vážené kolegyně, kolegové, pokuste se respektovat jednací řád. Je to zákon a ten dává šanci, aby hovořili ti, kteří dostanou slovo, řádně se přihlásí. Pokud diskutuje jiné věci, prosím v předsálí.

Nyní budu měřit čas k faktické poznámce panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A už to běží. Děkuji.

Já jsem byl překvapen, jak paní ministryně chápe slovo plošné opatření. Já to chápu tak, že dopadá na všechny. A paní ministryně řekne, vy přece chápete, že to nemá být plošně, tudíž vylučujeme jednotlivé druhy podpory. A to s plošností nebo zacíleností té podpory nemá nic společného.

Tady jsme v té debatě mnozí z nás ukázali na nelogické případy, které veřejnost nechápe. Nechápe to, když máte dva stejné podniky, že jeden může čerpat na zaměstnance, a druhý ne, jenom podle právní formy. Zkuste to někomu vysvětlit, když ty podniky jsou na jedné ulici, že jednomu pomůžete a druhému dáte 10 tisíc měsíčně, aby zaplatil ty složenky za energie. A možná zpětně bude nějaké COVID - Nájemné.

Takže mně tady vadí to, že ta vláda tady (nesroz.) není ochotna uznat vůbec nic z těch argumentů lidí z terénu. Všechno, co navrhne vláda, je geniální, skvělé, vynikající pro lidi a pro firmy, a všechno, co napíšou živnostníci a podnikatelé, ti to nechápou, to asi nejsou lidi, ti asi nemají firmy, místo, abychom vedli racionální debatu o tom, co je účinné, co je vhodné, který nástroj se osvědčil a který se neosvědčil. Mimochodem, komise, kterou jsme si zřídili pro hodnocení COVID, doporučila jednomyslně, i hlasy hnutí ANO, abychom prodloužili plošně například odpuštění sociálního pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Ale vláda ví lépe, co je správně a co ne. A pak to případně ukradne, to je možné, to se nám stává, předloží to jako vlastní program a pak se dělá PR o tom, jak to dělá dobře.

Těším se na debatu o superhrubé mzdě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Jiřího Bláhy a ta je zatím poslední, potom je přihlášen pan senátor Vilímec. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já děkuji za debatu. Já si myslím, že je dobře, aby všichni, kteří jsou postiženi, věděli, že každému z nás není lhostejné, jak žijí a jak budou žít. Já bych chtěl jenom, abyste si zapsali do svých poznámek ještě tři věci, které podnikatele nebo zaměstnavatele v tuto chvíli trápí, a to je v první řadě to, že ti, kteří byli uzavřeni nebo omezeni, musí platit nemocenskou, přestože nevydělávají. Prvních čtrnáct dní zaplatí zaměstnavatel. Je uzavřen. Z čeho ji má zaplatit? Nemá z čeho. To, že musí zaplatit svátek, je uzavřen nebo omezen, je svátek, a na to se nevztahuje nic, žádný Antivirus, absolutně, zaplatí to zase ten zaměstnavatel.

A co je velice důležité říct, je to, že ti, kteří byli zavření na jaře a jsou zavření i teď, tak ti zaměstnanci nebudou v práci třeba šest měsíců, ale přesto zaměstnavatel musí vyplatit celou dovolenou. Takže řada firem ani nečerpá Antivirus, protože musí dát těm lidem dovolené, do konce roku je musí mít vyčerpané. A jelikož prostě jedno omezení skončilo na začátku července a druhé začalo v polovině října, tak ti lidé logicky nemohli dovolené vyčerpat. Tak to jsou obrovské částky, které si ani neumíte představit, protože jeden zaměstnanec stojí zhruba mezi 40 až 50 tisíci s odvody měsíčně. Tak jenom počítejte, jak to je, když firma má třeba 20, 30, 50, 200 zaměstnanců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je přihlášen pan senátor Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Vážená paní ministryně, vážené paní poslankyně a poslanci, Senát mohl mít samozřejmě větší ambici zasáhnout výrazněji do toho návrhu zákona. Neučinil tak s vědomím toho, v jaké situaci se nacházíme. Pouze navrhuje umožnit slučitelnost kompenzačního bonusu s úhradou nájemného, resp. s podporou určenou na úhradu nájemného. Nepamatuji si, že by paní ministryně vznášela nějaké významné námitky vůči tomuto návrhu Senátu. Nepamatuji si.

Co se týká krajů, tak paní ministryně skutečně neuvedla, nebo neslíbila Senátu, že podpoří tento návrh. Uvedla totiž, že není poslankyně a nemůže o návrhu hlasovat. Ono je to strašně jednoduché. Nicméně z jejího vystoupení se dalo usuzovat, že bude velmi vážně přemýšlet o podpoře tohoto návrhu, že je nakloněna tomuto návrhu a že nemá vlastně žádné odborné argumenty, proč by nebylo možné prosadit a schválit podporu ve výši 300 korun na jednoho obyvatele krajů. Víte, kraje jsou dneska už garantem celé řady poskytování veřejných služeb. Také se musejí vyrovnávat s poklesem příjmů u těchto poskytovatelů, což přináší zvýšené nároky na rozpočty krajů. Nevím, proč paní ministryně teď zvolila ten ryze odmítavý přístup ke kompenzaci, jestli se rozhodla bojovat s kraji, nebo bojovat se Senátem. Senát neměl v úmyslu bojovat s Ministerstvem financí ani s Poslaneckou sněmovnou. Hledal poctivě a pečlivě rozumný návrh, který by pomohl krajům a samozřejmě občanům, kteří v krajích bydlí a žijí.

Já jsem docela zklamán z přístupu paní ministryně zde v Poslanecké sněmovně, protože zvolila přístup, který jsem nečekal, víceméně a priori odmítavý. Ty 3 miliardy korun, nechci debatovat, jestli ve všeobecné pokladní správě, ve vládní rozpočtové rezervě na to má peníze, nebo nemá. Když se schvaloval státní rozpočet, tak ve vládní rozpočtové rezervě bylo 111 miliard korun. Kolik tam teď zůstalo, já nemám tušení, nemám ani informace. Podívejte se, ten návrh, který Senát podal na kompenzaci krajům, byl podáván s vědomím Ministerstva financí ve snaze skutečně, aby ten návrh byl schválen, aby ta kompenzace pomohla krajům. Jako nic víc už k tomu nelze dodat. Pokud to paní ministryně nevnímá, pokud se rozhodla s kraji bojovat, tak já jsem zklamán. A myslím si, že je to zbytečné a že to není důstojné ministryně financí ani důstojné Ministerstva financí.

Obracím se teď na vás, vážené poslankyně a poslanci, protože vím, že paní ministryně nemůže hlasovat. Vnímejte, že když takovým způsobem zasáhl stát do rozpočtového určení daní, do zákona o rozpočtovém určení daní, zasáhl do autonomního vývoje daňových výnosů krajů, daně z příjmů ze závislé činnosti, tak je logické, že částečně tyto výpadky by stát měl kompenzovat. Je to slušnost, serióznost. A já vás žádám, abyste tento návrh podpořili, protože cílem Senátu bylo předložit takový návrh, který může Poslanecká sněmovna podpořit. Já jsem přesvědčen, že takový kompromis jsme nalezli, a žádám vás a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova paní ministryně nemá, pan senátor také ne. Přiblížili jsme se k hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 podle sněmovního tisku 1055/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1055/3."

Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 248, přihlášeno 173 poslanců, pro 79, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Potřebný počet máme nyní už nastavený.

 

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1055/2."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 249, přihlášeno 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a s přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nechci zdržovat, ale mezi body si dovolím vyzvat pana ministra Blatného, pana ministra zdravotnictví, k tomu, k čemu jsem se tady hlásila v průběhu, když jsme jednali o programu, a chtěla bych se zdvořile dotázat, jestli by nám mohl odpovědět na takovou záhadu posledních dnů, proč tak výrazně klesl podíl testovaných na koronavirus. Myslím si, že mnohým se dostává nebo vkrádá taková otázka, jestli je třeba v tomhle tom případě možnost, že to je třeba i nějaký záměr. Proto by bylo vhodné, aby tady takováto pochybnost byla i případně vyloučena. Myslím si, že je to velmi důležitý faktor, podle čeho se sleduje vývoj epidemie. A ono to opticky vypadá, jak už jsem říkala předtím, opticky to vypadá, že ta čísla nakažených klesají, ale ve chvíli, kdy se podíváme, jak rapidně klesají i počty testů, tak samozřejmě to je zdaleka nevypovídající optický klam. Tak bych chtěla pana ministra požádat, zda by i on se svým přednostním právem mohl velmi jednoduše, stručně reagovat na tuto otázku, která tady je. Často není možné ji zařadit do nějakého z bodů. Nechci porušovat tedy jednací řád a poprosím ho o zodpovězení tohoto dotazu, který čím dál tím více zajímá i veřejnost a určitě nejednoho z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP