Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

35.
Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného,
Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 237/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jedná se o návrh, který je tady již poměrně dlouho. Předložen byl do Poslanecké sněmovny 12. července 2018 a jde o pokus do jisté míry odbřemenit Nejvyšší správní soud, to znamená institut nepřijatelnosti rozšířit nejen o věci mezinárodní ochrany, ale rozšířit jej na všechny věci, které jsou Nejvyššímu správnímu soudu předloženy v rámci kasační stížnosti. Samozřejmě jedná se o to, že nejde o to najít tu individuální spravedlnost, ale jde o to najít nějaký systém, sjednocovat rozsudky nižších soudů.

Problém, který vznikl v Poslanecké sněmovně, a tady děkuji panu předsedovi Vondráčkovi, který do jisté míry zaštítil, že se proti návrhu v jednu chvíli postavila poměrně výrazně Advokátní komora a Komora daňových poradců, vláda dala negativní stanovisko, takže bylo třeba hledat nějaké kompromisní řešení. Kompromisní řešení vám představí jako usnesení ústavně-právního výboru jeho zpravodaj, pan kolega Michálek, nicméně se jedná o řešení, které já pokládám za prospěšné pro Nejvyšší správní soud, prospěšné pro právo v naší zemi, a dokonce dostatečně flexibilní a pružné, že pokud bychom do budoucna usoudili, že některé další věci mají být přesouvány z té oblasti, která je povinně přezkoumávána, do oblasti, která nepodléhá povinné kasaci, bylo by možné pouze rozšířit věci, které jsou v prvním stupni, to znamená na krajském soudu, řešeny specializovaným samosoudcem.

Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna propustila návrh zákona do třetího čtení a pak ho schválila ve znění ústavně-právního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 237/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Jakub Michálek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ústavně-právní výbor projednával tuto záležitost na svém jednání dne 29. dubna 2020, kde přijal usnesení č. 197, kterým doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, a to zaprvé, aby slova "ve věcech mezinárodní ochrany" byla nahrazena slovy "ve věcech, v nichž před krajským soudem rozhodoval specializovaný samosoudce"; za druhé, jde o úpravu data účinnosti tak, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

V rámci zpravodajské zprávy bych chtěl upozornit na to, že jsme se skutečně zabývali tím, jaký efekt bude mít přenos té působnosti v podstatě například na Ústavní soud a na nápad ústavních stížností, tak aby se to akorát nepřesunulo, a z těch dat, která jsme vyhodnotili, vychází, že nedojde k zahlcení Ústavního soudu, a to na základě podobné novely, kterou jsme vyloučili možnost podání kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu v jiných věcech, a skutečně ten efekt tam nenastal.

Takže v tomto ohledu jde o rozšíření toho ustanovení, které samozřejmě pomůže Nejvyššímu správnímu soudu, že nebude mít tak velký nápad a bude lépe vykonávat tu svoji úlohu v podstatě sjednocujícího orgánu v čele soudní soustavy a orgánu, který se zaměřuje na hledání judikatury pro správní soudy, spíš než aby se zaměřoval na to, řekněme, individuální hledání spravedlnosti a přezkoumávání každého daného případu až do velkých podrobností. Takže v takových případech ta přezkumná pravomoc bude omezena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Navrhovatel? Zpravodaj? Nemáte zájem o závěrečná slova. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já již nechci kolegy zdržovat, takže se v tuto chvíli jenom přihlásím ke svým pozměňovacím návrhům k tomuto tisku, které jsou v systému pod čísly sněmovních dokumentů 4887, 4888 a 4889. Jedná se o vzájemně variantní návrhy. My jsme to již probírali na ústavně-právním výboru. Jedná se o rozšíření aktivní legitimace státních zástupců a ombudsmana a podrobné zdůvodnění je k dispozici v těch materiálech. Já zde již nebudu sněmovnu zdržovat, stejně věřím, že by mi nebyla věnována dostatečná pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Podívám se, jestli ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přerušuji jednání schůze Poslanecké sněmovny a uvidíme se zítra v devět hodin. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.08 hodin.)

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP