Čtvrtek 12. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

42.
Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 794/ - druhé čtení

Já děkuji, že pan vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček je u stolku zpravodajů. Také děkuji panu Pavlu Růžičkovi, který už je jako zpravodaj výboru pro bezpečnost u stolku zpravodajů, a ptám se pana navrhovatele Jana Hamáčka, jestli má zájem vystoupit před druhým čtením s úvodním slovem. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vystoupím velmi stručně, protože ten materiál byl představen v prvém čtení, projednán na výboru. V principu se jedná o to ulehčit práci našim hasičům při dokumentaci dopravních nehod a získávání kompenzací za ten zásah v rámci plnění z povinného ručení. Materiál byl konzultován s Českou kanceláří pojistitelů, projednán s Ministerstvem financí. Ta jednání byla relativně dlouhá a dospěla ke kompromisu, který je teď na stole.

Chci poděkovat výboru za to, že to projednal, a současně poděkovat i za ten jeden pozměňovací návrh výborový. A předpokládám, že pan poslanec Růžička načte ještě jeden. S oběma nemám žádný problém a věřím, že pokud ten zákon posuneme a zvládneme ještě tento rok třetí čtení, tak to bude výrazný signál vůči našim hasičům, protože ta odhadovaná úspora administrativy je až osmdesát procent. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Hamáčkovi za úvodní slovo a znovu konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 794/2 a 794/3. Požádám nyní zpravodaje, pana poslance Pavla Růžičku, aby nás o jednání výboru informoval a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych zde přečetl usnesení 185 ze 41. schůze výboru v návrhu pana poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení místopředsedy výboru pana Zdeňka Ondráčka a po zpravodajské zprávě, kterou jsem přednesl já, a na základě výsledku projednání v podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s návrhem poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas v souladu s pozměňujícím návrhem, který máte ve sněmovním tisku 794/3;

2. pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

3. zmocňuje zpravodaje výboru pro bezpečnost, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Jak říkal pan ministr, já bych zde načetl svůj pozměňující návrh k tomuto zákonu ještě jeden, protože v zákoně je účinnost od 1. ledna 2021, ale vzhledem k současné situaci se tato účinnost nestihne. Tak bych si dovolil načíst, že v článku 3 Účinnost, se slova "1. ledna 2021" nahrazují slovy "prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Zdůvodnění navrhované změny. Návrh zákona tohoto sněmovního tisku byl předložen dne 25. března 2020 s návrhem na schválení již v prvním čtení. S tímto požadavkem Poslanecká sněmovna nevyslovila souhlas. Následně i díky současné epidemii došlo k tomu, že předkládaná účinnost k 1. lednu 2021 nenastane. Vzhledem k třetímu čtení, schvalování Senátem a podpisu prezidenta republiky jsou termíny za hranou roku 2020. Z tohoto důvodu předkládám svůj pozměňující návrh, který mění datum účinnosti na nejbližší možný termín.

Jak je uvedeno v odůvodnění sněmovního tisku 794, předkládá se z důvodu optimalizace a zlepšení činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, kdy návrh byl projednán přímo i s pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů. Z toho důvodu se předkládá změna sněmovního tisku 794, kterou se zajistí nabytí účinnosti návrhu v nejbližším možném termínu, aby praxe mohla co nejrychleji postupovat způsobem navrženým v tomto sněmovním tisku.

V neposlední řadě je nutné dodat, že Hasičský záchranný sbor ČR, ale i pojišťovny se na tuto změnu připravují a jsou připraveny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako jediný přihlášen pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, všichni tady kritizujeme poměrně velkou administrativu a takové to papírování. A právě tato novela zákona ten problém odstraňuje, protože nyní podle počtu pojišťoven zde máme v současné verzi tolik tiskopisů, kolik je pojišťoven. Tento zákon právě svou novelizací ruší desítky různých formulářů, ale zavádí jeden univerzální formulář, který bude sloužit pro nahlášení škody pojišťovně. Myslím si, že to je krok správným směrem a měli bychom to podpořit, protože právě ta administrativa hasiče neúměrně zatěžuje.

Navíc důkazní břemeno, že to tak bylo, je nyní na Hasičském záchranném sboru, což si také nemyslím, že je dobře. Naopak tady se přenáší důkazní břemeno, že to tak nebylo, na pojišťovny, a tím pádem ta administrativa klesne. My přece potřebujeme hasiče u zásahu, a nikoliv aby seděli v kanceláři a papírovali. Takže prosím všechny kolegy o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Jenom se ujišťuji. Pane zpravodaji, nezazněl nějaký návrh, o kterém bychom měli hlasovat teď? Na zkrácení? Nezazněl, děkuji. Tedy končím druhé čtení.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP