Čtvrtek 12. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

514.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1080/ - zkrácené jednání

A opět před projednáním bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu ke zkrácenému jednání. Hlásí se někdo do takovéto rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1080, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 285, přihlášeno 85 poslanců, pro 60, proti nikdo. Zkrácené jednání jsme schválili.

 

A nyní prosím ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby předložený návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, vážený pane předsedo. Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych zde představil operativně připravený návrh zákona, jímž se stanoví právní rámec pro úhradu tzv. point-of-care antigenních testů prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Tento návrh je předkládán s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb povinnost provádět preventivní vyšetření právě pomocí zmíněných testů u svých zaměstnanců a klientů, resp. pacientů.

Vzhledem k množství testů v řádech milionů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je nezbytné nastavit vhodný způsob efektivního úhradového mechanismu. Současné znění zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom žádnou obdobnou situaci neřeší. S ohledem na potřebu rychlého řešení se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Proto je navrhováno, aby do ustanovení § 17 odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění byl pro účely této úhrady doplněn případ, kdy zdravotní pojišťovna na základě uzavřené smlouvy s osobou oprávněnou k distribuci zdravotnických prostředků hradí této osobě antigenní testy a jejich distribuci za účelem zajištění nároků pojištěnce. Jako samozřejmost pro úhradu daných testů vnímám splnění pochopitelných parametrů, kde je především certifikace a citlivost daného testu.

V této souvislosti bych rád upozornil, že provádění daných testů je již nyní hrazenou službou na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mezi hrazené služby hradí vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním nemocem. Pokud tedy např. poskytovatelé sociálních služeb v rámci co nejrychlejší reakce na opatření proti stávající pandemii již sami nakoupili tyto testy splňující příslušná kritéria, měly by jim být ze strany zdravotních pojišťoven tyto uhrazeny. Předložený návrh zákona je tedy opravdu a pouze o nastavení způsobu úhradového mechanismu, který bude z hlediska zajištění proplácení velkého množství testů, které se mají provést, co nejefektivnější. Navržená právní úprava přitom sama o sobě nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus, za jakého k té úhradě dojde. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění těchto antigenních testů za účelem naplnění mimořádného opatření k předcházení šíření onemocnění koronavirem u vybraných poskytovatelů zdravotní a sociální péče.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve. Tím zabráníme dalším nedorozuměním a zdržením v distribuci těchto testů, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná. Proto se také navrhuje přijmout tento návrh za stavu legislativní nouze. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal, přijal usnesení, máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1080/1. Místo původně navržené zpravodajky paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové bude zpravodajem pan poslanec David Kasal. Jsme ale v prvém čtení resp. ve zkráceném jednání, já přece jenom požádám sněmovnu o hlasování o souhlasu se změnou zpravodaje. Jenom chviličku počkám, než tady bude dostatečný počet poslankyň a poslanců.

 

Hlasujeme o souhlasu se změnou zpravodaje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 286, přihlášeno 87 poslanců, pro 73, proti nikdo. Pan poslanec David Kasal je zpravodajem a prosím ho, aby nás informoval o jednání ve výboru.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví.

324. usnesení výboru pro zdravotnictví ze 75. schůze ze dne 10. listopadu 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1080, projednáno podle § 99 jednacího řádu, stav legislativní nouze.

Po úvodním slovu Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Hany Aulické Jírovcové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Poslanecké sněmovně, aby se konala všeobecná obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do čtvrtka 12. listopadu 2020 do 19 hodin; IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1080;

V. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Ing. Hanu Aulickou Jírovcovou mou osobou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny;

VI. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Ing. Hanu Aulickou Jírovcovou mojí osobou, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Poslanecké sněmovny případně provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní rozhodneme opět hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu. Přivolám poslankyně a poslance, kteří jsou v předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, nebo nepovedeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 287, přihlášeno 87 poslanců, pro 72, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášená paní poslankyně Monika Jarošová, připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Právní úprava tohoto zákona navrhuje, aby v případě vydání mimořádného opatření měla osoba, která se podrobí nařízenému vyšetření, v tomto případě antigennímu testu na COVID-19, nárok na jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny budou tedy povinny zajistit úhradu takto uloženého provedeného testování, které bude provedeno jejich pojištěncům.

Vzhledem k množství testů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je ovšem nezbytné nastavit rovněž vhodný způsob úhradového mechanismu. Podle předkladatele se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Na základě navržené právní úpravy jsou tedy zdravotní pojišťovny výslovně oprávněny přímo z prostředků základního fondu hradit při dodržení dalších náležitostí stanovených právními předpisy antigenní testy a jejich distribuci přímo distributorovi. Nebude-li tato právní úprava schválena, tak by poskytovatelé zdravotních a sociálních a služeb dotčení povinností zajistit testování svých klientů a zaměstnanců museli testy sami nakupovat a následně vykazovat k úhradě zdravotní pojišťovně, což je nejen složitý proces, ale pro poskytovatele by to znamenalo také velkou investici, než by došlo k úhradě od pojišťoven. Proto se nám tento postup, který je navržen od předkladatele, jeví pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jako jednodušší.

Nicméně pozornosti veřejnosti určitě neušel článek, který poukazuje na to, že na skladě společnosti Abbott jsou v tuto chvíli dva miliony rychlých testy za 240 milionů, které by měly být distribuovány přes společnost Avenier. Ač se vláda v případě nouzového stavu nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách, tak by bylo dobré, aby nám tady pan ministr zdravotnictví vyjasnil, proč byly vybrány zrovna testy od společnosti Abbott, když je vyrábí vícero firem. Ty, které je dovážejí do České republiky, dokonce deklarují, že mají lepší parametry, protože ve smlouvě mezi zdravotními pojišťovnami a firmou Avenier je část, kde je uvedeno, že šlo o jedinou možnou nabídku pro nákup screeningových POC antigenních testů v České republice deklarovanou Ministerstvem zdravotnictví, jak uvedly v úterý Seznam zprávy. A na jakém základě byla pro distribuci vybrána firma Avenier, která si přijde za distribuci na 30 milionů korun?

Předem děkuji panu ministrovi za zodpovězení otázek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přeje si pan ministr reagovat s přednostním právem? Ano, přeje. Takže pan ministr Blatný má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji za dotaz. Proč v současné době se distribuují testy Abbott? Důvody jsou dva a jsou poměrně jednoduché. Tyto testy patří k těm, které splňují přísná kritéria, a v době, kdy se uvažovalo o tom, nebo kdy přišla potřeba tyto testy použít, tak pouze společnost Abbott ve svých skladech v České republice měla dostatečné množství těchto testů. V případě, že se bude uvažovat o dalších nákupech, tak samozřejmě jsou a budou oslovovány i další firmy. Počet firem, které zajišťují tyto testy, se postupně i zvětšuje. A je na Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních pojišťovnách, aby hlídaly parametry, které se týkají těch odborných kritérií a specifity, senzitivity těch testů.

Pokud se týká společnosti Avenier, tak tam je také odpověď poměrně jednoduchá, protože v současné době společnost Avenier je jediným distributorem, který má existující smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a z tohoto důvodu i na doporučení zdravotních pojišťoven byla vybrána tato společnost, protože ta má tuto smlouvu vysoutěženou z minulosti a jedná se o jediného distributora, který je schopný zajistit distribuci pro všechny pojišťovny. Kdyby tomu tak nebylo, muselo by docházet k novým soutěžím, které by dělaly jednotlivé zdravotní pojišťovny, což by mělo dva negativní výstupy. Jeden by byl ten, že by se celý proces zdržel, a druhý by byl ten, že by došlo k nerovnoměrnému rozdělení pro pojištěnce různých pojišťoven, což bychom považovali vlastně i za jakousi diskriminaci, kdyby nebyl přístup k testům stejný pro všechny naše občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod mi dovolte, a to zcela upřímně, poděkovat panu ministrovi, panu náměstku Policarovi za odpovědi na sadu našich písemných otázek, které jsme posílali, a to ve velice krátké době, což vlastně mnoho obav z tohoto tisku rozptýlilo. A to mohu být i mnohem stručnější. Nicméně navážu na předchozí diskusi, tedy předřečníci, to, co pan ministr odpovídal.

My jsme vlastně s Piráty již celé jaro i léto upozorňovali na nezbytnost vybudování testovací kapacity, tedy pro PCR testy, a to někde mezi hodnotou 30 až 50 tisíc denně. A až nyní vlastně na podzim vidíme, že ta testovací kapacita se v těchto intervalech pohybuje. Ale přesto jsou regiony, to zmiňuji na okraj, kde jsou čekací lhůty i 10 dní, což je trochu pozdě na to, abychom mohli mluvit o efektivním testování a následně i samotném trasování. Stejně tak dlouhou dobu upozorňujeme i na nutnost preventivního testování v sociálních službách. A právě antigenní testy jsou rozhodně vítaným zlepšením této situace. Nicméně dnes tu máme ve stavu legislativní nouze předloženou změnu zákona především za jedním účelem, a to nakoupení dva milionů testů od společnosti Avenier. Ačkoli, a to tu bylo zmíněno panem ministrem, po té technické stránce zákon řeší pouze samotný úhradový mechanismus a jistě i v této technické rovině souhlasím, úprava zákona je do jisté míry univerzální a neplatí pouze pro jednoho dodavatele nebo distributora, nicméně pan ministr měl hned na začátku říci to B, tedy i proces současného nákupu testů, což zde v té předchozí diskusi zmiňoval. Chápeme-li se tedy dobře, tak my zde v tuto chvíli měníme zákon, abychom mohli zaplatit testy z veřejného zdravotního pojištění, navíc od jednoho jediného konkrétního distributora, a to za 319 milionů korun?

První otázkou tedy je, proč se např. nezvolil nákup například prostřednictví Správy hmotných rezerv, nebo proč to tedy nenakoupí Ministerstvo zdravotnictví napřímo a tu samotnou logistiku pak nezajistí prostřednictvím bezpečnostního systému České republiky, ať už IZS, nebo armáda. A dostávám se k tomu nejpodstatnějšímu, to zde taky bylo zmíněno, že žádný z distributorů neuměl dodat víc než desítky tisíc kusů testů, zatímco jedné společnosti se čirou náhodou válely na skladě dva miliony kusů. A ten rozdíl mezi cenou od společnosti Abbott a distributorem Avenier činí těch 47 korun za kus.

Další otázkou tedy zůstává, zda by nebylo vhodnější zdravotním pojišťovnám přímo přiřknout roli toho distributora pro tento jediný konkrétní účel a testy nenakupovat právě přímo od výrobce. Děkuji. To je čistě jenom úvaha k tomuto tisku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se dílem připojuji k panu poslanci Třešňákovi a předřečníkům. A v podstatě, když to velmi zjednoduším, tak já to chápu tak, je možné, že mi něco v tom systému uniká, že od pondělí tohoto týdne, aspoň tak to z veřejných zdrojů bylo opakováno, mělo začít v domovech důchodců nebo v ohrožených domovech testování. Tak bych předpokládal, že ten test už je nakoupený, že se teď distribuuje. Distribuce se zpozdila a teď tento zákon bude procházet Sněmovnou, byť ve zrychleném řízení, pak půjde do Senátu. Pak bude teprve snad, doufejme, taky rychle schválen Senátem, pak ho podepíše prezident a pak se podle něho může konat. Aspoň tak já chápu ten legislativní proces. Tak i když to půjde velmi rychle, tak to bude trvat 14 dní, tři týdny, nevím, co je nejkratší možná doba. A to znamená, do té doby se nebude testovat, protože nemůže pojišťovna koupit ty testy, nebo je pojišťovna koupila nebo je koupí a bude počítat s tím, že ten zákon se schválí, a když se neschválí, tak se bude hledat nějaké řešení. To mně pořád není jasné, tento systém, jak to vlastně je myšleno.

To znamená, buď se čeká, až se schválí zákon, až se ten zákon schválí, teď tady zaznělo, že jinak ty testy nejdou koupit, takže až se ten zákon schválí, teprve se ty testy můžou koupit? Nebo se počítá s tím, že ten zákon se schválí, teď se ty testy nějak koupily, nebo je dostala pojišťovna zadarmo nebo nevím jak, bude se testovat, bude se distribuovat, a pak, až se schválí zákon, tak se to zpětně nějak vyřeší? Toto mi pořád není jasné, jaký ten vztah mezi tím je. Rád bych slyšel nějakou jasnou a jednoznačnou odpověď. Já se na to budu ptát i v interpelacích.

A pak mám druhý dotaz. Na zdravotním výboru jasně zaznělo, že tyto testy musí být s vysokou citlivostí 90 % a s vysokou přesností, myslím 92, nebo dokonce 97 %, což mi přišlo hodně vysoké, ale dobře. To znamená, že tyto testy tuto citlivost a tuto přesnost mají? Chtěl bych jasnou odpověď. A pokud mají, tak kdo garantuje to, že tuto přesnost a citlivost mají? Jestli je to nějaký odborný garant na ministerstvu, jestli je to pan ministr, nebo kdo to přesně je, která konkrétní osoba ručí za to, že tyto testy mají tuto přesnost a citlivost. Takhle to zaznělo na zdravotním výboru, že to je ten důvod, proto ten zákon máme takhle napsaný, abychom měli tyto kvalitní testy s touto vysokou citlivostí. Teď je tady máme, už jsme koupili - to mi pořád není jasné, ale rozhodně probíhá nějak distribuce, tak předpokládám, že jsou to tyto špičkové testy s vysokou citlivostí a přesností a nějaký expert řekl ano, je to ověřené, garantuji to, ručím za to. Já myslím, že jsou to jednoduché otázky. Moc děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na margo pana profesora. My jsme večer seděli na zdravotním výboru a tam ty odpovědi dostal. Takže nevím, jestli byl tedy duchem nepřítomný, nebo ho přepadla nějaká náhlá hluchota, protože to mně opravdu připadá, že se točí v kruhu jak pejsek, když si chytá za vlastní ocásek. Budeme se bavit furt o tomtéž? Přece tam jasně bylo řečeno, že tato varianta, co tady kolega zmiňoval, že se to teď nakoupilo, ale nakupovalo se to podle jiných, řekl bych, obecných předpisů, které doteď jsou. A abychom se vyhnuli těm úskalím, která tam jsou, protože právníci na to mají jakési názory, tak proto právníci ministerstva vytvořili to, co vytvořili, aby prostě ta situace do budoucna už nenastala, protože doteď vlastně nikdo nikdy v historii tohoto státu, tohoto ministerstva žádný takový problém neřešil, protože takový problém neexistoval, takže proto to tak je. A teď se na tom hnidopišsky točit a dělat, že jsem neslyšel? Večer jsme tam seděli. Na co jsme se tam tedy scházeli? Přece tam ta odpověď zazněla, tak já nevím, jestli kolega měl ucpané uši. Tomu nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Válek bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se omlouvám, já jsem opravdu pozoroval prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Janulíka a byla to taková zábava, že jsem se přece jenom nemohl úplně soustředit. Ono pana poslance pozorovat je vždycky zábava, tak to byl možná ten důvod, proč jsem ne úplně všechno fixoval. Nicméně pokud si přehrajete ten záznam, tak mně úplně stačí jednoduchá a prostá odpověď. Tento zákon se schvaluje proto, když se v budoucnu budou nějaké testy nakupovat, rozumím tomu. A testy, které teď tedy nakoupila, 2 miliony kusů testů, které nakoupila pojišťovna a o kterých tady mluvil kolega Třešňák a další, nakoupila nějakým jiným systémem, něčím jiným. Protože tady v některých těch vystoupeních zaznělo, že se nedají ty testy jinak nakoupit. Tak šlo to, sice to bylo třeba na hraně zákona, nebo já nevím, proč to šlo a teď už to nejde, ale teď jsme se rozhodli, abychom to udělali přesně.

Já to nekritizuji, já jenom chci, aby ty informace tady na mikrofon zazněly jasně, protože málo platné na zdravotním výboru většina poslanců není, tak by bylo dobré, aby to takhle jasně zaznělo. Dosud jsme koupili testy, pojišťovna koupila testy podle nějaké právní normy, teď chceme právní normu upřesnit a koupíme v budoucnu případně nějaké testy podle této nové právní normy. Já tu normu nenapadám, mně se ten zákon velmi líbí a určitě ho podpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dvě faktické poznámky. Pan poslanec Kasal a poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tam trošku vnesu nějaká čísla, do hovoru obou kolegů. Šlo o to, že v pondělí byl schválen vládou postup, jaký bude, že budou nakoupeny tyto testy. Do středy se hledal prostor, jakým způsobem to bude, a hledaly to pojišťovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, jestli jsou nějaké obecné předpisy, podle kterých se to nechá. Tak jak tady i zaznělo i od pana kolegy Janulíka, předpisy se našly, ale byly, nechci říct, na hraně a někteří by je mohli zpochybňovat, proto i do budoucna, kdyby se něco činilo, se vytváří tento legislativní rámec, abychom mohli tu situaci řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Mám jenom zdvořilý dotaz. Já jsem nebyl na zdravotním výboru a rozumím tomu, že stojíme v bezprecedentní situaci. Nic nechci zpochybňovat, jenom bych prosil odpověď na otázku, na základě a v mezích jaké právní normy se nakoupily ty 2 miliony testů. Rozumím tomu, že ty další se budou nakupovat podle této normy. Ale ty takzvané nějaké předpisy, které se našly, mohu slyšet, na základě jakých to bylo uděláno? Já to nechci zpochybňovat, jenom to chci vědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je do obecné rozpravy přihlášená paní poslankyně Alena Gajdůšková, v tuto chvíli poslední přihlášená. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, já vítám tuto předkládanou zákonnou úpravu, ať už se týká současnosti, nebo budoucnosti. Myslím si, že je skutečně potřeba, protože testování je jedna z věcí, která v téhle zoufalé situaci může velmi pomoct. Já jsem dneska přišla pozdě, protože jsem čekala na výsledek testu u dcery, která se ve svém zaměstnání potkala s infikovanou zaměstnankyní. Kdyby neměla negativní test, tak jsem musela být dalších čtrnáct dní v karanténě asi také. Takže skutečně vidím testování jako velmi, velmi účinný nástroj, dokud nemáme vakcínu, dokud nemáme pořádné léky. Takže děkuji panu ministrovi za to, že to předkládá.

Ale mám dvě krátké poznámky, jednak k distribuci a jednak k povinnému testování určitých skupin.

Za prvé k distribuci. Včera jsem se ve Zlínském kraji snažila zjistit, jak je to s distribucí testů pro sociální služby. A protože jsem dost zvědavý člověk, tak jsem se snažila doptat, kde to vázne, protože mi bylo sděleno, že ne ve všech zařízeních tyto testy jsou. A bylo mi sděleno vedoucí odboru kraje, že firma Avenier, která má za úkol distribuovat tyto testy, je prostě zaváží postupně od západu, a my jsme na východě, na východní hranici České republiky, takže ta východní část prostě ty testy ještě neměla. Ministerstvo stanovilo přesná data, přesné termíny, limity, do kterých měly být testy provedeny. Takže se ptám, jak bylo ošetřeno to, aby se testy do zařízení dostaly a zda je případně ve smlouvě, a musela to být zřejmě smlouva s firmou Avenier, uplatněna nějaká sankce za zpoždění.

Dále jsem avizovala, že se chci vyjádřit k té skupině testovaných. Já už jsem se na zdravotním výboru v minulém týdnu ptala na to, jak je to podloženo a zda je nutné a zda musí podléhat povinnému testování všichni klienti pobytových zařízení sociálních služeb, zvláště u zařízení se zvláštním režimem, kde jsou lidé s Alzheimerem, s demencí, ležící lidé, kteří se v podstatě nemohou nikde pohybovat, a chodí k nim jenom zaměstnanci, jenom personál zařízení, tak si myslím, že je malá pravděpodobnost, že by někde onemocněli, že by někde přišli ke covidu, pokud tam samozřejmě není návštěva, a návštěvy jsou v této chvíli zakázané, pokud vím. Takže to je jedna otázka.

Druhá otázka je u autistických dětí, ale tam vím, že se pan ministr vyjadřoval, že tam ta výjimka je, protože skutečně u těchto dětí to dělá velký problém.

A když jsem u dětí, tak musím říct, že opravdu vítám, a jsem původní profesí pedagog, že ministerstvo přikročilo k umožnění nástupu dětí prvních a druhých tříd a těch nejmenších dětí a dětí ze speciálních škol, umožnilo jim prezenční výuku, tedy nástup do škol. Tyto dětí, konkrétně ti druháci, ne že jim vypadne měsíc, dva, ale on už jim vlastně vypadává druhý rok a to je skutečně při začátku té školní docházky, při tom, kdy se to dítě učí se učit, kdy prostě si vytváří vztah ke vzdělání, je to velký problém včetně toho, že se tam velmi a velmi rozevírají nůžky mezi dětmi ze sociálně méně podnětného prostředí, jak je terminus technicus v pedagogice, a těmi dětmi, kde ta rodina je schopna dětem dát velkou podporu.

Takže já to opravdu vítám. Ale zase Česká lékařská komora upozorňuje na studie, které hovoří o tom, že u dětí se sice COVID-19 neprojevuje až tak fatálně jako u seniorů nebo u dospělých, ale že mohou být silnými přenašeči. Takže ta moje otázka nesměřuje k tomu, abychom děti zase nechali doma, to bych byla velmi nerada a nebylo by to moudré, ale moje otázka je, zda ministerstvo zvažuje, že by testování proběhlo i u těchto dětí, které tady již nastoupily nebo nastoupí tu prezenční výuku. Myslím si, že by to bylo dobré a mohlo to zase spoustě problémů zabránit. Chápu, že je to zase organizačně trošku složitější a problém je také v zajištění personálu, protože ještě máme jednu informaci, opět z praxe, že ne všichni praktičtí lékaři jsou ochotni se do toho testování zapojit, ale to jsme řešili také už na zdravotním výboru.

A teď k té kapacitě lidské se ještě ptám, zda zvláště u těch klientů, kde je to s otazníkem, jestli skutečně musí být to testování úplně plošné, a také ale velký otazník je, zda musí být v periodicitě pěti dnů. To z terénu ze zařízení, tak jak jsem s lidmi mluvila, tak říkají, že to nebude, nebude zvládnutelné. A pedagogové říkají, že nikdy nevydávám příkaz, o jehož stoprocentní splnitelnosti nejsem přesvědčena, protože tím si podrývám svou autoritu. A já si myslím, že v téhle chvíli tu autoritu musí mít vláda, musí mít ministerstvo, musí mít pan ministr. Takže prosím, aby ta nařízení skutečně byla zvažována, protože jenom když občané ta nařízení vezmou, jenom když budou splnitelná, budou naplňována, tak jsme schopni to zvládnout jako celek a tu společnosti vrátit do normálního života.

A ještě jednou děkuji panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Máme tady faktickou poznámku. Takže paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji panu ministrovi. Já jsem chtěla právě navázat na paní poslankyni Gajdůškovou a jistě se to dneska bude řešit i při dnešních interpelacích, kde jsem si všimla, že je právě interpelován jak pan ministr Plaga, tak pan ministr zdravotnictví Blatný. A můj dotaz zní, jestli vláda plánuje nějaké plošné testování dětí, žáků, kteří vlastně nastupují příští týden do školy. Včera jsme slyšeli, že se rozvolňují tato opatření, první, druhé třídy, jsem tedy zvědava, kdy se otevře druhý stupeň a celkově první stupeň, ale jestli tedy má vláda nějaké výsledky, jestli covid se šířil, nešířil, a pokud ano... nebo jestli se plánuje nějaké testování, nebo ne, jestli to vůbec je v plánu. Byla bych ráda, kdyby se tady k tomu pan ministr vyjádřil. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vyjádří se pan ministr, má zájem se vyjádřit Jan Blatný? Prosím, pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na ty otázky, které se týkají dnešní rozpravy a dnešního návrhu zákona. Napřed k pánům poslancům, profesoru Válkovi a panu Kalouskovi.

Byla samozřejmě diskutována i možnost použití SSHR, ale v současné době nákup hrazený z pojištění může realizovat jenom pojišťovna, nemůže jej realizovat SSHR, takže toto bylo eliminováno. Pojišťovny rovněž mají povinnost použít distributora k distribuci, nemohou distribuovat samy, takže to je ten důvod, který byl taky zmiňovaný. A dotaz na právní úpravu, o kterou jsme se zatím opřeli, tak se jednalo vlastně o obecnou úpravu, § 30 zákona o veřejném zdravotním pojištění, který byl použit, ale byla k němu řada výhrad právě od právníků jednotlivých pojišťoven a v podstatě i v tom usnesení vlády je potom zmíněno, že cílem má být nastavit to formou nějaké zákonné úpravy, já to přiblížím, třeba podobně jako jsou hrazeny vakcíny povinné.

Pokud se týká toho zdržení, na dotaz paní poslankyně, tak to zdržení bylo způsobeno právě tím, že trvalo velmi dlouho, než se ten mechanismus společně našel a než se na něm všichni shodli, protože byl postaven jenom na obecném rámci. Už jsem opakovaně řekl, že toto zdržení, které se vlastně nedalo úplně eliminovat, potom vedlo k tomu, že sice není naplněn ten primární termín daný usnesením vlády, ale že to nebude nikdo v žádném případě penalizovat, a à priori to vyplývá i z právního výkladu právníků Ministerstva zdravotnictví, kde ve chvíli, kdy nemám k dispozici ten test, tak to ani jinak, jiným způsobem nejde.

A poslední komentář k tomu, co se týká těch klientů, tak tam jsme se opakovaně také vyjádřili v tom smyslu, že v žádném případě nebude nikdo to vymáhat na těch klientech, u kterých to není možné anebo vhodné to provádět. Jenom trochu budu rozporovat to, že tito lidé se nemohou nakazit koronavirem - mohou právě skrze zaměstnance, kteří vlastně se pohybují mezi těmi jednotlivými klienty, to znamená těmi, co jsou nakaženi a nejsou nakaženi, a rovněž se pohybují ve svém domácím prostředí.

A velice krátce, byť se to netýká tady této rozpravy, k plošnému testování u dětí. Ta opatření, která jsou na té nižší úrovni pod tou základní maticí opatření, která bude představena v pátek, za jistých okolností a v určitých oblastech počítají i s testováním některých kohort, ale není počítáno v současné době s plošným testováním dětí v první a ve druhé třídě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se hlásí zpravodaj pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já ještě budu reagovat na pár věcí, které zazněly, to bylo na pana kolegu Třešňáka, aby bylo odpovězeno, protože v jeho příspěvku bylo, proč zdravotní pojišťovny nedistribuují nebo nejsou distributory. To není jejich funkce. Zdravotní pojišťovny proplácejí zdravotní péči a v zásadě neměly by na to kapacity. A za situace, pokud to chceme dělat teď hned, rychle, by to byla cesta, která by vedla naopak k tomu, že by se ty testy nedostaly.

A ještě reakce na paní kolegyni Gajdůškovou. Teď budu mluvit jako pediatr. Já si neumím představit plošné testování obecně u dětí, navíc antigenní testy jsou hlavně pro příznakové osoby. V drtivé většině děti jsou bezpříznakové, takže ty testy by nám vycházely negativní, a naopak jako opakované vyšetřování, děti mají z toho i trošku psychosomatické obtíže. Takže je to samozřejmě velmi složitá otázka, ale za pediatry určitě řeknu, že pro plošné testování nejsem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, zdali je ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. O slovo nemám přihlášeného nikoho, já se radši ještě rozhlédnu po sále. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. A protože - teď jsem se chtěl zeptat tedy, jenom abych si to přeprověřil, pana zpravodaje, chci se ujistit, že nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Je to tak?

 

Poslanec David Kasal: Ano, nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže si myslím, že bychom mohli přistoupit neprodleně tedy ke třetímu čtení. A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji tedy třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec David Kasal bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se opět na závěrečná slova. Vidíte, kolik tady máte prostoru dneska, a není zájem.

Takže já tímto prosím zpravodaje pana poslance Davida Kasala, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Procedura hlasování bude jednoduchá. Já jsem se ještě ubezpečoval na legislativě, že je všechno v pořádku z hlediska legislativně technických úprav, tak je to všechno v pořádku. Žádný pozměňovací návrh nebyl podán, tak bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je to tak. Takže já svolám poslance gongem do jednacího sálu. Myslím, že jsme tady už v dostatečném počtu, takže budeme hlasovat o zákonu jako celku. Já zahajuji hlasování. Kdo je... Stanovisko ministra? Pardon ještě. Já ukončím hlasování. (Ministr: Souhlasím.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se omlouvám. Jak to bylo tady trošku zmatečné, budu muset to hlasování prohlásit za zmatečné, protože jsem tady přehlédl, že musím přečíst ještě návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1080, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Takže teď teprve zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 290 přihlášeno 90 poslanců, pro 66, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1081, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1081, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 291 přihlášeno 89 poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevírám bod

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP