Čtvrtek 12. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

515.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1081/ - zkrácené jednání.
 

Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Já mezitím přečtu ještě jednu omluvu, pane ministře. Omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 11.15 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu zrychlenou proceduru. Předložený legislativní návrh, který teď leží před vámi, reaguje na situaci vyvolanou pandemií COVID-19 a upravuje pravidla pro vzdělávání na vysokých školách v případě vyhlášení krizového nebo mimořádného opatření, které by omezilo osobní přítomnost studentů. Jeho hlavním cílem je tak zajistit, aby byla výuka omezena v co nejmenším rozsahu a aby tak vysoké školy mohly i za mimořádných situací vykonávat svoji hlavní funkci.

Návrh se tak snaží předejít ad hoc legislativním úpravám a snaží se v reakci na to, co zažíváme v letošním roce, nastavit pravidla nejen pro aktuální krizovou situaci vyvolanou šířením onemocnění COVID-19, ale rovněž pro jiné krizové, nebo chcete-li mimořádné situace v budoucnosti, ať už by se jednalo o epidemie, živelní pohromy, či jiná nebezpečí. To znamená, stojím před vámi, abychom systémově ukotvili do vysokoškolského zákona ta opatření, která jsme si mohli nárazově bohužel vyzkoušet v jarním období, a pokračujeme v tom i v té další sezóně, v dalším semestru.

Návrh upravuje stávající znění zákona o vysokých školách tak, aby vysoké školy mohly za určitých podmínek, o kterých jsem hovořil, využít pravidla odlišná, která se odlišují od stávající právní úpravy. Zároveň vymezuje podmínky, kdy je možné tato zvláštní pravidla využít. Jde tedy o situaci vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. Zároveň je třeba, aby příslušné ministerstvo, to znamená Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případě veřejných vysokých škol, resp. ministerstva vnitra či obrany v případě státních vysokých škol, rozhodlo o možnosti využít zvláštní režim a aby určilo, kterých vysokých škol se tato možnost týká. Ministerstvo rovněž může určit lhůtu platnosti tohoto zvláštního režimu.

Návrh vymezuje oblasti, ve kterých je možné se odchýlit od standardních pravidel, a v tomto navazuje na zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání, a jde zejména o úpravu podmínek přijetí ke studiu, včetně termínu či kritérií pro vyhodnocení přijímacího řízení, jde v tomto návrhu zákona o prodloužení lhůty pro prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělávání, ta lhůta 90 dnů, a pro doložení těchto skutečností, úpravu délky akademického roku a to poslední a velmi důležité je využití distančního způsobu komunikace při výuce, při kontrole studia nebo zkouškách, a to včetně zkoušky státní.

Vzhledem k naléhavosti řešení, k tomu, abychom velmi rychle dali jistotu i pro příští rok, protože ta ad hoc úprava má platnost a účinnost pouze do 31. 12. 2020, stojím před vámi s tímto návrhem, který je velmi jednoduchý a vyzkoušený, ale systémově nastavuje ta opatření, možná opatření do standardního vysokoškolského zákona teď ve stavu legislativní nouze. Děkuji předem za jeho projednání a samozřejmě vás žádám o podporu předloženého návrhu, který jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol považuje za nekonfliktní a podporuje ho ve znění, které před vámi teď v tuto chvíli leží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1081/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Stanislav Fridrich a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámím vás s usnesením číslo 248 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ze 45. schůze ze dne 10. listopadu 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1081.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstků ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavla Dolečka a Dany Prudíkové, zpravodajské zprávě Stanislava Fridricha a po rozpravě

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání ukončila nejpozději do 13. listopadu 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1081, vyslovila souhlas v předloženém znění;

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Takže já zagonguji.

Já zahajuji hlasování, zdali povedeme obecnou rozpravu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 292, přihlášeno 93 poslanců, pro 71, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám přihlášené tři poslance, takže jako první vystoupí poslankyně Ivana Nevludová a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, záměrem mého návrhu je účinné odstranění zásadních potíží zmíněných v důvodové zprávě zákona ohledně uchazečů se zahraničním předchozím vzděláním, komplikace při procesu formálního uznávání předchozího vzdělávání a ohrožení přístupu těchto uchazečů ke studiu z důvodu procesních prodlev. Zároveň návrh zajistí rovná práva v přijímacím řízení všem uchazečům. Idea návrhu se opírá o společné stanovisko České konference rektorů a Rady vysokých škol, které na počátku tohoto kalendářního roku Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doporučily, aby postup ověřování podmínky dosažení předchozího vzdělávání podle § 48 vysokoškolského zákona byl přístupný všem uchazečům o vysokoškolské studium v České republice.

Důvodová zpráva zákona zmiňuje zásadní potíže, se kterými se potýkají zejména zahraniční uchazeči o studium při prokazování dosaženého vzdělání. Řeší to zavedením devadesátidenní lhůty pro doložení předchozího vzdělání. Tato lhůta je však nedostatečná. Na některých krajských úřadech je přetlak žádostí o nostrifikaci tak velký, že trvá dva měsíce, než vůbec začnou podanou žádost vyřizovat. Pak teprve začnou žádosti posuzovat a případně předepisovat nostrifikační zkoušky. Ty se ale v době uzavření středních škol vůbec nevypisují. Snadno se tak může stát, že student předepsané lhůtě devadesáti dnů, nedostojí. Nadto předložená novela neřeší zásadní problém s nerovným postavením různých uchazečů při uznávání předchozího vzdělání.

Nerovné postavení spočívá v ověřování splnění středoškolského vzdělání podle dvou různých zákonů a dvou zásadně odlišných sad kritérií. Zatímco u některých uchazečů se zkoumá to, zda jejich zahraniční maturita je dostatečná k přijetí na vysokou školu v daném cizím státu, u jiných uchazečů se vyžaduje, aby jejich zahraniční maturita byla rovnocenná české. Dochází tak k absurdním situacím, kdy dva uchazeči mají maturitní vysvědčení z téže školy, například z USA, ale zatímco jednomu je zahraniční vzdělání uznáno podle § 48 odst. 4 písm. d) vysokoškolského zákona, a je na vysokou školu přijat, druhému krajský úřad odmítne udělit nostrifikační osvědčení podle § 108 odst. 5 školského zákona a je v přijímacím řízení odmítnut.

Rovné právo a rovný přístup ke vzdělání podle Listiny základních práv a svobod však vyžadují, aby se na všechny uchazeče o vysokoškolské studium uplatňovala tatáž kritéria doložení předchozího vzdělání. Dosažení předchozího vzdělání je totiž obecnou podmínkou přijetí ke studiu na vysoké škole, která platí pro všechny druhy studijních programů a pro všechny druhy vysokých škol. Cílem nově navrhovaného znění je tedy zajistit, že se dosažení předchozího vzdělání bude posuzovat stejnými kritérii u všech uchazečů, a to tím způsobem, že pokud se uchazeč hlásí ke studiu na vysoké škole bez institucionální akreditace, i on bude mít možnost ověření podmínky dosažení předchozího vzdělání podle odst. 4 písm. d) a podle odst. 5 písm. c).

Konkrétně bude mít možnost prokázat splnění této podmínky vysoké škole, která má institucionální akreditaci pro alespoň jednu oblast vzdělávání a kterou si on vybere. Stávající znění vysokoškolského zákona přitom umožňuje této vysoké škole účtovat si za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu odpovídající poplatek. Tímto způsobem budou účinně vyřešeny dvě zásadní obtíže, které zmiňuje důvodová zpráva zákona, konkrétně komplikace při procesu formálního uznávání předchozího vzdělávání a ohrožení přístupu těchto uchazečů ke studiu z důvodů procesních prodlev. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Leo Luzar a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já mám drobnou úpravu, kterou bych chtěl tady zdůraznit a zdůvodnit, a budu rád, když si ji pan ministr i osvojí a bude ji vnímat, o co se jedná. V návrhu, který je předložen, je § 95c, který hovoří o distanční státní zkoušce. Souhlasím s tímto paragrafem tak, jak je. Ale chci upozornit na jednu věc, že v tom původním návrhu se hovoří, že z jejího průběhu pořídí audiovizuální záznam. Já navrhuji, aby to bylo upřesněno na audiovizuální záznam všech zúčastněných.

Kdo se kdy účastnil takovéto audiokonference, ví, že audiovizuální záznam může být třeba jenom pouze ten, kdo obhajuje, a už splňuje dikci tohoto zákona, a ti, kteří jsou v rámci komise, už by třeba nemuseli být zaznamenáni apod. Čili aby bylo zachováno opravdu průkazné konání státní zkoušky a aby všichni zúčastnění byli na této státní zkoušce v tomto záznamu zaznamenáni. Proto navrhuji rozšířit tento bod - pořídí audiovizuální záznam všech zúčastněných. Jinými slovy, ten centrální, kde na té obrazovce budou všichni. Aby také bylo vidět, v jakých podmínkách tu státní zkoušku tento člověk skládá. To znamená, i ty otázky a reakce těch zkoušejících. To je první.

A druhá věc, která je, řekněme, spíše nad tu hodnotu. Ale v tomto zákoně se píše, že tento záznam bude uchován po dobu pěti let. A píše se, že tento záznam bude vydáván orgánům veřejné moci při výkonu jeho pravomoci. Zapomíná se ovšem, že zde existuje zákon 106. A tento záznam, jelikož je státní zkouška v nějaké formě správního řízení, může být podle stošestky vyžadována.

A teď se na vás, kolegyně a kolegové, obracím s vlastní zkušeností. Vzpomínáte si na svou státní zkoušku? Vzpomínáte se vůbec na své zkoušky a na tu obrovskou nervozitu a obrovské vypětí, které s touto zkouškou je spojeno a vůbec nevypovídá o osobním vztahu k té zkoušce nebo osobním výsledku té zkoušky? Pouze má nějaký obraz ta zkouška. Jestliže z toho bude audio/videozáznam - já bych velice nerad, aby tady takovéto audio/videozáznamy běhaly třeba potom na YouTube a další a sloužily k zesměšňování těch, kteří tyto zkoušky absolvovali. Proto jsem si dovolil doplnit tento bod c) o tuto větu: "Na tento audiovizuální záznam se nevztahuje zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů." To je doplnění z mé strany tady tohoto návrhu. V rámci zdůvodnění i upozorňuji na to, že pokud by bylo toto zveřejňování těchto audiovizuálních záznamů, mohlo by dojít k porušení autonomie vysokých škol a dalších záležitostí spojených s určitým výsostným postavením vysokých škol v rámci českého právního řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí zatím jako poslední přihlášená v obecné rozpravě, paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Já mám dvě poznámky. Jedna poznámka se týká otázky vysokoškolských kolejí. Vím, že tuhle věc samozřejmě tento krizový zákon, krizová novela neobsahuje v legislativní nouzi, ale chtěla bych využít situace, že tady je pan ministr školství, protože tohle je záležitost, a on to ví, která opravdu trápí vysoké školy i studenty i školské odbory. Jde zkrátka o to, jakým způsobem budeme nadále přistupovat k vysokoškolským kolejím, jejich správě, k tomu, jakým způsobem jsou financovány, kolik za ně platí studenti, zejména tedy v době, kdy samozřejmě chceme vysokoškolské koleje, a tím pádem vlastně i kampusy a ten pravý život na vysokých školách do budoucna zachovat, ale na druhé straně řada těchto samozřejmě budov v tuto chvíli je spojena s náklady, nicméně neprobíhají úhrady, logicky, protože v nich studenti a studentky nejsou. Je tady také platné usnesení Sněmovny, že tahle věc se bude řešit. Já vím, že s panem ministrem jsme už v této věci komunikovali, že na to pamatuje. Takže mám jenom prosbu, jestli bychom nemohli využít té rozpravy a jenom že by nás krátce informoval, jaká ta situace v tuto chvíli je. Ono to může mít vazbu i na státní rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který budeme v následujících týdnech projednávat, a samozřejmě budeme rádi vědět, jaký je názor pana ministra, případně ho podpořit.

A druhá věc, ta je technická. Týká se legislativní nouze, já jsem o tom mluvila na školském výboru. Chtěla bych poprosit pana ministra, aby zkrátka pokud - a pravděpodobně bude připravována novela školského zákona týkající se regionálního školství v té následující covidové době ve školním roku, přijímací zkoušky, maturity, pravděpodobně bude předkládána, tak chtěla jsem ho poprosit, aby tedy v legislativní nouzi byla předložena tak, abychom opravdu měli dost času se s tím seznámit, popřípadě aby využil podobného přístupu, který dělají jiná ministerstva, kdy ještě těsně předtím, než hlasuje vláda, tak alespoň ten poslední čistopis, který odesílá ministr na vládu, je odeslán příslušnému gesčnímu výboru, aby se s tím mohl seznámit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tady mám ještě jednu faktickou poznámku a vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já bych se také přimlouvala - děkuji za slovo - k tomu, jestli by nás tady pan ministr nemohl informovat o vysokoškolských kolejích, protože bychom chtěli využít toho, že tady je. To není jako poznámka, že sem nechodíte (smích v jednacím sále), ale jelikož těch bodů je málo, tak bychom vašeho času využili. A také do budoucna bych se chtěla přimluvit za to nejenom na výbor, ale zkrátka aby Poslanecká sněmovna byla více informována, protože opravdu ty informace se dozvídáme jako poslanci až z médií, což si myslím, že je špatně. Takže věřím, že pan ministr to jistě zlepší a na všechno tady dneska odpoví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, podívám se, zdali je zájem někoho dalšího vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj? Je zájem, pane ministře, máte slovo. Máte závěrečné slovo, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Já samozřejmě krátce zareaguji, byť bych byl rád, abychom se drželi více toho, že tady máme ten krizový zákon a to, co je jeho obsahem.

Ale pokud se tady bavíme o kolejích a menzách, o problematice kolejí a menz u vysokých škol, tak samozřejmě je to záležitost, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v komunikaci s vysokými školami. Tam byl jednak výpadek na jaře, druhá věc je, že koleje mají výpadek z té doplňkové činnosti i v tuto chvíli. Co se týká možného náběhu těchto institutů zpět, tak to je debata o rozvolňujících scénářích. Ale co se týká těch výpadků příjmů, které vysoké školy mají, tak jedna z variant je i zapojení rozšíření okruhu příjemců v COVID - Nájemném. To je cesta, která je systémová, protože samozřejmě i to ubytování a ten výpadek nebo tenhleten nástroj může ten výpadek částečně nahradit.

Já jsem argumentoval tím, pokud si uvědomíte ty debaty, které jsou, že vysoké školy mají rezervy a nepoužívají je a tak dále, tak právě tu jarní část vysoké školy dokázaly pokrýt díky tomu, že mají rezervy ve svých fondech provozních prostředků a dalších. Tak to je odpověď na ty neustálé řeči o tom, k čemu to ty vysoké školy mají. Právě na toto. Ale ten výpadek v tuto chvíli už je tak velký, že je naprosto legitimní očekávat nějakou kompenzaci ze strany vysokých škol. To znamená, já jsem oslovil ministryni pro místní rozvoj a doufám, že bude rozšířen ten okruh příjemců v rámci COVID - Nájemné, případně to budeme s vysokými školami řešit po vyčíslení těch propadů za rok 2020 v tom roce následujícím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila jako první paní poslankyně Ivana Nevludová a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Tak prosím.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo. Já se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6740, který jsem odůvodnila již v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych se také rád přihlásil k tomu pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Je veden v systému pod číslem 6741. Tento návrh jsem i konzultoval s parlamentní legislativou, aby odpovídal možnostem zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní se rozhlédnu, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem. Tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

A teď bych tedy se chtěl zeptat zpravodaje, pana poslance Stanislava Fridricha, protože máme tady dva pozměňovací návrhy, takže si myslím, že bychom mohli ihned přistoupit ke třetímu čtení. Jestli souhlasíte, jestli i legislativa souhlasí, že to zvládneme. Takže protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, pardon... Tak pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v tuto chvíli požádal o osm minut přestávky na poradu klubu k těm pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, ano. Takže na žádost klubu Pirátů osm minut pauza, to znamená, je to do 12.46 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 12.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.46 hodin, uplynula přestávka na žádost Pirátů, budeme tedy pokračovat.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Stanislav Fridrich bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otvírám.

Do rozpravy nikoho nevidím, že by se... Hlásí se, ano, tak. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl načíst legislativně technickou úpravu, jestli je to možné, k návrhu zákona, který byl podán v předchozím procesu. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Luzara.

Za prvé bych chtěl poprosit zpravodaje, jestli by v návrhu (nesrozumitelné) mohl zohlednit, aby se tento návrh hlasoval odděleně s tím, že ta druhá věta by byla upravena, protože ona obsahuje takzvaný tvrdý odkaz. To znamená, je tam přímo citace toho čísla zákona, což není považované za ideální techniku z různých legislativních důvodů. Takže bych navrhoval, aby to ustanovení znělo: "Na tento audiovizuální záznam se zákon upravující poskytování informací nevztahuje." To znamená, bude tam ten odkaz. Kdyby došlo například k vydání nového zákona, tak aby se to nemuselo vyhledávat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je ještě zájem o to vystoupit v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Pan ministr, prosím, máte závěrečné slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuju. Protože pak to budu komentovat jednoslovně ty jednotlivé pozměňující návrhy. Tak tady jenom vysvětlím.

Z mého pohledu ten návrh pana poslance Luzara v té části týkající se zákona o přístupu k informacím je nadbytečný, protože dikce toho zákona jednoznačně říká, že jenom orgány veřejné moci si mohou vyžádat ten audiozáznam. Jsem připraven. I ta debata o tom, jestli záběry všech zúčastněných, tak samozřejmě mohu. A na mikrofon tady říkám, že doprovodíme to po tom schválení, předpokládám schválení tohoto zákona, metodickým výkladem ke školám, aby jasně věděly, co mohou, co nemohou vydávat nebo jaký je pokyn v případě těchto nových prvků. Bude se to týkat toho, jak má vypadat záznam té závěrečné zkoušky. To znamená, že tam mají být všichni zúčastnění, ať už to projde, nebo neprojde. A samozřejmě i jasný výklad toho, co tedy znamená ta dikce zákona z pohledu vydávání nebo svobodného přístupu k informacím. Takže to mohu slíbit bez ohledu na to, jak dopadne to hlasování. Z mého pohledu je však ten návrh mírně nadbytečný. Ty věci jsou důležité, ale jsou tam obsaženy, i když tam nejsou explicitně vymezeny.

K těm nostrifikacím, tak skutečně, uvědomme si, že toto je krizový zákon. Pokud nefunguje něco v systému nostrifikací, pojďme se o tom bavit, ale ne pět minut před schválením krizového zákona. Takže moje stanovisko bude negativní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy prosím zpravodaje poslance Stanislava Fridricha, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Vážené kolegyně, kolegové, byly podány dva pozměňovací návrhy. Mohl bych navrhnout proceduru, která by byla za prvé hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegyně Nevludové s číslem 6740; za druhé hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Luzara pod číslem 6741, který by byl rozdělen do dvou hlasování, z nichž první by se týkal audiovizuálního záznamu všech zúčastněných a ta druhá část by byla archivace po dobu pěti let.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak měli jsme ještě návrh pana poslance Michálka. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Aha. Vlastně druhá část toho návrhu kolegy Luzara byla upřesněna kolegou Michálkem, kde by se vypustilo číslo toho zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, dáme prostor na dohodu, na upřesnění té hlasovací procedury, protože to teď nebylo v závěru jasné.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Takže po konzultaci s legislativou bychom hlasovali nejdříve legislativně technickou úpravu. (Předsedající: Ano.) Což znamená vlastně návrh pana kolegy Michálka k návrhu pana poslance Luzara.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jestli jsem tomu rozuměl dobře, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, první bude návrh pana poslance Michálka, druhá bude paní poslankyně Nevludová a třetí bude pan poslanec Luzar. Takže já zagonguji, odhlasujeme si nejdříve tu proceduru, jestli s ní souhlasíme. Tak asi tady jsme všichni.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 293, přihlášeno 93 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh procedury byl schválen.

 

Takže pane zpravodaji, prosím, proveďte nás hlasováním. Jako první je návrh pana...

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Jako jako první je návrh kolegyně Nevludové pod číslem -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, jako první je návrh pana poslance Michálka. Ne? Hlasujeme o té legislativně technické. (Komentáře z pléna.) Jako první budeme - schválili jsme si proceduru, že to bude v pořadí Michálek, Nevludová, Luzar.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Omlouvám se, nehlasovali jsme o legislativně technické změně. Takže dal bych hlasovat za prvé o legislativně technické změně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pana poslance Michálka. Stanovisko ministra? (Legislativně technická změna - tak moje stanovisko je neutrální.) Já ukončím hlasování, protože než se pan ministr vyjádřil, mou chybou tedy trošku, tak už by poslancům bylo opravdu pár sekund do toho, odhlasovat.

 

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technickou? Kdo je proti?

Takže k hlasování číslo 295 přihlášeno 93 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegyně Nevludové pod číslem 6740.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Stanovisko ministra? (Negativní.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 296 přihlášeno 93 poslanců, pro 12, proti 28. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Dále bychom hlasovali odděleně o pozměňovacím návrhu kolegy Luzara, jehož první část je audiovizuální záznam všech zúčastněných.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Pane ministře? (Neutrální.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 297 přihlášeno 93 poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Jako další bychom hlasovali druhou část toho pozměňovacího návrhu, která se týká archivace, ve znění té legislativní úpravy kolegy Michálka. (Konzultace.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane zpravodaji, prosím vás, ještě jednou nám to sdělte na mikrofon, protože vy provázíte hlasování.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Nyní bychom hlasovali o druhé části pozměňovacího návrhu pana kolegy Luzara, který se týká uchovávání záznamů po dobu pěti let ve znění upřesnění té technicky legislativní úpravy kolegy Michálka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Stanovisko ministra?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já se omlouvám, teď jsem vás neposlouchal, protože z mého pohledu se hlasovala jenom změna té textace kolegou Michálkem, a o tom, aby se pak hlasovalo o té textaci, jestli je umožněna, protože jeho pozměňující návrh nebyl načten, ale nejsem samozřejmě ten, kdo by prováděl procedurou. To první hlasování nebylo z mého pohledu o tom, jestli ta věta bude, nebo nebude přijata, ale jestli bude připuštěna její změna. (Projevy souhlasu.) Tak jsem to pochopil správně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Michálek k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já to jenom vysvětlím. Na začátku se hlasovalo - legislativně technický návrh, je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, ten byl přijat. A teď budeme hlasovat ten samotný pozměňovací návrh, tu druhou část, kterou předložil pan kolega Luzar. A ten návrh se týká tedy vyloučení působnosti zákona č. 106, nebo předpisu upravujícího poskytování informací ve vztahu k těm audiovizuálním záznamům o státní zkoušce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže stanovisko ministra?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Pak si rozumíme a pro nadbytečnost je mé stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 298 přihlášeno 93 poslanců, pro 17, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích?

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích a nyní bych vás požádal o hlasování zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1081, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 299 přihlášeno 93 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A vzhledem k tomu, že je 12.58, tak jestli není žádná námitka, přerušil bych jednání schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobrou chuť. Schůze bude pokračovat ve 14.30 interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme tedy pokračovat v přerušené 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Vítám mezi námi také pana premiéra.

 

Dalším bodem našeho pořadu jsou

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP