(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 62. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 62. schůze dne 8. října tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

 

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 62. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 10. října tohoto roku zanikl poslanecký mandát Miroslavě Němcové. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance.

 


Slib poslance

Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - velice rád bych řekl i vážení členové vlády... (Ve vládní lavici nesedí ani jeden člen vlády.)

Dovolte, abych vás informoval, že dne 10. října 2020, druhý den kola voleb do Senátu Parlamentu ČR vyhlášených prezidentem republiky ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020, nabyla poslankyně Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina paní Miroslava Němcová mandát senátorky za koalici Občanské demokratické strany, STAN a TOP 09 za volební obvod 27 Praha 1. O této skutečnosti paní senátorka Miroslava Němcová v souladu s ustanovením § 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny dne 14. října 2020 písemně informovala předsedu Poslanecké sněmovny.

Podle čl. 21 Ústavy České republiky nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. Z důvodu neslučitelnosti funkcí výslovně stanovené Ústavou mandát poslankyně Miroslavy Němcové dne 10. října 2020 zanikl. Podle ustanovení § 54, věta první zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb.

Prvním náhradníkem Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina v pořadí podle výsledků voleb konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017 byl Mgr. Jan Tecl, MBA, který dne 13. října 2018 však nabyl mandát senátora Parlamentu ČR. Pan senátor Jan Tecl dne 26. listopadu 2018 projevil vůli vykonávat funkci senátora a doručil předsedovi Poslanecké sněmovny notářský zápis, kterým se vzdal postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za kraj 10 Vysočina.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny pak na své 19. schůzi konané 5. prosince 2018 přijal usnesení č. 82, se kterým si vás dovolím seznámit.

Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedy a po rozpravě

I. bere na vědomí prohlášení Mgr. Jana Tecla, narozeného dne 27. září 1963, které bylo dne 26. listopadu 2018 doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR formou notářského zápisu datovaného dnem 20. listopadu 2018, o vzdání se postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina, které nabyl ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017;

II. konstatuje, že dne 26. listopadu 2018 Mgr. Janu Teclovi zaniklo postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina, jak je uvedeno v zápisu Státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, a to způsobem podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

V návaznosti na citované usnesení ze dne 26. listopadu 2018 nabyl postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina pan Jaroslav Vymazal. Pana Jaroslava Vymazala povolal předseda Poslanecké sněmovny na uprázdněný poslanecký mandát Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina a pan poslanec dnes převzal osvědčení o nabytí mandátu poslance Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 33. schůzi konané dnešního dne přijal usnesení č. 145, kterým

I. konstatuje, že

1. dne 10. října 2020 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavě Němcové, narozené dne 17. listopadu 1952, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 10. října 2020 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jaroslavu Vymazalovi, narozenému dne 13. března 1955;

II. pověřuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nyní složí pan poslanec Jaroslav Vymazal slib předepsaný Ústavou. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň poprosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny (Filipa), aby přijal slib nového poslance. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. (Děje se.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Jaroslav Vymazal podáním ruky místopředsedovi Filipovi a slovem "slibuji" skládá slib.)

Vážený pane poslanče, i za mandátový výbor i za sebe vám blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže i já mezi námi vítám pana poslance Jaroslava Vymazala a popřál bych mu jménem Poslanecké sněmovny v poslanecké práci hodně úspěchů.

 

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Františka Kopřivu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1. Přihlášeno 90 poslanců, pro 83, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 62. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Františka Kopřivu. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP