Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1080/2/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 1080/3. Já mezi námi vítám paní senátorku Jitku Chalánkovou a poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo - (Předsedající tiší poslance zvonkem.) - milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych opětovně obhájil zákon, jímž se stanoví právní rámec pro úhradu tzv. point-of-care antigenních testů prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV 2. Tento zákon byl Poslanecké sněmovně předložen s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb povinnost provádět preventivní vyšetření pomocí zmíněných testů u svých zaměstnanců a pacientů, resp. klientů sociálních služeb. Protože jsem zde tento návrh již podrobně prezentoval, budu v popisu stručný a spíše se zaměřím na vysvětlení některých skutečností, na něž bylo poukázáno při diskusi v Senátu.

Předloženou novelou je navrhováno, aby do ustanovení § 17 odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění byl pro účely úhrady doplněn případ, kdy zdravotní pojišťovna na základě uzavřené smlouvy s osobou oprávněnou k distribuci zdravotních prostředků hradí této osobě antigenní testy a jejich distribuci za účelem zajištění nároků pojištěnců. Zdůrazňuji, že provádění daných testů je již nyní službou hrazenou na základě § 30 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mezi hrazené služby řadí vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním nemocem. Zdravotní pojišťovny tedy mají povinnost testování pro pojištěnce zajistit a uhradit. To je platné tak jako tak. Za standardní situace, a to je ten zásadní rozdíl, by ale každý dotčený poskytovatel byl nucen pořídit si testy na vlastní náklady a následně je včetně vyšetření vykázat příslušné zdravotní pojišťovně. Až následně by mu byl test zpětně uhrazen.

Hlavním problémem v tomto postupu, a to je potřeba si uvědomit, je obrovské množství poskytovatelů, kteří jsou mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dotčeni, přičemž mnozí z nich vůbec nemají zkušenost s nákupem zdravotního materiálu ani se nejedná o zdravotnická zařízení, která by měla standardní vztah se zdravotními pojišťovnami. V takovém případě se ten dříve popsaný standardní postup jeví jako nepoužitelný a mnozí poskytovatelé, a to prosím chci zdůraznit, by vůbec nebyli schopni provést povinné testování, jinými slovy došlo by k ohrožení zdraví rizikových skupin, v tomto případě seniorů a samozřejmě i zaměstnanců těchto zařízení.

Přímá úhrada testů a s tím spojený závazek distributora doručit je dotčeným poskytovatelům se tedy jevil jako jednoznačně efektivnější, což se, a znovu to chci zdůraznit, projevuje i tím, že testování běží, bude ukončeno v krátké době, a nemám žádné informace o zásadnějších prodlevách. Takže tak jak je to nastaveno, je to efektivní, funguje to a senioři mohli být díky tomuto opatření protestováni. A je potřeba si uvědomit, že takováto testování mohou být a budou pravděpodobně potřebná i v budoucnosti.

Co se týče postupu při výběru distributora, protože tam jsem vnímal hlavní komentář Senátu, bylo hledáno v té době nejrychlejší možné řešení v rámci vyhlášení nouzového stavu. Proto ze zcela praktického důvodu bylo využito stávajících smluv, které byly již dávno předtím uzavřeny mezi zdravotními pojišťovnami a společností Avenier. Toto není řešeno ani tímto zákonem. Zákon žádným způsobem nespecifikuje, kdo má být tím distributorem. Pro to, aby navržené řešení bylo co nejvíce omezeno, vztahuje se návrh zákona pouze na nákup testů pro antigenní testování, nelze ho použít pro nic jiného. Jenom pro testování onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu určitě není vyloučeno, že do budoucna se budou distributoři soutěžit, a bude to tak určitě správně. Vzhledem k nutnosti dodání testů v řádu týdnů to ale v prvním kole nebylo možno uskutečnit. Všichni si jistě vzpomeneme, jak krátká doba na provedení tohoto celého cvičení byla.

Rád bych se rovněž vyjádřil ke komplikované situaci některých poskytovatelů sociálních služeb, kteří dosud neměli zkušenosti s vykazováním zdravotním pojišťovnám. Vzhledem k tomu, že test je dodáván za účelem provedení zdravotní péče, je řádné vykázání nutností, jinak by z prostředků veřejného zdravotního pojištění nemohl být vůbec hrazen. Zjednodušení běžného vykazování jsme nicméně intenzivně řešili se zdravotními pojišťovnami a všechny pojišťovny přislíbily vytvoření jednoduchého, nebo zjednodušeného postupu elektronického vykazování tak, aby byl přístupný i těm, kteří nemají zkušenost se standardním vykazováním u provedeného testu. V případě jakýchkoliv problémů je poté pochopitelně možno se obracet rovnou na pojišťovny.

Je vhodné zdůraznit, že navržená právní úprava sama přímo nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus úhrady za zajištění těchto testů a jejich distribuci. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění antigenních testů a tu, věřím, nikdo nezpochybňuje.

Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná, proto je třeba tento návrh přijmout v jeho znění již dříve přijatém, tedy původním, Poslaneckou sněmovnou a nezamítat jej. Velmi vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím, aby se slova ujala paní senátorka Jitka Chalánková.

 

Senátorka Jitka Chalánková: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde tlumočila stanovisko Senátu. Senátní tisk byl označen č. 1, je to tedy váš poslanecký tisk 1080. Tento návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, senátní tisk č. 1, postoupila Poslanecká sněmovna Senátu dne 13. listopadu 2020.

Cílem návrhu zákona je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění doplnit mechanismus způsoby úhrady POC antigenních testů používaných pro účely stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to v návaznosti na mimořádná opatření. Zde svou zprávu zkrátím, protože pan ministr vás již podruhé seznámil s obsahem celého tohoto tisku.

Senát se rozhodl, že tento návrh zamítá. Odůvodnění zamítnutí zní krátce takto: Navrhovaný zákon se jeví jako zcela nadbytečný. V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb existuje funkční a dostačující systém distribuce či zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem, čemuž předmětné testy testovací sady plně odpovídají. Zásobování se děje denně a ve značné šíři položek i počtech balení bez problémů. Lze tak zaručit dostatek testů na místech, kde je to potřeba, standardní cestou, ne touto účelovou změnou. Není důvod, proč by testovací sady nemohly být dodávány úplně stejně jako kterýkoliv jiný zdravotnický materiál. Na trhu navíc existuje větší počet schválených testů a moment konkurence může mít tím pádem příznivé ekonomické důsledky.

Co zaznělo při debatě v Senátu? Především nám bylo líto, že tento tisk a tento záměr nebyl podroben hodnocení dopadů regulace tohoto návrhu, to znamená, že nebyl podroben vyhodnocení tohoto dopadu do veřejných rozpočtů. Dostali jsme se do situace, kdy se po nás chce, abychom schválili něco jako státní rozpočet, aniž bychom znali čísla, která tento státní rozpočet obsahuje. Pokud stát tedy nařizuje toto povinné testování, tak se domnívám, a Senát tomu tedy dal za pravdu, že stát by to měl také zajistit a platit. Tímto návrhem zákona se ingeruje do pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Má pravdu pan ministr, že dopady do státního rozpočtu možná zjistitelné nejsou, nicméně ingerence do pojistných plánů zdravotních pojišťoven může být velice rozsáhlá.

Pokud zde byla řeč o krizových zákonech v oblasti ochrany veřejného zdraví, tak zde se o pojmu distributor vůbec nehovoří, hovoří se pouze o pojmu poskytovatel zdravotní péče. Distributor je tím článkem celého řetězce mezi výrobcem a potom lékárnou a uživatelem tohoto léku, který má v podstatě pouze za úkol rozvézt toto zboží, nakoupit a rozvézt, možná taky nerozvézt, ale tím jeho povinnosti končí. Hledala jsem v zákoně zmocnění, prováděcí předpis, nicméně nic takového jsem nenalezla a máme před sebou pouze odstavec e) celé této novely, který máme před sebou v obecné podobě do budoucna. Nikdo neví, co s testy bude dál, kdo je bude aplikovat a kdo bude ručit za kvalitu testů, kdo je bude vyhodnocovat, kdo a jak je za platí. To jsou zcela standardní mechanismy, které umožní možnost kontroly a revize úhrad. V Senátu se hovořilo o tom, že je třeba nastavit pravidla, to znamená buď podmínky pokud možno rovné, nebo alespoň nějaké, nevydat někomu pouze bianko šek, který by mohl také umožnit až vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven, kdy by se mohlo stát, že nebudou peníze na léčbu jiných závažných onemocnění.

Přímo v tisku, jak přišel z Poslanecké sněmovny, se také hovoří o tom, že tento tisk obsahuje korupční potenciál. Také to se nám velmi nelíbilo. Pokud sociální služby, které poskytují zdravotní služby podle zvláštního zákona, na zvláštní smlouvy, nevědí, jak vykazovat, tak to jsou skutečně argumenty jiné kategorie a druhého řádu.

Jsem také k dispozici, pokud byste se ještě chtěli zeptat podrobněji na to, co se v Senátu odehrálo, nicméně Senát většinově navrhl tuto novelu zákona zamítnout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní zpravodajka garančního výboru Hana Aulická Jírovcová si nepřeje vystoupit, není v tuto chvíli v sále. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Rozhlížím se v sále, nikoho nevidím. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je případně zájem o závěrečná slova? Ani pan ministr, ani paní senátorka.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Tady chviličku vyčkám, aby měli všichni poslanci, kteří byli v předsálí, možnost zaujmout svoje místo... Je zde zájem o odhlášení. Já vás poprosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Na informační tabuli je už nastaveno kvorum 101.

 

Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1080/2."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 přihlášeno 170 poslanců, pro 115, proti 16. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Všem vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. (V sále je trvalý hluk.)

 

Otevírám bod

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP