Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

11.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 679/11/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jimž Senát zamítl tento návrh zákona, vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 679/12. Pan kolega Nytra je stále připraven a já požádám nejdříve navrhovatele, pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí návrhu tohoto zákona vyjádřil. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám, pane předsedající. A tímto vlastně uzavíráme ten oběhový balíček čtyř norem. Tady se přiznám, ale on to určitě pan senátor Nytra řekne, to vysvětlení, tady se přiznám, že jsem byl v Senátu na plénu trošku překvapen, protože oba senátní výbory, které návrh zákona projednávaly, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i výbor pro hospodářství, zemědělství, dopravu, doporučily schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, ale potom na plénu byl ten návrh zamítnut. (Velmi silný hluk v sále trvá.)

Já bych chtěl tady říct, co je i z té diskuse, která tam zazněla, já jsem to tam vysvětloval v Senátu a znovu vás poprosím o to, abychom znovu schválili v Poslanecké sněmovně tedy tu poslaneckou verzi, protože já jsem přesvědčen, že ta verze nejenom že zavádí do českého právního řádu tu evropskou transpozici, ale docela zásadním způsobem právě zlepšuje věci, které se týkají obalů.

My tady za několik měsíců, doufám, budeme mít ve Sněmovně ten navazující zákon o zákazu jednorázových plastů a tohle je v podstatě taková báze, na které ten zákon bude postaven, a on tady zavádí docela revoluční pojmy, jako je ekomodulace, tedy to, jakým způsobem výrobci, dovozci budou muset zohledňovat ten životní cyklus především obalů tak, aby tyto obaly měly co nejmenší dopady na životní prostředí a samozřejmě, aby ti, kteří dělali ty obaly s nejmenším dopadem, tak z toho také profitovali, a tím pádem bychom samozřejmě zlepšovali dále možnosti nejenom pro třídění, což už tady padlo, ale především pro recyklaci, protože my dneska skvěle třídíme, ale s tou recyklací stále samozřejmě ty komplikace jsou.

Hodně jsme se tam bavili právě o autorizovaných obalových společnostech a já jsem znovu připomněl i v Senátu, že návrh, který šel ze Sněmovny, zásadním způsobem rozšiřuje povinnost autorizovaných obalových společností podrobit své hospodaření a vykazované údaje důkladným auditům, aby byla zajištěna kontrola, což dneska opravdu tolik není. Dále jsou stanoveny další mnohé povinnosti, omezení těchto společností, třeba zákaz podnikat v oblasti nakládání s odpady nebo povinnosti vytvářet finanční rezervu. A dochází také k novým, nebo ke stanovení nových, vyšších cílů pro recyklaci jednotlivých materiálů a celkově využití obalového odpadu.

To znamená, už jsme tady o tom mluvili několikrát, jsem přesvědčený, že ta novela tak, jak šla z Poslanecké sněmovny, která byla i díky celé řadě vašich pozměňovacích návrhů určitě vylepšena z hlediska třeba ještě lepší možnosti pro dobrovolné zálohování vratných lahví, že ta navrhovaná novela opravdu přináší záruku lepšího nakládání s obalovými odpady s důrazem na rozšířenou odpovědnost výrobců a také zvýšenou transparentnost ve fungování autorizovaných obalových společností. A jenom tady znovu říkám, protože ty debaty byly velké, že návrhy, které šly na podmínky pro nějaké další autorizované obalové společnosti, byly daleko přísnější než ty, které nakonec Ministerstvo životního prostředí zvolilo. Tedy třeba z Ministerstva vnitra, ze Svazu měst a obcí, ze Svazu průmyslu šly ještě podstatně přísnější požadavky právě na autorizované obalové společnosti z hlediska konkurence, než nakonec tady byly přijaty.

Takže i v tomto případě ten návrh považuji za dobrý kompromis a poprosil bych vás o hlasování tak, abychom samozřejmě opět potvrdili verzi, která šla z Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, a než dám slovo panu senátorovi Zdeňku Nytrovi, konstatuji došlou omluvu paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z pracovních důvodů do konce dnešního jednacího dne.

Nyní požádám pana senátora, aby nám zamítnutí Senátem odůvodnil. Máte slovo, pane senátorem.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já jsem původně nechtěl citovat evropskou směrnici, ale pan ministr mě přece jenom svým vystoupením k tomu vybídl, protože v té směrnici je přímo uvedeno, že tyto systémy, myšleno systémy zpětného odběru, sběru a využití, musí být otevřené pro účast hospodářských subjektů v dotčených odvětvích a příslušných veřejných orgánů. Ano, pan ministr tady zmínil, že byly návrhy na ještě přísnější podmínky pro autorizaci. Jak vypadá situace na našem odpadovém trhu dneska? Existuje jedna autorizovaná osoba a podle našich názorů se žádná jiná tou autorizovanou osobou druhou, třetí nebo čtvrtou stát nemůže. Protože žadatel o autorizaci musí podle tohoto návrhu zákona uzavírat smlouvy minimálně s 25 procenty obcí s minimem 25 procent obyvatel. Já opravdu neznám jediného starostu, který by podepsal smlouvu s firmou, která ještě nemá autorizaci, která o ni teprve žádá. Opravdu si neumím představit, jak by se to dalo realizovat. Takže v Senátu byly ambice tohleto změnit, upravit, ale pochopili jsme, že za těch 14 dnů, co máme, maximálně tři týdny, na projednávání, to prostě není možné. A vzhledem k tomu, že zákon není úplně pupeční šňůrou navázán na ty tři předcházející zákony, proto nakonec převážilo to pro pana ministra překvapivé rozhodnutí návrh zákona zamítnout. Důvod byl opravdu ten, že se nám nezdá, že v této republice může být fakticky - ne de iure, ale de facto - pouze jedna autorizovaná osoba, dokonce i nový žadatel o autorizaci se s tou stávající musí dohodnout. A ona určuje pravidla.

Mimochodem, toto ustanovení bylo napadeno, pokud vím, i Úřadem pro hospodářskou soutěž v minulosti. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi a ptám se, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit pan poslanec Elfmark, který je zpravodajem garančního výboru. Nemá zájem. Pan kolega Ivan Adamec za hospodářský výbor nemá zájem. Pan kolega Ivan Bartoš za veřejnou správu, toho tady nevidím, tak asi také nemá zájem. V tom případě otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme postupovat tak, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Požádám o nastavení kvora. Prosím o nastavení kvora na 101, protože Senát návrh zamítl. Děkuji, už je to připraveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 679/11."

Zahájil jsem hlasování číslo 25 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Odezva ze sálu.)

Ano, omlouvám se, v tom případě prohlašuji hlasování číslo 25 za zmatečné. Nerespektoval jsem návrh na odhlášení, hlasování číslo 25 prohlašuji za zmatečné. Odhlašuji vás všechny, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

A ještě předtím, než se přihlásíte, požádal o slovo předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, prosím vás, když máme kvorum 101, tak odhlášení či neodhlášení nemá žádný význam. Tak se přiznejme, pokud někdo neví, o čem hlasuje, tak to je důvod, aby řekl, nestačili jsme se poradit, a ne to, že jste se neodhlásili. Já jsem neslyšel, že by někdo klepal o odhlášení. Ale i kdyby, kvorum bylo jasné 101, tak aspoň tady hrajme v tomhle fér. Viděl jsem tady zmatek ve vládních řadách. Pokud jste si to nestačili říct, tak je rozumné říct: omlouvám se, nestačili jsme se domluvit, počkejte s hlasováním. To je normální. A nebudeme si vymýšlet důvody, že nebylo vyhověno odhlášení v okamžiku, kdy je pevně stanoveno kvorum ze zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vám sice rozumím, ale já jsem ten požadavek, byť nebyl hlasitý, ale byl od místopředsedy klubu hnutí ANO kolegy Kubíčka naznačen a já jsem to nerespektoval. Uznal jsem svou chybu, tak jsem to prohlásil ještě před skončením hlasování. Pokud máte námitky proti postupu předsedajícího, tak to řekněte a budeme o tom hlasovat. Pokud ne, v tom případě konstatuji, že stav přihlášených je už konstantní, že se nikdo další nehlásí.

 

A o návrhu usnesení, které budu opakovat: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 679/11."

Zahájil jsem hlasování číslo 26 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 26, z přítomných 174 pro 109, proti 9. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi životního prostředí, děkuji panu senátorovi Nytrovi, který s námi strávil asi nejdelší čas, a končím bod číslo 11.

 

Dalším bodem našeho jednání bude bod číslo

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP