Úterý 1. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související
s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 909/4/ - vrácený Senátem

Je to poslední z návrhů zákonů, které byly vráceny Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 909/5. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Tomáš Goláně.

Požádám, aby se za navrhovatele, za vládu České republiky, k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům nejdříve vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Ještě než jí udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid! Je tady nesmírný hluk a opravdu není možné v takovém prostředí rozhodovat. Prosím tedy kolegy a kolegyně, aby se diskuse, které se netýkají tisku 909, konaly zásadně v předsálí. Ještě posečkám... Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi stručně zopakovat obsah návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Následně se stručně vyjádřím k senátním pozměňovacím návrhům, se kterými byl tento návrh vrácen zpět do Poslanecké sněmovny, neboť považuji za důležité upozornit na důsledky, které nastanou, pokud Poslanecká sněmovna tyto pozměňovací návrhy přijme.

Cílem projednávaného návrhu zákona je zejména modernizovat a harmonizovat právní úpravu boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu odpovídající mezinárodním standardům, přispět k potírání zejména hospodářské trestné činnosti a k předcházení aktuálním teroristickým hrozbám. Předložený návrh zákona je primárně návrhem transpozičním, přičemž v současné době ve vztahu k dvěma v něm transponovaným směrnicím z oblasti takzvané AML, tedy boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, vede vůči České republice Evropská komise řízení o nesplnění povinnosti, takzvaný infringement. Důvodem je zejména nedodržení transpoziční lhůty.

Kromě transpozice směrnic návrh zákona zapracovává též nadnárodní hodnocení Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, takzvaný Moneyval, ve věci implementace mezinárodních standardů v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, které proběhlo v roce 2018.

V souvislosti s transpozicí výše uvedených směrnic a hodnocení Moneyvalu jsou návrhem zákona rovněž řešeny požadavky vyplývající z potřeb praxe, a to především v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her, kde jsou nejdůležitějšími změnami zpřesnění právní úpravy rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a výkaznictví v hazardních hrách. Návrh zákona je také změnovým zákonem k nedávno diskutovanému návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, sněmovní tisk č. 886, který Poslanecká sněmovna schválila 19. listopadu 2020. Zákon o evidenci skutečných majitelů by byl ve znění projednávaného zákona neúplný. Poslanecká sněmovna projednávaný návrh zákona schválila 1. října 2020, Senát jej však vrátil s pozměňovacími návrhy. I když by s některými z těchto návrhů mohlo Ministerstvo financí souhlasit, jsou mezi nimi i návrhy, se kterými zásadně nesouhlasí, protože by jejich přijetí s sebou neslo nežádoucí dopady včetně chybné transpozice AML směrnice. Protože od sebe nelze tyto návrhy při hlasování oddělit, budu nucena k senátnímu pozměňovacímu návrhu jako celku uplatnit nesouhlasné stanovisko.

A nyní pár slov k pozměňovacímu návrhu Senátu. První návrh, s nímž nesouhlasím, vypouští z okruhu povinných osob obchodujících s uměleckými díly osoby zprostředkující takové obchody, což je přímo v rozporu s požadavkem AML směrnice.

Další pozměňovací návrh nekoncepčně mění věcnou příslušnost orgánů projednávající přestupky některých osob. V konečném důsledku by způsobil nelogické zapojení více orgánů a s tím spojené problémy při jejich vzájemné koordinaci. Došlo by rovněž ke snížení schopnosti posoudit daný případ ve všech jeho souvislostech.

Kromě těchto pozměňovacích návrhů obsahuje senátní vratka též legislativně technické návrhy, se kterými by bylo možné souhlasit, ale jejichž nepřijetí nezpůsobí zásadní problémy.

Dále obsahuje návrh na změnu velkých a malých rozpočtových pravidel a zákona o veřejných zakázkách. Jde o téma, které do návrhu zákona přibylo až v Poslanecké sněmovně na základě pozměňovacího návrhu Pirátů a které se Senát rozhodl korigovat. Já jsem k němu jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu zaujala neutrální stanovisko. Pokud bych ale měla hodnotit obě verze, pak bych podpořila verzi načtenou v Poslanecké sněmovně, protože ta lépe povede k tomu, aby v evidenci skutečných majitelů podle připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů byly skutečně relevantní údaje, což je ostatně záměrem zmíněné AML směrnice. I z toho důvodu vás prosíme, abyste schválili návrh zákona v původním znění, tedy ve znění, jak byl postoupen do Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni a prosím pana senátora Tomáše Goláně, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že paní ministryně tady vyčerpávajícím způsobem popsala i ty pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu sem do Sněmovny. Já bych chtěl jenom říct, že skutečně souhlasím s tím, že to, co jsme tam zapracovali o evidenci skutečných majitelů, je gros, gros toho pozměňovacího návrhu. Ty technicko-legislativní úpravy, které mění názvosloví a pojmosloví, jsou samozřejmě akceptovány taky ze strany paní ministryně. Ale paní ministryně ke všem těm pozměňovacím návrhům měla neutrální stanovisko u nás v Senátu, takže teď ten její postup, její odpor je pro mě docela překvapením. Já vás proto prosím, abyste ten zákon schválili tak, jak přišel ze Senátu, tzn. ve znění pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a ptám se zpravodaje garančního výboru... Pan poslanec Volný se nechce vyjádřit. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se pan poslanec hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velice rád, že se nám podařilo tu předlohu značně vylepšit už tady v Poslanecké sněmovně, a jsem také rád, že se podařilo tu předlohu vylepšit výrazně i v Senátu. Já bych vás jako zpravodaj toho souvisejícího tisku 886, samotného návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, rád poprosil o podporu toho senátního návrhu, protože se mému kolegovi ze Senátu, pirátskému senátorovi Lukáši Wagenknechtovi, ve spolupráci s Rekonstrukcí státu a dalšími senátory podařilo prosadit důležité pozměňovací návrhy, které dále zlepšují vymahatelnost správnosti údajů díky tomu, že se tam zavádí stopka pro udělování dotací a pro přidělování veřejných zakázek i pro firmy, které mají záznam o nesrovnalosti v evidenci, nebo probíhá to řízení o nesrovnalosti u soudu, což považuji za velký posun vpřed. Tam byl takový nedostatek. A také dále mění ty části, které měnily mé pozměňovací návrhy tak, aby úřady, které přidělují dotace, si mohly zjistit více informací, lépe ověřit skutečného majitele u těch firem, kterým přidělují dotace.

Takže ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu. Děkuji za zvážení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan senátor má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji, pane předsedající. Jak tady můj předřečník zmínil, byly to pozměňovací návrhy paní Miroslavy Němcové, můj a pana Wagenknechta a na tom jsme se shodli s paní ministryní. Je to nejdůležitější část toho pozměňovacího návrhu, který říká, jakým způsobem můžeme prověřovat skutečné vlastníky. To znamená, že nebude stačit, že se podíváme do rejstříku, ale máme možnost skutečného vlastníka ověřovat podle skutečných statutárních listin a případně může ten, kdo poskytuje dotaci, žádat soud, aby byl rejstřík opraven, aby byla náprava v rejstříku provedena, a do té doby nemusí udělit dotaci. To je věc, která je v souladu s evropskou směrnicí. A já si myslím, že pokud tohle nesplníme, tak budeme znovu dělat novelu a budeme znovu muset tuto směrnici transponovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a se závěrečným slovem vystoupí paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak já jenom velice ve stručnosti. Já jsem ve svých názorech pořád konzistentní, to se dá dohledat i ve stenozáznamech. Dala jsem neutrální stanovisko jak na půdě Poslanecké sněmovny k této části, tak na půdě Senátu. Celkově jsem byla negativní, protože se tam prostě objevily věci, které jsou v rozporu s AML směrnicí. Tak jenom abych to uvedla všechno na pravou míru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A než přistoupíme k hlasování, vyhovím žádosti o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení bude zapotřebí nadpoloviční většiny všech přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 909/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 909/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 177 poslanců, pro 76, proti 2. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

Budeme tedy hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení potřebujeme nadpoloviční většinu, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 909/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 177 poslanců, pro 153, proti 2. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni, končím projednávání tohoto bodu. (Hluk v sále trvá.)

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP