Čtvrtek 3. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

477.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání
videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny
/sněmovní dokument 5113/

Sněmovní dokument 5113 je návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě 6. května letošního roku na 45. schůzi a odročili jsme je do projednání v ústavně-právním výboru. Jde o usnesení Poslanecké sněmovny 1118 ze 45. schůze Poslanecké sněmovny. Požádám předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň konstatuji, že ústavně-právní výbor sněmovní dokument 5113 projednal a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní dokument 5704.

Požádal bych samozřejmě pověřeného člena ústavně-právního výboru, aby nás informoval o jednání výboru, případně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Kolega Marek Benda je přítomen, a protože tady nemám nikoho uvedeného, kdo by za výbor přednesl stanovisko výboru, požádám přímo předsedu ústavně-právního výboru Marka Bendu, aby se k tomu dokumentu 5704, to znamená usnesení ústavně-právního výboru, vyjádřil a komentoval ho. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, víte, že jsme na jaře, ještě před prázdninami, tady přerušili projednávání dokumentu, který předložil pan předseda. Byl přikázán ústavně-právnímu výboru, který se jím zabýval 10. června, takže nevisí to na nás, visí to na Sněmovně, která se k tomuto materiálu nedostala. My jsme se pokusili materiál upravit způsobem - a tak vám ho předkládáme - který vychází z původních tezí pana předsedy Poslanecké sněmovny, to je možnosti vzdálené účasti na orgánech Poslanecké sněmovny, samozřejmě kromě pléna, výborech, komisích, případně podvýborech a dalších orgánech, ovšem s tím, že bude jasně řečeno, že se tak dá činit pouze v situacích nějaké závažné krize, pokud tuto situaci vyhlásí předseda Sněmovny po poradě v politickém grémiu a pak na základě toho předseda příslušného orgánu. Zbytek už jsou v podstatě jenom technické úpravy, ale šlo nám o to, abychom nezačali zavádět dlouhodobou praxi, že sem přestaneme chodit a budeme se hlásit jenom z dálky. To já pokládám za opravdu nevhodné. Myslím si, že ústavní orgány se musí chovat jako ústavní orgány a scházet se fyzicky a přímo.

Ještě jeden návrh pak přednese pan kolega Michálek. Ten vznikl až posléze po jednání ústavně-právního výboru a já za sebe říkám, že s tím návrhem jsem připraven se ztotožnit, a myslím, že můžeme - já samozřejmě nemůžu stahovat usnesení ústavně-právního výboru, ale když budeme o něm hlasovat jenom jako o protinávrhu, tak tam se jedná - pan kolega Michálek to nepochybně představí sám - jenom o jisté zpřesnění a doplnění, a pak si myslím, že můžeme odhlasovat a že můžeme po dobu, kdy máme nějakou pandemickou situaci, kdy jsou vyhlášena nějaká zvláštní nouzová opatření, mít řešení, které nám umožní vzdálené setkávání na orgánech Poslanecké sněmovny a současně rozhodování tak, aby to bylo v souladu s naším jednacím řádem a mohlo to fungovat jinak, než jak to zatím fungovalo trochu živelně.

Poslední poznámka k tomu, moje osobní: všechno, co jsem zažil zatím videokonferenčně, je spíše peklo než jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože nás čekají další body, na které se těší zástupci politických klubů. My jsme se tady k tomuto sešli 6. května 2020, Sněmovna to zařadila na svoji 49., 54., 58. a 62. schůzi. Nedošlo k projednání. Děkuji, že jsme to teď zvládli, že se našla chvilka.

Já si dovolím ten luxus, že budu citovat sám sebe z toho dubna. Já jsem tenkrát řekl: Zaplať pánbůh, že tady nejsme v takové situaci nouzové, že bychom to opravdu museli přijímat. Ten materiál by měl být opravdu spíše do budoucna a jsem pro to a nemám problém, aby diskuse pokračovala.

Ještě než ten materiál přišel, tak byl k dispozici všem předsedům výborů, mohli své připomínky uplatnit, následně ten materiál šel všem předsedům poslaneckých klubů. Pak jsme se dohodli, že tedy stejně přerušíme, a šlo to do ústavně-právního výboru, který se v podstatě sám nabídl. Ta diskuse tam proběhla, došlo se k nějakému širšímu konsenzu. Teď je v systému ještě návrh Pirátské strany, který to usnesení ještě zpřesňuje spíše po technické stránce. Není s tím zásadní problém.

Já se vracím k tomu citátu. Já si budu moc přát, když zase toto usnesení brzy už nebudeme potřebovat, ale ukázalo se oproti dubnu, že zkrátka ta situace nastat může. Všechny vás požádám o podporu, abychom toto usnesení přijali a abychom měli nějaká pravidla pro ta videokonferenční setkání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat panu předsedovi, že předložil návrh usnesení, který řeší určité technické problémy, které jsou spojené s účastí poslanců v době koronakrize na jednání výborů. Myslím, že to je krok správným směrem. My jsme se při zpracování těch úprav zaměřili pouze na to, abychom upřesnili některé části týkající se například vzdálené účasti, některé technické aspekty a to, aby poslanec, který to oznámí včas a je v karanténě, se mohl toho výboru účastnit, tak aby to jednání výboru bylo reprezentativní.

Návrh usnesení, který předkládáme - a je to konzultováno i s paní kolegyní Pastuchovou z poslaneckého klubu ANO a s kolegy z ODS a poslal jsem to všem předsedům klubů a myslím si, že na tom panuje celkem shoda -, sněmovní dokument 6965, který byl rozeslán 1. prosince, takže je splněna lhůta pro načtení návrhu autonomního usnesení, se v podstatě odlišuje tím, že právě je tam přesně vymezena vzdálená účast a je tam zachován ten režim, v podstatě to vychází i z návrhu ústavně-právního výboru, je tam zachován ten režim, který vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny, a v rámci toho režimu tedy o konání schůze výboru prostřednictvím videokonference a o povolení vzdálené účasti na jednání výboru rozhodne za podmínky stanovené v bodě 3 předseda výboru, přičemž následně je tam ta podmínka, že pokud poslanec nebo člen vlády požádá o vzdálenou účast kvůli karanténě, tak mu předseda výboru vyhoví, pokud to oznámí 48 hodin předem. Myslím si, že tohle je adekvátně vyřešené.

Pak jsou tam nějaké technické detaily ohledně toho, jakým způsobem se ověřuje, jak je poslanec přítomen podle zobrazení obličeje v reálném čase, s tím, že tam se předvídá, že pokud budeme mít sofistikovanější systém třeba v budoucnosti, propojený s elektronickými podpisy, tak to můžeme rovněž použít, aniž bychom museli v budoucnu novelizovat toto usnesení. Od původního záměru, že by byla možná v případě karantény i vzdálená účast na jednání Poslanecké sněmovny, jsme ustoupili, takže ten pozměňovací návrh předkládat nebudeme, protože na tom shoda nebyla.

Děkuji za pozornost a za zvážení podpory tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Marian Jurečka, po něm paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Myslím si, že za nás, za KDU-ČSL, my jednoznačně podporujeme tu možnost, když je takováto složitá situace a v budoucnu se může opakovat, aby tady byla možnost a byla jasná pravidla pro jednání i prostřednictvím on-line přenosů a videokonferenčního připojení.

Chtěl bych tady ale zmínit ještě jednu věc a chtěl bych poprosit i zástupce vedení Sněmovny a potom i kolegy, kteří chodí na grémium či organizační výbor, jestli by nebylo možné, aby tato Sněmovna vytvořila takovou kapacitu, aby i videozáznam z našich jednání měl delší dobu uložení na serveru pro veřejnost, než je tomu dnes. Myslím si, že vytvořit kapacitu, aby třeba jedno volební období bylo vždycky zpětně dohledatelné a bylo si možné pustit i audio z jednání v sálu, že to technicky možné je. Nemyslím, že je to tak komplikované, abychom to i v rámci rozpočtu nezvládli. Dneska je to jenom několik dnů zpětně, co se dá pustit videozáznam. Ano, můžou se lidé podívat na steno, mohou si to přečíst, ale někdy potom tu kontinuitu a vidět i tu situaci, jak se to v té Sněmovně odehrávalo, není tak autentické jako možnost pustit si zpětně třeba rok zpátky nějaké projednávání nějakého důležitého bodu. Takže o to bych chtěl poprosit, požádat, jestli by to bylo technicky možné a tuhle situaci prověřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, velmi bych se chtěla přimluvit za to, abychom prohlasovali tu variantu, kterou tady předkládal pan předseda Michálek, protože v tom původním návrhu usnesení, musím říci, považuji za velmi problematický bod číslo 4, který stanovuje, že schůze výboru jsou zpravidla neveřejné.

Myslím, že z povahy věci, toho, že kdybychom nebyli v pandemickém stavu, kdybychom nemuseli dodržovat nutná opatření, tak jsou naopak výbory vždy veřejné. A naopak jsme velmi vděční za to, že se o ně i veřejnost ať už odborná, nebo laická zajímá, tak bychom měli i v těch výjimečných situacích, ke kterým teď dochází, se snažit adekvátně tu veřejnost mít možnost přizvat, aby se mohla účastnit. Vím, že to technicky není tak jednoduché, ale jde to řešit, určitě to řešitelné vždycky je. A my bychom měli mít maximální vůli k tomu, aby naše jednání byla co nejtransparentnější. Myslím, že příklad toho, jak se tady v nedávné době řešila zrovna ve výboru pro životní prostředí ta zmatečná hlasování a tak dále, nám ukázal, že je dobré už v tom usnesení mít tuto věc formulovanou zcela jasně. A usnesení, které navrhuje pan Michálek, toto řeší.

Proto se přimlouvám za to, abychom právě toto usnesení schválili, nikoliv to původní, které tady bylo navrženo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Paní poslankyně Kovářová se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na základě komunikace s některými organizacemi, a můžu zde jmenovat Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a další, které žádaly o to, aby se mohly zúčastňovat aspoň vzdáleně na jednání výboru, protože se jedná často například ve výboru pro veřejnou správu o zákony, ke kterým mají co říci, a myslím si, že to není jenom případ výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale také výboru pro životní prostředí či výboru zemědělského, tak aby mohly sdělit poslancům svá stanoviska alespoň prostřednictvím toho vzdáleného přístupu. Takže pokud dnes toto usnesení prohlasujeme, tak si myslím, že to pro ně bude dobrá zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je prosím ještě zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Ne. Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečná slova nebudou. Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan předseda Jakub Michálek. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 6965, který stanoví pravidla pro konání jednání orgánů Sněmovny prostřednictvím videokonference a při vzdálené účasti jako autonomní usnesení Poslanecké sněmovny. Jde o návrh, s kterým jsem seznámil před nějakou dobou předsedy poslaneckých klubů, který vychází z návrhu usnesení ústavně-právního výboru a doplňuje ho o několik dalších aspektů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zpravodajské role se ujal předseda ústavně-právního výboru, poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já myslím, že máme před sebou dvě možná hlasování. První bychom asi měli hlasovat o návrhu sněmovního dokumentu 6965, to je pozměněné znění poslance Michálka, které fakticky, abych objasnil, proti původnímu textu kromě textových úprav dělá jediné, a to v okamžiku, kdy předseda orgánu rozhodne, že se jedná o přímou účast prezenční, nikoliv distanční, tak ti, co jsou v karanténě, se mohou přihlásit k tomu, že budou fungovat distančně. To je jediná změna. Jinak je to stejné, jako bylo v původním návrhu. Pokud předseda orgánu - samozřejmě se souhlasem předsedy Sněmovny - rozhodne, že se jedná o distanční konání orgánu, pak je možné, aby se zúčastnili všichni.

Doporučuji, abychom tento návrh po dohodě s většinou poslaneckých klubů podpořili, a tím pádem bude vyloučeno hlasování o tom původním návrhu. Pokud by takový návrh neprošel, hlasovali bychom o původním návrhu ústavně-právního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. (Spouští gong.) Rozumím. Nevím, jestli to chápat jako návrh procedury, ale myslím si, že to, co říkal pan předseda ústavně-právního výboru, je jasné a odpovídá to i návrhu legislativy, který zde mám, takže snad ani není jiná možnost. Přivolal jsem poslankyně a poslance do sálu. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98. Přihlášeno 99 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat a v tuto chvíli už není, o čem bychom dále hlasovali. Děkuji.

 

(Poslanec Benda: Tím je vyloučeno hlasování o druhém návrhu a bod končí. Děkuji.) Ano. Děkuji panu předsedovi ústavně-právního výboru a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP