Čtvrtek 3. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

489.
Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 13. listopadu 2020 na 62. schůzi, byla ukončena podrobná rozprava. Ve všeobecné rozpravě byla načtena usnesení poslanců Ondřeje Benešíka, Stanislava Blahy, poslankyně Dany Balcarové. V podrobné rozpravě se ke svému usnesení přihlásil poslanec Stanislav Blaha, následně Ondřej Benešík... po domluvě se jmenovanými navrhovateli a tedy následně poslanec Benešík po domluvě se jmenovanými navrhovateli načetl všechna navržená usnesení v domluveném pořadí. Sněmovna nebyla ale usnášeníschopná, takže předseda bod před hlasováním o navržených usneseních přerušil.

U stolku zpravodajů zaujal místo ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj bodu, poslanec Ondřej Benešík. Před námi je hlasování. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním o návrzích usnesení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, vážený pane ministře, už při minulém projednávání jsem přednesl návrh usnesení, které je společným dílem Ondřeje Benešíka, paní předsedkyně Balcarové a poslance Blahy s tím, že dneska bych ho načetl ještě jednou s tím, že... Vzhledem k tomu, že jsme projednávali tuto záležitost už před nějakou dobou, tak s dovolením, nebo respektive bych chtěl určité lhůty, které v původním návrhu byly načteny, trošičku posunout tak, abychom Ministerstvu životního prostředí dali dostatek času na to, aby bylo schopno reagovat.

Vážený pane místopředsedo, teď načtu opět návrh usnesení, ke kterému se hlásím, ke kterému se hlásí taktéž moji kolegové Stanislav Blaha a paní předsedkyně Balcarová.

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že ekologická katastrofa na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 způsobená únikem nezjištěného množství kyanidu, které v řece způsobilo otravu a úhyn všech živých organismů na 38 km řeky, doposud nebyla uspokojivě vysvětlena. Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemikálie. Ani tato událost není doposud vysvětlena;

II. žádá vládu, aby

1. zajistila důkladné vyšetření úniku chemikálií ze dnů 20. září 2020 a 27. října 2020,

2. dohlédla na udělení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti proplatit finanční náhrady za způsobené škody,

3. předložila Poslanecké sněmovně konkrétní návrh opatření, kterým dojde k zamezení podobných úniků chemikálií nejenom na řece Bečvě, ale na všech vodních tocích v České republice;

III. žádá ministra životního prostředí, aby

(1.) a tady je ta změna - do 60 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy,

2. zveřejnil metodiku, podle které jsou v případě takových havárií odebírány vzorky a důkazy;

IV. vyzývá ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, dále jasné závazné postupy upravující postup šetření a předávání informací mezi všemi zúčastněnými včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen, a tento závazný předpis předložit do dvou měsíců Poslanecké sněmovně.

Ještě jednou zopakuji, nebo návrh tohoto usnesení jsem načetl už při projednávání této záležitosti asi před měsícem s tím, že jsme pouze a jenom dnes posunuli lhůty tak, aby Ministerstvo životního prostředí mělo dostatek času na to, aby jednotlivé záležitosti bylo schopno vyhodnotit a předložit Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pane zpravodaji, navrhujete, abychom o tomto hlasovali jako o celku, nebo máte nějaký jiný návrh o postupu hlasování?

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já bych navrhl, abychom o tomto hlasovali jako o celku, pokud samozřejmě nebude jiný návrh z pléna.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Má někdo nějaký jiný návrh, protinávrh proti návrhu zpravodaje? Nemá. V tom případě můžeme přistoupit k hlasování. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o návrhu v podobě, ve které ho teď přednesl pan zpravodaj Ondřej Benešík.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 99 přihlášeno 81 poslanců, pro 44, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. (Žádost o vystoupení.) K hlasování? Ano. K hlasování mohu dát slovo. Pan poslanec Blaha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane místopředsedo, mně se stala taková neskutečná věc, já jsem tady při tom hlasování ještě se domlouval s panem ministrem, jestli nenechá otevřít rozpravu, protože to by bylo pod dojmem těch nových událostí opravdu nutné, a nestihl jsem se vrátit, abych odhlasoval. Já jsem mačkal to tlačítko, hlasoval jsem, nebo chtěl jsem hlasovat pro, ale už mi to nešlo. Takže samozřejmě pro své usnesení jsem hlasoval, pro záznam říkám, hlasoval jsem pro, zařízení to nezohlednilo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím, pro stenozáznam, nezpochybňujete hlasování. Pan zastupující předseda klubu Leo Luzar s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zneužít svého práva vystoupit s přednostním právem k této věci. Očekával jsem také rozpravu, která k tomuto bodu, který byl zařazen, mohla následovat. Tím ale, že byla uzavřena a nebyla znovu otevřena, nemohli jsme se vyjádřit. Ale situace se vyvíjí. Pokud mělo být dnešním dnem pouze přijetí přečteného usnesení, tak formulace v tom usnesení nepovažuji za úplně šťastné, protože jestliže máme tady odpřisáhnout, že na věčné časy a nikdy jinak už se nestane žádná havárie a Poslanecká sněmovna si to přeje, že máme úkolovat ministerstvo úkoly, které mají kraje a krajské krizové štáby a řízení v rámci ochrany vod, to jsou všechno věci, které nedávají trošku smysl. Ale odsouhlasili jste si toto usnesení, aniž byste si ho pořádně prostudovali, spolehli jste se na předkladatele, který vám je přečetl. A měli jste ho v systému uložené dlouho, sáhněte si do svědomí, kdo se na něj podíval a věděl, o čem hlasuje. Čili chci na to upozornit.

A co se týká toho vývoje situace, nevím, jestli jste se v dnešním tisku dočetli, že na základě - asi - na základě tlaků, které jsou mediálně vyvíjeny, spáchal sebevraždu vedoucí na čističce odpadních vod dotčeného podniku, který je podezřelý z této aktivity. Proto já neustále apeluji, zvažte trošku slova, zvažte ten tlak, který se vyvíjí, a dopřejme trošku orgánům činným v trestním řízení, které to šetří, dopřejme orgánům životního prostředí, které tu pravomoc mají, aby mohly řádně vyšetřit tyto záležitosti, a následně, po seznámení se s výsledky, jsme tady přijímali nějaké nátlaky, nějaké usnesení, nějaké záležitosti s tím spojené. Je to v běhu a já si nečiním pravomoci k tomu, abych jako zákonodárce zasahoval do věcí v běhu a narušoval tady tímto možnost správného vyšetření této záležitosti.

Proto se klub KSČM zdržel tohoto hlasování. Ne že bychom nepovažovali situaci na řece Bečvě za závažnou, protože když se takovýto únik stane jednou, je to nehoda, když se stane dvakrát, může to být náhoda, ale třikrát, to už opravdu není normální, použiji-li tento lidový výraz. Proto tady očekávám nějaké zásadní změny v rámci krizového řízení kraje, Zlínského kraje, pod který to spadá, úpravu krizových plánů a řešení těchto okolností, aby se neopakovaly tyto záležitosti. Ale je to všechno v běhu a pevně věřím, že se brzo dozvíme výsledek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom na vysvětlenou, jak je to s jednacím řádem. Rozprava by mohla být otevřena pouze v případě, že by vystoupil člen vlády před závěrečným hlasováním. Protože tomu tak nebylo, tak jsme rozpravu neotevřeli. Teď se mohou hlásit jenom ti, kteří disponují přednostním právem. Je přihlášen místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se musím přiznat, že po těch dvou hodinách interpelací, kdy jsem na chvilku opustil jednací sál, mě zmátla ta cedule, kde viseli tři přihlášení do rozpravy, takže jsem měl za to, že budu moci ještě v rozpravě vystoupit. To je moje chyba, ale nechci, abych potom čelil nějaké kritice, že jsem se vyhnul komentáři k tomuto bodu, tak využiji toho, že mám přednostní právo a mohu vystoupit i mimo bod. Takže respektuji to, co říkal pan místopředseda Sněmovny, že to moje vystoupení neotevírá rozpravu, ale pouze pár slov.

Já jsem samozřejmě na tom minulém projednávání sdělil to, co jsem sdělit mohl. Od té doby proběhla samozřejmě médii spousta informací, či pravdivých, či méně pravdivých. Každopádně já na tom svém vystoupení nemusím měnit ani čárku. Chci jasně říci, že policie pracuje na vyšetření této kauzy, pracuje na tom velmi intenzivně. Probíhá samozřejmě dozor příslušného státního zástupce.

Nijak nepopírám, že ze začátku tam docházelo k ne úplně ideální komunikaci mezi jednotlivými složkami, nicméně to se podařilo napravit i díky intervenci vyšších složek státního zastupitelství a teď by spolupráce měla být bezproblémová. Stále platí to, že policie zajistila v rámci šetření celou řadu důkazních materiálů. Dá se asi říci, že materiály zajišťovala na různých místech a u různých subjektů. A nyní to klíčové, na co všichni čekáme, je ten znalecký posudek. Já jsem tady minule říkal, že termín je 20. 12. Byl jsem včera ujištěn, že podle toho, jak vypadá postup prací na znaleckém posudku, by ten termín měl být dodržen. Takže jsem přesvědčen, že pokud se nestane nic překvapivého, tak k tomu dvacátému bude možné, aby případně na základě výsledků znaleckého posudku policie přikročila k dalším krokům v rámci šetření a trestního řízení.

Tudíž chci znovu podtrhnout, že nikdo tu věc nezametá pod koberec, nikdo tady na policii či státní zastupitelství nevyvíjí žádný nátlak. Jediný v uvozovkách nátlak, a to prosím berte s rezervou, je to, že všichni veřejně vyhlašujeme a prohlašujeme, že bychom si přáli, aby to bylo vyšetřeno co nejdříve, nicméně jak jsem říkal minule, zpracování znaleckého posudku vzhledem k rozsáhlosti katastrofy a počtu vzorků a dalších věcí, které byly zajištěny, prostě nějakou dobu trvá. Takže jsem přesvědčen a věřím tomu, že kolem 20. 12. budou orgány činné v trestním řízení schopny dát podrobnější informace, respektive v rámci jejich konání dojde k nějakému posunu. To ovšem závisí na tom znaleckém posudku, jak bude zpracován.

Takže tolik z mé strany. Pokládal jsem za svoji povinnost vás o tom takto informovat, jakkoliv rozumím tomu, že jsem svým vystoupením už nemohl ovlivnit vaše hlasování při usnesení, které bylo přijato. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Brabec nyní vystoupí s přednostním právem, poté paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Jenom připomínám, že nejsme ani v tomto bodě, jsme mezi body a vystupují ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za to. Já navážu na vystoupení pana místopředsedy vlády a ministra vnitra pana Hamáčka a řeknu vám jenom ten aktuální vývoj, protože ono to tady padlo.

To naše minulé zasedání, samozřejmě od té doby se zase věci vyvinuly. Já jsem byl v mezidobí dvakrát ve Valašském Meziříčí, včera a v pátek minulý týden. Včera, jak víte, došlo k dalšímu úniku, já zároveň říkám neznámé látky - ne nebezpečné látky, neznámé látky. A mohu ale vám říct, že se zásadně (věci?) posunuly z těch čtyř úniků, kdy ve třech případech to byly závadné látky, škodlivé látky, v prvních případech kyanidy, v druhém případě nikl a ve třetím případě dusitany, tak v tom druhém a třetím případě, tedy niklu a dusitanů, už podle našich informací vede řad správní řízení s konkrétními firmami z areálu Tesla Rožnov. Tam bylo i přiznání, nebo se k tomu přihlásili správci areálu, že ty dva úniky pocházely od nich. To znamená, že z těch čtyř úniků jsou dva už v nějakém správním řízení.

Pan ministr vnitra se vyjadřoval k tomu prvnímu, tam to dále šetří policie s dozorem státního zástupce. A ten čtvrtý únik včera, znovu říkám, že pořád ze stejného kanálu, tedy z kanálu, který vede z areálu Tesla Rožnov, i v tomto čtvrtém případě tam byly odebrány vzorky, poslány do laboratoří a výsledky bychom měli mít v několika dnech.

My jsme se včera opakovaně sešli se zástupci Zlínského kraje - byla tam paní náměstkyně za Piráty, to jenom pro kontrolu, kdybyste náhodou nevěřili hnutí ANO, tak věřím, že věříte aspoň svým lidem - takže tam byla paní náměstkyně Ančincová za Zlínský kraj, náměstkyně hejtmana, a naprosto jsme se shodli v tom, mimo jiné, že Zlínský kraj musí vyvinout maximální aktivitu v tom smyslu, že momentálně má otevřené povolení, respektive správní řízení o povolení vypouštění odpadních vod. Je tam žádost správce. Zlínský kraj se samozřejmě chystá na kontroly, a znovu říkám, kontroly ve všech společnostech včetně společnosti Deza. My jsme taky včera informovali, že běží kontroly v patnácti společnostech včetně areálu Tesla Rožnov, včetně společnosti Deza, kde je třeba inspekce na kontrole už od 11. listopadu na základě nějakého šetření. To je tedy v rámci těch patnácti společností.

Ale bylo jasné, že pokud tady máme nějaké konkrétní úniky z konkrétního kanálu, jasně zdokumentované, to je čtvrtý případ, a znovu říkám, třikrát nadlimitní škodliviny v tom posledním případě, nechci ho hodnotit, protože zatím nevíme, co to bylo za látku, tak byla včera jasně dohoda se zástupci Zlínského kraje, byl tam i pan starosta Valašského Meziříčí, na pátečním jednání byli zástupci hasičů, povodí, rybářů, včera tam opět byli rybáři.

A chtěl bych říct ještě oproti tomu, co jsme se bavili minule, že já jsem v mezidobí navrhl za prvé, že připravíme společně s Ministerstvem zemědělství další novelu vodního zákona, kde bude výrazně zvýšen trest z 5 na 50 milionů jako sankce.

Dále, že tam budou zpřesněny zásahy jednotlivých složek, protože tam se jasně ukázalo, že vodoprávní úřady nemají v řadě případů takovou lidskou kompetenci, nebo i kapacitní možnost zvládat takhle velké stavy, ať už se jedná o ORP, nebo ať už se jedná o krajské úřady, ať už se jedná o hasiče. Hasiči se jasně přihlásili k tomu, že by to chtěli lépe navázat na zákon o integrovaném záchranném systému.

Dále jsme se domluvili, že zpracujeme kromě novely vodního zákona monitoring všech výpustí, nejenom na Bečvě, protože řada z nich není dneska zdokumentovaná, ale na všech hlavních tocích České republiky. To si myslím, že bude zásadní posun, a to budeme dělat s podniky povodí. Také že osadíme Bečvu pilotním projektem, vlastně kontinuálním monitoringem vody, odběrem a monitoringem vody, to by mělo proběhnout v nejbližších měsících, a už jsme na tom domluveni s Výzkumným ústavem vodohospodářským, a domluvili jsme celou řadu dalších věcí. Chci říct, že na tom byla naprostá shoda se všemi složkami, s rybáři, s integrovaným záchranným systémem, s vodoprávními úřady ať už místními, nebo krajskými, s Povodím Moravy a s dalšími, kteří se tam sešli.

Takže to je ten vývoj od té doby. A já navážu na pana ministra vnitra a chci jasně říct, že absolutně neexistuje, že by někdo, kdokoliv, někam něco zakopával. Já jsem už opravdu znechucen tím, co se objevuje. Každý den se objevuje nějaká nová vyšetřovací hypotéza. Paralelně se vyšetřují věci v různých denících, nechci jmenovat. Na druhou stranu mohu všechny ujistit, nebo za sebe mohu ujistit, že se zabýváme vším, i když to samozřejmě nemůžu říct za policii, ale nepochybně také sleduje ty informace, a protože v řadě společností běží probíhající šetření, probíhající kontroly, tak do nich samozřejmě budou zahrnuta nějaká další zjištění. Takže představy, že tady někdo něco dělá, jakési spiknutí, aby zametal stopy, jsou opravdu neuvěřitelné.

A to, co se včera stalo, ta šílená událost, já jsem ji taky zaznamenal z médií, o sebevraždě toho člověka, to prostě považuji za neskutečné a je mi to strašně lidsky líto. Jenom říkám, co se kolem toho vlastně všechno rozpoutalo, a navazuji na to, co říkal pan ministr vnitra, abychom skutečně s těmi vyjádřeními byli opatrní.

Já mám plně důvěru v Policii České republiky, v orgány činné v trestním řízení a tam ty ostatní věci jasně pokračují. A jestliže se dneska bavíme o čtyřech incidentech, tak znovu opakuji, že dva incidenty už jsou ve správním řízení, jeden vyšetřuje policie a měla by mít do 20. prosince znalecké posudky. A ten poslední, včerejší únik, věřím, že v horizontu zítřka, pozítří, nebo myslím v nejbližších dnech budeme mít nějaké konkrétní informace, zda se jednalo o nějakou nebezpečnou látku, ale zatím to tak nevypadá. Zatím to vypadá, že to nebyla látka typu kyanidu nebo něčeho podobného. A pokud se znovu objeví další výpusti, další scénáře, kdy měsíc se tady o tom bavíme, dělají se nějaké sofistikované scénáře, jak to vlastně s těmi kyanidy mohlo být, a najednou se objeví nějaký jiný scénář, kyanidy jsou zapomenuty a jedeme touto linkou, tak prosím, to je přesně odraz toho, že zjevně snad někdo nevěří policii.

Policie si na to najala znalce. Tihle znalci jsou právě ti, kteří by měli posoudit všechny varianty, zda to takhle mohlo být, zda to mohlo škodit tak, nebo onak. Jinak skutečně mně to připadá úplně absurdní situace, ale jsem samozřejmě naprosto zajedno s veřejností, že nám všem vadí, že ten viník není dávno znám. Je to složitá kauza a všichni si velmi přejeme, aby už byl co nejdřív jasně označen a potom pohnán k odpovědnosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a budeme postupovat tímto způsobem: Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, potom s přednostním právem zastupující předseda klubu KDU pan poslanec Benešík, poté zastupující předseda klubu Pirátů pan poslanec Černohorský, poté pan předseda KDU Marian Jurečka. Jenom připomínám, že na 12.45 hodin máme pevně zařazený bod smlouva mezi Českou republikou a Senegalskou republikou. Samozřejmě ten bod otevřu až ve chvíli, kdy nebudou přihlášky kolegyň a kolegů s přednostním právem.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mě mrzí, že pan ministr tady nevystoupil dříve, tím by umožnil i ostatním poslancům se přece jenom ještě k tomu bodu vrátit a více diskutovat, protože je pravdou, že se objevila celá řada dalších věcí za těch několik málo týdnů, které uplynuly od posledního projednávání tohoto bodu tady ve Sněmovně. Nestalo se tak, tak alespoň touto formou.

Vy jste, pane ministře, zmínil, že věříte policii. Já jí věřím a věřím jí zejména v tom vyjádření, které právě proběhlo po tom posledním projednání tohoto bodu ve Sněmovně, kdy vyvrátila vaši lež o tom, že by vám snad neumožnila se k té věci vyjadřovat, zavázala vás mlčenlivostí. Čekala bych, že ve svém slově se i k téhle věci vyjádříte a že objasníte, proč jste tady na ten mikrofon nejenom nám poslancům, ale celé veřejnosti v téhle věci lhal, anebo jestli si za tím svým vyjádřením i nadále trváte, a tím nám dáváte signál, že věřit nemáme v tomto konkrétním obvinění právě policii. Tak ve stínu téhle informace, která od policie byla jasně zveřejněna záhy poté, co jste ji osočil z toho, že vás tou mlčenlivostí ona pověřila, se nemůžete divit, že vám nejenom my, ale ani veřejnost, nebo její značná část, nevěří, že vám nemůže věřit v této kauze, protože to je jedna z mnoha lží, které se v ní objevují. Tato je konkrétně ta vaše.

Nebudu zmiňovat mluvčího Agrofertu Hanzelku, který ještě pár hodin po celé katastrofě, nebo pár dní po katastrofě, kdy se objevila informace o kyanidech, říkal, že s kyanidy jejich společnost Deza vůbec nenakládá. Vaše podřízená organizace Česká inspekce životního prostředí v odpovědích na několik mých dotazů, které jsem kladla i na výboru pro životní prostředí, a následně jsem jim je zasílala písemně, mi potvrdila, že Deza s kyanidy nakládá. To je jeden z dalších konkrétních důkazů toho, že se kolem této kauzy objevuje mnoho nepravd, mnoho lží, ne od novinářů nebo od těch, kterým záleží na tom, aby došlo k vyšetření, ale třeba právě i od vás a od státních úřadů, a to i konkrétně od těch, které spadají pod Ministerstvo životního prostředí. Pak se nelze divit, že i ty kauzy, které jsou teď v poslední chvíli, kdy dochází k dalším únikům z toho dotyčného kanálu, ke kterému má být připoutána zejména pozornost, aby byla odvedena od Dezy, tak mnozí nevěří tomu, že se nejedná jenom o vrtěti psem, že mnozí se domnívají, že tady jde opravdu o to zahladit stopy, odvést pozornost, a vás tedy tím pádem považují za toho, kdo místo toho, aby bránil skutečnému vyšetření a bránil životní prostředí, což je ta funkce, kterou tady několik let zastáváte, tak vás berou jako toho, který zejména napomáhá zametání stop ve prospěch viníka. Tak to prostě je, takový je názor velké části i těch dotčených rybářů, kteří jsou hlavními poškozenými.

A mohla bych tady skládat celou řadu dalších konkrétností, které nesedí v těch verzích příběhů, které prezentujete, které jsou podivné a kde docházelo i třeba k selháním. A je jenom otázkou, jestli k selháním, která byla z nějakého šlendriánství, nedodržování postupů, anebo selháním cíleným. To asi je předmětem, který se opravdu vyšetří, a já pevně věřím, že ano a že zjistíme, jestli tady šlo o systémovou chybu, nebo jestli tady jde právě o pochybení třeba jednotlivců. Ale to, že v tomto případě jste lhal, a i tady v případě tohoto bodu, tak byste měl osvětlit na mikrofon znovu, a ne se tady snažit zase z té celé věci pouze vyviňovat, tak jak je vaším zvykem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Benešík, po něm pan poslanec Lukáš Černohorský. Pan poslanec Benešík má slovo. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Já si myslím, že to usnesení, které jsem zde načetl a které bylo výsledkem práce KDU-ČSL, ODS a Pirátů, bylo naprosto vyvážené. My skutečně se nesnažíme o nic jiného než o to, aby ta kauza byla vysvětlena. Je evidentní, že asi Bečva je zakletá. Ono je to v mém kraji, proto já mám k tomu nějaký citový vztah. A mně není jedno, že se tam prostě odehrávají takové věci, které se odehrávají, že dochází k opakované otravě. A i to usnesení nebylo v žádném případě útočné. Prostě mně se jedná o to, abychom za prvé tu věc vyšetřili, ale za druhé abychom se pokusili zabránit podobným situacím do budoucna. Takže neberte to z mé strany jako nějaký útok na někoho, to tak opravdu není. Prostě jedná se o to, že to je závažná záležitost, a zkusme zabránit podobným situacím do budoucna. O to jde především. To, že najdeme viníka, že bude nalezen viník, to je věc jedna, ale druhá věc je - zkusme zabránit podobným situacím do budoucna, protože se jedná o lidské zdraví, lidské životy, o přírodu, ve které my žijeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Lukáš Černohorský, poté pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já částečně reaguji i na pana poslance Luzara, který tady vaším prostřednictvím říkal, ať víme, o čem hlasujeme. Já určitě vím, o čem jsem hlasoval. Stěžejně tam jde o to, nebo minimálně třeba o ten bod jedna, v rámci kterého jsme vyzvali Ministerstvo životního prostředí, potažmo pana ministra, k tomu, aby byly vypracovány a projednány závazné předpisy sloužící k zajištění jednotného přístupu k šetření těch havárií. Protože v té době, kdy se totiž tohle usnesení navrhovalo, tak to byla jedna skutečnost, která se stala, a následovalo několik dalších úniků v podstatě téměř z toho samého areálu. A jak tady pan ministr již v tuto chvíli přiznal, tak už připravuje změnu legislativy, což naopak na výboru pro životní prostředí, pokud se nemýlím, tehdy říkal, že tam není potřeba měnit tu legislativu, ale dneska už jsme se dozvěděli, že už připravují novelizaci. Takže z mého pohledu tenhle bod měl smysl v tom, že aspoň Ministerstvo životního prostředí začne připravovat nějaké legislativní změny a další úpravy.

Upozornil bych ještě, že 4. listopadu se konal výbor pro životní prostředí, který chtěl trochu ještě více, než bylo v tom usnesení. Bylo tam např. snížení ohlašovacích prahů do integrovaného registru znečištění pro kyanidy například, nebo zlepšení systému vyhledávání v systému evidence kontaminovaných míst. To je věc, o které se výrazně moc nemluví, ale před rokem 1989 - a to se týká např. Moravskoslezského kraje - nebylo k nebezpečným látkám přistupováno zcela tak, jak by mělo. V mnoha případech se nám stává např. v Rožnově, že dojde k prasknutí nějaké betonové nádrže, v rámci které jsou uloženy nějaké nebezpečné látky, protože v minulosti se to používalo pouze tak, že se navezly na jedno místo, uložily, zalily betonem a pak se na to třicet let nesáhlo. Takže evidentně nás v brzké době čekají i nějaká jednání ohledně finančních prostředků na sanace těchhle starých ekologických zátěží a bylo by vhodné případně zapracovat na vyhledávání v systému evidence kontaminovaných míst tak, ať jsme schopní do budoucna se s tím lépe poprat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Marian Jurečka, po něm vystoupí pan předseda Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já vítám to, že ta diskuse tady probíhá v poměrně konstruktivním duchu, a musím říct, že i ta usnesení, která byla přijata, si myslím, že jdou vstříc tomu, abychom tady opravdu dokázali pro všechny, kteří se o to zajímají, přinést uspokojivé výsledky. A teď je samozřejmě na členech vlády a na jejich resortech a na orgánech, které jsou v tom zainteresované, aby to proběhlo dobře. Na druhou stranu ukazuje nám to asi na některé komplikovanější momenty, které tady v České republice v tom systému jsou, a to si řekněme, kdyby se něco takového stalo například na Želivce, co by se stalo, kdyby se něco takového odehrálo v rámci vodního toku Vltava a tak dále, jaké by to mělo rezonance. Tady je to Bečva, která, řekněme, není tolik v pozornosti běžně, neprotéká hlavním městem, a tady potom je potřeba, aby všichni zúčastnění věděli, jakým způsobem musí to téma citlivě komunikovat.

Já vím, že pan ministr životního prostředí na výboru pro životní prostředí říkal, že tenkrát za ten tweet by si nafackoval, nebo jak jste to, pane ministře, říkal, už si to nepamatuji, ale samozřejmě ono to vytváří potom různé otazníky, když se řekne velmi rychle, kategoricky, že se někdo z toho vyloučí, a pak přijde zjištění novinářů jako Deník Referendum, které třeba prokáže, že ve společnosti Deza byly evidentně porušeny některé klíčové postupy z hlediska toho, že nejsou funkční mechanismy bezpečnosti typu, že nějaký přetlakový ventil má být funkční, není funkční, je tam otevřený poklop, kde je nějaká fošna, která to zajišťuje. To jsou momenty, které strašně znedůvěryhodňují ten celý proces a zvyšují ten obrovský tlak veřejnosti i na nás na ostatní, abychom říkali a tlačili na to, jakým způsobem vlastně celé to šetření probíhá, jestli už je dopředu někdo vyloučen, a pak přijdou tady tyto momenty.

To stejné z hlediska třeba té metodiky odebírání vzorků, která je také zmíněna v tom usnesení, kdy jsou velké pochybnosti, že prostě se tedy vzorky nestihly odebrat včas, kvalitně, došlo potom už k tomu naředění z Bystřičky. Takže to je velmi důležité, aby prostě toto se otevřeně komunikovalo, aby se otevřeně komunikovaly věci, kolik toho bylo odebráno, a ne až pod tlakem tady Sněmovny se řekne, že 20. prosince bude nějaký auditní výsledek znalce atd.

Takže já se velmi přimlouvám za to. Protože potom, když čteme i to, co dneska bylo na Novinkách, že zaměstnanec čistírny odpadních vod si vezme život v takovéto situaci, tak to je potom pro nás všechny velmi, velmi složité a těžké, protože na jedné straně my chceme, aby ty věci se transparentně vyšetřily, aby opravdu bylo padni komu padni, aby se udělalo maximum opatření legislativně, aby se to neopakovalo, a na druhou stranu potom jsme v situaci, kdy to má i přímé dopady na lidské životy a na rodiny tím, že ten tlak je třeba tak velký zbytečně. Kdyby od začátku se komunikovalo otevřeně, transparentně a maximum toho, co se dá sdělovat, tak si myslím, že celý příběh této havárie, nebo té kontaminace, nebo opakovaných kontaminací by se nesl v úplně jiném duchu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jan Farský, přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, byl bych radši, kdyby tady mohl vystoupit kolega Petr Gazdík, protože on je z tohoto regionu, tomuto tématu se věnuje, ale stal se tak trochu obětí té hry, kdy pan ministr místo aby vystoupil v čase, kdy mohl otevřít rozpravu a umožnit vystoupit těm, jejichž téma to je, tak si počkal, až proběhne hlasování, a vystoupil potom, kdy už ostatní neměli šanci na to reagovat. Přijde mi to nefér. A přijde mi to nefér jako celé to jednání kolem Bečvy.

Podívejme se zpátky. Bylo tady otrávených čtyřicet tun ryb, otrávená řeka - a co se dělo? Ve chvilce jsme byli uvědoměni o tom, že někdo to udělal, ale Deza určitě ne, což evidentně mělo vliv na orgány, které v tu chvíli měly jednat, a ony prostě nejednaly, ony neprováděly svoji práci, lidi, kteří jsou v inspekci placeni za to, aby v takovýchto situacích - a kolik takových krizových momentů kdy v České republice bylo - a oni prostě nereagovali. Kde jsou ty odběry vzorků, kde jsou analýzy, kde je vytrasování v tomhle případě toho zdroje? Vždyť se nic nedělo, policie nereagovala. No nereagovala, protože mocní tohoto státu jim vzkázali, že Deza to není. A to je ten průšvih. A to je to špatné a to se prostě přenáší do celé veřejné správy.

A tady v tom případě teď můžeme říkat, že viníkem je Česká inspekce životního prostředí, že ta nereagovala. Ale kdo je za ni odpovědný? Politicky odpovědný? Kdo ji v roce 2015 rozmetal způsobem, že prostě se stala nefunkční? Jste to vy, pane ministře Brabče, vy za ni nesete odpovědnost. Vy nesete odpovědnost za ty dezinformace, které byly vypuštěny. Vy nesete odpovědnost za to, jakým způsobem jste ovlivnil vyšetřování tohoto případu. A proto jsme už v úterý na tiskové konferenci řekli, že byste měl ze své funkce odstoupit, vzít odpovědnost na sebe a prostě odstoupit, protože toto jste vůbec nezvládl. Můžeme tady teď po pár měsících říkat o tom, jaké tady budou vyšetřovací orgány, kdo kde vstoupí. Že dva další ze čtyř úniků budou obratem vyšetřeny. No ale co ten první? Ten největší, který vy jste měl vyšetřený za pár hodin, vzkázal všem, jak to je vlastně všechno jasné a Deza to určitě není, a najednou se ukázalo, že jste prostě nemluvil pravdu? A nemluvil jste pravdu ani ve chvíli, kdy jste byl žádán o informace, a mluvil jste o policejním embargu, že nemůžete nic vzkázat. A policie sama - a obdivuji tedy jejich odvahu, a jsem za ni rád, že v tomto státě takto ještě fungují a ne všichni se nechají vystrašit - se prostě ozvala, že žádné embargo není.

Pane ministře, vaše důvěryhodnost je prostě na nule. A i když to budete zachraňovat jakýmkoliv způsobem, označováním jakýchkoliv viníků, tak toho svého osobního politického totálního selhání už se nezbavíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a budeme pokračovat v dalších bodech. Měli bychom se věnovat bodu číslo šestnáct, který byl přerušen 1. 12. v obecné rozpravě, ale nemůžeme se mu věnovat, protože zde nemáme ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.

Další bod, který je na řadě, je bod číslo sedmnáct, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, tomuto návrhu zákona se teď také nemůžeme věnovat, protože tu není paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a není ani žádný další člen vlády pověřen.

Dále bychom se měli věnovat bodu číslo osmnáct, což je vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení. Tento bod jsme přerušili na schůzi dne 17. září na 58. schůzi, ale ani tento bod nemohu otevřít, protože zde není paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a také není žádný další člen vlády pověřen.

 

A tedy se dostáváme k bodu číslo

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP