Čtvrtek 3. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

19.
Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného,
Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších
na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
/sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Tímto návrhem se zabývat můžeme. Já bych poprosil, aby předložený návrh uvedl buďto pan poslanec Adam Kalous, nebo kdokoliv jiný z navrhovatelů. Ano, za navrhovatele pan poslanec Antonín Staněk uvede tento návrh zákona, a já bych tedy pana poslance Staňka prosil, aby se toho ujal. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, a dovolte mi, abych za předkladatele pouze informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, že jsme ve druhém čtení zahrádkářského zákona, během kterého byly podány některé pozměňovací návrhy a zabýval se tímto i příslušný garanční výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Ještě byl také přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru máme k dispozici, jde o sněmovní tisky 634/2 až 5. Zpravodajkou zemědělského výboru byla paní poslankyně Monika Oborná, které nyní předávám slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám tady přednesla usnesení zemědělského výboru ze 34. schůze ze dne 15. dubna.

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů a mé zpravodajské zprávě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tisk 634 schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - k těm se potom ještě posléze vrátím;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, popř. navrhla i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

3. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu; 4. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Co se týká těch pozměňovacích návrhů, bylo jich podáno hned několik. Ty pozměňovací návrhy naleznete v systému v tisku 634. Já opravdu jenom velmi stručně. Je mezi nimi např. definice zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné činnosti, dále tyto pozměňovací návrhy také definují dobu pachtu, a to na dobu určitou, co se týká nejméně dvou let a posléze deseti let. Také upřesňují šestiměsíční výpovědní lhůtu pachtu a v podstatě další upřesňující věci. Jak říkám, ty pozměňovací návrhy naleznete v tomto tisku v systému pod číslem 634. Takže za mě asi takhle vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne a nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Jiřího Dolejše, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Dolejš tady není, takže požádám někoho z výboru. Ano, já vám to dám. Prosím. Paní poslankyně Kovářová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 37. schůze k tomuto návrhu.

"Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 37. schůzi po odůvodnění předlohy panem poslancem Ing. Adamem Kalousem, po zpravodajské zprávě pana poslance Ing. Jiřího Dolejše a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 634/0 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou jedinou poslankyni, a je to paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že konečně můžeme jednat o zahrádkářském zákonu, který velmi potřebujeme. A začala bych tím, proč potřebujeme zahrádkářský zákon. Zahrádkářská činnost má na území České republiky dlouhou tradici. Do 19. století se jednalo o součást běžného života a právní regulace nebyla potřebná. S nárůstem obyvatel ve městech vznikala potřeba sdružovat odborníky z oblasti zahradnictví, a tak vznikaly různé spolky. Jejich cílem bylo kdysi umožnit zahrádkářům přístup k pěstování nedostatkové zeleniny a ovoce. Dneska nás k zahrádkaření většinou vedou jiné důvody, hlavně rekreační. Češi jsou národ zahrádkářů a chatařů a víme dobře proč, co nám to přináší. Není nad ten pocit, když si něco vypěstujeme sami nebo když se zbavíme paneláku a zvelebujeme si zahrádku či chatku. Sama to znám velmi dobře.

Český zahrádkářský svaz v současné době sdružuje zhruba 135 tisíc zahrádkářů a tuto činnost vykonávají také nečleni Českého zahrádkářského svazu, a to buď jednotlivci, nebo jakékoli jiné právní formy, spolky, městské komunitní zahrady, školní zahrady nebo dvorky uvnitř zástavby. Poslední dobou se rozmohlo i zahradničení ve městech, často na místech neudržovaných, zpustošených, kdy vlastně tím dojde k jejich revitalizaci. Je to prostředek, jak si zachovat přístup k přírodě a zároveň pěstovat plodiny, u kterých budu mít jistotu jejich původu a budu mít možnost opět navázat vztah s přírodou. Zdůraznit je také třeba i výchovnou funkci městského zahradničení, které vede k ekologické osvětě a ke vzdělávání dalších generací, které to potom budou brát jako logickou součást města.

Dalším významným prvkem zahradničení je zlepšení ekosystému. Vytváření a aktivní údržba zahrádek totiž slouží velkému množství živočichů. Ale i ochrana zemědělského půdního fondu, a to i zúrodňováním méně kvalitních půd. Důležitá je i funkce udržitelnosti vody v krajině a pozitivní je také role zahrádek při regulaci teploty. To platí hlavně v létě, kdy rozpálená města mohou být částečně ochlazována porostlými plochami. Velmi důležité je tedy také vhodné umístění zahrádek pro účely zahrádkářské činnosti v plánech měst a obcí.

Hlavním rysem zahrádkářské činnosti je tedy její veřejná prospěšnost. A přestože u nás má dlouhou tradici a společenský význam, není v současné době na rozdíl od jiných evropských států explicitně upravena v žádném samostatném právním předpisu. Cílem této novely je tedy upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky a definovat ji jako činnost veřejně prospěšnou. O existenci tohoto zákona zahrádkáři marně usilují již od roku 2001, tedy bezmála 20 let. Pevně věřím, že tentokrát bude mít konečně úspěch. Hnutí SPD tento zákon rozhodně podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Nyní mám v obecné rozpravě paní poslankyni Věru Kovářovou a následně se hlásí navrhovatel Adam Kalous. Tak prosím, paní poslankyně. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Pokud mám parafrázovat slova pana premiéra, že opozice dělá pouze covid, zatímco on chce zahrádky, tak jsem ráda, že konečně tento zákon, druhé čtení přišlo na řadu. A myslím, že také díky paní poslankyni Jarošové.

Já bych ráda představila pozměňovací návrh klubu Starostů a nezávislých, jehož hlavní strůjkyní je paní poslankyně Jana Krutáková, a v podrobné rozpravě pak odůvodním tento pozměňovací návrh a přihlásím se k němu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení navrhovatele pana poslance Adama Kalouse a potom vystoupí pan poslanec Staněk. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako předkladatel tohoto zákona jsem velmi rád, že se konečně po tři čtvrtě roce dostáváme i k druhému čtení. Já jsem tady při projednávání na začátku, resp. v prvním čtení řekl tři slova, která si myslím, že vystihují zahrádkářskou činnost, a to jsou slova tradice, masovost, prospěšnost. To znamená, tato tři slova skutečně tu podstatu vystihují a z tohoto vyplývá i to, že jsme s kolegy předložili zákon o zahrádkářské činnosti, jak už tady řekla kolegyně Jarošová prostřednictvím pana předsedajícího, je to čtvrtá snaha o přijetí této normy, a skutečně potřebujeme zakotvit základy zahrádkářské činnosti v samostatném zákoně. Já jsem o tom přesvědčen. Doposud nebyla přijata žádná právní úprava, která by se této problematice věnovala, ačkoliv je potřebná s ohledem na historický vývoj zahrádkaření v České republice a jeho prospěšnost. Já si myslím, že to, že se ze zahrádkářské činnosti stane veřejně prospěšná činnost, je skutečně potřeba, a to je jeden ze základů předkládaného zákona.

Dále tento zákon stanovuje definici, co to je vlastně zahrádkářská činnost. Dnes si to mnozí můžeme představit, můžeme se o tom bavit, ale skutečně ta definice není, a myslím si, že to je velmi důležité. Dále těch definic tam bude víc, například definovat zahrádkářskou osadu. To je také důležité. Dále se ten zákon zabývá i možností Státního pozemkového úřadu a obcí přenechat spolku pozemek, na němž by byla následně vyvíjena zahrádkářská činnost. Dále jsou tam upravovány specifické náležitosti smlouvy o pachtu nebo nájmu pozemku určeného pro zahrádkářskou činnost.

Dále bych chtěl dodat, že zahrádkářská činnost není vykonávána pouze členy Českého zahrádkářského svazu, kterých je mimochodem přes 150 tisíc, ale zejména v posledním desetiletí vznikají různé iniciativy, zejména ve větších městech, které mají za cíl rekultivovat původní industriální plochy nebo plochy nově vznikajících nebo původních vnitrobloků. I na tyto zahrádkáře nový zákon pamatuje a nabízí jim stejný režim jako členům Českého zahrádkářského svazu.

Návrh projednal zemědělský výbor Sněmovny na své 34. schůzi. Rovněž proběhl před zhruba tři čtvrtě rokem kulatý stůl se všemi zúčastněnými stranami a myslím si, že jsme se dobrali kompromisu. A co se týká pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že jsou v souladu, jsou v pohodě s celkovou koncepcí tohoto zákona, a tudíž lze s nimi souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Staněk, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, paní ministryně, páni ministři, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, za který mimo jiné jsem spolupředkladatelem tohoto zákona.

Jak už u mých předřečníků bylo konstatováno, zahrádkáři patří k jedné z nejsilnější společenských organizací, která ale neměla zákonné ukotvení. Já si myslím, že předložení návrhu tohoto zákona a to, že se postupně dostává do další fáze legislativního procesu, je velmi pozitivní. Zahrádkáři a všichni, kteří zvelebují a pečují o půdu, která velmi často leží ve velkých aglomeracích ladem, dělají nejenom prospěšnou činnost, ale opravdu významně přispívají ke kultivaci městského prostředí. Proto Česká strana sociálně demokratická a poslanecký klub podporují přijetí tohoto zákona a současně, jak už bylo řečeno, podpoříme i ty pozměňovací návrhy, které zákon dále zpřesňují a upravují. Jsem rád, že i opozice tento zákon podporuje, přestože některé opoziční strany se na počátku vyjádřily, že jde o legislativní paskvil, ale je dobře, že místo toho, aby tento zákon byl zamítnut v prvním čtení, postoupil dál a snažíme se jej legislativně upravit tak, aby byl průchozí.

Takže ještě jednou, za náš klub tento zákon plně podporujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Rozhlédnu se, zdali mám ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel, pan poslanec Adam Kalous? (Ne.) Paní zpravodajka Monika Oborná? (Ne.) Dále pan poslanec Jiří Dolejš - závěrečné slovo. Vy už jste hovořil, ale tu možnost máte. (Nepřeje si vystoupit.)

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, a jako první se přihlásil pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zde zastoupil svého nemocného kolegu Pavla Kováčika, který je jedním z nositelů tohoto návrhu zákona a který, jak jistě všichni víte, se velice intenzivně podílí na práci, co se týče ochrany zemědělského půdního fondu, zahrádkářů a všech oblastí týkajících se zemědělství. Jeho návrh, který je veden v systému pod číslem 5524, obsahuje základní změny § 2, 3 a 4 navrženého zákona. Já si myslím, že v rámci projednávání po druhém čtení na zemědělském výboru již se bude moci zúčastnit toho projednávání, pevně tomu věřím, přeji mu to, protože je to jedna z jeho velkých pracovních materií, kterým se věnuje, a vztah jeho osobně a samozřejmě i KSČM k oblasti volnočasových aktivit i v oblasti zahrádkářství je všeobecně znám a velice chválen.

Mohu říci, že se snažíme v této oblasti podporovat tuto aktivitu ať již na úrovni komunální, tak v současném stavu i na úrovni poslanecké. Je málo lidských aktivit, které zasahují tak dalece do vztahu mezi člověkem a přírodou, jako je zahrádkářství, možná ještě myslivectví a další záležitosti spojené s pobytem v přírodě, ale přesto zahrádkáři jako takoví tvoří ucelenou a jasnou společnost, která funguje na vymezených, omezených prostorách. Tento zákon by měl trošku zprůhlednit a ujasnit podmínky, v kterých mohou i nadále fungovat, a já si myslím, že je v zájmu nás všech, aby fungovat mohli i nadále.

Objasnění nebo odůvodnění toho návrhu Pavla Kováčika je součástí materiálu, který je v systému, proto i nebudu dále příliš zdržovat, a ještě jednou zdůrazňuji, přihlašuji se za poslance Pavla Kováčika k návrhu 5524. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám podrobněji představila pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Krutákové. Návrh zákona si klade za cíl právně zakotvit zahrádkářskou činnost, jež má na území ČR mnohaletou tradici, upravit postavení a prospěšnost zahrádkářského hnutí a pomoci vytvořit podmínky pro provozování a rozvoj této činnosti.

Ustanovení § 7 odst. 2 návrhu zákona definuje působnost obce při podpoře zahrádkářské činnosti. Obec má umožňovat přenechání vhodného pozemku, i dočasně nevyužívaného, k užívání nebo požívání spolku k zahrádkářské činnosti, spolupracovat se spolky při plnění úkolů zejména v oblasti ochrany přírody a zmírnění klimatických změn a dále vytvářet předpoklady pro vznik, rozvoj a provozování zahrádkářské činnosti v rámci územního plánování. Navrhuje se rozšířit působnosti obce v posledně jmenované oblasti, a to tak, že obec bude oprávněna vymezit plochy k zahrádkářské činnosti v územně plánovací dokumentaci.

Dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona o územním plánování a stavebním řádu se územně plánovací dokumentací rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Za podmínek stanovených stavebním řádem obec v samostatné působnosti vydává územní plán a regulační plán. Územní plán se soustředí na základní urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a určování funkčního vymezení ploch. Na územní plán navazuje plán regulační, který podrobněji reguluje podmínky v určité lokalitě pro tzv. řešenou plochu. Bližší formální a obsahové náležitosti územního a regulačního plánu upravuje vedle stavebního zákona především vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Obecné požadavky na vymezování ploch jsou upraveny navazující vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Panuje veřejný zájem na tom, aby jednotlivé zahrádkářské osady existovaly pokud možno nepřetržitě. Důraz na dlouhodobost trvání zahrádkářských osad je akcentován i v § 5 návrhu zákona, kdy doba přenechání pozemku spolku k zahrádkářské činnosti musí činit alespoň deset let. S ohledem na to se jeví jako praktické, aby obce mohly v rámci územně plánovací dokumentace označit oblasti, které slouží k zahrádkářské činnosti nebo u kterých je zájem na tom, aby do budoucna sloužily k zahrádkářské činnosti.

Pakliže bude přijat zahrádkářský zákon ve znění tohoto návrhu, bude nutné promítnout do zmíněné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. oprávnění obce vymezit v územně plánovací dokumentaci plochy určené k zahrádkářské činnosti. Cílem navržené úpravy je zpřehlednit komunikaci a informovanost mezi obcemi a jejich občany týkající se území vyhrazeného k zahrádkářské činnosti, a to tak, že obce budou oprávněny v rámci územně plánovací dokumentace vymezit plochy právě k zahrádkářské činnosti. Věřím, že tento pozměňovací návrh má nejen hlavu, ale i patu, ale také významně usnadní komunikaci mezi zahrádkáři a obcemi.

A na závěr mi dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Jany Krutákové, který je veden pod sněmovním dokumentem 6634. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se podívám, zdali je zájem o nějaké vystoupení ještě v podrobné rozpravě. Zájem nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zpravodajové, navrhovatel - zájem není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Teď má zájem vystoupit s přednostním právem za klub Pirátů pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl požádat jménem poslaneckého klubu o přestávku do 12.45. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, vyhovuji vašemu právu a vyhlašuji přestávku na žádost poslaneckého klubu Pirátů do 12.45, kdy máme pevně zařazený bod.

 

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.45 a skončila pauza na žádost Pirátů, takže zahajuji pevně zařazený bod, který máme na 12.45. Jedná se o

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP