Čtvrtek 3. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

326.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní
z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020
/sněmovní tisk 760/ - prvé čtení

Nejprve ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr životního prostředí Richard Brabec z odpoledního jednání, a to z pracovních důvodů, omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z odpolední části dnešního jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se ministr vnitra Jan Hamáček z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Takže zpátky k tomu bodu. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem, která byla podepsána dne 22. ledna 2020 v Dakaru.

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení poplatníků při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění, k němuž z extenze daňové smlouvy v mezinárodních hospodářských vztazích běžně dochází.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Senegalem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě také umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu se všemi existujícími mezinárodními standardy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně nízkému dovozu ze Senegalu výrazně ve prospěch naší země, přičemž Senegal se zařadí k největším obchodním partnerům České republiky v subsaharské Africe. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem jistě otevře prostor i pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů, včetně investičních aktivit. Proto si dovoluji požádat vás o podporu této smlouvy a přikázání sněmovním výborům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Monika Červíčková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já budu velmi stručná, protože paní ministryně vše podstatné již uvedla. Navrhla bych tímto přikázání k projednání tohoto sněmovního tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na to se ještě dotáži v další fázi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. (Hlásí se zpravodajka.) Je zájem, ano. Takže paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych z důvodu potřeby brzkého projednání tohoto sněmovního tisku si dovolila navrhnout zkrácení lhůty na projednání, a to na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, tak svolám poslance do jednacího sálu... Myslím si, že asi... Ano, ještě někdo přichází.

 

Já zopakuji otázku k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 90 poslanců, pro 68, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Teď tady mám ještě další návrh, aby bylo zkráceno projednávání ve výboru na 30 dní. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 91 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní chce vystoupit v zastoupení poslaneckého klubu Pirátů pan poslanec Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, já bych si když tak teď vzal jménem poslaneckého klubu ještě 9 minut přestávku. My jsme chtěli jenom projednat tento bod, ať se můžeme teď případně vrátit k poradě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Na základě přání Pirátů vyhlašuji pauzu na poradu klubu Pirátů 9 minut, tím pádem je to do 13 hodin. Já vám popřeji dobrou chuť a budeme pokračovat interpelacemi ve 14.30.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.52 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14,30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušené 72. schůzi Poslanecké sněmovny po polední pauze. Dalším bodem našeho pořadu jsou

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP