Úterý 15. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 912/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Karel Havlíček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci Ministerstva dopravy předkládáme návrh tohoto zákona, jehož cílem je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady. Navrhovaná právní úprava se bude vztahovat pouze na dráhu celostátní, dráhy regionální, na drážní vozidla provozovaná na těchto dráhách.

Co je cílem směrnice o této interoperabilitě? Uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému v Evropské unii, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v Evropské unii a dokončit vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Lze shrnout, že návrh zákona zahrnuje rozsáhlé koncepční změny stávající právní úpravy, na které železniční sektor netrpělivě čeká. Adresátem této právní úpravy je řada různých subjektů od provozovatelů dráhy a dopravců přes držitele drážních vozidel, subjekty zabezpečující údržbu drážních vozidel, zadavatele, výrobce prvků interoperability a různých dalších subsystémů tvořících dráhu, případně drážní vozidla. Návrh zákona výrazně upravuje i kompetence drážního úřadu. Počítá též s přenesením vybraných kompetencí na unijní orgány.

S ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu obou směrnic a očekávané nabytí účinnosti řady souvisejících nařízení je nutno přijetí odpovídající implementační úpravy v dohledné době považovat za klíčové. Velmi děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Bauer. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Milé dámy a pánové, vzhledem k tomu, že vše podstatné bylo z úst pana ministra řečeno, v rámci své zpravodajské zprávy se omezím na toto minimum. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho jediného poslance, konkrétně poslankyni. Slovo má paní poslankyně Zuzana Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je ještě zájem o nějaké vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Zájem není.

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Už jsem mezi tím zagongoval.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 160 přihlášeno 89 poslanců, pro 68, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Jenom upozorňuji, že máme ještě jedno hlasování - už odcházejí poslanci, ale pozor, abychom tady naplnili kvorum, abychom vůbec mohli o tom hlasovat. Takže organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Já se nyní táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalším výborům či výboru k projednání. Žádný návrh nevidím.

 

Takže teď máme tady ten návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů, který nám předložila paní poslankyně Ožanová.

Kdo je tedy pro zkrácení na 30 dnů? Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 161 přihlášeno 88 poslanců, pro 70, proti žádný. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena na 30 dnů.

 

Já končím první čtení tohoto návrhu. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji hezký večer a uvidíme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP