Čtvrtek 17. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslav Faltýnek)

118.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1091/ - prvé čtení

Požádám místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, aby uvedl tento tisk, ale až poté, až se sněmovna zklidní. Zároveň žádám, aby někdo z vedení klubu KSČM zajistil přítomnost zpravodaje Zdeňka Ondráčka. Už jsem ho vyzval, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pane místopředsedo, myslím, že už je dostatečný klid na to, abyste přednesl své úvodní slovo. Jde o prvé čtení, tak snad nebude komentovat zpravodaj vaše vystoupení. Já jeho přítomnost vyžaduji, ale jednací řád nikoliv. Tak, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, novela zákona o pobytu cizinců reaguje stejně jako předchozí návrh zákona o občanských průkazech na nařízení Evropské unie, které se týká průkazů totožnosti. Tentokrát se ovšem nejedná o průkazy totožnosti, které vydáváme občanům České republiky, ale o průkazy, které vydává Ministerstvo vnitra občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří u nás pobývají. Nejvýraznější změnou bude skutečnost, že rodinným příslušníkům, občanům Evropské unie, budou nově vydávány doklady s biometrickými údaji. Protože je nutno do našeho právního řádu toto nařízení adaptovat do 2. srpna příštího roku, tak vám děkuji, že tento zákon můžeme začít projednávat.

Druhou výzvou, na kterou chceme reagovat, je brexit. Upravujeme právní postavení občanů Spojeného království a jejich rodinných příslušníků, kteří na území České republiky pobývali v rozhodném období, podle takzvané výstupové dohody, tedy na konci roku 2020. V souvislosti s úpravami průkazů vydávaných rodinným příslušníkům občanů Evropské unie dojde i k úpravám právního postavení části rodinných příslušníků.

Na základě zkušeností z praxe se mění podmínky pro vydání povolení k pobytu pro vzdálenější rodinné příslušníky občanů Evropské unie, to znamená například nesezdané páry. Smyslem je prevence zneužívání zákona a sociálního systému a eliminace případných bezpečnostních rizik. Právní postavení rodinných příslušníků, kteří již na území pobývají, se nijak nemění a změna se dotkne pouze nově příchozích rodinných příslušníků.

Toť vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi za jeho úvodní slovo, které přednesl z pověření vlády. Stále mi chybí zpravodaj. (Ze sálu se ozývá, že je na cestě.) Je na cestě. Tak chviličku posečkám bez přerušení schůze, aby se dostavil, protože tisk byl přikázán organizačním výborem výboru pro bezpečnost... Tak ještě malý moment...

Pane zpravodaji, jdete pozdě. Doufám, že vaše zpravodajská zpráva bude o to kratší. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, omlouvám se. Chvilku jsem se nemohl dostat přes kartu, ale vidíte, že jsem to stihl ještě jakžtakž.

Já jsem si vyslechl úvodní slovo pana ministra. V podstatě návrh jako takový je potřeba projednat v poměrně rychlém čtení. My už jsme se předem domlouvali, že asi navrhneme i zkrácení lhůty na projednání tohoto zákona. Ale to bychom udělali až v obecné rozpravě, až bude zahájena. Takže vás prosím o podporu tohoto zákona a propuštění do prvního čtení a potom budeme o věci dále jednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do druhého čtení ho budeme kdyžtak posílat. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jana Čižinského, a dále Radek Koten. Pan poslanec Čižinský je připraven ke svému vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vláda tady předkládá poměrně rozsáhlou novelu z dílny legislativců Ministerstva vnitra. Rád bych stručně shrnul, o čem tato novela ve skutečnosti je, co je, nebo mělo být její podstatou. Dovolte trošku širší úvod.

Jedním z nejvýraznějších znaků současné krize, současné koronakrize, je to, že vzrostl význam státních hranic. Hranice se do značné míry zavřely a mnoho lidí, kteří byli zvyklí cestovat, muselo v uplynulém roce zůstat doma. Mnozí z těch, kdo pravidelně trávili vánoční nebo novoroční čas kdesi jinde, teď nikam neodjedou. Pro mnohé z nás to bylo nepříjemné, pro některé to bylo bolestivé, že nebylo možné jezdit do zahraničí. Ale existují lidé, kteří mají přesně opačný problém, protože se v době vypuknutí epidemie nalézali na opačné straně hranice a nemohli dovnitř, nemohli přicestovat do České republiky.

V uplynulých měsících jsem pětkrát interpeloval, angažoval jsem se právě pro ty cizince, rodinné příslušníky českých občanů, kteří nejsou sezdáni nebo nemají formalizovanou vazbu k českým občanům, která by je opravňovala ke vstupu do naší země v době krizových opatření. Mnohé rodiny zůstaly po dlouhou dobu rozděleny, neboť vláda při překotné tvorbě krizové legislativy na ně zapomněla, bohužel stále mnohé páry jsou pořád ještě rozdělené a to trvá od března.

A nyní nám ministr vnitra předkládá zákon, který má natrvalo a radikálně omezit práva těch cizinců, kteří jsou nesezdanými rodinnými příslušníky českých občanů, to znamená jejich partnerů, a stejně tak i některých dalších rodinných příslušníků českých občanů, například osob závislých na péči českých občanů. Tito lidé totiž měli dosud v podstatě stejná práva jako manželé. Takto to bylo zhruba 15 let, a najednou to má být jinak. Najednou mají mít podstatně horší právní postavení. Mají získat jakési speciální, nově zaváděné vízum, a pak ještě podávat další žádost po příjezdu do České republiky, prokazovat výši příjmů a komerční zdravotní pojištění, které může být například pro těhotné ženy finančně nedostupné, nebo vůbec nedostupné.

Dámy a pánové, to je velmi důležité. Skutečně se může stát situace, že pár čeká miminko, a my tady teď budeme schvalovat, že znemožníme tomu páru, aby mohl k sobě přijít a žít společně v naší zemi, protože těhotnou ženu mnohé komerční pojišťovny vůbec nepojistí.

Důvodová zpráva vytváří dojem, jako kdyby toto zpřísnění, které je poněkud nefér nazýváno zpřesněním, bylo nějak nutné z důvodu práva Evropské unie, tedy jako kdyby Česká republika zkrátka k tomuto zpřísnění přistoupit musela. Tak tomu není. Česká republika může tuto restrikci provést, ale nemusí, nikdo ji nenutí. Česká republika neporuší právo Evropské unie, pokud i nadále bude přiznávat lepší postavení těmto rodinným příslušníkům českých občanů, než je k tomu z titulu práva Evropské unie povinna.

Hluboce nesouhlasím s tím, co je uvedeno na stránce 22 důvodové zprávy ohledně toho, že nesezdané páry mají dnes při získávání práva pobytu stejná práva jako manželé. Cituji: Předkladatel se domnívá, že toto zrovnoprávnění není opodstatněné. Původní způsob transpozice představoval takzvaný gold-plating, postup členského státu Evropské unie, který při transpozici právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního práva zachází za minimální požadavky plynoucí z práva Evropské unie, který je považován za nežádoucí. Předkladatel zastává názor, že je namístě normalizovat národní právní úpravu. - Jinými slovy, pro Ministerstvo vnitra je nežádoucí, ba nenormální, pokud stát přiznává některým cizincům více než ono minimum práv, které s ohledem na mezinárodní právo či s ohledem na evropské právo přiznávat musí.

S touto filozofií já nesouhlasím. Myslím si naopak, že lidé by v zásadě měli mít co možná nejvíce práv, co možná nejvíce svobody. Samozřejmě tak, aby to bylo slučitelné s právy a svobodami druhých. Natožpak jde-li o rodiny českých občanů, často i budoucí manžele a budoucí rodiče dětí, kteří budou mít naše státní občanství. To je velmi důležité. Tady skutečně bráníme, nebo budeme bránit tomu, aby přijeli lidé, kteří budou mít budoucí české státní občanství.

K důvodové zprávě dodám ještě to, co ona sama zamlčuje. Totiž že původním záměrem úředníků Ministerstva vnitra bylo omezit práva všech rodinných příslušníků českých občanů, tedy i manželů, rodičů a dětí občanů České republiky. Původním záměrem bylo dokonce, aby rodinní příslušníci českých občanů měli v České republice nižší právní postavení, než mají rodiny cizinců z Evropské unie. Tedy například aby ukrajinská manželka českého občana měla v České republice horší právní postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v České republice. Ano, i toto totiž umožňuje právo Evropské unie, neboť Evropská unie reguluje jen to, jak členské státy zacházejí s cizinci z jiných států Evropské unie a jejich rodinami, ovšem nepředepisuje členským státům, jak mají zacházet s občany vlastními i s rodinami vlastních občanů.

Proti tomuto zpřísnění se ovšem objevil rozpor v mezirezortním připomínkovém řízení, takže se od něj upustilo, a na paškálu máme tedy jenom ty nesezdané občany. Podstata je ovšem stále stejná. Zpřísnit postavení jedné skupiny cizinců, kteří jsou rodinnými příslušníky našich občanů, zhoršit právní postavení jedné skupiny cizinců, která je navíc relativně malá, je skutečně velmi malá, jedná se o několik desítek občanů, a v celkové imigrační politice České republiky hraje zanedbatelnou roli.

Na závěr mi dovolte jeden příběh tady z Prahy, dokonce z městské části, kde jsem starostou, z letošního roku. Jeden náš občan má za partnerku cizinku, která zde již několik let pracuje jako zdravotní sestra na pracovní vízum, tzv. zaměstnaneckou kartu. Slečna letos žádala o trvalý pobyt, ovšem špatně si spočítala dobu dosavadního pobytu, trvalý pobyt nedostala a bylo jí řečeno, že až někdy příští rok. Jak se však spoléhala na získání trvalého pobytu, neprodloužila si to pracovní vízum a ocitla se zde bez víza. Přijela pro ni cizinecká policie, dali ji dokonce na chvilku do cely, vzali jí tkaničky od bot, což je běžný postup, aby se nemohla oběsit. Dopadlo to dobře jen a pouze proto, že mohla prokázat, že je partnerkou českého občana, a tedy jeho rodinnou příslušnicí. Mohla tedy zde zůstat a dostala nové vízum na pět let. To je zcela v pořádku.

Pokud by ale tato novela prošla, pane ministře, když by zde nemohla zůstat za těchto podmínek, musela by odjet a žádat o nové povolení k pobytu v původní zemi, což by samozřejmě trvalo velmi dlouho. To se domnívám skutečně, že není potřeba. Navrhuji tedy, aby z této novely byla vypuštěna všechna zpřísnění pro rodinné příslušníky občanů České republiky, aby tam byla ponechána pouze nesporná ustanovení týkající se brexitu a nových průkazů pro cizince. V tomto redukovaném znění, myslím, že nikdo z nás poslanců s novelou problém mít nemůže a budeme ji moci hladce schválit.

Já bych tedy byl rád, pane ministře, pokud by bylo možné toto třeba deklarovat, protože jinak bych nenavrhoval zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Čižinskému za jeho vystoupení. Nyní pan poslanec Radek Koten, který je zatím... ano, už vidím dalšího, myslím, že poslední přihlášený už není. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Dá se říct, že tento zákon je celkem potřebný, protože ti občané, kteří žili ve Velké Británii, narodilo se jim tam dítě a nějakým způsobem chtějí navštěvovat zbytek své rodiny tady v Čechách, tak pro ně to je velmi důležitý zákon.

Dá se říct, že to, co tady říkal můj předřečník prostřednictvím pana předsedajícího, ne všechny věci jsou tak úplně pravda. Dá se říci, že každá osoba, byť čeká třeba žena dítě, tak si může sjednat komerční pojištění a to komerční pojištění poskytuje většina těch pojišťoven.

Dále bych doplnil, že SPD tu novelu podpoří, nicméně máme připraven pozměňovací návrh, protože se nám nelíbí některé vágní formulace. A to důkazní břemeno by mělo být skutečně na tom člověku, aby prokázal tedy, že všechny ty skutečnosti, které uvádí, a platí to i pro ty nesezdané páry, jsou skutečně pravdivé, a aby stát měl možnost ověřit tyto fakty, které mu budou předkládány.

Takže v tomto smyslu my budeme podávat pozměňovací návrh do druhého čtení. A jinak jsme samozřejmě pro to, aby občané, kteří žili nebo žijí ve Velké Británii, měli možnost navštěvovat svoje příbuzné tady v České republice, včetně dětí, které mohou být tím, že se narodily ve Velké Británii, občany Velké Británie. Takže na základě toho, že Velká Británie vystoupila ze svazku EU, tak je nutné i tady to poměrně rychle řešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. Nyní pan poslanec Kopřiva, přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, já se připojím ke svému předpředřečníkovi, panu kolegovi Čižinskému. Já si myslím, že se tady všichni shodneme, že ty pasáže, co se týkají ošetření statutu britských občanů, a všechno, co je kolem toho brexitu, že to je v zásadě v pořádku. A tam asi všichni chápeme, že to spěchá.

Ale skutečně ta pasáž, co se týká statutu rodinných příslušníků, to znamená nesezdaných partnerů a dalších závislých osob, třeba rodičů, tak je poměrně problematická. On už to tady pan kolega Čižinský shrnul. Letos opravdu spousta rodin nebo spousta párů zůstala rozdělena hranicemi, někteří ještě i doteď. Je to skutečně o to náročnější. A tady fakt nejde o nějaké velké skupiny imigrantů, kteří sem teď přicházejí, ale skutečně o lidi, kteří už tady žijí, mají tady de facto rodinu, byť třeba nejsou sezdaní, nebo to může být i prostě širší rodina, a ten jejich status by se tady zhoršil, hrozilo by skutečně jednodušší vyhoštění případně. Tyto obavy sdílím. A nemyslím si, že je vhodné takhle vlastně diskriminovat třeba nesezdané páry oproti tedy manželům, byť chápu, že se třeba neshodneme na tom, jak vysokou váhu má mít manželství a třeba nesezdaný pár, ale myslím si, že v 21. století bychom měli respektovat i ty nesezdané páry, a ocenit naopak třeba péči o nějaké starší rodiče nebo širší rodinu. A ne, jak tady už naznačil pan kolega Čižinský, hrozit lidem, co tady normálně pracují, řádně tady žijí, ale třeba nenaplní nějakou formalitu při prodlužování pobytu, tak aby jim hrozilo vyhoštění.

Takže já bych se připojil k té žádosti, jestli by se to nedalo takhle rozdělit, ať vyřešíme ten brexit. A o tom zbytku se můžeme bavit i v rámci třeba toho balíčku potom i s azylovým zákonem, který se také chystá k projednání tady ve Sněmovně.

A ještě na závěr, tak jenom deklaruji, že budu navrhovat tedy projednání i na výboru pro evropské záležitosti, protože se jedná o implementaci ETIAS. A myslím si, že by se k tomu měl vyjádřit i náš výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kopřivovi. Nyní pan ministr vnitra, ještě v rozpravě stále. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tak dovolte mi reagovat na ta vystoupení. Ono je to jako vždycky složitější, protože vždycky se najde nějaký případ, kdy je ta tvrdost zákona nadměrná a někomu to může ublížit. Ale proti tomu potom stojí desítky případů, kdy ta formulace současná je zneužívána. A my jsme si to nevymysleli na základě toho, že by tomu nepředbíhala nějaká detailní diskuze a analýza. Tam prostě se ukazuje, že ten partnerský status je zneužíván. Tady se objeví první manžel, něco nevyjde, tak se objeví druhý manžel, třetí manžel, čtvrtý manžel...

Ten případ, o kterém mluvil kolega Čižinský, ano, ta dáma bohužel, ale vlastní vinou, se dostala do situace, kdy tady byla nelegálně, a tu žádost si z nelegálního pobytu podat nelze podle té dikce toho zákona, z jednoho prostého důvodu, protože to by každý, kdo bude pravomocně vyhoštěn, najednou objevil svého partnera a zůstal nám tady. Takže já sice chápu, že vždycky jsou ti, kteří zákon dodržují, a těch je drtivá většina, a vždycky mě mrzí, když z nějakého důvodu se objeví právní konstrukt, který jim život komplikuje, a nemělo by to tak být. Ale proti tomu tady stojí bohužel ta menšina, která ty zákony různě ohýbá a zneužívá, a ty represivní složky státu jsou potom bezmocné.

To znamená, my jsme k tomu přispěli po pečlivé úvaze a je to snaha, jak omezit a zamezit zneužívání tohoto ustanovení. Jenom aby bylo úplně jasno - tady možná z vystoupení kolegy Čižinského to vypadlo, že tady chystáme zabouchnout republiku a nikoho sem nepustíme. To není pravda. To se samozřejmě netýká cestování, toto se týká žádostí o trvalý pobyt, to znamená, co se týká příjezdů do České republiky. Ti lidé, pokud splní veškeré náležitosti, tak přijet můžou. Pouze pokud tady chtějí se svým partnerem zůstat a žádat o trvalý pobyt, tak budou muset navíc doložit, že na to mají peníze. To mně přijde celkem logické. A kombinace s tím, co jsem se tady snažil vysvětlit, to znamená velmi častých případů zneužívání, je to prostě opatření, ke kterému z mého pohledu přistoupit musíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Dá se říct, že málokdy se stává, že souhlasím s panem ministrem v některých věcech, ale bohužel mu musím dát za pravdu, že je to poměrně velké riziko zneužívání, že si někdo vymyslí, že tady má nějakého příbuzného, a nebude to muset nějak dokládat. A bohužel my si tady musíme chránit svůj prostor a musíme ten zákon nastavit takovým způsobem, abychom si ochránili v České republice náš prostor a nebylo to zneužíváno k tomu, aby se nám sem účelově a naprosto nepodloženě sestěhovávaly rodiny, které spolu nemají absolutně nic společného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní druhé vystoupení kolegy Čižinského. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jsem si pořád myslel, že mezi ČSSD a SPD přece jenom nějaký rozdíl je, ale to, co tady říkal pan ministr, je vlastně velmi smutné.

Pane ministře, vy jste tady prostřednictvím pana předsedajícího vlastně řekl: než by jeden člověk zneužil, tak to radši zkomplikujeme všem, postihneme všechny. To je opak toho, co je základ právního státu. Prostě pokud je možné, tak nikdo nebrání tomu, aby se skutečně velmi dobře prověřovalo, jestli je pravda, že ten člověk je skutečně rodinným příslušníkům. To tady prostě nikdo neříká, že se to nemá dělat, to se samozřejmě má dělat a má se to pečlivě prověřit, má to prostě být nezpochybnitelné. Skutečně princip, že kdyby nám někdo náhodou proklouzl, tak radši zkomplikujeme život úplně všem, není v souladu s normálním životem. To znamená, pokud na tom trváte, že skutečně je potřeba to zpřísnit pro rodinné příslušníky našich občanů, je skutečně potřeba to zpřísnit a zkomplikovat úplně všem, tak já se s tím nemohu ztotožnit. Vy jste tady nijak neřekl, že jste otevřen tomu, aby se to upravilo, takže skutečně navrhuji zamítnutí jako symbol toho, že komplikovat život našim lidem, kteří si najdou partnera, který za nimi chce přijet, je pro mě skutečně nepřijatelné. A vůbec se nevyjadřuji k tomu, že je možné to zkontrolovat. To přece všichni víme.

A pak ještě k tomu pojištění. Ať si zkusí nějaká těhotná žena najít pojišťovnu, která ji pojistí, když je těhotná, do zahraničí. To, co tady zaznělo, jsou pohádky. Ty pojišťovny vás prostě nepojistí, protože vědí, že se jim to dramaticky nevyplatí, když budou nějaké komplikace. Nelžeme tady. Žádná pojišťovna vás nepojistí, když to nebude prostě v úplně nepřijatelné cenové hranici. Protože když by se potom ten porod zkomplikoval, tak ta pojišťovna v tom prostě strašidelně zahučí. Takže neříkejme tady, že to není problém. Je to problém a budeme tady potom interpelovat. Máme tady konkrétní příklady, kterým se to stalo, že spolu čekali dítě a nemohli spolu být dohromady. A to si skutečně myslím, že je proti přesvědčení mnoha z nás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vnímám to tak, pane poslanče, že jste dal návrh na zamítnutí zákona? Ano, dobře, poznamenal jsem si.

Nyní zpravodaj v rozpravě a poté, v rozpravě stále, ministr vnitra a místopředseda vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím k panu poslanci Čižinskému. V podstatě jakákoliv změna předloženého materiálu probíhá v rámci takzvaného druhého čtení. A nikdo neřekl, že na to nikdo, nebo výbor pro bezpečnost není připraven. Pokud přinesete pozměňovací návrh, nebo popřípadě bude projednáván i v jiném z výborů, klasický standardní legislativní proces nebrání, abyste něco takového učinil, a rozhodne buď výbor a následně potom Poslanecká sněmovna, jak bude ten konkrétní pozměňovací návrh znít, tak jak to zmínil pan předseda výboru pro bezpečnost, pan poslanec Radek Koten. Má připravený pozměňovací návrh, výbor se s ním bude seriózně zabývat, a buď jeho návrh projde, protože má svou logiku a přikloníme se k němu většinově, anebo neprojde. A nebude to poprvé, že takový nějaký návrh neprojde. A to, že je ve shodě v této věci SPD s Českou stranou sociálně demokratickou, já bych v tom nehledal nic složitého. Tady je odborná materie, o které se bavíme, a ta shoda, která tady je, je jenom dobře, že dokážeme tu shodu najít a nemusíme být za každou cenu vždy ve sporu a ve při.

A co se týká toho pojištění, pokud by tou partnerkou měla být i jiná občanka členského státu Evropské unie, tak ta je přece pojištěna u svého domovského státu a ta pojistka jí platí i na území České republiky. Je-li to občanka z třetí země, z třetího státu, tak se buď pojišťuje, pokud k nám cestuje, což předpokládám, že tak činí, a pokud ne, tak samozřejmě už je to věc jiná. Ale nehledejme v tom ten problém, který tam prostě není. Základem toho je umožnit, řekněme, ty anglické děti, abychom to tak nazvali, po brexitu. A v podstatě náš azylový systém, azylové zákony a zákony o pobytu cizinců jsou nějakým způsobem nastaveny a já si myslím, že jsou nastaveny dobře. A pokud dojde k určitým problémům jednotlivce, tak je vždycky namístě je řešit, ale ta většinová ochrana společnosti je, si myslím, z našeho pohledu důležitější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, vy jste signalizoval ve zpravodajské zprávě otázku lhůty k projednání. Tak vás žádám, abyste se k tomu vyjádřil.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, děkuji. Ještě že mě bedlivě posloucháte, pane předsedající. Po dohodě s předkladatelem navrhuji zkrácení lhůty o 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, poznamenal jsem si. Nyní v rozpravě pan ministr vnitra a první místopředseda vlády Jan Hamáček. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já ještě v reakci na kolegu Čižinského. Já jsem během přípravy toho materiálu zaznamenal dvě výhrady. Zaznamenal jsem výhradu tu, že je tam potřeba zdokladovat příjmy, a zaznamenal jsem výhradu, že je možné ty lidi vyhostit. Ale já bych chtěl kolegu Čižinského poprosit, kde tam našel to pojištění. Já vím, že v tom balíku zákonů, které tady řešíme, tak pojištění se řeší v zákoně o azylu, ale to se týká dětí, které jsou narozeny na našem území, ještě jsem to konzultoval se svými úředníky, ale o pojištění jsem tam nic nenašel. Tak jestli to možná nemáte od vašich kolegů zpracováno nějak jinak. Ale já v tomhle zákoně vidím dva problémy, které se můžou diskutovat, a to je vyhošťování a dokladování příjmů, ale o pojištění tam podle mě a mého aparátu není ani čárka. Tak pokud ano, tak se asi omluvím, ale zatím jsem tam nic nenašel.

A u těch dokladů o příjmu a vyhošťování, tak já si myslím, že pokud někdo je dlouhodobým partnerem někoho, žije s ním, tak asi nemá problém zdokladovat příjem, to předpokládám, že je jednoduchá věc. A pokud je tam to vyhoštění, tak to je dáno, a já to řeknu úplně otevřeně, tím, že je tady v podstatě jistá specifická skupina, která se dá nazvat alžírští beach boys, a oni sem samozřejmě na tento titul docestují, a pak se ukáže, že ta láska už není tak velká, a dělají nám tady problémy. Takové lidi je potřeba vyhostit. Já samozřejmě věřím, že to není případ všech, že určitě i na alžírských plážích se může zformovat krásný vztah, ale bohužel ta realita je taková, že na jeden takový krásný vztah je několik desítek problémových. Takže jenom říkám, že pokud se nám ukáže, že tihle se sem na toto dostanou a dělají nám tady problémy, tak pak je potřeba to z hlediska státu řešit.

Takže za mě se snažím vysvětlit tyto dvě výhrady. O pojištění tam nevidím ani čárku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy a ptám se, jestli se do rozpravy někdo hlásí. (Neklid v sále.) Ještě pan kolega Kopřiva, jestli tomu dobře rozumím? Vážení kolegové, projednáváme zákon o pobytu cizinců na území České republiky a debata se tady odehrává i v jiných rovinách. Prosím ty, kteří diskutují něco jiného, tak zásadně v předsálí. A pokud má kolega Kopřiva zájem o vystoupení? (Poslanci Čižinský a Kopřiva spolu debatují.) Tak kdo z vás, vážení? Kolega Kopřiva. Máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Já se omlouvám. My jsme se potřebovali rychle poradit. Jenom jménem klubu Pirátů a KDU-ČSL vetujeme zkrácení lhůt.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nemůžete, protože je o 20 dnů a to je ze zákona nevetovatelné. Můžete vetovat zkrácení o více než 30 dnů. Kolega Čižinský v rozpravě.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, já jenom technicky. Měl by to být bod 15, 87b odstavec 3d dva. Tam je přímo, mělo by být požadováno to cestovní zdravotní pojištění. Takže pojďme se na to podívat, a pak se ukáže, kdo toto lépe čte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. To je ale věcí samozřejmě jednání ve výborech a v rámci druhého čtení. Kdo dál v rozpravě? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ani zpravodaj, ani pan ministr, budeme se tedy zabývat návrhy, které byly předloženy v rozpravě. První návrh je na zamítnutí návrhu zákona.

Já zagonguji, protože jsem hlučící kolegy a kolegyně požádal, aby diskutovali v předsálí, proto použiji gong. A zároveň vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A v hlasování číslo sto šedesát osm, jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na zamítnutí, ale předtím se ještě hlásí... Pane ministře, otevřete rozpravu, jste si toho vědom? Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Jsem si toho vědom, ale asi je fér tu věc uzavřít s tím pojištěním. Já jsem měl pocit, že kolega Čižinský nás tady tepe za něco, co zavádíme nově, nicméně tak jak jsem byl informován, tak na podmínce předkládat zdravotní pojištění se nemění vůbec nic, to znamená, ten bod, na který vy odkazujete, je již aktuálně platné znění zákona, takže tam my žádné změny neděláme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže pokračujeme v znovuotevřené rozpravě vystoupením pana poslance Jana Čižinského. Pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jsem neříkal, že to zavádíme nově. Já jsem říkal, že to zavádíme nově pro tu skupinu, o které jsem mluvil, pro partnery těch českých občanů. Takže nerozumím tomu, proč tady pan ministr vystupuje a říká, že to špatně čteme, když říkám to, co říkám, a je to úplná pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo dál v znovuotevřené rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu opět končím. Ptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova. Už ne, takže můžeme opravdu přistoupit k hlasování o návrzích, které byly podány.

 

Nejdříve návrh na zamítnutí. Rozhodneme v hlasování číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 168. Přítomno 93, pro 14, proti 32. Návrh nebyl přijat, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Pak kolega Kopřiva se hlásí na změnu garančního výboru. Ne, garančního ne. Dobře.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, aby garančním výborem byl výbor pro bezpečnost.

Rozhodneme v hlasování číslo 169, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 169. Z přítomných 95 pro 94, proti nikdo. Garančním výborem je tedy výbor pro bezpečnost. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk jiným výborům. Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, pan kolega Kopřiva. Prosím, pane poslanče, jaký máte návrh?

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já se ještě chci omluvit ctěné Sněmovně, já jsem přeslechl předtím, jak bylo to zkracování, já jsem myslel, že to je na dvacet dnů, ne o dvacet, takže to se omlouvám, že jsme to nemohli tedy zavetovat. A chci tedy navrhnout ještě přikázání k projednání výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, výbor pro evropské záležitosti. Rozhodneme v hlasování číslo 170. Kdo je pro přikázání výboru pro evropské záležitosti? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 170, 95 přítomných, pro 30, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Jiný návrh nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů, tedy na 40 dnů.

Rozhodneme v hlasování číslo 171, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 171. Přítomno 95 poslanců, pro 64, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, lhůta k projednání byla zkrácena o 20 dnů. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod 118.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP