(14.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Tím jsme se vypořádali se všemi doplňujícími návrhy k pořadu schůze a budeme hlasovat pořad této schůze jako celek.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení pořadu této schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno je 184 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já vám všem moc děkuji, schválili jsme program nadcházející 72. schůze a budeme pokračovat dle pořadu.

 

Otevírám bod číslo

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
/sněmovní tisk 922/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 922/5. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora, zatím ho nevidím, měl by to být pan senátor Vilímec. (Hluk v sále.) Pan senátor už jde, dobrý den.

Poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům nejprve vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Vás, dámy a pánové, asi už pošesté žádám o klid v sále. Prosím, zachovejme důstojnou atmosféru tohoto shromáždění. Děkuji. Máte slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi připomenout návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. Návrh představuje naplnění požadavku na rozšíření institutu paušální daně, který je jedním z bodů programového prohlášení vlády.

Současný systém nastavení paušální daně, tak jak je v zákoně o daních z příjmů, není příliš využíván, a bude tedy nahrazen tímto novým koncepčním režimem, který je k poplatníkům vstřícnější. Chtěla bych připomenout, že cílí na skupinu, na vybranou skupinu poplatníků daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, například živnostníky, u nichž je odůvodnitelné významné snížení administrativní náročnosti. Do paušálního režimu mohou vstoupit poplatníci, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřevyšující 1 milion korun, to znamená, nejsou plátci DPH. A paušalizovaná je nejen daň, ale i veřejná pojistná, to znamená, že v jedné měsíční platbě, takovém odvodu souhrnném, zašlou jednu platbu správci daně a o další věci se už starat nemusí, nepodávají daňové přiznání ani přehledy k veřejným pojistným, reálně jim nehrozí daňová kontrola, protože co by kontrolovala.

Celková výše měsíční platby pro rok 2021 bude 5 469 korun a zahrnuje zálohu na pojistné důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti rovnu minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu osoby samostatně výdělečně činné zvýšené o 15 %, ve výši tedy 2 976 korun, zálohu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění, která je rovna měsíčnímu minimálnímu vyměřovacímu základu osoby samostatně výdělečně činné ve výši 2 393 korun, a zálohu na daň z příjmů, která bude pevně daná ve výši 100 korun. Samozřejmě předesílám a podtrhuji, že je to dobrovolné, to znamená, to, jestli se poplatník - živnostník, osoba samostatně výdělečně činná - rozhodne přejít pod paušální daň, je na jeho volbě.

Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem týkajícím se zákona o rozpočtovém určení daní. Chci říct, že se jedná o technickou úpravu uvedeného zákona, kterou Ministerstvo financí podporuje, kdy nově bude příslušný podíl obce a kraje na dani z příjmů fyzických osob počítán z celého celostátního hrubého výnosu, nikoliv jen z 60 %. Je to anomálie, která je léta v zákoně a k jejíž úpravě by se ministerstvo klonilo, kdyby byl otevřen v řádném legislativním procesu zákon o rozpočtovém určení daní. Tato úprava vede ku prospěchu územních samospráv, my to odhadujeme zhruba až na 700 milionů korun, a já tedy z tohoto důvodu podporuji verzi tak, jak byla vrácena Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a poprosím, aby se slova ujal senátor Vladislav Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, byl jsem pověřen odůvodněním pozměňovacího návrhu k vrácenému sněmovnímu tisku 922, návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmů č. 586/1992 a některé další zákony, a to v souvislosti s paušální daní.

Paní ministryně vlastně komplexně představila pozměňovací návrh Senátu, takže pouze dodám, že zavedení institutu paušální daně není tak jednoduché a vyžaduje technické úpravy mnoha dalších zákonů, zákonů spojených se sociálním zabezpečením, nemocenským pojištění i zdravotním pojištěním, a jedním z těch zákonů, který se musí nutně také novelizovat v souvislosti s paušální daní, je zákon o rozpočtovém určení daní, protože tento zákon ten nový institut paušální daně vlastně vůbec nezná.

Pozměňovací návrh Senátu spočívá v tom, co uvedla paní ministryně, spočívá v narovnání nelogičnosti, která historicky vznikla v rozpočtovém určení daní u výpočtu podílu obcí a krajů na výnosu daně z příjmů fyzických osob placené daňovými poplatníky. Pouze v tomto případě se ten podíl vypočítává, že se (nesroz.) ze 60 %, jinak v ostatních případech, v případě ostatních sdílených daní, u daně z přidané hodnoty u všech dalších titulů příjmových daní, je to ze 100 %. Senát se snaží v souvislosti s tou paušální daní odstranit tuto nelogičnost, protože pokud by ji neodstranil, tak by se vlastně ještě ta nelogičnost rozšířila i na paušální daň, protože paušální daň je vlastně jakousi obdobou daně z příjmů fyzických osob placené daňovými poplatníky. Dopad tohoto návrhu je, jak uvedla paní ministryně, zhruba maximálně podle propočtu Ministerstva financí plusový pro obce a kraje do výše 700 milionů korun, ale cílem toho návrhu je v daném případě nezvyšovat přínos pro obce a kraje, ale narovnat, napravit tu situaci, která nastala vlastně s přispěním paradoxně Senátu v roce 2016, a to v souvislosti se zrušením takzvané motivace ve výši 30 % na inkasu daně z příjmů fyzických osob placených daňovými poplatníky.

Myslím si, že k tomu návrhu to stačí, protože určitě tady nejsem proto, abych rozebíral tak komplikovaný systém, jako máme u rozpočtového určení daní. Já abych vás chtěl, vážené poslankyně a poslanci, požádat o podporu pozměňovacího návrhu v Senátu, ten je vnitřně provázaný, jedná se vlastně o jeden návrh vnitřně provázaný, a poté i o podporu návrhu zákona ve verzi, kterou vrátil Senát Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda se chce vyjádřit i zpravodaj garančního výboru, což je pan poslanec Venhoda - nemá zájem o vystoupení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení. Pan poslanec Ferjenčík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP