(15.50 hodin)
(pokračuje Staněk)

Nicméně do našich mailových schránek přece jen některé maily přišly. Přišly, řekl bych, z velmi významných a respektovaných pracovišť a od odborníků na vzdělávání budoucích generací. Některé maily jsou adresované nám poslancům v kopii a v originále jsou zasílány na výbor pro vědu, vzdělání a školství. Nicméně víme všichni, že tento výbor samozřejmě má veřejné jednání, projednávání. Ale také víme, že s ohledem na aktuální pandemickou situaci se ne vždy můžeme těchto jednání zúčastnit. Samozřejmě výstupy jsou veřejné, ale ne každý pátrá na webových stránkách a seznamuje se se stanoviskem výboru.

Proto mi, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych některá stanoviska odborných pracovišť tady přečetl a upozornil na to, že nejde o nějaký trucpodnik, o nějaké dupání si tady nás poslanců, ale že jde o skutečně racionální, věcné a kritické připomínky k navrhovanému zákonu, k navrhované novele školského zákona. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem, které jsem obdržel od pana doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D, děkana Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty:

"Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás oslovit jako děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve věci novely zákona o pedagogických pracovnících. Novelu umožňující pedagogickou praxi bez pedagogické kvalifikace nejen na středních odborných školách, ale i na prvním a druhém stupni základních škol považuji za nepřijatelnou. Z návrhu je zřejmé, že předkládaná novela je v rozporu se standardy regulátora učitelského povolání, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schvalujícího studijní plány učitelských studijních programů.

Nesouhlasím se základní linií argumentací, která obhajuje návrh pedagogického působení na školách bez pedagogické kvalifikace. Nedostatek učitelů nemůže být v žádném případě argumentem ospravedlňujícím záměr snižování jejich kvalifikační úrovně. S přihlédnutím k výzkumům dokládajícím souvislosti mezi výsledky vzdělávání žáků a kvalifikací učitelů je tato novela v rozporu s těmito aktuálními poznatky. V podobně disharmonickém vztahu je i s všeobecně deklarovanou podporou školství. Věřím, že při rozhodování vezmete v úvahu, že naše děti na základních a středních školách si zaslouží ty nejvyšší standardy a nejmodernější přístupy, nikoliv kompromisy, které jsou omlouvány chybami našich minulých politických reprezentací.

S úctou k vaší práci podepsán děkan Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty, pan doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D."

Mohl bych samozřejmě v tuto chvíli rozebírat každý argument, který je zde předkládán. Myslím si, že pro laickou veřejnost, která případně bude sledovat v nějakých pozdních nočních hodinách, v okamžicích, které významně nahradí ty chvíle, kdy by seděli například v restauraci a mohli popíjet nějaký dobrý punč, mok či něco jiného - třeba i víno, jsem upozorňován tady svým kolegou z vinařské oblasti - tak bych si dovolil pouze jedno upozornění a jednu takovou vsuvku.

Je třeba zásadně rozlišovat mezi kvalifikací, což je v podstatě vysokoškolské vzdělání, pro to, aby člověk mohl být učitelem s aprobovaností. Ne vždy je tento rozdíl dostatečně vnímán. Aprobovanost je vlastně speciální příprava budoucího učitele na to, aby mohl vyučovat konkrétní vyučovací předmět, který je zařazen do učebního programu příslušné školy. Příprava takového aprobovaného učitele probíhá jednak v bakalářském studijním programu, který je v podstatě zaměřen na to, aby budoucí učitel získal odbornou připravenost, aby získal odborné znalosti, aktuální vhled do oboru, jehož odborný obsah pak tvoří obsah vyučovacího předmětu. To znamená, že učitel českého jazyka a literatury je seznámen s aktuálním stavem poznání ve většině oborů, které s tímto učebním předmětem souvisí. Učitel matematiky je stejně tak seznamován s celou řadou aktuálních poznatků daného oboru. To samé učitel přírodopisu, dějepisu, společenských věd a podobně.

Druhá fáze přípravy budoucího učitele je pak situována do magisterského navazujícího studia učitelství. Tady budoucí student, absolvent a učitel, získává dovednosti, které mu umožní ten odborný obsah převést do pedagogicky použitelného obsahu. Tedy do takového obsahu, do takové formy, která bude srozumitelná žákům a která podle dlouhodobých zkušeností může vést ke konečnému cíli, to jest k tomu, že žák převezme tyto vědomosti, znalosti a dovednosti a je schopen je potom i v praxi, v běžném životě, použít a aplikovat.

V tom je ten zásadní a klíčový rozdíl mezi odborníkem a aprobovaným pedagogem. V tom, že aprobovaný pedagog má dovednosti z oblasti oborové a předmětové didaktiky, která mu umožňuje právě to cílené pedagogické působení na své žáky. Bez této dovednosti bychom mohli říci, že skutečně může učit každý, ale není tomu tak.

Já se velice omlouvám, ale v 16 hodin je plánovaná tisková konference, na které chceme veřejnost informovat o tom, proč vlastně zde hovoříme tak, jak hovoříme. Nikoliv proto, abychom blokovali tento zákon, abychom nějakým způsobem destruovali snahu Ministerstva školství, ale proto, že nám není lhostejné, kdo bude vychovávat naše budoucí děti. Takže já budu pokračovat ve svém vystoupení později. Ještě jednou se omlouvám a přeji vám všem zdar při tomto jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si podotknout, že lavice poslanců jsou prázdné zejména z důvodů protiepidemiologických opatření v této Sněmovně a vedle pana ministra nesedí předkladatel, ale zpravodaj.

Nyní tedy odsunu pana poslance nakonec a prosím paní poslankyni Melkovou, připraví se paní poslankyně Valachová v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Marcela Melková: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážení kolegové, milý pane místopředsedo, já mám čistě pragmatickou vsuvku, jelikož bych chtěla představit svůj pozměňovací návrh ve věci tohoto vládního návrhu zákona, jehož obsahem je změnit původně navrženou účinnost zákona, kterou vzhledem k délce legislativního procesu již není možné dodržet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP