(14.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 17. listopadu tohoto roku předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 81 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., jedná se o sněmovní tisk 1112, ve zkráceném jednání.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 86 rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání a přikázal sněmovní tisk 1112 ústavně-právnímu výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 10. prosince 2020 do 13 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Takže já otevírám rozpravu k tomu, zda stav legislativní nouze trvá. Ptám se, jestli se někdo hlásí k tomuto do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." O tom nyní tedy budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 2. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 2 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 85, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl schválen.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 77. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Prosím, aby se někteří vyjádřili, pokud chtějí změnit návrh pořadu, tak jak je uveden na pozvánce, ale nikoho nevidím, že by se k tomuto hlásil, takže uzavírám rozpravu a možnost návrhu změn.

 

Budeme tedy hlasovat o pořadu schůze, tak jak byl předložen na pozvánce, kdy je tam ten jeden jediný bod, já to nebudu znovu číst.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 3 je nás přihlášeno 86, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že pořad schůze, tak jak byl předložen na pozvánce, byl schválen. Já vám děkuji.

 

A posuneme se tedy před bod 1 schváleného pořadu, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., což je sněmovní tisk 1112, jsme ve zkráceném jednání.

Předtím, než ho začneme projednávat bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání. Já tedy k tomuto otevírám rozpravu, abychom posoudili, jestli jsou podmínky pro projednání ve zkráceném stavu. Vidím, že do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS- CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., jedná se o sněmovní tisk 1112, ve zkráceném jednání." O tom tedy budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 4 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 82, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

A já tedy nyní otevírám tento první bod a již nebudu počtvrté číst, jak se jmenuje.

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb.,
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů
a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského
soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
/sněmovní tisk 1112/ - zkrácené jednání

A požádám, aby předložený návrh uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Já budu velmi stručná. Jedná se o návrh, který tady už jednou byl, a v podstatě se jedná o prodloužení toho stavu, tak jak trvá vlastně epidemie v současné době. Navrhujeme to tedy ve smyslu § 99 jednacího řádu. Navrhovaná novela prodlouží existující možnost orgánům všech právnických osob rozhodovat s využitím techniky, to znamená nikoli jenom mimo zasedání a v písemné formě, tedy nikoli prezenčně. A potřebujeme to proto, aby mohly právnické osoby jednat i v době koronakrize. Jedná se zejména o obchodní společnosti, bytová družstva, vlastníci jednotek atd., kteří tedy velmi, velmi o to stojí a chtějí, aby tedy mohli takto jednat. Navrhuje se prodloužit možnost orgánů těchto právnických osob rozhodovat s využitím technických prostředků anebo mimo zasedání v písemné formě do 30. 6. 2021, kdy je předpoklad, asi tak odhad, že tedy bude ta krize zdravotní trvat.

ÚPV projednal tedy tento návrh na schůzi 9. 12. tohoto roku a bylo jednomyslně doporučeno ho schválit, tak prosím i o vaši podporu. A požaduji tedy, aby návrh byl schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ústavně-právní výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1112/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, předseda, pan poslanec Marek Benda, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, velmi stručně. Ústavně-právní výbor včera na základě pověření pana předsedy projednal tento tisk, nedoporučil k němu přijmout žádné pozměňovací návrhy a navrhl takové ty standardní procesy, jako že má probíhat obecná i podrobná rozprava, která myslím, že bude bez žádných přihlášených, ale přesto probíhat má, a že se má jednat o všech částech zákona zvlášť.

Současně říkám k tomu, co tady řekla paní ministryně, ano, je to ustanovení, které je potřebné zejména proto, že opravdu dnes není možné některé typu orgánů svolávat prezenčním způsobem díky vládním zákazům a příkazům. Současně naprosto chápu, že celá řada právnických osob nechce přistupovat na jiný než prezenční způsob. Já ho pokládám po zkušenostech posledních měsíců také za velmi, velmi problematický, a proto se zákonem umožňuje, aby i v těch případech, kdy to nemají v zakladatelských v dokumentech, mohli do konce června rozhodovat prostřednictvím ať už vzdáleného přihlášení, nebo per rollam. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP