Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Pan ministr životního prostředí Richard Brabec už chvátá ke stolku zpravodajů, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chvátám hlavně proto, abych zase o ten bod nepřišel, protože už byl několikrát takřka na programu a vždycky se stal hračkou nějakých dohod nebo nedohod a o kousek se na něj nedostalo. Ten bod je nejenom transpozicí příslušné evropské směrnice, ale já si myslím, že je velmi zajímavý a důležitý i z pohledu praktického, tedy zásahu v rámci České republiky proti takzvaným invazním druhům. Takže jenom velmi stručně, o co se jedná.

Jak už jsem říkal, jde o transpozici nařízení Evropského parlamentu, které se týká prevence a regulaci zavlékání či dosazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Jenom pro vás, pokud byste si to náhodou nepřečetli v materiálech: invazní nepůvodní druh je takový druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost nebo má nepříznivý dopad na související ekosystémové služby.

Abychom si to uměli představit konkrétně v České republice, jsou to třeba různé americké druhy raků, které vytlačují české raky, je to, myslím, že dost dobře známý, asi první takový invazivní nepůvodní druh, který se tady objevil ve velkém, to je bolševník velkolepý, především v Karlovarském kraji, který dokonce pro lidi, kteří jsou alergičtí, může být zdravotně závadný nebo je nebezpečný, zdraví nebezpečný. Jsou to různé druhy norků, norek americký, i ten oblíbený a na první pohled milý medvídek mýval je invazním nepůvodním druhem, pokud se dostane do přírody. Je to třeba nutrie, kolegy to šokuje, i nutrie, ano.

A o čem vlastně je ten zákon? Je především o tom, jakým způsobem vytvořit vnitrostátní legislativní rámec, který zamezí šíření těchto druhů nebo je omezí. Jde tedy především o to, aby se nastavil kompetenční a sankční systém regulace těchto invazních nepůvodních druhů a předmětem novely je vlastně novela několika zákonů. Především se jedná o zákon o ochraně přírody a krajiny, ale také se jedná o další zákony, zákon o rybářství, zákon o myslivosti, zákon na ochranu zvířat proti týrání, vodní zákon, lesní zákon a celá řada dalších právních norem.

Já bych chtěl říct, že tahle novela nebo tento zákon je nebo byl skutečně velmi široce diskutován s celou řadou organizací, které patří mezi takzvané hospodáře v krajině, ať už se jedná o myslivce, rybáře, včelaře, lesníky, tedy Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky. Myslím, že se k nim opravdu vyjadřovala obrovská spousta lidí a organizací a ta předkládaná norma tak, jak přišla do Poslanecké sněmovny i z vlády, a než přišla do vlády, je opravdu i v rámci meziresortu určitým kompromisem, kdy kromě toho, co skutečně ta evropská směrnice přináší a kde nás přímo nutí přímo vykonat vykonavatelně, řekněme, udělat nějaké kroky, tak jsme se na ně snažili ještě po dohodě s hospodáři v krajině navázat další, jsem přesvědčen, velmi racionální kroky.

Takže to je asi vše na úvod a děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pak poslanec Ondřej Babka.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Cílem předkládaného návrhu, jak už tady zmínil pan ministr, je sladění národní úpravy s evropským nařízením číslo 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Návrh současně napravuje adaptační deficit nařízení Rady číslo 708/2007 o používání cizích, místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Předkládaný návrh by měl přispět k prevenci zavlékání i vysazování invazních nepůvodních druhů do přírody a krajiny a dále k zajištění regulace a zmírnění nepříznivých dopadů invazních a nepůvodních druhů rostlin a živočichů na biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby.

Na území Evropské unie se v současnosti nachází přibližně 12 000 nepůvodních rostlin a živočichů, z toho zhruba 10 až 15 % je spojeno s nepříznivými dopady na přírodu. Na území České republiky patří mezi nejznámější, jak už tady bylo zmíněno, například bolševník velkolepý nebo rak červený. Dle nařízení jsou nepůvodní druhy definovány jako organismy, které byly zavlečeny nebo vysazeny mimo svůj přirozený areál. Za invazní nepůvodní druhy je považován takový nepůvodní druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad.

Nařízení přinese novou agendu, která bude vyžadovat na centrální úrovni Ministerstva životního prostředí komunikaci s Evropskou komisí ve vazbě na povinný reporting, projednávání případů přeshraničních dopadů, zajištění zpracování odborných analýz a podkladů. Navržené postupy a opatření umožní omezit budoucí náklady související s dalším rozšířením invazních nepůvodních druhů včetně dopadů v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových vazeb, které jsou dle mého názoru mnohdy jen obtížně vyčíslitelné.

Součástí předloženého návrhu je i věcně související novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání, lesního zákona, vodního zákona, zákona o myslivosti, rybářského zákona a konečně zákona o rostlinolékařské péči. I z tohoto důvodu doporučuji projednat tento tisk i v zemědělském výboru.

Na závěr mi dovolte navrhnout propustit vládní návrh zákona do druhého čtení a zároveň vzhledem k transpozičním termínům si dovolím navrhnout zkrácení lhůty k projednávání tohoto zákona o 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem, omlouvám se, první pan předseda Kováčik, poté paní poslankyně Balcarová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, vítám, že se tato tematika dostala na program projednávání Poslanecké sněmovny, a uznávám, že tato tematika patří věcně jako garančnímu výboru pro životní prostředí. Nicméně řada zákonů, o kterých tady byla řeč jak ve slově pana ministra, tak ve slově zpravodaje, patří, patřila a bohdá taky bude patřit výboru zemědělskému. A proto přestože zpravodaj ve své řeči to řekl, tak já v rozpravě navrhuji přikázat tento tisk také k projednání zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová. Samozřejmě, až budeme hlasovat o jednotlivých výborech, tak poprosím o přednesení těch návrhů.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěla vyjádřit k této navržené novele o nepůvodních druzích ve smyslu seznamu těchto druhů rostlin a živočichů. Za Piráty tam vidíme jeden velký problém, že novela s sebou nese evropský unijní seznam těchto druhů, který v sobě obsahuje, jak řekl pan zpravodaj, stovky druhů, z nichž některé se v České republice nevyskytují, anebo zde nejsou problém, nedělají tady žádné škody. Ale naopak, v Čechách žijí a jsou zde rozšířeny některé jiné nepůvodní druhy - můžu zmínit třeba norka amerického, který unikl z kožešinových farem, a v některých regionech se opravdu chová jako predátor. Ničí tam populace raků, obojživelníků, hadů i ptáků. A dokonce z těch oblastí vyhnal našeho původního norka evropského.

Já budu usilovat o to, aby se do legislativy dostal i národní seznam těchto invazních druhů, který byl zpracován vědci; zpracovávala to Akademie věd České republiky v roce 2016. A co vím, tak původně to vlastně v té novele zákona bylo, ale bylo to staženo. Možná nám pan ministr Brabec potom... Já bych ho možná požádala jménem pana předsedajícího, jestli by nám odpověděl, proč to vlastně v té novele není. Proč tam není národní seznam? Protože i Evropská unie vybízí k tomu, aby si každá země zpracovala tento seznam, protože každá země je specifická a jsou tam třeba rozšířeny, jak říkám, nejenom druhy živočišné, ale i rostlinné, které můžou páchat velké škody, a to nejenom na rovnováze v přírodě, ale můžou mít negativní dopady i na zemědělskou produkci, anebo dokonce na lidské zdraví.

Děkuji moc za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan zpravodaj se hlásil s přednostním? Je tomu tak?

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Aby to padlo v rozpravě, tak navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji, poznačím si. V rozpravě v prvním čtení je přihlášen pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, klub občanských demokratů je připraven podpořit zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů, protože rozumíme časovému tlaku. Přesto bych i já rád poprosil, abychom tuto materii dali k projednání zemědělskému výboru, jak zde bylo navrženo, neboť bych nerad, abychom s vaničkou vylili i dítě. Je řada invazních a nepůvodních druhů nejenom zvířat, ale i rostlin, které se v zemědělství hospodářsky usadily. Mám na mysli třeba akát, který z pohledu včelařů působí zcela pozitivně na fungování této komodity, produkce medu a vůbec fungování včelstev. Zároveň je to hospodářsky využitelná rostlina. A takových věřím, že najdeme celou řadu. A je nutné se podívat podrobně do tohoto seznamu tak, abychom si více neuškodili v některých typech nebo druzích rostlin či zvířat. Takže podporujeme návrh na projednání v zemědělském výboru i schválení zkrácení na 30 dnů. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho v tuto chvíli nevidím, končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova, pane ministře, pane zpravodaji? Není zájem? Tak pan ministr má zájem o závěrečné slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Jenom opravdu velmi krátkou poznámku, protože tady padly některé dotazy. Určitě to všechno projednáme na výborech. Chci říct, že také souhlasím se zařazením do zemědělského výboru. A určitě tam bude diskutována i otázka národního seznamu, protože to v tom plánu opravdu původně bylo. Potom, i po řekněme nesouhlasu klíčových hospodářů v krajině a určité obavy z extenzivního rozšiřování národního seznamu, jsme si řekli, že postačí evropský seznam, kde je zhruba 66 druhů a asi 20 z nich žije v České republice. Ale určitě tu debatu můžeme pak posunout do výborů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, takže postoupíme k přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný takový návrh nevidím. Ještě přivolám kolegy z předsálí. A dám samozřejmě prostor, abyste zaujali svá místa a mohli se zúčastnit hlasování.

Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, budeme hlasovat o garančním výboru. Já tedy přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 151 je přihlášeno 98 poslanců, pro 81, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, ale už něco zaznělo v obecné rozpravě. Pan předseda Kováčik se svým návrhem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Navrhuji přikázání zemědělskému výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Ptám se, zda je zde další jiný návrh. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru k projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 152 je přihlášeno 99, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan zpravodaj - zkrácení lhůty k projednání ve výborech, zkrácení lhůty pro druhé čtení na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů? Kdo je proti?

hlasování číslo 153 je přihlášeno 99, pro 82, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu pro projednání ve výborech.

 

Tím jsem vyčerpal všechna hlasování v tomto bodu. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP