Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jak jsem řekl, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení navrhované novely zákona o metrologii - věřím, že nekonfliktního zákona - je transpozice směrnice Komise, kterou se přizpůsobuje takzvanému technickému pokroku, příloha směrnice Rady. Stávající definice základních jednotek již neodpovídají technickému pokroku v oblasti měření, a proto byly na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry v roce 2018 přijaty definice nové, které odrážejí nejnovější vývoj vědy v oblasti měření, a následně byla přijata zmíněná směrnice.

V právním řádu naší země jsou definice základních jednotek SI obsaženy v zákoně o metrologii, a je nezbytné tedy uvést tyto definice do souladu s novými definicemi. Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona je transpozičním předpisem s krátkou lhůtou pro transpozici a věcně jde skutečně pouze o parametrické změny bez možnosti se odchýlit, navrhuji proto schválení tohoto materiálu již v prvním čtení podle § 90 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrem si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s uvedeným návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a já poprosím, aby se slova ujala zpravodajka, paní poslankyně Monika Oborná.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už tady zaznělo od pana ministra, důvodem předložení tohoto zákona je přijetí nových definic základních jednotek, ke kterému došlo na zasedání generální komise pro váhy a míry. Na základě tohoto došlo k přijetí směrnice Komise EU, takže jde opravdu čistě jenom o transpoziční věc, kterou je nezbytně nutné uvést do souladu s novými definicemi. Takže jak už tady zaznělo, je zde návrh, abychom tuto novelu přijali podle § 90, tedy v prvním čtení. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho v sále nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Není zájem. Konstatuji, že nebyla podána námitka proti projednání podle § 90 odst. 2, a proto rozhodneme nyní o pokračování projednání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 758 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 154 je přihlášeno 97 poslanců, pro 63, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Rozhlížím se, rozhlížím, nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova je, nebo není? Není. My tedy přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 758."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 155 přihlášeno 98, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tím končí.

 

To byl velmi hladký průběh. Končím tento bod a otevírám bod

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP