Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Požádám ho, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů a o totéž požádám paní zpravodajku, paní předsedkyni výboru pro zdravotnictví Věru Adámkovou, která tak již učinila. Děkuji.

Myslím si, že chviličku posečkáme, abychom tento bod mohli... Pane ministře, já myslím, že tady hladina hluku je odpovídající tomu, že můžete přednést úvodní slovo, takže prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů. Tento návrh je jednou z nejrozsáhlejších novelizací tohoto zákona za poslední roky a má za cíl přispět především ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění hned v několika oblastech.

K nejvýraznějším změnám patří zejména nová úprava přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb, která pojištěncům zajistí objektivnější a transparentnější posouzení jejich konkrétní situace a nároků na zdravotní péči.

Další významnou změnou, která je přínosem pro pacienty z hlediska zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, je aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizace úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Tyto změny především umožní zohlednit pokrok, kterého se za posledních řadu let podařilo v medicíně dosáhnout.

Přínos pro pacienty bude znamenat také navrhované zjednodušení vstupu léčivých příspěvků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to konkrétně v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a přípravků pro vzácná onemocnění. Zde bych chtěl také zmínit výraznou podporu mnoha pacientských organizací i Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví.

Návrh obsahuje také úpravy dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe. Mezi tyto oblasti patří například prodloužení věkové hranice pro úhradu umělého oplodnění z 39 na 40 let nebo rozšíření okruhu osob, které mohou pacientům indikovat domácí péči.

Přestože se jedná o poměrně zásadní změnu, a věřím, že zásadní změnu k lepšímu, jak už jsem zde hovořil, jedná se především o zjednodušení a zlepšení dostupnosti péče včetně pacientů se vzácnými chorobami a podobně, tak přesto dopad na systém veřejného zdravotního pojištění lze odhadovat pouze ve výši cca 350 milionů korun v prvním roce účinnosti a v nízkých stovkách milionů v letech následujících, tedy nepříliš velký. Vzhledem k tomu, že od 1. června 2020 a dále také od 1. ledna 2021 došlo k významnému navýšení platby pojistného za takzvané státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění schopen tato navýšení bez problému absorbovat.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování veřejného zdravotního pojištění v této zemi ve prospěch pojištěnců, a proto si dovolím vás požádat o jeho podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému za jeho úvodní slovo a požádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni, předsedkyni zdravotnického výboru Věru Adámkovou, o zpravodajskou zprávu. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, musím říci, že pan ministr velmi dobře, přehledně uvedl celou problematiku navrženého zákona a já jenom dodám pro ty, kteří se nezabývají zdravotnictvím, že se jedná vlastně o zcela nejdůležitější zákon, který bychom v současné době měli řešit, protože se zabývá komplexně celým zdravotnictvím a je to opravdu alfa a omega poskytovaných zdravotních služeb. Zasahuje v této předkládané novele vlastně do všech oblastí medicíny, a představuje tedy opravdu stěžejní dokument. A já vás velmi prosím, abychom tomu věnovali patřičnou pozornost.

Návrh zákona je psán přehledně a je vybaven poměrně vyváženou důvodovou zprávou. Některé oblasti, a to uvidíme potom ve výboru, budou ještě vysvětlené tak, abychom na dalším sezení Poslanecké sněmovny mohli předstupovat už s vyváženými debatními závěry.

Chtěla bych obrátit vaši pozornost na některé nové věci, které se vyskytují. Tento zákon se zabývá také významným cílem klinických studií. Jasně tam precizuje odkaz na třicetiprocentní pozitivní efekt.

Dále je tam § 39da, který jasně říká, kdo je účastníkem řízení, že tam může být i příslušná odborná společnost a podobně. Čili i to je velmi důležité, že tady máme dotčeno tohoto bodu.

A dále tam je několik příloh. Chtěla bych obrátit vaši pozornost, abyste získali představu.

Máme zde kategorizaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Tady jenom musím říci, že se jedná o 180 stran. Je to velmi, velmi podrobná práce a možná že bude možné i nějaké zjednodušení.

Dále musíme říci, že tam je seznam zdravotních výkonů, který je hrazený nebo nehrazený za určitých podmínek. Je velmi důležité, že se zde dotýká tato novelizace i záležitostí stomatologických, ortodoncie, která je velmi důležitá v současné době.

Další věcí, která je velmi důležitá, je samozřejmě povolování moderních léčiv a důležitá je samozřejmě také úhradová regulace zdravotnických prostředků.

Důležitý je rovněž také problém indikace domácí péče, která v současné době je omezena § 22 zákona 48 a je to omezený výběr. Takže i tady se tento zákon dotýká této velmi důležité části našich zdravotních poskytovaných služeb.

Dobře víte, že velmi důležitý je pro nás § 16, který v současné době považujeme za nadužívaný, a tato novelizace se rovněž zabývá dalšími úhradami léčiv tak, abychom nemuseli používat pouze § 16, ale abychom standardizovali tuto péči.

Z terénních potřeb potom vycházejí některé změny, které vyslyšely požadavky z terénu, ať už to je úhrada IBF, nebo oblast indikace domácí péče, kde by se rovněž rozšiřovaly odbornosti, které toto mohou indikovat. Opět je tady možnost zlepšení zdravotní péče.

Co se týče těchto právních úprav, prosím pěkně, s výjimkou části ustanovení týkající se cen a úhrad léčiv, nijak se nedotýká práva Evropské unie, není s ním v rozporu. Co se týče dále v oblasti zdravotnických prostředků, navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady 745/2017 o zdravotnických prostředcích. Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, čili tam také není založen rozpor. Navržená právní úprava, jak jsme ji dostali, by měla být maximálně rozpočtově neutrální. Minimálně mohou být dotčeny výdaje zdravotních pojišťoven z provozních fondů s ohledu na potřebu zajištění revizní komise. Samozřejmě všechno uvidíme v současných podmínkách.

Domnívám se, že tato novelizace je opravdu velmi důležitá. Žádám vás o propuštění do dalšího procesu řešení v Poslanecké sněmovně a v současné době velmi věřím tomu, že bude projednán řádně, protože se jedná o zdravotnictví pro nás pro všechny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Věře Adámkové za její zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu k tomuto tisku. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Vidím, že obsah tisku všechny oslovil. Všichni se těší na projednání ve výborech. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se v tom případě na závěrečná slova. Pane ministře? Paní zpravodajko? Máte zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy garanční výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 158. Zagonguji a zahájím hlasování číslo 158. Ptám se, kdo je pro výbor pro zdravotnictví jako výbor garanční? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 158, 85 přítomných, pro 71 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na další výbor k projednání? Není tomu tak. V rozpravě nepadl žádný návrh na zkrácení, takže bude lhůta zákonná 60 dnů. A mohu tedy konstatovat, že jsme projednali prvé čtení bodu 44, tisku 992. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím tento bod.

 

Pan ministr správně zůstává na svém místě u stolku zpravodajů, protože dalším bodem je bod číslo

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP