Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

46.
Návrh poslanců Tomáše Vymazala, Zuzany Majerové Zahradníkové,
Petra Pávka, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Dominika Feriho
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 331/ - prvé čtení

Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Tomáš Vymazal, a ještě než mu dám slovo, požádám paní poslankyni Ilonu Mauritzovou, už ji vidím, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy pan kolega Tomáš Vymazal tak, jak avizoval své předchozí vystoupení, má úvodní slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás, abych vám představil a zdůvodnil návrh, který si klade za cíl řešit dlouhodobě nevyhovující situaci v oblasti kriminalizace uživatelů a pěstitelů konopí.

Konopí je v Česku velice oblíbené. Dle různých studií s ním má zkušenost více než každý čtvrtý mladistvý, a u dospělých jsou to dokonce dva z pěti. Přestože výdaje na represi na rozdíl od dlouhodobě podfinancované prevence rostou rok co rok, čísla dlouhodobě ukazují, že počet uživatelů neklesá. Policie navíc v průměru odhalí a zabaví jen něco mezi 2 a 3 % konopí, které se na území České republiky ročně zkonzumuje.

O efektivitě tu ani nemůže být řeč, jinak bychom totiž došli k tomu, že dostupnost konopí by bylo možné snížit daleko víc, dokonce násobně víc, kdybychom za peníze, které nás represivní snahy stojí, konopí na černém trhu nakoupili a pak ho prostě spálili. To je šílená představa, ne? To by přece nikdo neudělal, takové mrhání prostředky. Je ale zajímavé, že místo financování protidrogové prevence, která podle veřejně dostupných studií funguje až čtyřikrát lépe než represe, raději pálíme peníze stále dražší a méně efektivní snahou o vymáhání prohibice.

Jaký je tedy opravdový výsledek represe? Černý trh existuje, nadále roste a s ním roste i motivace na černý trh vstoupit coby producent nebo nějaký prodejce, pěstitel. Tím větší je pak nekontrolovaná a nijak neregulovaná dostupnost konopí mladistvým stejně jako šance, že se při nákupu dostanou do kontaktu s dalšími substancemi z černého trhu. Podle výzkumu, který v roce 2007 provedli odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, tehdy tvořily celkové společenské náklady spojené s ilegálními psychotropními látkami 6,7 miliardy korun, to je v tom roce 2007. Náklady na činnost orgánů vymáhajících právo včetně vězeňského systému z tohoto činily 5,6 miliardy. Od té doby se výdaje na protidrogovou centrálu a další podobně významné položky zhruba zdvojnásobily. Dnes je tedy potřeba počítat minimálně 11 miliard korun ročně na vymáhání práva a oblasti psychotropních látek.

Na vrub konopí lze přičíst zhruba 20 % z těchto nákladů. To znamená, že nás vymáhání aktuální prohibice konopí každý rok stojí přes 2 miliardy korun. Každý z nás v tomto sále by si měl uvědomit tu groteskní skutečnost, že navzdory trvale mizivé účinnosti stojí zmíněný zákaz konopí ještě víc a víc peněz. To jsou peníze, které bychom mohli ušetřit, kdyby bylo dospělým osobám za jasných podmínek umožněno nakládat s konopím pro osobní potřebu. Absurdní třešničkou na dortu je to, že stát vynaloží skoro 3 miliardy korun ročně, aby bez šance na úspěch jednak snižoval nabídku na černém trhu a jednak poskytoval pomoc uživatelům, kteří mají s jeho užíváním problémy, ale na rozdíl od trhu s alkoholem nemůže z existujícího trhu s konopím vybrat DPH ani spotřební daň, takže dál nese všechny náklady a nemá z toho ani zdravé občany, ani děti, co nehulí, ani daně, ani radost, prostě nic.

Častým argumentem odpůrců regulace dostupnosti konopí je, že umožnění samopěstování pro osobní potřebu je v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961. To je rozhodně pravda. Je ale potřeba chápat, za jakých okolností tato úmluva vznikla. Ať už se budeme bavit o tehdejší rasové diskriminaci ve Spojených státech, o snahách politiků umlčet protiválečnou opozici, nebo například o mezinárodní obchodní válce výrobců starých a nových léčiv, dojdeme k tomu, že dnes již absurdní a zjevně vylhané zdravotní následky užívání konopí byly jen zástupným důvodem pro jeho zařazení hned vedle heroinu. Lživá tvrzení o konopí byla od té doby mnohokrát přesvědčivě vyvrácena, ale znění úmluvy dosud nedoznalo žádných zásadních změn, které by to reflektovaly.

Mnou navržená novela není nic světoborného. Když se rozhlédnete po světě, vidíte, že řada z vyspělých zemí změnila v posledních letech svůj přístup ke konopí. Kanada, Španělsko nebo Spojené státy jsou také signatáři této úmluvy, a přesto přikročily k regulaci dostupnosti. Byly to z velké části právě náklady na neúčinnou represi a nepříliš závažný společenský dopad konopí, které tyto státy vedly ke změně postoje vůči této úmluvě.

Novela, kterou jsem vám dnes přišel představit, má ambici řešit současnou katastrofální situaci. Má za cíl ji řešit tím způsobem, že dospělým na území České republiky má umožnit, aby uvnitř svého obydlí nebo na svém pozemku mohli pěstovat až pět rostlin konopí, následně je sklidit a usušit. Dále navrhuje, aby měli možnost své konopí zpracovat do konopných produktů, jako jsou masti nebo tinktury, a zároveň je přechovávat s podmínkou, že k nim zamezí přístupu dalších osob. Nakonec navrhuji, aby si mimo obydlí měli možnost vzít maximálně 30 gramů konopí a takto omezené množství měli také možnost bezúplatně předat jiné dospělé osobě.

Tímto způsobem chci zavést regulaci tam, kde represe selhává. Stávající úprava dělá ze statisíců pracovitých a spořádaných lidí kriminálníky. Jsou to lidé, kteří mají rodiny, platí daně a jako kriminálníci si opravdu nepřipadají. Podle průzkumu agentury Ipsos z roku 2019 si 53,8 % dospělých občanů přeje mít možnost nakupovat konopí ve státem zřizovaných prodejnách, a dokonce více než 81 % občanů starších 45 let si přeje mít možnost omezený počet rostlin konopí pěstovat. Proto se vás, dámy a pánové, ptám: K čemu je nám zákon, který chce značnou část populace poslat za mříže za pěstování byliny, jejíž účinky jsou prokazatelně méně závažné než například účinky legálního alkoholu? Už jsem to říkal, ale zopakuji to znovu. Omamné konopí je lidmi v České republice už dnes běžně pěstováno a užíváno. A náš návrh na tom nic nezmění. Může pouze zabránit nákladné a nesmyslné kriminalizaci jinak bezúhonných občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Vymazalovi. Nyní požádám paní zpravodajku pro prvé čtení Ilonu Mauritzovou, aby se ujala své zpravodajské zprávy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ilona Mauritzová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, sněmovní tisk číslo 331 je návrhem skupiny poslanců v čele s panem poslancem Tomášem Vymazalem. Týká se legalizace pěstování a dalšího nakládání s malým množstvím konopí pouze pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Byl předložen 14. listopadu v roce 2018. Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak legalizuje pěstování, zpracovávání a přechovávání konopí nebo produktů z konopí fyzickou osobou pro vlastní potřebu a v malém množství. Návrh definuje malé množství konopí a umožňuje také toto množství bezplatně darovat jiné zletilé fyzické osobě.

Navržené nastavení pravidel pro legální zacházení s malým množstvím konopí, konkrétně pro jeho pěstování, zpracování, přechovávání a jeho bezúplatné předání, by změnilo současný stav, kdy je pouhé držení malého množství konopí pro vlastní potřebu přestupkem. Nově by byl tento stav legalizován. Vláda ve svém stanovisku k návrhu ze dne 19. prosince 2018 vyslovila s tímto navrhovaným zákonem nesouhlas, a to zejména z několika následujících důvodů. Návrh podle vlády zcela pomíjí zdravotní rizika a je podle jejího názoru také v rozporu s protidrogovou problematikou a politikou České republiky, která je zakotvena v Národní strategii protidrogové politiky, a zároveň je i v rozporu s jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, kterou je Česká republika vázána. Podle vládního názoru je také návrh v kolizi s evropským právem, protože dává právo pěstování a dalšího nakládání s malým množstvím konopí pouze osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, což vláda považuje za diskriminační.

V neposlední řadě pak vláda namítá, že by vedl k nesystematickému stavu při posuzování trestnosti jednotlivých úkonů s konopím, kdy některé by byla zcela legální, jiné postižitelné jako přestupek a další trestné, přičemž by toto odstupňování podle vládního názoru nebylo logické a přiměřené. Dovolte mi, abych přesto vyjádřila doporučení k tomuto návrhu zákona a požádala vás, abyste hlasovali o jeho propuštění do druhého čtení a dali tak možnost k důkladnému projednávání, zejména pak ve výboru pro zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Iloně Mauritzové za její zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen s přednostním právem pan ministr zdravotnictví Jan Blatný. Připraví se paní kolegyně Maříková. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi k tomuto materiálu uvést, že ač věřím, že je předkládán s dobrým úmyslem, je bohužel v rozporu s mezinárodním právem, směřuje proti základním cílům vládou stanovené národní strategie protidrogové politiky a ze zdravotního pohledu dle našeho názoru nepřináší pozitiva.

Návrh novely zákona je v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, která umožňuje pěstovat rostlinu konopí za účelem získání konopí nebo pryskyřice z konopí pouze k terapeutickým nebo vědeckým účelům, a to na základě povolení státní agentury. Důvodová zpráva se snaží zmírnit výklad mezinárodních úmluv dopadajících na tuto oblast, aby dosáhla příznivého výkladu pro povolení užívání a pěstování pro vlastní potřebu, což dle mého soudu nelze akceptovat.

Konopí je návyková látka a může být v souladu s úmluvami použito pouze pro vědecké či terapeutické účely, nikoli pro vlastní účely bez specifikace použití - to je podstatné - jak uvádí důvodová zpráva. Zároveň nelze přijmout argumentaci, že pěstování konopí pro vlastní potřebu je zahradnickým účelem, a tudíž se na něj podmínky mezinárodní úpravy nevztahují. Toto tvrzení je z mého pohledu účelové, rozporné se samotným návrhem, neboť se v návrhu i dále v důvodové zprávě pracuje se zpracováváním konopí pro vlastní potřebu.

Z článku 28 Jednotné úmluvy o omamných látkách potom jednoznačně vyplývá, že pokud státy povolí pěstování rostliny konopí za účelem získávání konopí nebo pryskyřice, musí pro pěstování nastavit režim stanovený touto jednotnou úmluvou, což návrh nestanovuje.

Další tvrzení uvedené v důvodové zprávě je, že jednotná úmluva se vztahuje pouze na produkci konopí ve velkém měřítku. To ovšem není pravda. Úmluvy u návykových látek nestanovují množstevní limity, od nichž je potřeba aplikovat režim v nich stanovený, ani nepřipouštějí možnost samopěstování pro léčebné použití. K otázce stanovení limitů pro držení návykových látek v praxi v některých zemích je třeba dodat, že ne ve všech státech jsou stanoveny limity pro stanovení rozdílu v držení návykových látek, které rozlišují přestupek a trestný čin. Nicméně úmluvy požadují, aby nelegální držení návykové látky, tedy pro jiné účely než terapeutické či vědecké při dodržení zákonných opatření, bylo vždy sankcionováno.

K argumentaci takzvaným kanadským modelem, kterým je materiál pravděpodobně inspirován, mi dovolte jen poznamenat, že to je pravda, nicméně Kanada svým modelem hrubě porušuje mezinárodní úmluvy a je za to nekompromisně kritizována Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek ve Vídni.

Dále se domníváme, že rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro takzvané rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to oběma směry. Jednak by se v České republice zvýšil počet přestupků či trestných činů spáchaných v souvislosti s návykovými látkami a též by patrně docházelo k masivnímu nelegálnímu vývozu do ostatních zemí, kde je držení či neoprávněné pěstování nelegální, což jsou v současné době všechny sousední země. V schengenském prostoru, jehož je Česká republika a všechny sousední země součástí, je třeba se chovat zodpovědně vůči všem členským státům a není možné je v tomto případě jednostranným národním rozhodnutím ohrožovat anebo vystavovat něčemu, na co sami nemají právní úpravu, stejně tak jako není možné ohrožovat takovým rozhodnutím samotnou Českou republiku.

Nelze též opomíjet skutečnost, že ač oblast legálního zacházení s omamnými a psychotropními látkami není v Evropské unii plně harmonizována, lze v případě uvolnění podmínek pro pěstování konopí pro rekreační účely v České republice očekávat negativní reakci Evropské unie. Evropské právo v trestní oblasti implementuje jednotnou úmluvu o omamných látkách a též další úmluvy týkající se omamných a psychotropních látek a obchodu s drogami. Pokud by pak některý členský stát Evropské unie plně legalizoval konopí, bylo by to z pohledu Evropské komise chápáno jako porušení právního rámce, tudíž by hrozila možnost zahájení řízení pro neplnění povinností.

V době, kdy byl materiál připraven, byla stěžejním dokumentem protidrogová politika národní strategie na období 2010-2018, která v souladu se svým dlouhodobým charakterem definuje strategie ve čtyřech základních cílech, a to snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog, zejména mladými lidmi, snížit míru problémového a intenzivního využívání drog, snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jednotlivce a společnost a snížit dostupnost drog, zejména pro mladé lidi. Domnívám se že, bychom všechny tyto čtyři cíle tímto návrhem porušili.

Dne 13. května 2019 vláda opravdu projednala a schválila národní strategii prevence snižování škod spojených se závislým chováním na roky 2019-2027. Jejím cílem je předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, dále pak hazardního hraní a dalšího závislostního chování a také existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami. Mám za to, že předložený návrh by šel proti tomuto cíli.

V neposlední řadě potom návrh pomíjí zdravotní rizika, která s sebou přináší. Podle Světové zdravotnické organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj, včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí, a má chronické škodlivé účinky na psychické a jiné aspekty zdraví uživatelů, nehledě na inhalaci řady rakovinotvorných látek při spalování konopí, podobně jako třeba cigaretového kouře. V tomto ohledu naprosto postrádám smysl tohoto návrhu, nenacházíme pozitivní důsledek takového kroku a je patrné, že ze zdravotnického pohledu nepřináší návrh žádná pozitiva.

Návrh zákona potom neopodstatněně vytváří problém s dalekosáhlými dopady do zdravotního systému vlastně se svolením státu. Vedle problému s užíváním alkoholu, který je samozřejmě neméně podstatný, se kterým se Česká republika navíc velmi silně potýká, bychom vytvářeli a zvětšovali obdobný problém. Je známo, že finanční prostředky získané státem z prodeje alkoholu a tabáku zdaleka nepokryjí finanční škody způsobené jejich užíváním. Návrh zákona v tomto směru však ani nepočítá s finančním přínosem pro stát, je ale zřejmé, že bude z finančního systému prostředky čerpat.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrženou novelu zákona musíme tedy odmítnout, neboť je v rozporu s mezinárodním právem a současně přináší velká sociální a zdravotní rizika, což je podle našeho soudu nepřijatelné. Žádám vás proto, abyste se k tomuto negativnímu stanovisku vlády a Ministerstva zdravotnictví rovněž připojili a tento návrh zamítli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnicí Janu Blatnému a pokračujeme v rozpravě vystoupením paní poslankyně Karly Maříkové, připraví se Marek Novák. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, předkladatelé navrhují legalizaci pěstování a zpracování a přechovávání konopí a produktů z konopí v malém množství pro vlastní potřebu a jejich bezúplatné předání, a to i přesto, že konopí je stále nejrozšířenější užívanou nelegální drogou v Evropě. Přední postavení této drogy je zjevné z jejího zastoupení v záchytech, drogových trestných činech a nových žádostech o léčbu.

Navrhovatelé v tomto zákoně, konkrétně v § 2 písmene l), chtějí legalizovat bezúplatné předání konopí nebo produktů z konopí jiné fyzické osobě starší 18 let, nejvýše 30 gramů sušiny, bez jakéhokoliv souvisejícího protiplnění. Proč by mělo konopí být někomu bezúplatně předáváno? Vždyť sami předkladatelé tvrdí, že jde o vlastní potřebu. Takže když dám někomu konopí zdarma, tak to bude v pořádku, a když ho dám za bonboniéru nebo 20 korun, tak to bude přestupek nebo rovnou trestný čin? To je opravdu značně nesmyslné. Také vidíme, že předkladatelé si vzali za rukojmí občany, kteří mají zdravotní problémy a k léčbě využívají právě produkty z konopí, a pod záminkou bezúplatného dealerství tyto občany de facto využívají.

Dále si musíme uvědomit, že distribuce čehokoliv s sebou přinese i reklamu a tlak na zvyšování spotřeby. Legalizace dealování konopí přináší obrovská rizika na růst spotřeby.

Vraťme se ale k množství, které navrhovatelé chtějí umožnit bezúplatně předat. Je to 30 gramů. To je objem marihuany v době pouličních cen za 7 500 korun. Nejde tedy o nějaké množství jen pro vlastní potřebu. Předkladatelé nám tady navrhují zdarma distribuci 30gramových sáčků marihuany.

V § 24c písmene a) se píše: "Pěstování nebo zpracování nejvýše pěti rostlin konopí v obydlí nebo na pozemku nebo ve stavbě nacházející se na pozemku, který není veřejně přístupný a k jeho užívání jí svědčí soukromoprávní titul." Co když budu mít nebo někdo bude mít pět pozemků nebo pět domů ve vlastnictví? Můžete tedy mít na každém pozemku pět rostlin? To je hodně, značně neurčité.

V § 24c v bodě 3 má fyzická osoba, která pro vlastní potřebu podle odst. 1 pěstuje rostlinu konopí, zpracovává a přechovává konopí nebo produkty z konopí, je povinna zamezit volnému přístupu třetích osob k rostlinám konopí, ke konopí a produktům z konopí. Je povinna zamezit volnému přístupu třetích osob k rostlinám konopí. Tak to je značně neurčité. Takže já když budu doma pěstovat konopí a přijde mi návštěva, která půjde do obýváku nebo na zahradu, a já jí umožnila volný přístup, tak jsem spáchala přestupek nebo opět trestný čin? Nebo si budu muset kytku zavřít do klece opatřenou zámkem, abych zamezila volný přístup? Kdo tohle bude vykládat?

V důvodové zprávě předkladatelé zmiňují zajímavý precedent, a to ve státě Uruguay. Zde před třemi lety vešla v účinnost norma, která umožňuje na základě registrace pěstovat pět rostlin konopí v domácím prostředí. V Uruguayi je umožněno pěstovat pět rostlin na základě registrace. Já jsem si tedy nevšimla, že by tento zákon nějakou registraci vůbec navrhoval. To srovnání je absolutně scestné.

Ne že bych souhlasila se zákonem, tak jak je v Uruguayi navržen, ale pojďme se podívat, jak to tam vlastně funguje. Každý obyvatel si může v této zemi zakoupit konopí v místních lékárnách, a to v pětigramových baleních, přičemž gram stojí 1,3 amerického dolaru čili necelých 30 korun. Stát hlídá, odkud marihuana pochází. Prodávané rostliny se totiž pěstují pouze na státem hlídaných polích. Rostlinu si však může každý obyvatel doma pěstovat i sám pro vlastní potřeby, a dokonce ji je možné umístit na státní farmu, kde o rostlinu bude dobře postaráno. Každý kupec musí být registrován. Tímto principem se má zamezit prodeji marihuany turistům nebo omezit lidem s trvalým bydlištěm mimo Uruguay. Lidé s trvalým bydlištěm v zemi mají možnost marihuany, které si mohou koupit neomezeně, zatímco lidé s trvalým pobytem mimo zemi si mohou zakoupit pouze 40 gramů.

Když už nám předkladatelé předkládají jako příklad Uruguay, tak by bylo asi dobré zmínit, že z této země se stal ráj pašeráků, a já předpokládám, že nechceme, aby Česká republika tak daleko došla.

Konopí zůstává nejběžnější užívanou nelegální drogou v Evropě a jeho stěžejní postavení se promítá i do dat drogových trestných činů, v záchytech a nových žádostech o léčbu. Konopí v posledním roce užilo v Evropské unii zhruba 17,2 milionu mladých lidí mezi věkem 15-34 let a přibližně 1 % Evropanů mezi 15 a 64 lety užívá konopí každý den. Konopí se týkaly více než tři čtvrtiny, což je 77 %, z 800 000 trestných činů spojených s užíváním nebo držením drog, které byly zaznamenány v Evropské unii v roce 2016 a u nichž je známa primární droga. Jedná se rovněž o nejčastěji zachycenou drogu. V roce 2016 bylo v Evropské unii hlášeno 763 000 případů. Konopí má v Evropě na svědomí nejvyšší podíl - 45 % - hlášených nových osob žádajících o léčbu. Počet osob poprvé žádajících o léčbu kvůli problémům s konopím vzrostl v 25 zemích, z nichž jsou k dispozici data z roku 2006, do roku 2016 z 43 000 na 75 000.

Nedávné změny v regulačním rámci týkajícím se konopí v některých částech Severní a Jižní Ameriky, včetně legalizace v některých jurisdikcích, vedly v těchto oblastech k rychlému rozvoji komerčního trhu s rekreačním konopím. To má za následek inovace v systému dodávek a ve vývoji konopných produktů jako náplní do elektronických cigaret, jedlých produktů nebo odrůd s vysokou potencí. Mnoho kuřáků užívá marihuanu kvůli schopnosti vyvolat euforii. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, že užívání marihuany může způsobit řadu krátkých i dlouhodobých účinků na lidské tělo, a zde je několik z nich. Je to třeba sucho v ústech, závrať, zvýšená chuť k jídlu nebo zhoršení paměti. Mnohé studie ukazují, že u uživatelů konopí dochází ke zhoršení krátkodobé paměti. Jiné studie ukazují, že kanabinoidy narušují všechny fáze paměti. Mladí lidé užívající marihuanu jsou tak nejvíce ohroženou skupinou. Studie z roku 2000 potvrdila, že následky užívání konopí jsou mnohem závažnější u dospívajících, na které může mít konopí trvalý dopad. Dalším nežádoucím účinkem je nedostatek motivace. Někteří lidé, jako jsou rekreační uživatelé konopí, se cítí demotivováni k jakýmkoliv činnostem. Průzkum z roku 2003 potvrdil u 53 % uživatelů konopí ztrátu motivace. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Požádám Sněmovnu o klid, ať nemusíte zvyšovat hlas, a ostatní, kteří diskutují jiné téma, než jsou návykové látky, prosím v předsálí. Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji. Ztráta motivace může být pravděpodobně do jisté míry ovlivněna tím, jak konopí působí na mozek. Některé studie naznačují, že dlouhodobí uživatelé konopí mají v mozku mnohem nižší hladinu dopaminu, což je chemická látka, která působí v mozku a má za následek motivaci. Dalším nežádoucím účinkem jsou třeba deprese, úzkost a paranoia anebo také samozřejmě závislost. A mohla bych zde jmenovat další, jako vliv na plodnost, plicní potíže způsobené kouřením marihuany, má vliv na lidský chrup.

Příznivci by zde mohli argumentovat, že bezpečnější je vaporizování, ovšem není tak úplně bez rizika, pokud se bavíme o oleji, ne o suchých květech. Některé oleje mohou obsahovat glykol a glycerin, jsou tak karcinogenní a podporují tvorbu zubního kazu.

Marihuana má bezpochyby také léčivé účinky v případě řady nemocí, jako je roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, šedý zákal, epilepsie, řady kožních chorob a další, na něž léčba konopím prokazatelně zabírá. Ale nemohu souhlasit s bezúplatným dealováním a podpořit už tak smutnou statistiku nárůstu užívání drog, a z toho důvodu dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení.

Vzhledem k tomu, že vláda přichází s komplexnějším návrhem, nemá smysl tento tisk ani vracet předkladatelům k přepracování. Jak předkladatelé, tak všichni poslanci mají možnost právě k vládní novele přijít s pozměňovacími návrhy, které tuto vládní novelu mohou ještě dopracovat tak, aby však nedošlo k zneužití lidí, kteří marihuanu chtějí využívat čistě k léčebným účelům s cílem bezúplatného dealování.

Soudní znalec v oboru psychiatrie Pavel Kuřátko na konferenci k drogám, která se uskutečnila zde v Poslanecké sněmovně, řekl: "Kdykoliv stojím jako soudní znalec v oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí." Vážené kolegyně a vážení kolegové, ten systém tvoříme my, zákonodárci. A já bych vás chtěla poprosit, abyste dneska při dnešním hlasování na to mysleli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Karle Maříkové. Nyní bude faktická poznámka Zdeňka Ondráčka ještě před kolegou Markem Novákem. Eviduji přihlášku i kolegy Vymazala, ale je za kolegou Holomčíkem, protože jako předkladatel nemá přednostní právo, a to ještě upozorňuji, že pokud neudělá přihlášku písemnou, tedy elektronickou, tak že se může stát, že propadne v pořadí. Nyní tedy dvě minuty pro Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní kolegyni Maříkové. Paní kolegyně, vy byste si měla pořídit zbrojní průkaz na tu pusu! To byl kulomet dneska. Normálně mluvíte obvykle podstatně pomaleji. Dneska jste to vychrlila, ale v podstatě v mnohém pravda nebo v podstatě ve všem pravda. Ale prožil bych si to lépe, kdybyste to řekla pomaleji. Není kam spěchat.

Já si dovolím - a obdivuji - že jste to celé přečetla, protože já jsem si přečetl úvod a věděl jsem, jak budu hlasovat, protože takovéhle věci já nikdy podporovat nebudu. To vznešené, jak to medicínsky okomentoval pan ministr zdravotnictví, to je samozřejmě také velmi krásné. Já si dovolím jenom krátkou vsuvku. Víte, ještě když jsem pracoval u kriminální policie a byl jsem osm let na obecné kriminalitě na kraji, tak jsem s některými z těchto lidí přišel do styku. Je to jedna z těch nejhorších prací, kterou u policie můžete dělat, jednat s těmito lidmi. A už zde v Poslanecké sněmovně s výborem pro bezpečnost jsme s panem místopředsedou nebo s panem předsedou podvýboru pro vězeňství navštívili například věznici ve Valdicích a měli jsme možnost tam mluvit s vámi jmenovaným Pavlem Kuřátkem, který je můj osobní přítel už dlouhé roky. Víte, lidé, kteří dlouhodobě používají návykové látky, a tou je i marihuana, se dostávají do stadia, že mají IQ makaka. Původně jsem chtěl použít šimpanze, ale to je velmi inteligentní tvor a asi bych mu tím způsobem ubližoval. Takže nechme to tady dovypovídat a tento návrh zamítněme hned v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Novák, připraví se Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo. Já si myslím, že jsme všichni slyšeli návrh, podle kterého je možné, respektive by bylo možné, mít doma sušinu o váze 1 250 gramů. Tohle je prosím klasická cigareta nejmenované značky (ukazuje), která váží 0,7 gramu. Prosím, představte si, kolik... je to zhruba 17 kartonů! Ale samozřejmě tady určitě budu mít odpověď, ať řeknu, kolik toho je v mastičkách. To nevím. Bezva. Takže to bylo, kolik můžete mít doma. Zhruba 17 kartonů uděláte. Kolik můžete nést ven? Je to 30 gramů tuším, tj. 42 cigaret. To je o dvě cigarety víc, než je v těchto dvou krabičkách. (Opět ukazuje.)Takže to vlastně jenom na znázornění toho, co by bylo možné podle toho návrhu. Já nevím, jestli je to málo, nebo jestli je to moc. Určitě kolegové řeknou: my bychom to samozřejmě upravili, kdybychom se nějakým způsobem domluvili. Ne, já se nechci domlouvat.

Možnost samopěstování konopí pro vlastní potřebu je sice údajně zaměřena na skupinu osob, která jej potřebuje z hlediska léčebného či z hlediska terapeutického, ale je potřeba také uvést, že přijetím tohoto návrhu v této podobě, která je předložena, by došlo k masivnímu zneužití konopí i pro jiné než léčebné účely, tedy toxikomanské účely.

Už jste to tady několikrát slyšeli. Bylo by tím vlastně legalizováno zejména rekreační užívání marihuany. A ačkoliv v tom návrhu jsou jakási omezení, tak tam nejsou nástroje, jakými bychom dokázali ta omezení pohlídat. Podle slov policie, která by musela dohlížet na to, aby v případě pirátského návrhu byl následně dodržován zákon, bylo sděleno: My bychom vlastně nebyli schopni to uhlídat, my bychom nebyli schopni uhlídat, že se marihuana nedostane k dětem, prostě nebyli. Nemají na to kapacity. Ano, je pravda, že už i z černého trhu se dostává marihuana k dětem. Proč ten trh ještě dále rozšiřovat?

Já musím zdůraznit, že institut konopí pro léčebné účely byl do českého právního řádu implementován před několika lety. Lze jej využít za zákonem stanovených podmínek. Z hlediska finanční dostupnosti léčebného konopí určitě lze namítat jeho vysokou cenu. Tato skutečnost by však neměla mít vliv na posouzení tohoto konkrétního návrhu zákona. Legalizace konopí by přinesla řadu zásadních změn v českém právním řádu, ať již po stránce trestněprávní, tak také po stránce správní.

Veškeré tyto změny by mohly přivodit další velmi závažné důsledky v oblasti návykových látek takzvaným legálním návykovým látkám jako alkohol a tabák, které již nyní ve společnosti působí značné problémy a jen obtížně se je daří regulovat. Tímto krokem bychom přidali jen další velmi problematickou skupinu látek. Z mezinárodních statistik vyplývá, že Česká republika je dlouhodobě v užívání konopí a konopných látek na předních místech. Vidíme to každý rok ve zprávě o drogách. A je to především u nezletilých - opět jsme u dětí. Proč? Legalizace konopí by tento problém jen prohloubila. A právě riziková skupina dětí by byla ještě více ohrožena.

Návrh zákona rozhodně neodráží rozdílnost konopí jako rostliny. Nelze jí být každá rostlina rodu Cannabis bez omezení. V současné době se právě díky genetickému šlechtění a technologicky prospěšným podmínkám z těchto rostlin stávají vysokopotentní zdroje psychoaktivní látky THC s procentuální koncentrací nad 20 % účinné látky, a to tu rostlinu posunuje do úplně jiné úrovně škodlivosti. Je velmi pravděpodobné, že by došlo k legalizaci psychoaktivního konopí pro takzvané rekreační účely, neboť by docházelo k pěstování odrůd právě s vysokým obsahem THC.

Z textu jako takového rovněž nevyplývá, zda předkladatel rozlišuje látku CBD, nebo účinnou látku delta-9-THC, či izomery, léčebné užívání, nebo užívání toxikomanské. Tyto pojmy jsou zaměňovány a nejsou zde vůbec zřejmé. Absentuje zde i informace, že rostlina konopí je sama o sobě látkou omamnou a účinná látka THC včetně jejích izomerů je látkou psychotropní. Naopak akcentuje nepsychoaktivní látku pod názvem CBD, jejíž přesné účinky na lidský organismus nejsou zcela prozkoumány, nicméně již nyní víme, že dle předběžných průzkumů je tato látka velmi zdraví prospěšná.

Nelze souhlasit s dalšími ustanoveními návrhu, jakým je například institut bezúplatného předání konopí mezi fyzickými osobami. Takové jednání je posuzováno dle trestního práva jako trestný čin. Legalizací a uvolněním trhu s konopím by došlo k porušení mezinárodních úmluv. Ano, mnohdy naše občany nezajímá, jaké jsou mezinárodní úmluvy, a zajímá je, jak se žije v naší republice. Chápu to. Víme, jaké jsou problémy v Kanadě. Já osobně mezinárodní úmluvu z roku 1961 nepovažuji za tak zásadní. Každopádně je-li úmluva, má se dodržovat. Návrh novelizace zákona je v rozporu s jednotnou úmluvou o omamných látkách, ale právě ve znění ne z roku 1961, ale z roku 1972. Sami bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom měli z pohledu státu být aktivní na tomto poli mezinárodního práva a nějakým způsobem se taky zasadit o aktualizaci těchto dohod, ale ne ve prospěch pěstování, samopěstování, samoléčení anebo distribuce napříč společností, ale rozumným konsenzuálním návrhem, který pomůže právě těm nemocným, o které se tady všichni opírají, i když začínám mít pocit, že je to pouze naše berlička, která nás nezajímá.

Kdo tady vlastně naposledy řekl, kolik je lidí, kteří potřebují léčivé konopí? Dneska z lidí, kteří potřebují léčivé konopí a kteří si docházejí k lékaři, se 90 % vejde do plně hrazeného množství 90 gramů. Bavíme se tedy o 10 % pacientů a omlouvám se, nemám teď konkrétní číslo. Samozřejmě na každém jednom životě záleží. Ale, prosím, musíme si taky uvědomit, že touto normou, kterou bychom opřeli o 10 % pacientů, ohrozíme naše děti.

V schengenském prostoru se Česká republika musí chovat obezřetně vůči všem členským zemím, nesmí je svými rozhodnutími ohrožovat. Rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to právě oběma směry. Nedomnívám se, že by podmínka bezúplatného předání pouze občanům České republiky tento jev eliminovala. Rozhodně si to nemyslím. V České republice lze po schválení novely předpokládat zvýšení počtu přestupků, trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky, též by mohlo docházet k výraznému nelegálnímu vývozu konopí do zemí, kde je jeho držení či neoprávněné pěstování nelegální. V současné chvíli jsou to vlastně všechny sousední země.

Při absenci kontrolních opatření se předpokládá rozvinutí černého trhu s konopím a s tím související kriminalita, ať již primárního, či sekundárního charakteru. Podle evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost žádný stát v Evropské unii nepodporuje legalizaci prodeje konopí pro rekreační účely. Všechny tyto země mají trest odnětí svobody za jeho nelegální nabídku. I ve státech Evropské unie vznikly iniciativy, které vedou ke změně situace okolo konopí na regionální úrovni nebo úrovni velkých měst. Ty však nevyústily v žádný výsledek. Jedná se například o Španělsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko. Všechny změny v legislativě, které byly ve státech EU provedeny v oblasti konopí, se tedy týkaly pouze úpravy velikosti trestu. Žádná země nezrušila všechny sankce ani neumožnila legální distribuci konopí.

Ten konkrétní návrh zcela pomíjí zdravotní rizika. Podle Světové zdravotní organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí. Má chronické škodlivé účinky na psychické a jiné aspekty zdraví uživatelů, nehledě na inhalaci celé řady rakovinotvorných látek při spalování konopí. O spalování konopí se musíme bavit taky, protože kouření je nejčastější formou nelegální aplikace. (Reakce ze sálu.) Můžete kdyžtak požádat pana předsedajícího, ať ztlumí mikrofon, jestli vám to vadí, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího.

V bodech tedy mohu jednoznačně shrnout jednotlivá úskalí pirátského návrhu. Ten návrh nijak neupravuje kontrolu pěstování rostlin konopí. Není vysvětlený pojem veřejně přístupný pozemek. Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné? Nemusí být s trvalým pobytem na území České republiky? Jak se bude provádět kontrola osob, které budou rostliny konopí pěstovat a zpracovávat? Kdo to bude provádět? Není vysvětlený podrobný průzkum současného užívání konopí v České republice. Jaká byla vlastně provedena metodika? V důvodové zprávě jsem ji nenašel. Průzkum současného užívání konopí v České republice, který je v důvodové zprávě zmíněn. Jsme součástí schengenského prostoru a Evropské unie. Jak konkrétně bude řešen či kontrolován vývoz?

S přijetím návrhu se neočekává nárůst počtu uživatelů konopí. V rámci schengenského prostoru se o tom dá opravdu s úspěchem pochybovat. Dle výzkumu 22 % občanů souhlasí s tím, aby se užívání konopí společensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno. Znamená to tedy, že 78 % je proti? Zase v důvodové zprávě není zmíněno. Nevím tedy, co to číslo v té důvodové zprávě představuje.

Argumentace, že pravidelným uživatelům vysokoobsahového konopí by mohlo pomoci dostupnější nízkoobsahové konopí, je z mého pohledu naprosto lichá. Čím je dáno, že lidé nebudou pěstovat konopí vysokoobsahové? Jak konkrétně?

Argumentace, že legalizací samopěstování se ušetří na výdajích na kontrolu a represi: z mého pohledu naprosto zavádějící. Kontrola, kdo pěstuje a zda skutečně pěstuje pouze pět rostlin, by vyžadovala spíše výdaje na kontrolní činnost.

V kalkulaci samotné není započítána skutečnost, že užívání konopí může mít negativní dopady ve zdravotní a sociální oblasti. Zejména dopady týkající se snížené studijní a pracovní aktivity mohou mít vliv na výdaje státu s tím spojené. Návrh uvádí, že úplný zákaz pěstování konopí, jako je tomu v současnosti, zabraňuje účinné prevenci a kontrole užívání konopí dětmi a mladistvými. V čem konkrétně ta navrhovaná změna v této oblasti pomůže? Opět není zmíněno.

Studie ESPAD z roku 2019 hovoří o skutečnosti, že alespoň jednu zkušenost s užitím nelegálních drog v životě mělo celkem 29,3 % dotázaných šestnáctiletých studentů. Nejčastěji šlo o konopné látky, to jest marihuanu nebo hašiš. Alespoň jednou v životě je zkusilo 28,4 % studentů. Z nich 10,6 % uvedlo jednorázový experiment s konopnými látkami a 17,8 % jejich opakované užití. 6,6 % studentů se nachází - a pozor - v riziku v souvislosti s užíváním konopí. 6,6 % procenta studentů! Asi je to nízké číslo. 1,7 % ve vysokém riziku. Kolik je to vlastně osob? Jedná se o 11 000 až 14 000 studentů, kteří jsou v riziku v souvislosti s užíváním konopí. 11 000 až 14 000 studentů v riziku! Super.

Užívání marihuany má svá rizika. Hm. A já se ptám, proč o nich Piráti ani ve své novele, ani v jejím představení, ale ani v důvodové zprávě, nezmiňují ani písmeno, natož slovo a kéž by větu. Tak to udělám já. Co vlastně může užívání marihuany způsobit? A co způsobuje těm 11 000, minimálně 11 000 studentů? Akutní intoxikace. Jedná se o změnu chování a vnímání. Dostavuje se euforie, pocit uvolnění nebo útlumu. Ale také se může dostavit úzkost a neklid, paranoia. Intoxikace může vyvolat i sluchové, zrakové a hmatové halucinace a narušení kontaktu s realitou. Někdy mám pocit, že i tady se ztrácíme. Krátkodobá rizika se vážou na stav akutní intoxikace a jsou většinou spojena s psychickými komplikacemi. A sem patří stavy úzkosti, panické ataky, psychotické reakce, depresivní reakce.

A co budeme dělat s dlouhodobými riziky, které jsou tady taky? Pasivita, snížení motivace, náladovost. Konopné drogy u mužů ovlivňují tvorbu mužských hormonů a mohou se podepsat, přátelé, právě i na kvalitě spermatu. Upozorňuji mladší ročníky, že můžou mít problém. U žen konopné drogy ovlivňují ovulační proces. Proč to těm mladým studentům neřekneme? Ať to ví, chuďata.

Poškození mozku. Právě kanadský výzkum přišel s poznatkem, že teenageři s horší paměti a sebeovládáním s větší pravděpodobností užívají alkohol a marihuanu. Další zjištění jsou ovšem pozoruhodnější. Zvýšení spotřeby konopí totiž bylo spojeno s horšími výsledky testů jak v daném roce, tak v roce následujícím. A to by mohlo samozřejmě znamenat - netvrdí výzkum, že to znamená, tvrdí, že to by mohlo znamenat - že marihuana může mít na fungování mozku dlouhodobější dopady, než jsme si mysleli.

Žáci z 31 škol každoročně podstupovali počítačové testy zaměřené na pracovní paměť. To je krátkodobá paměť. Ta dovoluje zapamatovávat si informace potřebné k řešení úkolů, vnímání umožňující využívat informace získané prostřednictvím smyslů k porozumění k okolnímu světu. Dlouhodobou paměť, díky které jsme schopni informace si vybavit i po delší době, a sebekontrolu, kupříkladu schopnost odolat škodlivým impulzům.

Všechny ty úlohy zahrnovaly například zapamatování si vzoru a jeho zopakování o 30 minut později - dokončení řady skládaček či hledání telefonu ve skupině obrázků. Studenti zároveň vyplnili anonymní dotazník týkající se spotřeby marihuany a alkoholu. Bylo to od nula, což znamenalo nikdy, do pěti, což znamenalo denně. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že alkohol alespoň občas pije 75 % - ano, alkohol je horší - a marihuanu kouří 28 % dotazovaných.

Překvapením pro samotné vědce bylo, když výzkumníci posléze porovnali výsledky testů a spotřebu omamných látek, a to i v souvislosti s údaji z předchozích let. To pomohlo ukázat, zda zmíněné užívání marihuany či alkoholu předznamenávalo změny ve výsledcích testů. Při vyhodnocování byl zohledněn dokonce i rodinný příjem, pohlaví, etnicita a to, zda dospívající žil s oběma biologickými rodiči.

Ukázalo se, že žáci užívající marihuanu během monitorovaných čtyř let měli častěji horší výsledky týkající se pracovní paměti - vnímání, sebeovládání - právě v porovnání s těmi, kdo konopí neužívali. Zvýšení spotřeby pak navíc souviselo se zhoršením sebeovládání v roce následujícím. U mladších žáků se přitom souvislost mezi užíváním návykových látek a výsledky testů projevovala ještě výrazněji.

Oproti tomu častější spotřeba alkoholu během čtyřletého období sice souvisela s horší pracovní pamětí, vnímáním a sebekontrolou, změny v konzumovaném množství se však na výsledcích testů nijak nepodepsaly. Možná i proto, že ten alkohol je horší už od začátku. Vědci konstatovali, že byli překvapeni, že dopady marihuany byly výraznější než u alkoholu, a taktéž byli překvapeni přetrvávajícími dopady, tedy nevratnými. I když mladý člověk snížil spotřebu, stále bylo možno pozorovat vliv i o rok později.

Já osobně bych vám tady těch výzkumů mohl číst mnohem víc, nicméně určitě bude ještě velký prostor pro diskuzi. Ale já to ukončím spíš otázkou, a na tu bych pana předkladatele požádal o odpověď. Proč si Piráti berou jako rukojmí lidi, kteří potřebují konopí pro zlepšení svého zdravotního stavu či zmírnění bolesti? Proč nezmiňují rizika? Proč nezmiňují další ohroženou skupinu, a mnohem početnější?

No, já bych řekl asi proto, že se to hodí. Požádám vás, začněte prosím, milí Piráti, hovořit konečně stejně a intenzivně nejen o léčivých účincích konopí, ale také o škodlivosti užívání konopí. Mě osobně napadá, že vám se to asi nehodí, ale já tady nebudu předjímat, věřím, že pan předkladatel mi na to určitě odpoví.

Já vzhledem k tomu, že už tady padl návrh na zamítnutí v prvním čtení od kolegyně Maříkové, jenom sdělím, že ho rozhodně podpořím a budu hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, to bylo od pana kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího, trochu licoměrné. On řekl: Bude ještě jistě prostor na diskuzi, aby v závěru řekl: No, ale vlastně podpořím zamítnutí návrhu. A to je také něco, co by tu mělo bezesporu zaznít. Tento návrh byl dán v roce 2018. Dva roky tady leží a prášilo se na něj. A teď konečně se otevírá prostor pro institucionalizovanou parlamentní debatu. Ta debata bude trvat do vyčerpání obecné rozpravy a pak si tu asi někdo protlačí většinu, protlačí, takže bude zamítnut většinou.

Podle nás, a to je také stanovisko našeho poslaneckého klubu, by se tady k tomu společenskému fenoménu a k této záležitosti měla vést rozumná debata ve výborech, protože ve výborech může vystoupit každý, můžou vystoupit odborníci z Česka, ze zahraničí, dá se bavit do mnohem většího detailu o dílčích agendách. Významná věc je také to, že tam nejsou kamery, které svádějí k tomu, tady vést takové filipiky jako můj předřečník.

To znamená: to je důvod, proč náš poslanecký klub nepodpoří návrh na zamítnutí. Máme na to rozdílné názory. Já jsem pod tím návrhem podepsán, ale třeba kolegové se na to dívají jinak. Všichni ale věříme, že debata by se vést měla, a ne že si to tady po dvou letech za dvě hodiny nějakým způsobem okecáme a pak se to zamítne, a tím se v Česku zavírá voda za debatou o budoucnosti rekreačního využívání konopí nebo o užívání konopí jako takovém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Vymazal. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tu faktickou poznámku vyvolal jenom konkrétně k jednomu z výroků pana poslance Nováka, takže se vyjádřím jenom k němu a potom ještě vystoupím v rozpravě s tím zbytkem. To bylo konkrétně to, že bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci Novákovi odpovědět, že děkuji, že zmínil tu statistiku, která se týká užívání konopí mezi mládeží ve školním věku. Konkrétně na ní je právě vidět, jak v roce 1976 v Holandsku nezlegalizovali konopí, oni začali tolerovat to, že se děje to, že se konopí prodává, a výsledkem téhle jejich intervence nebylo nic jiného než to, že jim klesla prevalence užívání mezi mládeží na polovinu. Takže tolik k tomu vlivu na mládež, o kterém my tam mluvíme, který jste nedokázal dohledat, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Novák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Já děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Ferimu. Prostor v prvním čtení určitě máme. Následně jsme v předchozím bodu pustili do výborů vládní novelu. Ta vládní novela se věnuje téměř stejné problematice. Svým způsobem je technicky jiná, ale dá se říct, že vlastně stejné problematice. Takže rozhodně bude prostor se tomuto tématu dále věnovat. To téma je otevřené a je otevřené i tady na Sněmovně, i když tento konkrétní návrh zamítneme v prvním čtení.

Co se týká kolegy a statistik, znovu zopakuji: 11 000 šestnáctiletých studentů ve vysokém riziku v rámci užívání marihuany. Tohle číslo mi stačí a mě samotného přesvědčuje v tom, že ten návrh není správný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkný večer. Já bych nejdřív na počátku pár poznámek k tomu, co bylo řečeno, a pak bych k tomu řekl svůj úhel pohledu. Za prvé mě zaujala věta paní kolegyně Maříkové "bezúplatné dealování". To by mě zajímalo, co to je bezúplatné dealování, takový nový terminus technicus. To je jedna věc.

Druhá: kolega Ondráček říkal, že pravidelný konzument konopí vypadá jak makak. Já tady žádného makaka nevidím, takže evidentně ve Sněmovně nikdo není pravidelný konzument. (Smích v jednací síni.)

A pokud jde o kolegu Nováka, kterého teď tady nevidím, z našeho klubu, tak on mluvil, a to mě zaujalo: legální návykové látky, alkohol a cigarety. Ty jsou legální a pak jsou nelegální. No, možná, že v tomto také může být zakopaný pes. Protože to, co on tam řekl - a já na to nejsem expert, tak tady mu nebudu oponovat s různými statistikami, nemám je tady - ale to, co on tady řekl, by se směle dalo dát i pod alkohol, co způsobuje a jaká má dlouhodobá rizika. On říkal, co to způsobuje a jaká to má dlouhodobá rizika. A to si myslím, že má i ten alkohol. Ale o tom on cudně pomlčel. - Už ho vidím.

Jak jsem řekl, nejsem na to ani expert, ani uživatel, ani konzument, ani pěstitel. Nicméně někdy člověk prostě musí vystoupit, protože jsou ty věci důležité a neměl by mlčet. V této věci bych zdůraznil, co by politik za mě měl mít, nějakou konzistentnost a vnímat kontext. Tak pokud jde o konzistentnost a kontext číslo jedna, snažím se chovat jako liberál a demokrat. Takže připomenu, že ač abstinent, tak jsem tady podpořil určitou benevolenci pro množství alkoholu u vodáků a cyklistů. A je to úplně ze stejného ranku a ta debata tady byla, že my tady budeme nařizovat věci, které se normálně dějí, my to všichni víme, že se to tak děje. A budeme říkat cyklistovi, aby si nedal malé pivo, protože bude někde kontrolován. Já jsem to tenkrát podpořil, ač alkohol nepiju. To samé se týká kouření. Já jsem nekuřák a byl jsem tedy podepsán pod novelu zmírňující protikuřácký zákon. A taky jsem nekuřák a taky víme, jak to funguje. A zajímavé, že kuřáci, kteří tady kouří potom, hlasovali proti. Stejně tak nejsem konzument trávy, ani ji nepěstuju, ale prostě ta problematika týkající se kriminalizace samopěstitelů konopí pro léčebné účely mě nenechává chladným. To se na mě, kolegové, nezlobte. A sám se toho nemusím účastnit. To je právě ono. Sám s tím nemusím mít zkušenosti. Sám nemusím kouřit, pít ani hulit, a přesto na to můžu mít nějaký názor, aniž by se to mě osobně dotýkalo.

Kontext číslo dvě. Pro mě je také důležité, kdo to říká, tu nějakou věc. Teď budu takový upřímný. Pokud mě s legalizací marihuany v nějaké podobě nebo dekriminalizace osloví mladý člověk s dredy, teď nechci být tady konkrétní, tak to vnímám úplně jinak, než když mě s tou samou věcí osloví člověk seniorského věku, kterému hrozí za samopěstování konopí odnětí svobody. Dámy a pánové, jsme v zemi, kde za samopěstování konopí hrozí stejný trest jako za násilný trestný čin, třeba za znásilnění.

Takže si dovolím, aby to bylo autentické, opět ocitovat dopis - dneska už podruhé, omlouvám se, nemůžu za to, že energošmejdy jsme probírali a teď máme toto - tak teď přečtu druhý dopis. Já ho hodně zkrátím, abych nebyl tak dlouhý jako kolega Novák. "Vážený pane Nachere, prosím vás o deset minut na přečtení tohoto dopisu do konce této mé osobní žádosti." Nebojte, já ho zkrátím, takže to nebude deset minut, budou to tak tři minuty. "Jelikož jen vy a vaši kolegové můžete pomoci mojí rodině a dalším, a to svými návrhy a hlasováním." Vynechávám část. "Manžel už na základní škole chytil boreliózu, která nebyla dostatečně přeléčena, na kterou zhruba o deset let zkolaboval, jelikož v těle přetrvala." Opět část vynechám, abych vás nezdržoval. A teď to přijde. "Z přírodní léčby mu pomohlo démonizované konopí. Při pravidelném užívání se cítil dobře. Byl produktivní, vyrovnaný, soustředěný. Začal pěstovat konopí v zahrádce, na 100 m2 chtěl nashromáždit větší množství květů a z nich vyrobit lék, velice účinný. Bohužel se dostal před soud. Dostal podmínečný trest. Ve své naivitě s tím, že přece nikomu neubližuje a sobě pomáhá, tedy i rodině, vysadil znovu a nyní čeká na soud. Jeho čin je charakterizován jako zvlášť závažný zločin."

Zvlášť závažný zločin! U tohoto zvlášť závažného zločinu neexistuje okradený, zbitý, podvedený, ublížený jediný člověk, ba ani nevznikla ztráta finančnímu či jinému úřadu. Z tohoto stíhání a ze spousty dalších nevyplývá nikomu žádný užitek, jen újma, spousty nervů, ztracený čas a náklady státní pokladny. V některých případech byla i smrt, protože chyběl účinný lék. Na druhou stranu nejenže neexistuje poškození z tohoto činu, ale ještě k tomu navíc existují vyléčení a stabilizovaní pacienti. Krádež, podvod, násilí, vražda, to byly vždy a jsou a budou trestné činy bez ohledu na to, zda se na ně pachateli přijde, či nikoli. Ale pěstovat konopí pro svou potřebu trestný čin nebylo, nyní je a v budoucnu být nemusí. A s přihlédnutím k tomu, že neexistuje poškozený, to jasně dokazuje, o jaké zločince v uvozovkách, kteří podle naší legislativy patří k soudu a za mříže. Bohužel ti, co mohou toto vyvrátit, i ti, co případy soudí, se nezajímají o studie a fakta okolo konopí. Konopí vypěstované na zahrádce má jiné složení než konopí pěstované indoor z černého trhu, kde jsou používané automatky, skunky, skanky - nevím, jak přesně se to čte - s vysokým obsahem THC. Konopí je na stovky druhů s různými jedinečnými vlastnostmi. Určité druhy jsou speciálně vhodné na určité nemoci. Už tady bylo řečeno: Parkinsonova nemoc, diabetes, epilepsie a podobně. Na užívání konopí dosud, na rozdíl od legálního alkoholu a tabáku, nikdo nezemřel.

Tolik zkráceně ten dopis. Já očekávám, že tento návrh bude pravděpodobně zamítnut, bude pokračovat jenom vládní novela, ke které navrhneme nějaký pozměňovací návrh řešící dekriminalizaci samopěstitelů. Ale docela by mě zajímalo a dávám otázku - pokud mi na ni odpoví, budu rád - jakým způsobem by tedy kolegové, kteří mluvili přede mnou, tuhletu věc řešili, že člověk, který si doma pěstuje pár rostlin pro léčebné účely, neobchoduje s tím a podobně, tak mu hrozí stejný trest jako za násilné trestné činy. Já to za sebe považuju za těžko akceptovatelné v roce 2021. Pokud to někomu nevadí, ok. Ale jestli máte nějakou jinou cestu, jak tuhletu část vyřešit, tak vám budu vděčný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zdeněk Ondráček. Připraví se pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Dovolím si opravit pana poslance Nachera. Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem o pravidelných konzumentech neřekl, že vypadají jak makak. To bych si k nikomu zde tady nedovolil, posuzovat ho podle toho, jak vypadá. Ale mluvil jsem o tom, že pravidelnou konzumací se můžete propracovat k inteligenci makaka. A řekl jsem také, že jsem záměrně nepoužil šimpanze, protože to je velmi chytré zvíře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí pan poslanec Milan Feranec. Připraví se pan poslanec Adam Vojtěch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, reaguji na to, co říkal pan poslanec Nacher, respektive trošku jinak. On tady otevřel debatu o míře liberálního přístupu a méně liberálního. Ale my bychom se měli podívat i na praktické dopady tohoto zákona a mě fakt zaujal ten institut beztrestného nebo legálního bezúplatného předávání do 30 gramů. Prakticky, když dneska říkáme, že stupeň odhalení těchto činů je velmi malý, do budoucna to bude jak? Ten policajt mu bude muset prokázat, že ten dealer něco rozdával, že inkasoval a že to nebyla vrácená půjčka? Já si neumím představit, jak bych to asi řešil. S jednou dávkou budu dávat potvrzení o vrácené půjčce, jen tak mimochodem, jo?

A ještě jednu poznámku, to bezplatné rozdávání. Bezplatné rozdávání nového výrobku známe. Říká se tomu promoakce. Účel je představit nový výrobek, ať si ho začnou kupovat, a v případě návykových látek ať si na to ti zákazníci navyknou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Adam Vojtěch. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já také velmi stručně budu reagovat na ctěného kolegu pana poslance Patrika Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím si, že ten návrh, který tady projednáváme, si nezaslouží nic jiného než zamítnutí. Já ho osobně soukromě nazývám "konopí do každé rodiny", což si myslím, že je skutečně přesně to, co ten návrh způsobí.

A nemyslím si, že tady je férová argumentace. To, co tady použil pan poslanec Nacher, týkající se otázky využití konopí pro léčebné účely. To je něco úplně jiného, než řeší tento návrh, který skutečně tady legalizuje neomezené pěstování, neomezené předávání, protože tam není žádná kontrola. Ten návrh není jakkoli kontrolovatelný v rámci České republiky a to si myslím, že je zcela špatně.

Máme tady léčebné konopí, které funguje. Když se podíváme na to, jakým způsobem se jenom za loňský rok navýšil objem konopí, které bylo předepsáno pro léčebné účely, je to asi 66 kg konopí pro pacienty, zhruba 14 000 receptů, které byly předepsány. Je to čtyřnásobek oproti předchozímu roku jenom díky tomu, že tato Sněmovna - a je to dobře - schválila úhradu z veřejného zdravotního pojištění 90 %. Takže není pravdou, že pacienti, kteří potřebují konopí pro léčebné účely, kteří jsou skutečně indikováni pro tuto léčbu, tady nemají prostor, aby tuto léčbu dostali. Já to podporuji. Podporuji konopí pro léčebné účely. Ale zásadně odmítám legalizování neomezeného pěstování a skutečně dealování konopí v rámci České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková. Připraví se pan poslanec Holík.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si také dovolím reagovat na svého předřečníka, pana poslance Nachera, prostřednictvím vás. Já bych takovému člověku doporučila, aby samozřejmě šel k lékaři a nechal si konopí předepsat, pokud mu pomáhá. Já proti tomu nic nemám, abychom využívali konopí k léčebným účelům. Ale mě překvapuje, že ta otázka přichází od vás, z vládní strany, když tady máme vládní novelu, která právě toto řeší. Víte co, každý zákon si musíte dát na misky vah a zvážit pro a proti. A bohužel u tohohle návrhu převažuje to proti.

Pan ministr tady říkal, že to bude zatížení pro zdravotní systém. Ale to bude zatížení i pro sociální systém. Já jsem tam zmiňovala jeden z nežádoucích účinků, a to je právě demotivace. Jakou tady chceme mít generaci? Která nebude chtít chodit do školy? Nebude chtít pracovat? Kdo ji bude živit? Zamysleme se nad tím, prosím vás.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jaroslav Holík. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já teď navážu tady na kolegyni Maříkovou a budu reagovat na vystoupení kolegy Nachera.

Jsem z Moravy. Čili když jsem z Moravy, to znamená, že je tam možná trošku větší konzumace tekutého penicilinu - slivovice. Pokud pěstuji švestky, tak si je můžu nechat vypálit ve státem schválené zkušebně. Pokud to budu pálit doma, riskuji pokutu. Stejně tak je to i s marihuanou. Pokud si ji koupím v lékárně, je všechno v pořádku. A pokud ji budu pěstovat doma, byť pro vlastní účely, musím počítat s tím, pane Nachere, říkám to vám, že budu za to sankcionovaný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Já děkuji za slovo. Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke ctěnému kolegovi Patriku Nacherovi. Kriminalizace samopěstitelů: určitě ano a určitě je to téma, o kterém bychom měli mluvit, proč ty tresty jsou takové, jaké jsou. O tom se bavme, to nepopírám. Každopádně z dopisu - nikdo nezemřel - jsem si hned, když jsem to uslyšel, dal pomlčku - ale taky nikdo nezmoudřel. Bohužel.

Co se týká té výtky, že málo mluvím o léčivosti konopí. Já myslím, že tady na plénu se o tom mluví dost. A já jsem skutečně potřeboval vám sdělit a víceméně diskuzi vyvážit tím, že ačkoli léčivé konopí plně podporuji, tak samopěstování, které by vedlo právě k tomu, že by se nám nekontrolovaně rozšířil trh a nekontrolovaně se rozšířil právě k těm, kterým může ublížit, tak za to já prostě nejsem, a víceméně právě proto o tom mluvím, abychom si to tady uvědomili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já budu reagovat také na svého ctěného kolegu Patrika Nachera, ale i na předkladatele. Já jsem tedy nikdy nic nepěstoval. Mě zaujalo z toho dopisu těch sto metrů čtverečních. Zdá se mně to přece jenom dost na jednoho spotřebitele, ale to nechci zpochybňovat, nevím, jak ty rostliny jsou velké a kolik se z toho usuší.

Já bych chtěl spíš říct takové praktické věci, o kterých se tady nehovořilo nebo vyplývaly ze statistik. Já dělám na dětském oddělení a my tam máme potom jak alkohol, tak i marihuanu. A ona není jenom u šestnáctiletých dětí, ona je u deseti-, dvanáctiletých dětí, a v poměrně velkém procentu. Určitě by si to zasloužilo další výzkum, ale myslím si, že to zneužívání v České republice je mnohem větší v dětském věku a v mnohem nižších věkových kategoriích, než je potřeba. Vliv na zdravotní stav těch dětí je znám a rozhodně není pozitivní. A nemyslím si, že mezi dětmi je zrovna velká kategorie těch, o kterých se tady bavíme. Pro lékařské účely, pro účely zmírnění bolestí a podobně nejsem vůbec proti tomu, naopak. Ale v dětském věku, tam tyhle věci opravdu nejsou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Birke. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pan kolega Patrik Nacher je asi jediný poslanec koalice, který dokáže rozjet i koaliční poslance, to je skvělý. (S úsměvem.)

Ne, já skutečně nerozumím chorobné touze zamítnout ten zákon v prvém čtení, ještě ho onálepkovat, že to je konopí do každé rodiny, to opravdu není smyslem toho zákona. Zároveň také, když se tu postavila nějaká linka mezi předlohu předcházející a předlohu tuto, že jde o něco jiného - ano, skutečně jde o něco jiného. A když tu pan kolega Novák, prostřednictvím pana předsedajícího, říká - tak se o tom bavme přece tam - tak nemá pravdu, že ty předlohy pokrývají stejné záležitosti. Nikoliv, není to pravda. Tamta debata bude probíhat o úplně něčem jiném než v tomto návrhu.

Nerozumím opravdu tomu, co by odpůrcům této předlohy udělalo, kdyby nehlasovali pro zamítnutí, nechali to projít do výborů. Nechť si ve druhém čtení načtou návrh na zamítnutí, nechť tedy ten návrh potom před koncem volebního období pohřbí, ale aby proběhla nějaká racionální debata, kdy můžou přijít na výbor, pobavit se o tom. Zkušenosti ze zahraničí jsou bohaté, zkušenosti z jednotlivých amerických států jsou bohaté, přístupy k tomu jsou rozličné. Můžou zaznít i argumenty týkající se prevalence u české mládeže nebo u české společnosti, jistě. Ale to nejsou věci, které běžně řešíme, ty detaily na plénu Poslanecké sněmovny. Jestli to chcete zamítnout, zamítněte to ve třetím čtení, ne teď. Tím akorát říkáte: Pro nás to není vůbec žádné téma, pro nás to téma prostě nic nepředstavuje. No jo, ale když pro vás nic nepředstavuje, tak proč pořád argumentujete tím, že to je tak velká společenská záležitost? Tak to asi máte jako zásadní společenskou záležitost řešit - v debatě, ve výborech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Birke, připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje přihláška do technické vzbudila velké pozdvižení, očekáváte samozřejmě, že budu velmi vtipný, ale neočekávejte od toho nic. Asi vás zklamu. (S úsměvem.) Na druhou stranu ale musím říci, že jsem si strašně vybavil s ohledem, jak vás velmi pozorně poslouchám - protože, podotýkám, nejsem absolutně odborník na tuto záležitost, absolutně, věřte tomu, člověk by měl vystupovat k tomu, čemu rozumí, ale mně to opravdu nedá - já jsem si vybavil ten krásný film Samotáři, kdy hlavní protagonista v podstatě obecně konstatoval, že v České republice se málo hulí. A pan exministr, který vystoupil a řekl "konopí do každé rodiny", to mě evokovalo k vystoupení, a to z toho důvodu - a teď už trošku vážně: víte, já jsem ještě před pěti lety vykouřil 60 cigaret denně. 60 cigaret denně! Za sedm dní to bylo neuvěřitelné množství kartonů a cigaret. Já totiž vím, co je návyk. A po té nepříjemné události, kterou si někteří kolegové pamatují, která mě postihla, velmi vážná událost, jsem přestal kouřit ze dne na den. A můžu vám říci, já vím, co je abstinenční příznak. Neumíte si někteří z vás, kteří jste neprošli tímhle údolím stínu - musím vám říci, že je to něco neuvěřitelného. A po tom, co tady zazněli ti předřečníci, tak ti, kteří dostanou návyk z této látky - a nezpochybňuji zdravotní účinky v žádném případě, ale dostanou návyk - tak musím říci, že tak, jak já jsem se z toho těžce dostával, ze dne na den, tak si nedokážu představit, jak bych se dostával z konopí nebo z marihuany. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se omlouvá z pracovních důvodů z dalšího jednání dnes. Pan poslanec Josef Hájek je na řadě s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem trávu nikdy nehulil, doufám, že je to na mně vidět nebo poznat. (Ozývá se smích v sále.) Kolega Petr Gazdík, prostřednictvím pana předsedajícího, asi četl moje myšlenky, protože jsem chtěl vědět, jaký je názor koaličního partnera na tuto problematiku. Já jsem se tedy ještě nerozhodl, protože jsou tady názory pro a proti, takže bych poprosil, jestli tady někdo je z koaličního partnera, partnerů Pirátů, kolegové ze STANu, aby nám tady sdělil, jaký je jejich názor na tuto problematiku. Jsou to většinou zkušení matadoři, kteří také už něco pamatují, takže se nechám rád poučit a možná ten návrh, který tady je, ještě změním nebo z mého pohledu upravím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka, v tuto chvíli poslední přihlášený s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Já budu velice krátký. Prostřednictvím vaší osoby ke kolegovi Ferimu. Nikdo z nás, kteří budeme hlasovat pro zamítnutí, nemá žádné chorobné touhy, to možná máte vy u vás v TOP 09. My pouze dodržujeme Ústavu České republiky, budeme hlasovat podle svého vědomí a svědomí a činíme tak v prvním, v druhém i ve třetím čtení. Přeji pěkný den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem rád, že jsem se dočkal po té smršti faktických připomínek. Já bych chtěl říct jenom dvě věci.

Za prvé, v reakci na vystoupení paní poslankyně Maříkové, kterou pan kolega Ondráček nazval, respektive to její vystoupení nazval kulometnou dávkou, s čímž se ztotožňuji, tak bych chtěl přečíst úryvek z jedné knihy: "Jsem pro racionální pohled na jakékoliv drogy. To, co udělalo z drog ničivý fenomén 20. století, byla kriminalizace. Ani tresty smrti nedokážou zabránit výrobě a užívání drog. Zakázané drogy jsou ale výhodný kšeft. A nejhorší na tom je, že nejen pro dealery a mafii, ale taky pro politiky. To je superlíbivé téma. Bohužel všichni odborníci vám jako jeden muž potvrdí, že drogový populismus stojí gigantické peníze, spousty mrtvých, ale výsledek je nula. Proto jsou pro dekriminalizaci drog nejen lékaři, ale také světoví ekonomové, krom jiných třeba Milton Friedman. Pro kriminalizaci jsou ti, kdo z problémů žijí - politici, policie a mafie. Dekriminalizovat drogy je nejhorší sen mafie."

Dámy a pánové, autorem tohoto textu, se kterým se do značné míry až zcela ztotožňuji, není nikdo z Pirátské strany, ale je jím předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Je to úryvek z knihy Umění žít, najdete ho na straně 42. Takže bych se chtěl zeptat kolegů z SPD, nebo kolegyň, co si mám představit pod tím názorovým obratem, když před časem pan předseda Okamura běsnil, jak kriminalizace je sen mafie, co se stalo? To je první věc.

A druhá věc. V reakci na pana poslance Nováka - ale říkali to tu i jiní kolegové, kteří se rozčilovali nad obtížnou vymahatelností toho návrhu, respektive restrikcí, které jsou tam dány. Já bych chtěl připomenout: minulý týden ve středu dopoledne jsme tady hlasovali o kvótách na sezamové semínko, vodní melouny a další zboží, české potraviny, nebo potraviny, ať jsem přesný. Já jsem se v neděli díval na televizi a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tam říkal, že si nedovede představit, jak tohle budou vymáhat. Vůbec nechápe, jak by to měli dělat, a pokud by to měli aspoň nějak chtít zvládnout, tak by na to potřebovali minimálně tolik zaměstnanců, kolik jich teď mají, což je, já jsem se podíval do výroční zprávy, náklad nějakých 250, 300 milionů ročně.

Takže bych se chtěl zeptat, kde jste byli minulý týden, vy strážci vymahatelnosti práva? Dneska tady o tom hovoříte, vztekáte se, a minulý týden vám to bylo úplně buřt. Kolega Nacher měl pravdu minimálně v jedné věci. Říkal, že politik by měl být konzistentní. A já s ním naprosto souhlasím, protože pokud politik není konzistentní, stává se pokrytcem.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tedy budu reagovat na svého předřečníka, pana poslance Holomčíka. Víte co, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, ten návrh ode mě nepřišel jenom jako od politika, ale také jako od zdravotníka. Byla by pro mě a pro všechny zdravotníky ostuda, kdybych pro váš návrh zvedla ruku.

Překvapuje mě, že pod tím návrhem jsou dokonce podepsaní třeba pedagogové, protože když poslouchám pedagogy v Karlovarském kraji, jak si stěžují, že jim do školy chodí zfetované i desetileté děti, a jsou z toho nešťastní a nevědí, co mají dělat, tak opravdu se udivuji nad tím, že poslanci z řad některých profesí tento návrh podporují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Holomčík. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, já rozhodně nechci zpochybňovat vaše profesní zázemí. Já jsem se ptal na to, když před časem váš předseda říkal, že kdo je proti dekriminalizaci lehkých drog, je v podstatě podporovatel mafie, kdy došlo k té změně. Na to jsem se ptal. Já vůbec nezpochybňuji ničí profesní zázemí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě je sice přihlášen pan poslanec Tomáš Vymazal do rozpravy, ale s přednostním právem se přihlásil místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, děkuji, že někdo další si možná přečetl moji knížku. Tam jsem mluvil o využití drog za léčebnými účely. Také jako senátor jsem pro to hlasoval. Ale tady si musíme říct, že Piráti tady mluvili něco o mně. A já jsem zaznamenal, že Piráti, když vstupovali do politiky, tak hovořili o tom, že jsou čistí, že chtějí dělat novou politiku. Takže připomeňme si, co se provalilo.

Piráti falšují podpisy na oficiálních dokumentech zasílaných na státní úřady. Bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová zveřejnila, že poslanec Pirátů a současný místopředseda strany Jakub Michálek opakovaně falšoval její podpis na oficiálních dokumentech zasílaných na úřady. Bez jejího vědomí. Romancová veřejně napsala - cituji: "Po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal jakoby nic, že to dělá on a že je to prý v politických stranách běžná praxe" - jsou to veřejné citáty, všichni si je dohledejte na internetu - "a že je to prý v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem a ulehčuje agendu. Tak jsem to přešla, byť jsem to vnímala jako podvod, a nikdy jsem se pořádně nedozvěděla, s kým si a o čem tedy vlastně píšu a po jakých jdu informacích a jestli mě třeba náhodou někdo nezabije, protože známý z Ministerstva spravedlnosti povídal, že za to, co u nich provádím, mě fakt může někdo chtít odstranit." Konec citátu tehdejší místopředsedkyně strany Pirátů Ingrid Romancové.

Ale pojďme dál. Já jsem to nechtěl otvírat, ale jestli se někdo o mě otírá, tak si to pojďme říci, a já to samozřejmě zveřejním, a vyzývám i všechny ostatní poslance jiných stran: zveřejněte to, stáhněte si to a pojďme říct, když Piráti nás tady osočují, co tedy ta Pirátská strana, a já budu říkat jenom vaše citáty, jenom vaše citáty říkám. A pak můžeme pokračovat, já tady mám těch stran asi deset, bude to jenom na vás.

Dále, jak všichni víme z veřejných zdrojů, pirátský politik a zastupitel na Praze 2 Jaroslav Němec promluvil o jiných skandálních věcech - já cituji pouze vaše politiky, jo?, já necituji nikoho zvenčí - a říkal, mluvil o tom, co se děje v Pirátské straně, jelikož se na to prý už nemůže dívat. Z dokumentů, které má k dispozici, dle jeho slov vyplývá, že pražská pirátská zastupitelka a přítelkyně Jakuba Michálka - vynechám to, co se o ní psalo - Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě. Takže váš zastupitel Jaroslav Němec přímo o vás říká, že vy jste ve vedení magistrátu manipulovali veřejné výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě. Pouze cituji, pak si tady klidně choďte na mikrofon, ale já cituji z toho, co říkají vaši členové Pirátské strany, jo? My na magistrátu nejsme, takže to si vyřiďte sami. Možná Patrik Nacher by k tomu mohl něco dodat, ten tam je a třeba to ví také, ale je za jinou stranu, pochopitelně.

Potom, co tady máme? Vy jste říkali, že jste taková čistá strana a jak to všechno děláte dobře... (Hledá v podkladu.) Aha! Nový europoslanec Pirátů, bývalý poslanec, ještě tady na něj pamatujeme, a člen nejužšího vedení Mikuláš Peksa veřejně přiznal - cituji, budu citovat: "Ve Sněmovně jsem stejně jen kvůli tomu, abych se dostal do europarlamentu." Konec citátu. (Pobavení v pravé části sálu.) Aha, tak to je ten pirátský styl politiky!

Dále... Aha! Tato slova potvrdil dokonce i místopředseda Pirátů a předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek, který řekl - a já jenom cituji zase - cituji, takže cituji Jakuba Michálka, co řekl na tyto výroky Mikuláše Peksy. Takže cituji Jakuba Michálka: "Podstata našeho sporu s Mikulášem Peksou spočívá v různém pohledu na smysl politické práce. S Mikulášem Peksou jsem spolupracoval ve Sněmovně, a když jsem mu tváří v tvář vytkl, že místo skutečného politického úsilí se jen schází s velvyslanci, řekl mi, že je ve Sněmovně stejně jen kvůli tomu, aby se dostal do europarlamentu." Konec citátu. Takže to potvrdil ještě jednou i váš předseda poslaneckého klubu. Máme to dokonce dvakrát od vás.

No jo, co se to tady děje? Protikorupční strana! Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JCDecaux, jejichž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu. Boj o koryta, umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí. A co to bylo za ty fotografie, co jsme viděli? Jak se partnerka předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka s ním setkávala a zapomněla to uvést do vašeho seznamu těch setkání? Takže vy tady šikanujete ostatní, že prý jsou tady, a tváříte se jako protikorupční - nás ne, protože my nemáme ani jednoho obviněného ani stíhaného poslance, ani nemáme žádného zavřeného poslance - ale tady pořád vyskakujete na mikrofon, a přitom sama vaše předsedkyně pirátského klubu na pražském magistrátu kvůli tomu rezignovala na funkci, takže uznala svoji vinu, samozřejmě, tak se bez toho, aby to uváděla, tak se za zády scházela s člověkem z firmy JCDecaux, který je souzen pro korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami, a neuvedla to vůbec na ten seznam.

Takže vy jste normální političtí podvodníci! (Pobavení v pravé části sálu.) Nic víc. Takže buď mlčte, takže když už říkáte, že máte nějaký protikorupční seznam, tak tam uvádějte všechno! A ne jenom to, co se vám hodí.

Ono to jde totiž ještě dál, protože ona se totiž scházela - a jak to, že při komunálních volbách jste dostali slevu na reklamu ve volební kampani právě od dceřiné společnosti JCDecaux ve výši 60 až 75 %? Přitom tato firma čelí u soudu podezření z korupce. A dokonce jeden z jejích manažerů přitom na kandidátce Pirátů v Praze kandidoval, jak víme. Takže vážení, jestli máte nějaké řeči na mě a na SPD, máte dost času jít teď na mikrofon a vysvětlit všechny tyhle věci, o kterých jsem říkal, jednu po druhé! (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Radek Holomčík. (Výkřiky ze sálu.) Prosím o klid všechny! Pan poslanec Radek Holomčík, poté pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu předsedovi Okamurovi, že sáhl do svých archivů a složek a vytáhl tam věci, které už byly propírány z různých stran a vysvětleny. Ale to nevadí.

Já jsem, pane předsedo, mluvil k věci. Tady vaše poslankyně říkala, že je proti dekriminalizaci, protože je to největší zlo na světě. A já jsem přečetl úryvek z vaší knihy Umění žít, ze strany 42, kde prostě píšete o tom, že kdo je proti dekriminalizaci, v podstatě jde na ruku mafii. To nejsou moje slova. Já jsem citoval. A jestliže tady teď říkáte, že jste hovořil o léčebném konopí nebo že jste psal o léčebném konopí, ten nadpis nebo kapitola se jmenuje Legalizace měkkých drog. Mluvíte tam o kriminalizaci, dekriminalizaci, trestech, o drogovém populismu, o penězích pro mafii. Ale o léčebném tam není ani fň. Takže prosím vraťme tu debatu. Já jsem se o nikoho neotíral. Já jsem prostě položil regulérní dotaz, pokud vy jako předseda máte nějaký názor na legalizaci měkkých drog, mezi které je standardně konopí pasováno, tak proč vaši poslanci navrhují něco jiného. Já jsem chtěl vysvětlit jednoduchý logický paradox. A to, že tady budete vytahovat ze složek, které máte na konkurenci, když se o vás někdo dovolí otřít, tím pozornost neodvedete. A vaše hysterická reakce jenom dokázala, jak strašně se bojíte, že se vaši voliči dozvědí o tom, co ve skutečnosti říkáte a děláte. A já za to děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, děkuji. Já jsem velmi potěšen, že pan kolega Okamura má už také své složky. (Smích a oživení v sále.) Ono to už za chvíli bude jenom o složkách. Takže každý na každého budeme všichni vědět, ale je to zase zajímavé, protože musím říci, že to odpolední jednání po rozruchu v minulém týdnu mně přišlo takové hodně konzervativní. Všichni jsme seděli, poslouchali, všecko to odsejpalo, už jsem se bál, že se dostane i na ty body, které tady má paní ministryně spravedlnosti, a už tady sedí. Takže děkuji, že jsme to zase vrátili do starých dobrých zajetých kolejí, že se hádáme a že tady máte ty složky.

A víte, jak sedím vedle kolegů ze sociální demokracie, ti, když pan kolega Okamura začal mluvit, byli zděšeni, že to zase bude o nich. A když zjistili, že to bude tentokrát o jiné straně, tak v podstatě byli velmi potěšeni. Takže minimálně České straně sociálně demokratické jste, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího, udělal radost.

Ale pojďme se vrátit k tomu: zabijme ten zákon, stejně to k tomu spěje, a pojďme postoupit dál, ať se paní ministryně spravedlnosti také dočká svého bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu reagovat na slova pana poslance Holomčíka prostřednictvím vás. Prosím vás, pane poslanče, nevkládejte mi do úst slova, která jsem neřekla. Já jsem neřekla, že marihuana je největší zlo na světě. Já jsem tady zhodnotila jenom pro a proti vašeho zákona. A bohužel, na miskách vah převážilo to proti. A proto jsem podala návrh na zamítnutí. Nepodávala jsem ho jen jako politik, ale jako zdravotník. A z řad zdravotníků se tady shodneme, že bohužel váš návrh, tam převažují větší rizika, že by došlo ke zneužití.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí - pardon, pane místopředsedo - s přednostním právem, nejprve přihlášen pan poslanec Lukáš Černohorský jako zastupující předseda poslaneckého klubu. A pak jste na řadě vy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji. Já budu hovořit spíš k věci, než abych se tady vyjadřoval k tomu, co nám tady vždycky přečte pan poslanec Okamura. Nechtěl jsem reagovat faktickými, protože se tady sesbíralo trošku víc.

Předně, prostřednictvím pana předsedajícího, k paní poslankyni Maříkové. Ona tady říkala, že jim v Karlovarském kraji chodí nějaké osoby mladší 18 let pod vlivem omamných a psychotropních látek a že ti učitelé nevědí, co mají dělat. Tak já bych se pravděpodobně obrátil na zaměstnance sociálky, kteří by to měli dořešit s rodiči.

Pan poslanec Hájek prostřednictvím pana předsedajícího se tady ptal, jak se k tomu staví kolegové od Starostů a nezávislých, tak bych upozornil, že pan kolega Gazdík, Rakušan, Farský a pan kolega Pávek spolupodepsali tento návrh, takže v tomto případě oni, předpokládám, nepodpoří zamítnutí. Dorazí na hlasování, nebojte, prostřednictvím pana předsedajícího.

Dále se tady diskutovalo o mafii. Já bych se vrátil zpátky do historie, kdy v roce 1919 ve Spojených státech zavedli prohibici na alkohol, to asi většina z nás ví, s tím, že v rámci toho si slibovali, že se přestane alkohol úplně pít, že se samozřejmě zlepší zdravotní stav a že vymizí veškeré nešvary, které kolem toho byly. Ale stal se úplně přesný opak, jak víme třeba z okolí Chicaga a Al Caponeho, tak se tam začal rozvíjet černý trh. Naopak množství barů, které do té doby byly třeba černé, nelegální, záleží na vás, tak ke konci prohibice jich bylo několikanásobně víc. Kolem alkoholu a této prohibice se pohybovala velká spousta zločineckých skupin, které se neštítily toho, právě pro ty finanční prostředky používat i násilí. Takže regulace, kterou tady navrhuje kolega, umožňuje právě od represe poněkud ustoupit a naopak odstraňovat moc zločineckých skupin tím, že je nebudete finančně podporovat tak, aby utíkaly na černý trh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, k té mé knížce. Jsem rád, že mám dalšího samozvaného tiskového mluvčího, který se přidává k novinářům, který rád vysvětluje mně jako autorovi, co jsem vlastně napsal a jak jsem to myslel. Takže já bych si to dovolil vysvětlit sám. Znovu zopakuji, že jsem měl na mysli legalizaci léčebné, léčebné marihuany, toho jsem dosáhl. A omlouvám se, že jsem to v tom odstavci neupřesnil. Já jsem dělal besedy na své knížky, bylo tam plno, a já jsem to vysvětloval, ty knížky, byla k tomu diskuze. Tak jsem rád, že... Ale jinak o tiskového mluvčího nestojím, jo? Možná bych vám, jestli to třeba mohl, pár tisícovek vám za to dát. Ale zrovna vy ty kvality nemáte, abyste to dělal za mě. (Pobavení v sále.)

Ale chtěl jsem jenom říci, ještě jsem... víte, vy jste... vy jste... já ještě doplním to svoje vyjádření. Protože vy jste měli heslo, jak jsme si tady popovídali o tom rozdělování korýtek, které děláte, a to říkali i vaši členové, že ovlivňujete veřejná výběrová řízení na pražském magistrátu a jak se scházíte s těmi lidmi obviněnými a souzenými za korupci. Já si vzpomínám na to vaše heslo: Pusťte nás na ně! Ovšem vaši voliči se mylně domnívali, že tím myslíte: Pusťte nás na zkorumpované politiky. Nyní vidíme, že jste tím mysleli: Pusťte nás také na koryta! (Smích v sále.)

Ale jinak ono totiž stejný skandál, že se - mám na mysli to setkání s tím manažerem firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem, souzeným za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami - ono se totiž to, že jste to neuváděli na váš protikorupční seznam, ono se to totiž netýkalo pouze Michaely Krausové, vaší zastupitelky a přítelkyně předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka. Stejný skandál se totiž týká dalšího pirátského zastupitele, takže to není náhoda, to je váš systém. A týká se to také nově zvoleného předsedy pražských pirátských zastupitelů Viktora Mahrika, na kterého se totiž ihned provalilo, když Michaela Krausová odstoupila a nastoupil tam Viktor Mahrik - bohužel nesleduji až tak pražský magistrát, nevím, jestli je pořád, ale předpokládám, že tím zastupitelem je - a ihned se provalilo, že se s Tenzerem rovněž dvakrát sešel, a opět to neuvedl do evidence schůze lobbistických kontaktů. Takže to je váš systém, obelhávat voliče! Vy to jenom říkáte a pak to neuvádíte! Scházíte se s lidmi obviněnými a souzenými za korupci a neuvádíte to do toho seznamu a jenom obelháváte vaše voliče. A samozřejmě do toho seznamu to napsal až pod tlakem, to všichni víme, jsou to veřejné informace, jelikož to na něj veřejně prasklo. To je styl vaší politiky!

A mimochodem, pojďme se podívat, jak by to dopadlo, kdyby Piráti byli ve vládě. Vy jste teď ve vedení jedné viditelné věci, což je pražský magistrát. Teď máme krizi, lidi potřebují peníze, práci a každá koruna je dobrá pro běžné slušné a pracující lidi. No jo, ale co že jste to tam odsouhlasili za pirátského vedení? Praha podpořila částkou 120 000 korun festival s názvem Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani! (Smích a potlesk.) Tak to jsou tedy opravdu priority!

Dále jste... Teď tedy trošku vážněji. Mimo jiné jste schválili - lidi nemají peníze, deficitní rozpočet, a pražské zastupitelstvo pod vedením Pirátů schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1 milionu korun neziskové organizaci, která se stará o v uvozovkách integraci migrantů s názvem Integrační centrum Praha - ICP. Tak víme, co nás čeká, kdybyste byli u vlády, jaké jsou priority. Ale ony to nejsou jenom dvě věci, abyste neřekli, že je to náhoda. Vidíte, já vždycky uvádím těch věcí víc, abychom to věděli podrobněji. Tak je tady: finančně podporujete - 100 000 korun jste odsouhlasili - Centru queer paměti, které - a cituji z toho, co jste odsouhlasili - "vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchování kulturního dědictví pražské queer komunity". Čtu doufám dobře, tu výslovnost. Protože já se, pravda, příliš v těchto tématech do hloubky neorientuji. No queer, to je taková ta.. nebo... taková ta... no... (Pobavení.) No tak... No tak mně to jako ne to... my jsme pro rovnost lidí. My nemáme problém. Jenom říkám, jaké jsou priority. Jenom říkám, porovnejme priority. Já nemám nic proti nikomu. Každý se nějak narodil, to je v pořádku. Já mám také šikmé oči a nic s tím neudělám. (Pobavení.)

Takže já jsem chtěl jenom... A teď zároveň, abych to uvedl do kontextu, proč o tom hovořím. Takže Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani - 120 000 korun atd., ale zároveň pod vedením Pirátů se zrušily speciální bezbariérové linky pro vozíčkáře mezi Černým Mostem a stanicí Florenc. A už veřejně proti tomu, jak víte, mnoho vozíčkářů psalo, že jsou kvůli tomu v zoufalé situaci. Takže bezbariérová doprava pro vozíčkáře, asi vám připadalo, že je jich málo, protože ono se proti tomu ohradilo pár desítek vozíčkářů, ale oni za to nemůžou, že jsou tělesně postižení. Oni potřebují pomoc. Takže vy jim zrušíte linku H1, abych to upřesnil, o čem mluvím, a zároveň peníze dáváte na tyhle věci.

Takže já vím, že tady projednáváme váš zákon na legalizaci drog, ale já se za sebe přiznám, že pro mě je mnohem důležitější, aby veřejné prostředky šly na zdravotně postižené spoluobčany, aby se nemanipulovala veřejná řízení, například do vedení Obecního domu v Praze, a aby v souladu s programem SPD slušný a pracující člověk byl na prvním místě. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Petra Třešňáka, připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkné odpoledne. Asi netřeba, abych zmiňoval, že v kontextu projednávání této novely vůbec nechápu to tahání z archivů a z análů, ale přece jenom jednu věc bych tam panu předsedovi Okamurovi opravil. On mluvil o nějakých zmanipulovaných veřejných výběrových řízeních. Jste si tím jistý, pane předsedo? Skutečně? Nebyla to naše interní pirátská výběrová řízení? Naše interní, která si děláme tak, aby skutečně do dozorčích rad, správních rad byli obsazeni odborníci? Které jiné strany toto dělají? A já netvrdím, že to probíhá všude - všude to probíhá stoprocentně korektně, většinou to probíhá korektně a je to doporučení republikového předsednictva, tudíž to není závazek. A všechny ostatní strany si tam běžně nominují, koho chtějí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Dominik Feri s faktickou poznámkou, poté pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si jenom pro jistotu dovolil dát návrh, aby Sněmovna hlasovala i po 19. hodině do projednání bodu 47. Je to návrh, kde již uplynula adaptační lhůta. Musíme to projednat, je to velmi důležité, a dneska je i riziko, že bychom to nemuseli stihnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Prosím, abychom chvíli počkali. Jsme připraveni na hlasování. Můžeme hlasovat. Slyším návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Prosím, abyste na mě nepokřikovali. Existuje dohoda z politického grémia, že pokud máme hlasování, se kterým nikdo nemůže počítat, tak dáme šanci poslancům, kteří sledují toto jednání ze svých poslaneckých kanceláří, aby přišli. Tuto dohodu dodržuji a nemíním na tom nic měnit.

 

Nyní jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 163 přihlášeno 85 poslanců, pro 70, proti nikdo. Návrh jsme přijali a budeme jednat i po 19. hodině.

 

Nyní je na řadě s faktickou poznámkou pan místopředseda Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, od pana poslance Třešňáka prostřednictvím pana předsedajícího padl dotaz, zdali ta výběrová řízení do vedení Obecního domu nebyla ta pirátská výběrová řízení. No tak to se, vážený pane poslanče, budete muset dohodnout mezi vámi Piráty, protože já jsem pouze citoval pirátského zastupitele a vašeho politika Jaroslava Němce, který je zastupitelem na Praze 2, který řekl veřejně, že už se na to nemůže dívat, protože pirátská zastupitelka a předsedkyně pirátského klubu Magistrátu hlavního města Prahy Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení do dozorčí rady v Obecním domě. Tak se, prosím, dohodněte mezi vámi Piráty, kdo tedy manipuluje a nemanipuluje veřejné řízení. Ale to, jakým způsobem děláte veřejné řízení, opravdu nevím. Takže já už na to ani nemůžu reagovat, to se musíte dohodnout opravdu mezi vámi, kdo manipuluje nebo porušuje zákon nebo dělá nějaké protizákonné věci, či ne. Já nevím, já pouze cituji z veřejných zdrojů, co vy sami si posíláte veřejně různé zprávy. Já bych jenom byl rád, aby se nekradlo na pražském magistrátě, aby se tam řádně hospodařilo, ale říkám, že ty priority jsou evidentně trošku jiné, tak snad to bude všechno v pořádku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Teď dám slovo panu poslanci Brázdilovi, který asi přednese námitku k postupu předsedajícího. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Ano, chtěl bych namítnout váš postup, protože pan kolega Dominik Feri to navrhl sám za sebe a neřekl, že by to mělo být za dva kluby, tudíž to bylo nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pan poslanec Válek s přednostním právem jako předseda klubu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mea culpa, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego. Měl jsem to navrhnout já. Je to za klub TOP 09 a Piráti a jde o bod 47, který by bylo dobré prohlasovat a nějakým způsobem vyřešit. (Reakce ze sálu.) Pardon, 46. Já si myslím, že vždycky, když se tento návrh objeví, se velmi zkracuje diskuze, i to je to, co mě pudí to navrhnout. (Opět reakce ze sálu.) 46 a 47, to znamená skončíme po bodě 47 tak, jak to říkal Dominik Feri. Děkuji. Jestli je to teď jasné, ten návrh?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Teď je to jasné. (Neklid v sále.) To znamená, že bychom se měli vyrovnat s předcházejícím hlasováním. Pokud je souhlas, tak bych ho prohlásil za neplatné, protože nebyly naplněny všechny okolnosti, které měly být naplněny.

 

Budeme hlasovat o novém návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09, to znamená, že budeme pokračovat v jednání do té doby, než projednáme bod 47. Nikdo nenamítá, takže to tak můžeme udělat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 164 přihlášeno 88 poslanců, pro 79, proti nikdo. Návrh jsme přijali.

 

Nyní je na řadě faktická poznámka pana poslance Třešňáka, po něm pan poslanec Feri, paní poslankyně Procházková, všechno faktické poznámky. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já se omlouvám, bude to naposled, co budu reagovat, protože ta diskuze byla úplně mimo téma. Ale já jsem vlastně chtěl panu předsedovi Okamurovi poděkovat za to, že propaguje transparentní pirátskou politiku, protože vše, co k tomu výběrovému řízení bylo, se dá dohledat v našich interních systémech, takže je vidět, že pozorně sleduje, jakým způsobem Piráti fungují. Já doufám, že to bude inspirací i pro jiné politické strany. A to výběrové řízení: ano, veřejné bylo, protože bylo zveřejněno, ale bylo to naše interní výběrové řízení, takže nikdo nemanipuloval se žádnými zakázkami ani výběrovým řízením na magistrátě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Mezitím se odhlásili všichni s faktickou poznámkou. S přednostním právem pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a potom pan předsedu klubu TOP 09. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já věřím, že ta debata už skončí, nicméně tohle je, myslím, krásný příklad toho, na čem se občas neshodneme, jestli i během rozpravy k bodu má předsedající vést k věci ty poslance a poslankyně, kteří jsou nadáni přednostním právem. Já myslím, že by měl, ale chápu, že ta diskuze je jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za tu poznámku. Já bych samozřejmě uplatnil to, co mi ukládá § 59 odst. 4, a vedl poslance k řeči, ale pan místopředseda Poslanecké sněmovny uplatnil svoje přednostní právo a podle zvyklostí ho v tom případě nechám. (Potlesk části poslanců ve střední části sálu.)

Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího, přátelé, nevím, jestli víte, čemu tleskáte, protože já teď uplatním svoje přednostní právo. Dobře, ale opravdu budu stručný.

Já jsem nesmírně rád a chtěl jsem za to všem, kteří diskutovali k tomu konopí, nesmírně poděkovat. Já si jmenovitě dovolím poděkovat, prostřednictvím pana předsedajícího, Patriku Nacherovi a, prostřednictvím pana předsedajícího, Vojtěchu Adamovi, protože si myslím, byť to byly rozdílné názory, tak oba dva mě zaujaly a musím říct, že mě donutily přemýšlet, hledat si na internetu některé věci - člověk se v té problematice nevyzná. Minulý týden pro mě byl trošku depresivní, protože ve svých šedesáti letech jsem měl strach, že budu muset začít trénovat, abych se zapojil do parlamentního oktagonu. To teď nevypadá, teď snad budu jedině muset trénovat, co se týče stand-up comedy, když jsem poslouchal některá ta vystoupení.

Já nevím, jestli si uvědomujete, od čeho uběhlo patnáct let, dneska přímo na hodinu: od smrti kmotra Mrázka. Ten měl taky složky, taky je používal. Já doufám, že ta praktika se tady nebude nějak moc často objevovat, podobně jako oktagon. Já bych tím chtěl říct: vraťme se ke konopí, meritum věci je velmi jednoduché. Mnozí z vás to tady říkali.

Já si stále nejsem úplně jistý, jak budu hlasovat, ale faktem je, že problematika léčebného konopí je velmi závažná problematika. Týká se obou dvou těch směrů, o kterých jste tady mluvili. Já jsem velmi rád, že všichni z vás, co jste vystupovali, bez výjimky z jakékoliv strany, a teď si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího, včetně pana místopředsedy Okamury, jste jasně odlišili léčebné konopí od nadužívání, zneužívání nebo jakéhokoliv používání drog, a to je správně. A teď hledejme cestu k tomu, jak toto léčebné konopí dostat k těm, kteří ho potřebují, jestli jedna z těchto cest je umožnit jim ho pěstovat. Někdo si pěstuje heřmánek, někdo si doma pěstuje jiné léčivé byliny, tak holt si někdo bude pěstovat konopí. Já si nejsem jistý, jestli je to správně, nebo špatně, já to nevím. Rád bych měl prostor to diskutovat, proto mně nepřijde úplně špatné pustit ten zákon dál, ale rozumím těm, kteří mají jasno a budou proti němu hlasovat. Ani to mě neuráží, koneckonců odhlasovali jsme už jednu variantu, kterou budeme diskutovat. Ale myslím si, že ta problematika je opravdu, opravdu nesmírně závažná.

A abych si dovolil takové malé odlehčení nakonec, doufám, že nikoho neurazím: kdyby konopí byla potravina, máme další potravinu, která by mohla naplnit tu kvótu 55 %, kdybychom to pustili na ty zahrádky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní je do rozpravy jako poslední v tuhle chvíli přihlášený pan poslanec Tomáš Vymazal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tohle byl zážitek, já jsem si radši vzal s sebou vodu, protože by to mohlo být potřeba. Já už vás zkusím dlouho, kolegové a kolegyně, nezdržovat, ale přece jenom mám potřebu reprezentovat těch asi 300 000 každodenních uživatelů psychoaktivního konopí v České republice a jejich názor taky sdělit. Předem se vám samozřejmě omlouvám taky za to, že jsem si nedokázal zapsat všechna vaše tvrzení, takhle to řeknu. Mám toho čtyři stránky, a protože jsem dysgrafik, tak se tam toho nevešlo tolik, takže to zkusím vzít popořadě a uvidíme, kam se dostaneme. Ale ještě si dovolím předeslat, že já v žádném případě nezlehčuji negativní účinky užívání konopí. Sám jsem pravidelným uživatelem konopí a nějaký z těch negativních účinků na sobě pozoruji, například to vysychání v puse, co tady bylo zmíněno. Ale teď čistě pro účely argumentace to budu brát velmi stroze. (Reakce ze sálu.) Přesně tak, máte žízeň. Chápu.

Za prvé. To pěstování podle našeho návrhu je údajně v rozporu s úmluvou z roku 1961, s režimem, jaký úmluva předvídá. No, to je určitě pravda. Zároveň je potřeba si uvědomit, že ta úmluva je různě vykládána podle toho, s kým se bavíme. Například pan inženýr Novák z Inspektorátu omamných a psychotropních látek opravdu není autorita, která by měla mezinárodní úmluvy vykládat. To, co se děje v České republice v tomhle ohledu, je otřesné. A pobavte se s někým, kdo to reálně na té mezinárodní úrovni řešil, a dozvíte se to.

Například tu byla zmiňována Kanada, že je nekompromisně kritizována. Je zvláštní, že přestože je nekompromisně kritizována, Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik - INCB - nesáhla po svém jediném nástroji, který má k tomu, aby trestala státy, kterým je zablokovat vývoz a dovoz omamných látek do Kanady, a prostě jim jenom posílá další a další varovné dopisy, úplně stejně, jako to dělá s Holandskem, které úmluvu začalo porušovat v roce 1976 minulého století. Tolik k tomu, jak je ta úmluvu strašně zásadní v rozhodování ohledně racionální protidrogové politiky.

Že tam nejsou žádné finanční přínosy: My jasně deklarujeme, kolik úspor náš návrh může přinést. Jsou tam, pokud vím, 2,2 miliardy na represi a pak právě ještě další na, řekněme, neplýtvání za protidrogovou prevenci, které je špatně mířená.

Že to obecně nepřináší nic pozitivního: Já si myslím, že zásadní věc, kterou to přináší po té pozitivní stránce, je vlastně respekt k zákonům. Dneska už těch 300 000 lidí, o kterých jsem mluvil, prostě pohrdá zákonem o návykových látkách, protože je napsaný špatně. Kdyby byl napsaný dobře, mohli by ho respektovat a mohli by si z toho odnést i to, že by třeba chtěli respektovat i ostatní zákony. Takhle vy je učíte přesnému opaku.

Kvůli deseti procentům pacientů prý budeme řešit samopěstování léčebného konopí: Tak za prvé, náš návrh neřeší pěstování konopí pro léčebné použití, protože to je prostě konopí vypěstované na základě licence, kterou vydává SÚKL. Ale když už se bavíme o procentech, kterých se to týká, tak jsem si mezitím našel, že například roztroušenou sklerózou - a to je jenom jeden neduh z mnoha, který se dá řešit konopím - u nás trpí 22 000 lidí. Momentálně máme kolik těch oficiálních pacientů? Asi jedenáct stovek? Jedenáct stovek - kde tam vidíte těch deset procent? Absolutně nechápu. Já spíš vidím to, že jste ještě ani neškrtli, prostě hladinu toho, kolika lidem byste to konopí měli dodat. Otřesný, takovýhle argumenty.

Bezúplatné předání versus vlastní potřeba: Ano, zní to velmi zvláštně. Já vidím nebo znám spoustu lidí, kteří vypěstují konopí, potom třeba udělají mastičku a darují to své babičce. Tak se můžeme bavit o tom, že to je potřeba té babičky. Zároveň babička žádá toho člověka, aby jí daroval mastičku. Tak teď už je to možná i jeho potřeba, ne, když chce uspokojit žádost své babičky? Nevím, možná že slovíčkařím. Ale reálně to bylo myšleno tak, že chceme, aby lidi mohli darovat konopné mastičky a podobné věci, a samozřejmě, aby mohli darovat i ten 30gramový pytlík. Koneckonců, když dneska kamarádovi podáte hořící cigaretu - 0,7 gramů - dopouštíte se distribuce podle trestního zákoníku. Takže to je něco, co jsme chtěli řešit, protože nám nepřijde správné, aby lidi končili ve vězení za to, že někomu podají takhle malé množství konopí.

Bereme si prý za rukojmí nemocné: No, já myslím, že my jenom prostě konstatujeme, že je tady velká porce lidí, kteří konopí užívají, a u toho mají pocit, že to bude mít na ně léčebný efekt. Všichni, kdo jste tu s nějakým lékařským vzděláním - což já třeba vůbec nejsem - tak určitě víte, že deklarované léčebné účinky konopí jsou nadhodnocené. Je tvrzeno, že je jich prostě víc, než jich reálně může být. Není to tak zázračná bylina. Je to super bylina, ale není zázračná.

A to, že lidi si myslí, že jim to pomůže na kdeco, a pak to zkoušejí použít za tímhle účelem, je jedna věc. A to, že vy potom ty lidi necháte zavřít do vězení, nebo je necháte postavit před soud, kde oni se začnou hájit léčebným využitím konopí, a tím vlastně tomu dělají reklamu v médiích, tak to už je věc druhá. A za to opravdu nemůžeme, že konopí má takhle dobrou reklamu, kterou mu zprostředkovává trestní řízení.

Kdo bude vykládat zamezení přístupu: Ministerstvo napíše vyhlášku. Takhle to bylo myšleno a myslím si, že to v důvodové zprávě předvídáme. Tolik k tomu.

Že tam vůbec není registrace: My jsme se bavili s Ministerstvem zdravotnictví a panem ministrem Vojtěchem toho času a ten nám přinesl papír o tom, že ministerstvo to nechce. Nechce registraci, protože nemá jak kontrolovat, kolik lidí se zaregistrovalo správně, kde pěstují a podobně. Tak jsme mu vyšli vstříc a registraci jsme tam nepsali. Já se jí rozhodně nebráním. Myslím si, že spousta z těch 300 000 lidí by ji uvítala. To jsme na konci první strany.

Druhá: Uruguay je prý ráj pašeráků díky tomu, že se tam legalizovalo konopí. No, je to přesně naopak. Uruguay byla rájem pašeráků kvůli tomu, že se přes Uruguay pašovalo konopí, a nejenom do Paraguaye, a jejich reakce na to byla - pojďme tu trávu zlegalizovat, protože tohle je nesnesitelný. Příčina a důsledek, to se tady plete často.

Statistiky osob vyhledávajících pomoc jsou zkreslené: protože když je konopí legální nebo je společensky tolerované, víc lidí je ochotno se přiznat, že měli po něm nějaký zvláštní zážitek. Když konopí bude tvrdě trestáno, budou lidi tvrdit, že všechny svoje divný zážitky měli z alkoholu. Co je ale taky pravda, je, že všechny ty věci, které jste vyjmenovali jako vedlejší účinky konopí nebo negativní účinky konopí, můžou být i negativním účinkem alkoholu.

Například i ta schizofrenie: Bylo tu tvrzeno, že to spouští v nějaké nadměrné míře schizofrenii u mládeže nebo u dospělých. Schizofrenie je v populaci pořád kolem jednoho procenta. To si normálně najděte tu statistiku. Jedno procento, děj se co děj. Čím to bude? Možná že prostě někteří lidi jsou predisponováni, a čím si to spustí? Jestli stresem, jestli alkoholem, jestli trávou, to už je úplně jedno, jenom to přijde dřív nebo později. Každopádně je potřeba jim nabídnout pomoc, a ne je trestat.

Já se s dovolením napiju. (Pije.) Pavel Kuřátko: Když jsem byl s kolegou Ondráčkem ve Valdicích, tak jsem se s panem Kuřátkem taky bavil a on mi mezi čtyřma očima řekl, že on proti tomu, aby si dospělý člověk zapálil jointa a prostě ho vyhulil, nic nemá. Že jenom nechce, aby se tím lidi nechali zotročit, aby si tím lidi zničili život. Takže kde je to jeho tvrzení o tom, že každej skončí jako makak? Nevím, to se na mě nezlobte, ale to fakt ten člověk netvrdí. Nebo alespoň ne mně.

Čím je dáno, že legalizace povede k pěstování nízkopotentního konopí: To je zcela zásadní otázka. Tak tam je potřeba se zamyslet nad tím, jak vzniklo to, že lidi vůbec měli tendenci šlechtit to vysokopotentní konopí. Doufám, že mě pan poslanec poslouchá. To by bylo skvělý, kdyby to příště třeba věděl. Bylo to dáno tím, že pašeráci nebo dealeři - nevím, jak jim chcete říkat - chtěli narvat co nejvíc konopí do co nejmenšího prostoru, řekněme co nejvíc hodnoty do co nejmenšího prostoru. Tak pěstovali potentnější konopí, kterého potom stačilo prodat menší objem a zákazník byl spokojený. Takže když my umožníme, aby se takovýhle překupník cítil v bezpečí, když to někam poveze - například si tím zlegalizujeme i trh s konopím, což by bylo super - tak prostě vemte jed na to, že ta potentnost - ne že bude klesat všude - ale rozmanitost na trhu se rozhodně zvětší. To vám garantuju.

Nechcete se domlouvat: To byla dobrá poznámka, to jo. Nechcete se domlouvat. To je přesně ten problém. Vlastně všech těch 11 až 13 000, nebo pardon, 11 až 14 000 - jak to bylo - mladistvých, kteří jsou ve značném riziku vzniku závislosti, to je výsledek současné protidrogové politiky. To nevyrobili Piráti. To nevyrobila legalizace. To vyrobila současná nastavená represe, respektive ta to nechala proběhnout. Posuďte sami, jak dalece je namístě setrvat v současném trendu a pořád jenom přidávat další peníze protidrogové centrále, kupovat jim lepší bouchačky, zavírat víc lidí, když nakonec pořád těch mladistvých bude přibývat. Podle mě to smysl nedává.

Čistě taková úvaha: Když budu pěstovat teď, myslím konopí, hrozí mi dva až pět let za nějaké množství. Když budu pěstovat v okamžiku, kdy je to legální do pěti rostlin, tak mi nehrozí nic. Jakou mám motivaci pěstovat víc než těch pět rostlin ve chvíli, kdy je to legální? No minimální, že. Vedle toho, když dneska budu pěstovat pět nebo deset rostlin, ten trest je zhruba, zhruba ten samý. A to je přesně ten důvod, proč by legální regulace měla fungovat a proč také na světě funguje. Tím jsme se dostali na konec druhé strany. Děkuji vám za vaši pozornost, protože ještě pokračujeme chvilku dál.

Teď jsem si tady vypíchl pár věcí, se kterými souhlasím, z toho, co tu zaznělo. Například dvě z nich jsem už vyjmenoval, tak tady je třetí: ano, alkohol je horší, to tady řekl pan poslanec Novák. A já říkám: A přesto ho nehodláte zakázat. A kdybyste hodlali, tak bych byl proti, protože vím, že prohibice je prostě horší než současný dopad na zdraví, který alkohol má, a to je fakt ta nejvíc škodlivá droga současnosti v naší společnosti. I cigarety, které jste zmiňoval, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, prostě jsou návykovější než alkohol, to jo. Koneckonců se u nich uvádí, že jsou zhruba návykové jako pervitin - málokdo ví, málokdo říká. Ale rozhodně v krátkodobém hledisku nemají tak silný dopad jako alkohol, že. Až dlouhodobě vám ty plíce zanesou. U konopí dokonce není ani evidován počet lidí potýkajících se s takzvanou problémovou závislostí. Čím to bude? Já jsem se ptal - prostě nemá smysl to evidovat, protože je to tak raritní fenomén, že to prostě nemá smysl sledovat. Mimochodem, k těm statistikám, odkud je bereme: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Jestli to v důvodové zprávě nemáme napsané, tak je to naše chyba, to rozhodně. Ale ty statistiky jsou odtamtud a vy jste odtamtud také čerpal, alespoň já ta čísla poznal. Takže myslím, že jste tam musel potkat ta stejná čísla, co jsem tady říkal, ale v pohodě.

A tím jsme na poslední straně a tam už toho moc nezbývá, takže za chvilku budete vysvobozeni.

Úmluvy, mezinárodní úmluvy potřebují modernizaci: S tím naprosto souhlasím. Jenom bych vám, pane poslanče, chtěl říct, že jsem si úplně jistý, že ta modernizace proběhne spíš kanadskou cestou než tou, kterou tady načrtáváte vy.

Souhlasím i s panem poslancem Holíkem, že potřebujeme možnost nechat si ve státem kontrolované instituci konopí zkontrolovat. Já chci vypěstovat konopí, donést ho někam a tam někdo odebere vzorek, řekne: Máte v tom plíseň, tak to spalte, nebo tam najde pesticidy: Tak to nehulte, anebo řekne: Je to v pohodě. A tohle všechno není možné, dokud je to ilegální. Prostě není. A to je přesně to samé jako nechat si vypálit slivovici v palírně, která má okolkovaný nebo zapečetěný pálicí stroj. (Hlas z pléna: Destilační přístroj.) Děkuji, destilační přístroj. Přesně tak.

No a to je všechno, co jsem k tomu chtěl. Takže já bych teď, pane předsedající, chtěl navrhnout přerušení tohoto bodu do konce projednávání sněmovního tisku 864 ve třetím čtení, abychom měli tenhle podvozek, tak tomu řeknu, který zjevně nemá šanci tu dneska přežít, abychom ho měli schovaný pro případ, že by projednávání sněmovního tisku 864 nedopadlo tak, jak bychom si přáli, například že by někde po cestě ztroskotal.

Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Tak to je procedurální návrh, takže budeme muset hlasovat okamžitě. Já tedy svolám poslance do sálu. (Zní gong.) A já znovu přečtu, co pan poslanec Tomáš Vymazal za navrhovatele navrhuje. Pan poslanec Tomáš Vymazal navrhl přerušení projednávání tohoto tisku do projednání tisku 864 ve třetím čtení. Tak víme, o čem hlasujeme. (Zní gong.) Takže já vás odhlásím konečně, já jsem si říkal, že někdo zaťuká, stále neťukal. Takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Zní gong.)

 

Jsme tady v dostatečném množství, takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení?

Hlasování pořadové číslo 165: přihlášeno 90 poslanců, pro 34, proti 45. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Nyní tady mám faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec David Kasal a následně vystoupí pan poslanec Lubomír Španěl.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Poslední reakce na poslední vystoupení pro pana předkladatele, prostřednictvím předsedajícího. Fakt se omlouvám, ale pokud někdo chce takovýmhle způsobem obhajovat ten zákon, tak to pro mě bylo úplné procitnutí. A jinak řeknu: fakt jste zapomněl na tu velkou část těch dětí. Já je vidím, které je mám na tom oddělení, a ještě jsem zapomněl v tom předchozím vystoupení mluvit o těch, kdy porodí a řešíme závislé novorozence. A o tom jste vůbec nehovořil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Španěl, a připraví se pan poslanec Jan Birke. Stále faktické jedeme.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vystupovat jsem úplně nechtěl, ale po té bouřlivé debatě tady mi to nedá. Já bych pro nějaké zvyšování nebo rozšiřování samopěstitelství toho množství rozhodně nebyl. Dnes si mohou samopěstitelé vypěstovat pět rostlin. Já vím, že většina si nasadí víc, ale to není podstata věci. Podstatné je, že takové ty řeči o tom, že to potom rozdají své chudé nemocné babičce, to je tak akorát hra na city, to není fakt pravda.

No, chtěl jsem říct, že se toho bojím proto, že celkem určitě se to zvrtne, a mám pro to takové srovnání třeba právě s alkoholem. Dneska výrobci alkoholu jsou pod velmi přísným dohledem, třeba celní správy. Jen jednou jsme to podcenili, byla tu obrovská metanolová aféra, spousty mrtvých. Vidíte, jak je to jednoduché. Přesně tak to dopadne, když se bude moct pěstovat doma jakékoliv množství. Já bych si to představoval spíš tak - protože já nemám nic proti léčebnému konopí, já sám jsem pro svoji vnučku, která měla rakovinu, to sháněl, protože prý jí to mělo pomoct.

Ale i tak... Protože třeba takový tabák si taky nemůžete pěstovat doma svévolně. Proč by se nemohlo konopí pěstovat? Třeba určité soukromé firmy licenčně, s přísnou licencí, s přísným dohledem, kde už předem by nějaký úředník podle osázeného množství odhadl, jaká asi bude úroda. A prostě dostat to celé pod kontrolu. Nemusela by na to mít licenci pouze jedna firma, aby vzniklo jakési konkurenční prostředí. (Upozornění na čas.) Takže ani ta cena... To tak stačí. Já myslím, že jsem řekl, co jsem chtěl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka pan poslanec Jan Birke a připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuju mockrát, pane místopředsedo. Chtěl bych, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, na pana předkladatele: já jsem vás velmi pozorně poslouchal, přesně tu vaši argumentaci, a správně jako předkladatel jste argumentoval. Nicméně jedna jediná věc, která mi tam trošku unikla, je ten návyk. Docela mě to překvapilo, když jste tvrdil - a znova podotýkám - že konopí nebo vůbec kouření konopí není návyková látka, jestli jsem dobře rozuměl. (Reakce předkladatele.) Ne. Já mám pocit, že jsme tomu rozuměli všichni, že není návyková. Já nevím, možná že jsem tedy byl v jiném sále. A pokud jsem rozuměl špatně, tak se omlouvám.

Nicméně chci jenom říci, že jak jsem vystupoval z hlediska kouření, tak mám spolužáka, který je 51 let stár a kouří trávu, snad co ho znám. Tak já vám někdy přinesu jeho fotografii, jak vypadá stařec v 51 letech. Dneska musím říci, že je tak závislý na kouření konopí, že prostě bez něho nemůže existovat. Nemůže existovat! Takže nevím. Buďto se vám omlouvám, pane předkladateli, vaším prostřednictvím, že jsem špatně poslouchal, a prosím, berte to tak, anebo tomu potom nerozumím. Protože já jsem bytostně přesvědčen, a lékaři tady na mě kývají, že to tak je, že prostě konopí je návyková látka, samozřejmě v případě, pokud se vdechuje, to znamená kouří. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík. Stále faktické poznámky. A připraví se pan poslanec Vojtěch Pikal, Tomáš Vymazal, Zuzana Majerová. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Dvě minuty.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Omlouvám se, nechci tu debatu už nějak dramaticky prodlužovat. Ale zazněla tady od pana kolegy Španěla jedna věc, na kterou se od dob, kdy jsme tady neúspěšně bojovali za trošku rozumnější přístup ve vztahu k pěstitelskému pálení, která se prostě objevuje. Prosím vás, metanolová aféra neměla nic společného s tím, jestli je alkohol legální nebo nelegální nebo kde se dělá. To byla aféra založená na tom, že skupina s odpuštěním šmejdů chtěla vydělat co nejvíc peněz jakýmkoli způsobem. To nemá s legálností alkoholu nic společného. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já tedy s návykovými látkami žádné hluboké zkušenosti nemám. Nekouřím, nepiji ani kávu. Nicméně cítím se povinen zareagovat na dvě věci, které tady zazněly, a sice že pěstovat tabák si můžete, a naopak těch pět kytek je aktuálně nelegálních. Takže jenom aby tady zaznívaly pravdivé věci. Kdyžtak mě někdo opraví, kdo má hlubší zkušenosti s pěstováním jednoho nebo druhého.

A pak jsem chtěl zareagovat ještě na jednu věc, že tady sice mluvíme o nějaké závislosti, kdy vznikají lidé, kteří potom už nemůžou bez nějaké drogy fungovat, ale já znám prostě spoustu lidí, kteří nemůžou fungovat bez cigaret, kteří nemohou fungovat bez alkoholu, kteří nemůžou fungovat bez ranního kafe. A vnímám to jako úplně stejně závažné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku za navrhovatele Tomáš Vymazal. Vaše dvě minuty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Jenom tedy, abych to vysvětlil. Já jsem nejdřív tvrdil, že cigarety, že návykovost cigaret se srovnává s návykovostí pervitinu. To je jedna věc. A pak jsem říkal, že vedle toho na rozdíl od třeba zmíněného pervitinu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ani neeviduje počet těch opravdu problémově závislých lidí na konopí. To netvrdí, že neexistuje žádná závislost na konopí. Jasně že existuje. Ale prostě je otázka, jestli vůbec říkat závislost. Možná že je to kompulzivní chování. Já nevím. Já se do tohohle pouštět nechci. Ale rozhodně to nebylo myšleno tak, že by to nebylo návykové.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bych požádal na faktickou poznámku paní poslankyni Zuzanu Majerovou a připraví se pan poslanec Roman Onderka.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne. Já jsem si vzala tu faktickou pouze z toho důvodu, abych tady pár věcí uvedla na pravou míru. Proč je chci uvést na pravou míru? Protože o téhle problematice vcelku dost vím, nejen proto, že jsem v dobách minulých pracovala v doléčovacím ústavu Centrum Sananim, ale můj bratr Dušan Dvořák je na šest let vězněn za to, že léčil lidi, a je to jeden z nejlepších adiktologů vůbec, v České republice každopádně. Takže uvedu jenom tady ty příklady sporného představování konopí jako velkého bubáka.

Co se týká návykovosti, návykovost je psychická a fyzická. Fyzická návykovost není na konopí absolutně žádná, na rozdíl třeba od pervitinu a spousty jiných drog. Návykovost může být psychická, ale vzniká až po dlouhodobém, několikaletém používání. Neexistuje žádná vědecká studie ani výzkum, který by tu návykovost explicitně popsal. Nejsilnější návyková látka je nikotin. Takže to k té návykovosti.

Další věc. Bylo opakovaně vědecky dokázáno, že konopí a marihuana nevede k tomu, aby její uživatelé přešli na cokoli tvrdšího. Říká se tomu prekurzor. Takže bylo opakovaně vyvráceno, marihuana není prekurzorem k tomu, aby se předcházelo dál.

Co se týká... (Upozornění na čas.) Co se týká halucinací...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas, paní poslankyně. Prosím o dodržování jednacího řádu. Můžete se ale přihlásit, protože za vámi je pan poslanec Roman Onderka. Takže samozřejmě pozitivní radu dávám, protože to vidím na displeji jenom já, ty faktické poznámky. Dvě minutky stačí a jedno tlačítko. Tak, už jste ho zmáčkla. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Ale teď se cítím trošku špatně. Já si myslím, rozčílená dáma... neznám nic horšího. Já dám kolegyni přednost, ať nám to dovykládá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady gentlemany. Paní poslankyně, máte slovo. A jenom upozorním, že je tam ten displej, dvě minuty. A když tak se přihlaste znova, prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já myslím, že už mi to bude stačit. A děkuji tady předřečníkovi za umožnění to dopovídat.

Co se týká halucinací, halucinace vznikají u typů drog nazývaných opiáty. To jsou drogy tvrdé. U klasického konopí nebo marihuany halucinace nevznikají. Pokud někdo tvrdí, že vznikají, tak neměl klasickou marihuanu a konopí, ale měl v tom nadroleno něco úplně jiného, protože tam je de facto nemožnost, aby halucinace vznikla. Halucinace vznikají u LSD a dalších opiátů. Takže to k těm halucinacím. Je to nonsens.

Dále se tady mluvilo o tom, že co se týká okolních států a přístupu Evropy atd., atd., tak ba naopak, evropské zákony a přístup okolních států je daleko víc benevolentní, než je přístup České republiky. V tomhle tedy ten dluh máme daleko větší my.

A výzkumy jako takové, abych to uzavřela: můj bratr konzultoval a prováděl... a víceméně profesor Hanuš z Izraele, který je uznávaný odborník, protože v Izraeli je to běžně dostupné v lékárnách a kdekoli chcete k jakémukoli využití, tak profesor Hanuš dostal cenu města Olomouce před pár lety. A co se týká podílu látek THC, CBD a léčivosti CBD, tím se inspiroval právě u mého bratra, který za léčení konopím teď sedí na šest let ve vězení.

Takže tím bych to ukončila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Roman Onderka. Máte celé dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já chápu, že v této místnosti je mnoho lékařů, doktorů, lidí, kteří se potkali s drogovou závislostí, kteří z vlastní zkušenosti znají drogy, ať měkké, či tvrdé, někteří je používají doteď, jak jsem se tady dozvěděl od předkladatele. Každopádně já se nechci pouštět do odborné diskuse tohoto typu. Jen chci říct, že je to věc názorů.

Kolegové z Pirátské strany nám nějakým způsobem přibližují stávající situaci, k tomu, jak potlačit kriminalitu ve vztahu například příkladů z období prohibice ve Spojených státech apod. Kdybych měl jít úplně natvrdo do této argumentace, tak bych musel říct - fajn, tak zlegalizujme část prostituce v České republice, zlegalizujme část prodeje zbraní apod. A tady jsou mezi námi lidi, kterým to nevadí, a jsou mezi námi poslanci, kterým to vadí. A já patřím mezi poslance, který nechce v České republice drogy, nechce prostituci zlegalizovat a nechce zlegalizovat prodej nelegálních zbraní. Takže pojďme už konečně hlasovat a uvidíme vůli Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak s tím hlasováním si ještě budete muset trošičku počkat, pane poslanče, protože vaše vystoupení vzbudilo tři faktické poznámky, to by člověk neřekl. Takže nyní pan poslanec Milan Brázdil, předseda STANu Vít Rakušan, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Tak, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Mnozí vystupovali, dovolte taky, velmi krátce. Kolegyně, kolegové, máme my jako homo sapiens nárok být někdy opojeni? No jasně že máme, muzikou, láskou, bicími (?), můžeme být opojeni, ale prosím vás, neměli bychom si tím ubližovat. A když tady jsme byli... Lékaři, jak se k tomu stavíte? Já jsem na záchrance 29 let, na záchytce 11 let jsem pracoval. To si nedokážete představit, co to s lidmi dělá, včetně alkoholu, včetně všeho! Co z nás dělá "nehomo sapiens". Proto nezvednu ruku a budu strašně rád, když i vy, kolegové, to zabijete v prvním čtení, a půjdeme k tomu léčebnému, které pomáhá, ale nedělá z lidí nelidi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní předseda STANu Vít Rakušan, připraví se místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Pane předsedo, dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Já děkuji za slovo a omlouvám se všem, kteří už tady zvedají oči v sloup, že se debata protahuje. Já vystupuji poprvé a slibuji, že naposled, ať se bude dít cokoli. Jenom jedna krátká poznámka. Ta debata je v jedné věci trochu falešná. Tady se jakoby proti sobě staví ti, kteří se zastávají marihuany, ti, kteří jsou proti ní, ti, kteří poukazují na to, jak marihuana může škodit, jak ničí mladé životy apod. Ale o tom se tady nebavíme. My se tady bavíme o státem řízeném pokrytectví, kdy něco dovolené je a něco dovolené není, my se tady bavíme o situaci, kdy něco kriminalizováno je a něco kriminalizováno v této věci není, a bavíme se také o tom, že v naší zemi - a tady bych věřil panu doktorovi, vaším prostřednictvím, co to s lidmi dělá apod. Já ty lidi taky viděl a fakt to není hezký pohled, ať je to jakákoli droga, ať je to alkohol, který je také drogou.

Ale my jako Česká republika v této zákonné úpravě, kterou máme, patříme mezi zeměmi v Evropě k těm, kde mladí lidé konzumují marihuanu téměř nejvíce! Já se tedy ptám, jestli je tady příčinná souvislost s nějakou zákonnou úpravou nebo jinými jevy v naší společnosti, které by mladé lidi vedly třeba jiným směrem, než aby byli závislí na nějakých drogách. Proto já říkám - toto je odstraňování státem řízeného pokrytectví. Já jsem pro to, abychom o tom na půdě Poslanecké sněmovny diskutovali, a naopak některé studie dokládají, že země, kde byla liberalizována legislativa ve vztahu k lehkým drogám a bylo umožněno právě to, aby si lidé mohli sami pěstovat na svých zahradách pro vlastní potřebu marihuanu, naopak čísla lidí, kteří spadají do problémové skupiny, výrazně klesala. Tady není souvztažnost mezi přísností (předsedající upozorňuje na čas) a liberalizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula. Dále Jana Černochová, paní poslankyně Procházková. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych jenom v návaznosti na své předchozí vystoupení chtěl ještě podotknout, že i prodej zbraní je legální a je řádně regulován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Rostislav Vyzula na faktickou a připraví se Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Já jenom opravdu krátce, poněvadž tady toho bylo řečeno hodně a debata se prodlužuje. Sám samozřejmě chápu, že toto téma je populární, ale mně to tady připadá spíš jako předvolební kabaret. Ale nicméně pokud chcete o tom diskutovat - chápu třeba pana Dominika Feriho, že máme právo o tom diskutovat - můžeme v rámci novely zákona, sněmovní tisk 864. Nicméně některé věci, které tady byly řečeny, mně prostě nedají, abych jen tak seděl. To, co tady předvádí Pirátská strana, je na úrovni fake news. To je problém, který máme v současnosti ve společnosti a i zde se to takhle objevuje.

A jenom jeden příklad za všechny, pokud se týká cannabisu a závislosti. Já jsem si narychlo vyšel z PubMed, to je databáze, celosvětová databáze, která shromažďuje veškerý výzkum v oblasti medicíny, je sponzorovaná a vedená ze Spojených států a uvedl jsem si tam tato dvě data o cannabisu a ediction. A jenom abych to správně řekl, prosím vás: Našel jsem si 4 601 výsledků, kde jsou studie, které prokazují, že cannabis je návykový. Jsou to i review, takže v tom jsou další studie, prosím vás. Takže nemaťme společnost aspoň v této věci, musíme si říct pravdu. Je to nebezpečná věc, protože mladí lidé potom přecházejí na jinou drogu. A pokud o tom chcete dál diskutovat, prosím, ale už bylo řečeno téměř všechno. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní faktická poznámka paní poslankyně Jana Černochová a připraví se paní poslankyně Věra Procházková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já myslím, že je škoda, že se nachází Česká republika v situaci, v jaké se nachází - nejenom Česká republika - v souvislosti s covidem, protože tahleta debata by určitě patřila na nějaký odborný seminář, protože samozřejmě i já jako starostka Prahy 2 v rámci různých preventivních programů konzultuji tyhle věci s odborníky a skutečně to, co tady říkala Zuzana, nebo částečně i to, co tady říkal pan navrhovatel, jsem slyšela i já. Takže skutečně nejsem odborník na toto téma, ale určitě pan navrhovatel se tady pokoušel ten bod přerušit právě třeba i z toho důvodu, abychom mohli diskutovat tuhletu věc s odborníky, abyste tam vy své připomínky, otázky mohli mít zodpovězeny. Já nechápu, proč tahleta část nehlasovala pro přerušení toho bodu (ukazuje na poslance ANO ve střední části sálu), když to tady pan kolega navrhoval - vaše otázky mohly být zodpovězeny.

K tomu, co tady říkal pan poslanec Onderka. Vždyť to byli zástupci sociální demokracie, konkrétně pan náměstek Hulínský, myslím si, že možná i pan náměstek Dolínek, kteří navrhovali zákon o regulaci prostituce. Stejně tak už to tady říkal pak kolega Pikal - zbraně, veškerý zbrojní materiál podléhá regulacím, na to zákon je. Takže to, co tady zaznělo, neplatí ani v jednom z těch případů, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Procházková na faktickou a připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Jako lékařka pracující v ambulanci pro léčbu bolesti používající a doporučující marihuanu jako léčebný prostředek bych samozřejmě pro to byla. Já mám ale velký problém s tím, co dneska je povoleno: abyste si doma vypěstovali rostlinku a sami si ji vykouřili nebo si s ní udělali, co chcete. (Šum v sále.) Ale nesmí se to distribuovat. A to je to, co mně vadí. Mně to vadí tohle. Musím říct, že tohle se nedodržuje, je to běžná záležitost, a vadí mně na tom vašem návrhu to, že to chcete distribuovat. To mně opravdu vadí, protože byla bych pro eventuálně, aby si to každý doma vypěstoval. A to, že to může komukoliv zase poskytnout, to se mi vážně nelíbí, takže pro to nemůžu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka pan poslanec Roman Onderka a na faktickou se připraví místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím, ke kolegovi Pikalovi a ke kolegyni Černochové. Poslouchejme se. Já jsem se bavil o nelegálních zbraních, protože v České republice na zbrojní průkaz, když máte třeba krátkou kulovou zbraň na svoji osobní ochranu nebo svého majetku, tak (tu) si koupíte, ale určitě si nekoupíte samopal. Lépe řečeno, koupíte si ho, ale na jednorázovou střelbu, ne na dávky. Tak to prostě je. Jako dnes u drog máte to, že si můžete vypěstovat pět rostlinek, a ne že podle návrhu Pirátů si uděláte sto metrů čtverečních a uděláte si doma farmu. To je ten základní rozdíl. A jestli kolegové Dolínek a je mi jedno, kdo ze sociální demokracie, chtějí dělat nějaké věci, se kterými já nesouhlasím, zase se klidně podívejte na záznam. Já jsem říkal svůj názor, já prostě nesouhlasím, abychom zlegalizovali více prodej ve stávající chvíli nelegálních zbraní a nechci více pěstovat ani distribuovat ani prodávat drogy než ze zdravotních důvodů tak, jak je dneska v legislativě nastaveno, o prostituci se ani nebavím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se, stále faktické, za navrhovatele Tomáš Vymazal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já to tady tedy budu muset zopakovat, není v současné chvíli legální si pěstovat konopí. Existuje nějaká metodika, kde jako zavíráme oči, ale nic takového v současné chvíli legální není, to znamená, že když vás nějaký soused udá, že si pěstujete, tak můžete jít sedět. Tečka. To je současný stav. To, že to tak v realitě není a že pokrytecky se chováme úplně nějak jinak, to je právě to, co chceme například řešit tímhle návrhem zákona.

Ještě k druhé věci. Tady vlastně padlo takové dobré srovnání samopalu a běžné pistole. Tam je ta otázka nebezpečnosti, společenské nebezpečnosti a rozsahu. Podle studií a informací, které máme vědecky k dispozici, je podle mě konopí spíše srovnatelné s alkoholem a tabákem, což jsou věci legální, než s drogami, které by měly zůstat samozřejmě v nelegální rovině, jejichž distribuce, výroba a všechno další by mělo být nadále nelegální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí navrhovatel pan poslanec Tomáš Vymazal a připraví se paní poslankyně Věra Procházková, teď jste se odmázla. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Já se hrozně omlouvám, já jsem fakt nechtěl vystupovat, ale tohle už jsou fake news jako v přímém přenosu, to, co tady předvedl pan poslanec Onderka. Paragraf 283 trestního zákoníku, nedovolená výroba a jiné nakládání: tak to jiné nakládání, toho se podle naší trestní represe, podle našich státních zastupitelství a podle našich soudů dopouštíte ve chvíli, kdy tu vypěstovanou rostlinu začnete sušit. Sušení prý je to to jiné nakládání a ta výroba. A v ten moment už se vždycky, bez ohledu na množství, jedná o trestní sankci, co vám hrozí.

Vedle toho (paragraf) 285 trestního zákoníku, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku: tam je skutečně to malé množství, tam byste mohl dostat jenom pokutu 20 000, v uvozovkách jenom - zabaví vám materiál a dostanete 20 000 pokutu za to, že jste si pěstoval něco, co máte na bolavá záda. Ale budiž, aspoň byste nešel sedět. Jenomže jakmile vy to usušíte, tak vás normálně chtějí zavřít. Tohle je čistá pravda. Je potřeba, aby to lidi slyšeli.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Roman Onderka, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedající. Já bych poprosil pana předkladatele, ať mě sleduje. Kolego, poprosím, vykuřte toho o něco méně a respektujte můj názor, jako já respektuji váš. Já jsem o vašich názorech neříkal, že jsou fake news. Respektujte své kolegy a jejich názory a přestaňte se předvádět tímto způsobem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: V tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže mám tady s přednostním právem předsedu klubu Pirátů Jakuba Michálka a zároveň ještě paní poslankyně Olga Richterová. Takže přednostní právo předseda klubu Jakub Michálek a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně reagoval na vaše vystoupení, vážený pane předsedající, které jste měl a které se týkalo Pirátské strany a spočívalo v tom, že jste tedy vytáhl složku a rekapituloval všechno, co se napsalo o Pirátech na Parlamentních listech a dalších podobných médiích, což vám zpracoval asi pan Večerníček nebo jiný politický pracovník. Společně se docela často scházíme na kafe u vás v pracovně, takže jste mi to samozřejmě mohl říct a mohl jste si to nechat vysvětlit a nebylo potřeba se k tomu tady vracet na půdě Poslanecké sněmovny, ale některé věci, které jste tady uvedl, si myslím zaslouží opravu.

Za prvé, mluvil jste o kauze, že se údajně někteří naši členové scházeli s trestně stíhanou osobou. Chtěl jsem vám říct, že v dané věci je to člověk, který nikdy odsouzen nebyl, a dokonce byl zproštěn obvinění. To znamená, prosím, podívejte se na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, spisová značka 6T38/2018, je to zprošťující rozsudek. Je to nevinný člověk, takže pokud se tady o něm chcete vyjadřovat, tak vás prosím, protože se hlásíte k tomu, že jste slušní lidé, abyste se o něm vyjadřovali jako o nevinném člověku, který byl zproštěn, a neobviňovali naše členy, že se scházejí s člověkem, který byl osvobozen.

Za druhé, mluvil jste o našich výběrových řízeních, která děláme na odborné různé funkce ve veřejné správě, ať už jsou to různé dozorčí rady a podobné odborné funkce. Děláme si je sami, protože jsme se k tomu rozhodli na rozdíl od ostatních politických stran. A v dané věci, kterou jste kritizoval, výběrové řízení bylo opakováno a bylo prověřeno naší kontrolní rozhodčí komisí, která je nestranná, volená členskou základnou, se závěrem, že k žádné manipulaci nedošlo. Dovoluji si vás tedy poprosit, abyste svoje informace nečerpal z Parlamentních listů a nevěřil všemu, co si přečtete na Parlamentních listech.

V další věci jste mluvil o tom, že odsuzujete, že hlavní město Praha dává peníze na integraci migrantů. To se vás chci zeptat: Vy snad jste proti integraci migrantů? Vy chcete, aby tady byli neintegrovaní migranti, aby se radikalizovali? (zvýšeným hlasem) Aby tady byly teroristické útoky? Takže já si myslím, že opravdu tady tuhle věc nikdo kritizovat nemůže. Můžeme se bavit o tom, jestli ta částka je správně využita na konkrétní projekty, jestli mají efektivitu a tak dále, to je naprosto legitimní diskuze, ale ten samotný fakt, že se tady snažíme, aby se nám neradikalizovali imigranti, si myslím, že je zcela namístě, a Praha si díky tomu vede velmi dobře.

Potom jste kritizoval, že Praha dává peníze na Afriku, na projekty související s Afrikou, 120 000 korun, což je v rozpočtu hlavního města Prahy 87 miliard korun asi jedna miliontina, tak taková je to priorita. A současně si myslím, že v situaci, kdy nám všichni říkají, že největší investiční příležitosti pro podnikatele v budoucích desetiletích budou v Africe, protože tam roste nová miliarda lidí, kteří budou potřebovat kvalitu života na stejné úrovni, kterou jsou schopni uspokojit naši podnikatelé, naši dodavatelé, tak je správné, abychom v této oblasti budovali nějaký vztah a měli šanci v této věci uspět, protože z toho samozřejmě bude budoucí prosperita a blahobyt, pokud tuto příležitost využijeme. A myslel jsem, že zrovna vy, který jste plánoval cestu do Afghánistánu, abyste tam navázal vztahy, aby to prospělo českým podnikatelům, si toto velmi dobře uvědomujete.

Rád bych to ukončil tím, že pokud máte nějaké záležitosti, které se týkají fungování hlavního města Prahy, tak je prosím řešte na půdě hlavního města Prahy, na jeho zastupitelstvu. Já vím, že vy tam nemáte prostor jako zastupitelé, protože jste nepřekonali pětiprocentní klauzuli, s výsledkem 3,54 % hlasů vám vyjádřili důvěru Pražané, ale můžete se na jednání pražského zastupitelstva vyjádřit jako občan, můžou se tam vyjádřit vaši lidé a tam je ten prostor, kde můžete řešit pražské problémy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju. Já bych chtěl podtrhnout závěr vystoupení svého předřečníka. Opakovaně tady řešíme záležitosti hlavního města Prahy. Není to jenom tento bod. Já bych poprosil všechny, které to tak baví a zajímá, aby si našli jiný jednací sál, tuším, že to je Mariánské náměstí, kde zasedá, a tam to řešili a nezatěžovali komunální politikou v Praze - při vším respektu ke komunální politice Prahy - jednání Poslanecké sněmovny.

A teď k samotnému návrhu zákona. Já jsem podepsán mezi předkladateli, považuji ho za poměrně umírněný, nijak revoluční, docela rozumný. Ale chtěl bych, protože jsem absolvoval v poslední době řadu jednání s odborníky, kteří bojují s návyky, abychom pokud možno větší pozornost, a mnohem větší než dneska, věnovali té droze, která způsobuje v České republice největší problémy. Je to legální droga a je to alkohol. Abychom si toho byli vědomi. A tady u takové v podstatě drobné změny zákona proběhla taková vášnivá debata - proč ne, říkám, proč ne - ale abychom nezapomněli, že největší problémy v české společnosti způsobuje legální droga, která se jmenuje alkohol.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní poslední vystoupení a je to poslankyně Olga Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně a kolegové, já budu velice stručná. Ráda bych podtrhla jednu věc. Tady se bavíme o tom, co má být povoleno dospělým lidem, nám všem. Já nejsem z těch, kdo by měli jakékoli zkušenosti s návykovými látkami kromě trošky alkoholu, nejsem ten typ. Ale záleží mi na svobodě. Záleží mi taky na tom, abychom jako společnost byli v souladu. V souladu s tím, co je běžné, co je vnímané jako normální součást života, a aby to mělo odraz v zákonech. A to, co se tady probírá, je snaha o to, dát do souladu běžnou životní zkušenost s - pro naši kulturu poměrně novou - návykovou látkou, ale už ne taky úplně novou, a tím, jak zneužívaný je třeba ten mnohokrát zmiňovaný alkohol.

A protože ta druhá věc kromě svobodomyslnosti, která mě přivedla do politiky, jsou taky fakta a snaha o to, abychom se rozhodovali ne na základě svých konkrétních dojmů, ale obecnějších doporučení a obecnějších zkušeností, které mají oporu ve faktech, v průzkumech, ve studiích, tak vás chci požádat: Prosím, ne kvůli lidem jako jsem já, kteří návykové látky neřeší, ale kvůli lidem, jako jsme my všichni, kteří řeší soulad celé společnosti, to, abychom fungovali tak, že zákony jsou něco, co se má dodržovat, protože to odpovídá tomu, jak běžně žijeme a fungujeme, tak kvůli tomu vás prosím, abyste se zamysleli nad předloženým návrhem zákona. Kvůli tomu, aby mezi generacemi nedocházelo k tak veliké propasti. Děkuji vám předem za to zvážení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku, nebo v rozpravě? Normální rozprava, takže poslanec Jaroslav Foldyna. Tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Takže se posouváme a posouváme a posouváme. Takže my teď budeme liberalizovat přístup k drogám, dneska k marihuaně a za tři roky to bude ke kokainu, za čtyři roky to bude k dalším drogám, a společnost se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Jsme svědky neustálého násilí páchaného pod vlivem psychotropních látek. A říkáme, že si s tím nevíme rady. Protože jsme humánní, tak jim dáme čtyři roky, místo abychom jim dali 14 let a chleba a vodu! Abychom je odnaučili. Netrestáme dealery odstrašujícím způsobem, protože jsme humánní! Protože se to neustále posouvá. A kdo přinese život té policistce, co ji přejela ta zfetovaná ženská autem? Kdo jí vrátí život? To jsou ty vaše liberalizace, kam se posouvá společnost? Já to nechci! Já budu starej!

Postupovat podle starých norem. Nemám chuť liberalizovat drogy. Už nám stačí ten alkohol, který máme. Ten svět se vyvinul sem a my ho posuneme dál, k drogám. A za čtyři roky ho posuneme ke kokainu. A za další roky k dalším drogám. Ne, odmítám to! Tvrdě to odmítám! Společnost doplácí na bezbřehou liberalizaci. Říká se tomu demokratizace. A kolik už je mrtvých z té vaší demokratizace a z té liberalizace? Kolik už je nešťastných lidí? Vám se to líbí? Jasně! Vám se to líbí.

Přijeďte na sídliště do severních Čech! Podívejte se na ty lidi, kteří se s tím neumějí vyrovnat! Jejich inteligence k tomu nestačí. A to není nic pejorativního, to je prostě tak. Ti lidé se tak narodili a chudáci teď spadávají do drog. Podívejte se na ty kluky z romských ghett, na čem jedou, na pervitinu, jak se chovají, mají zničený život. A my pořád něco budeme posouvat. Tvrdě je trestejme! Tvrdě je trestejme, když překračují tyhle normy, nebo nás to sežere! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Vojtěch Pikal, místopředseda Sněmovny, a potom poslanec Lubomír Španěl. Tak, pane místopředsedo, prosím vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budu krátký. Chtěl bych jenom říct, že příčinná souvislosti je dle mého názoru opačná, že lidi jsou nešťastní, a proto potom berou drogy anebo pijou alkohol. Nikoli že berou drogy nebo pijou alkohol a pak jsou z toho nešťastní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní poslanec Lubomír Španěl, dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji, pane předsedající. Já rozumím vám všem, že už byste chtěli jít domů, já to taky nebudu zdržovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě máme jeden tisk. (Poslanec Španěl: Prosím?) Že ještě máme jeden tisk, takže ono to nebude tak rychlé.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Já jenom chci říct, že co kdybychom se společně zamysleli, kde raději nakoupit vakcíny. Maďaři si rady vědí, my kolem toho našlapujeme. Já myslím, že lidi v současné době trápí úplně jiné věci než legalizace sto metrů čtverečních marjánky. Takže prosím vás, pojďme k tomu dalšímu tisku, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická. No, tak to vás zrovna předběhl ještě jeden kolega. Omlouvám se, ono to naskočilo nějak souběžně. Tak pan poslanec Petr Třešňák. Jan Bartošek následně, bude to hned. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Třešňák: Teď už tedy hezký večer. Já ještě zpět k debatě o společenské nebezpečnosti marihuany versus alkoholu. Budu tím reagovat hlavně na pana poslance Foldynu. Když si uvědomíme, že ročně dochází na silnicích k 600 smrtelným nehodám, z toho asi necelá stovka je způsobena pod vlivem alkoholu. Bavíme se zde o zakázání automobilů, motocyklů? Nebo i toho alkoholu, který je skutečně nejvíce společensky nebezpečný? Ne, místo toho se bavíme o tom, jaká je z něho spotřební daň a kolik plyne do státní kasy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku tři přihlášky. Já to tedy zrekapituluji, protože to nevidíme na displeji. Takže pan poslanec Jan Bartošek, pan poslanec Aleš Juchelka a paní poslankyně Hana Aulická. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Patrně někteří víte, že jsem pracoval jako terapeut s drogově závislými, a chci říct jednu věc. Tyto látky včetně marihuany, ať už co se týká alkoholu a dalších, mají jednu nebezpečnou vlastnost, a to je to, že člověku berou svobodu rozhodování v okamžiku, kdy se začnou nadužívat.

Bavíme-li se o léčebném konopí, tak samozřejmě jsou zde dvě možnosti. Buď řekneme: každý si doma pěstujte nějaké množství, a tato diskuze je zcela legitimní, já jsem za ni rád. Ale jsem za sebe zastáncem toho. že léčebné konopí skutečně léčí, ale měl by ho distribuovat stát na základě jasně definovaných pravidel, měření množství léčivých látek, a v podstatě je to o tom, že vy, kteří marihuanu pěstujete, víte, že není kytka jako kytka. Množství psychoaktivních látek se samozřejmě mění.

To znamená, já jsem přesvědčen, že i toto jsou věci, které by měly podléhat laboratornímu zkoumání, ať ten, kdo si kupuje léky s obsahem THC, ví, jaké tam je množství, respektive účinných látek. To znamená, já jsem zastáncem toho, že toto by mělo být skutečně záležitostí státu, kontroly těchto léčiv, nikoliv volného pěstování. Uznávám, jsem ovlivněn svojí předchozí pracovní zkušeností.

A poslední věc nakonec. V okamžiku, až budete zase přemýšlet o tom, kterým neziskovkám vezmete peníze, a budete říkat, že neziskovky jsou škodlivé, tak pamatujte, že řada služeb, které pracují v oblasti prevence, je skutečně z neziskového sektoru. A jestliže tedy se případně rozhodnete, že půjdete touto cestou, jsem přesvědčen, že by mělo jít velké množství nebo podpora neziskových organizací v oblasti prevence, protože se nedotýkáme něčeho, co je neškodné. Bavíme se zde o látkách, které skutečně můžou ničit lidské životy v okamžiku, když to někdo nezvládne. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom krátce bych chtěl reagovat na paní poslankyni Olgu Richterovou prostřednictvím vás, na svoji ctěnou kolegyni, že odmítám diskuzi vést v tom duchu, že ten, kdo schválí tento zákon, je svobodomyslný, a ten, kdo je proti tomuto zákonu, tak svobodomyslný není. A také odmítám tezi, že vlastně když se to v té společnosti děje, tak to prostě schvalme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku zatím poslední přihlášený - paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Nechtěla jsem, musela jsem. Každopádně to poslední vystoupení mého kolegy z Pirátů, tak to mě fakt vytočilo! Víte, já jsem nějakou chvíli pracovala v Masarykově nemocnici, a když jsme dělali vyúčtování za rozbory při dopravních nehodách nebo když policisté zadrželi, tak víte, co bylo pro mě hrozné? Že alkohol se stal doménou starších ročníků a drogy, především marihuana a pervitin, byly fenoménem v 99 % ročníku od devadesátého roku narození výš. A můžu vám říci, že pak volali zcela nešťastní rodiče nebo babičky a dědečkové, kteří měli potom samozřejmě toto vyšetření a další věci zaplatit. A mně je velmi smutno, že i já ve svých letech musím tady být a sdílet vlastně podporu těchto záležitostí. Musím říci za mě: styďte se! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále. Ještě pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Zde byly zmíněny - myslím, že panem poslancem Foldynou - problémy řekněme romských nebo cikánských dětí na severu, kdy sklouzávají právě k užívání návykových látek, chcete-li trávy, popřípadě něčeho jiného. Vy jste se zmínili, kolegové Piráti, že oni k tomu sklouzávají právě proto, že jsou nešťastní, ale nemělo by býti tedy naší snahou najít pro ně nějaký vhodný program, aby nešťastní nebyli? Abyste jim nemuseli podávat tu psychotropní látku a potom jim ničit ty jejich životy?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, jestli se ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem případně o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Paní zpravodajka? (Ne.) Pan navrhovatel také ne. Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Já nejdřív zagonguji a odhlásím vás. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 166 přihlášeno 89 poslanců, pro 55, proti 27. Návrh na zamítnutí byl přijat. Takže tímto končíme projednávání tohoto návrhu.

 

Nyní tedy máme ještě jeden tisk a jedná se o

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP