Středa 10. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

39.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské,
Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka,
Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vám připomenul poslaneckou novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zároveň vám chci poděkovat, že jste umožnili jeho projednání ve druhém čtení, protože si myslím, že na to zdravotně postižení čekají, takže vám patří dík.

Předmětně se tento návrh týká jenom jedné části tohoto zákona, a to je procesu výměny průkazů osob se zdravotním postižením a dále jasnějšího nebo přesnějšího definování skupin těch zdravotně postižených, kteří mají trvale nepříznivý zdravotní stav a trvale nepříznivé funkční omezení, a to tak, aby tito lidé měli již trvale přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením a nebyli zváni k nějakým periodickým lékařským prohlídkám. Už jsem to zmiňoval v prvním čtení. Těch osob už bohudíky v tuto chvíli není velký počet, to je potřeba říct, že se to výrazným způsobem zlepšilo, nicméně stále ještě každý rok existují sporné případy. Je to i krajově trošku rozdílné a je dobře, abychom jasně definovali, jak se k těmto osobám chovat, aby se některé z nich necítily diskriminované. To si myslím, že je velmi důležité.

Třetí oblastí je vlastní výměna průkazky, protože ta průkazka krom toho, že může mít omezenou časovou platnost z hlediska vlastního nároku, má ještě omezenou platnost ta vlastní průkazka, ta vlastní legitimace, a to kvůli biometrickým údajům, protože každý z nás se v průběhu let měníme, to znamená, že se obnovuje ta průkazka jako legitimace. A tam chceme, aby nejenom kvůli covidové situaci, kdy to pro zdravotně handicapované je ještě obtížnější než jindy, ale i v necovidových dobách, ten proces byl co nejvíce zautomatizován, a navrhujeme, aby s časovým předstihem před ukončením platnosti průkazky, tedy té vlastní legitimace, byl klient, občan vyzván Úřadem práce k tomu, aby doložil nové dvě aktuální fotografie, a následně mu byl vydán automaticky nebo automatizovaně nový průkaz. To byl záměr naší novely.

Ještě před jednáním garančního výboru jsme si vyjasňovali s Ministerstvem práce a sociálních věcí některé věcné i legislativní nesváry nebo nějaké nedorozumění, nesoulad a musím říct, že do jednání garančního výboru se nám nepodařilo najít společnou řeč. Garanční výbor, a o tom bude mluvit paní zpravodajka, přesto náš návrh schválil a doporučil ke schválení i Poslanecké sněmovně. Musím ale ocenit, že poté, co proběhlo jednání garančního výboru - a my jsme těch konzultací před jednáním měli několik - se znovu zástupci ministerstva ozvali, konkrétně paní náměstkyně Jirková i po konzultaci s paní ministryní, znovu jsme ten návrh projednali a výsledkem je pozměňovací návrh, který vám představí vážená kolegyně Alena Gajdůšková, předkládá ho společně se mnou.

Došlo k některým legislativním úpravám našeho původního návrhu. Rovnou říkám, že jako předkladatel s těmito úpravami souhlasím, právě proto jsem se i spolupodepsal pod ten návrh, a dochází tam ještě k rozšíření toho návrhu, to považuji za velmi důležité, a to tak, že tam budou doplněny do působnosti zákona dvě důležité skupiny osob se zdravotním postižením. Jednak jsou to těžké stavy poruch autistického spektra, což je oblast, které jsme se tady už opakovaně věnovali při minulých projednáváních tohoto zákona, a všichni víme, že rodiny, které se starají o autistického blízkého, že jejich úděl - jak těch samotných postižených, tak těch rodin - je neskutečně složitý. Oni doposud nemohou čerpat dávky, například na pořízení motorového vozidla, a to i přesto, že řada těchto autistických dětí a někdy i dospělých není schopna cestovat veřejnou hromadnou dopravou, protože mají hyperaktivní stavy, mají i některé projevy agresivity a je velmi obtížné s nimi cestovat běžným autobusem či tramvají. Takže tato skupina osob by se pozměňovacím návrhem měla doplnit do působnosti zákona, a podobně i druhá skupina obyvatel, a to jsou lidé, kteří mají těžkou formu demence zároveň s pohybovým omezením. O tom ale blíže bude mluvit kolegyně Alena Gajdůšková.

Milé kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že i ve třetím čtení podpoříte tento návrh zákona. Byl bych velmi rád, kdybyste podpořili i náš společný pozměňovací návrh, který kolegyně Gajdůšková představí, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 896/2 a 3. Prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Lenka Dražilová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Jak již zde bylo řečeno, první čtení proběhlo 30. září loňského roku a přikázán byl sněmovní tisk jako garančnímu výboru výboru pro sociální politiku. Výbor pro sociální politiku jednal 4. listopadu 2020 a po odůvodnění zástupce předkladatele, pana poslance Kaňkovského, výbor přerušil projednávání v obecné rozpravě do 10. prosince loňského roku. 6. ledna potom jednal znovu a já vám přečtu usnesení.

Usnesení z 66. schůze ze dne 6. ledna 2021 k návrhu poslanců Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 896: "Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů Víta Kaňkovského, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona a

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které mám přihlášenu paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Paní kolegyně, páni kolegové, paní ministryně, já za prvé chci velmi a velmi poděkovat panu poslanci Kaňkovskému, že spolu s kolegy, kolegyněmi předložil tento návrh zákona. Ono to vypadá, že je to drobnost, ale týká se to lidí, kteří prostě nemají tak jednoduchý život jako zdravý člověk, a proto si myslím, že je naší povinností se starat a pomoci jim v tom údělu. Když jezdím po dálnici, tak tam čtu v jednom místě na billboardu: nikdy není pozdě pomoci druhým. A mně se to moc líbí a myslím si, že v úvodu tohoto projednávání se to docela hodí.

Ale vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi představit obsah předkládaného komplexního pozměňovacího návrhu. Jak už říkal pan kolega Kaňkovský, je naším společným pozměňovacím návrhem a navrhujeme v něm rozšíření nároku na vybrané dávky pro osoby se zdravotním postižením a také ale ještě upravujeme některé body toho původního návrhu tak, abychom vyhověli připomínkám vlády k původnímu návrhu. Rozšíření vychází z úpravy týkající se nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, kterou Ministerstvo práce původně zapracovalo do novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která již byla schválena 25. ledna na jednání vlády, ale protože se obáváme, že by tuto novelu již nemusela Sněmovna stihnout, využíváme toho, že je tento zákon otevřený, a vkládáme ho jako pozměňovací návrh do návrhu zákona pana poslance Kaňkovského a dalších. Znova děkuji za možnost se k tomu připojit.

Hlavním cílem bylo umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku motorové vozidlo pro lidi s poruchami autistického spektra. Již o tom pan kolega Kaňkovský mluvil. V současné době lze tento příspěvek poskytnout pouze, pokud je u osob s autismem současně přítomno těžké mentální postižení. Přitom ale pro řadu lidí s autismem a jejich pečující představuje cesta hromadnou dopravou velkou komplikaci, a to tedy opravdu. Nově by tak příspěvek mohly získat i osoby s poruchou autistického spektra, u nichž se i přes zavedenou léčbu vyskytují závažné projevy agrese. Lze očekávat, že nově příspěvek na auto, v zákoně se poskytuje do maximální výše 200 000 korun, pomůže ročně až 500 osob s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Dalším cílem návrhu je umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i osobám s demencí. Pan kolega Kaňkovský už na to také upozorňoval. Osoby s demencí, tedy postižením, které vzniká po druhém roce věku, dnes nárok na zvláštní pomůcku nemají. Předpokládá se, že jim stát bude pomáhat s pořízením například plošiny, nájezdových lyží nebo s financováním úpravy koupelny. Prostě chceme pomoci zlepšit jejich pohyblivost doma i venku. Je potřeba zase připomenout, že u osob s demencí dochází postupem času k poruchám orientace, chůze a mobility a úprava jejich domácího prostředí je pro ně velmi a velmi důležitá. V případě plošin mohou získat až 400 000 korun, 350 000 například v případě úpravy koupelny. Každý rok může získat tento příspěvek odhadem až 300 lidí s demencí.

Obsahem předkládaného pozměňovacího návrhu jsou také profesní změny. U příspěvku na motorové vozidlo se upravuje postup v případě, kdy předem známe cenu vozidla. U příspěvku na mobilitu se pak zjednodušuje řízení zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. Předpokládané dopady do státního rozpočtu jsou 244 milionů korun ročně.

Jak jsem již v úvodu avizovala, pozměňovací návrh zasahuje i do původního návrhu zákona, jak ho představil pan předkladatel. Pozměňovací návrh upravuje původní bod 3, kdy se navrhuje, aby automatický trvalý nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením byl možný jen u osob starších 18 let. Tam velmi rozumíme záměrům předkladatelů, opravdu je třeba vnímat potřebu pomoci dětem se zdravotním postižením, nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí tady upozorňuje, a je potřeba to brát v potaz, že šance na zlepšení zdravotního stavu je u dětí asi mnohem větší než například u seniorů nebo u osob v produktivním věku. Děti mají s ohledem na celkový a rychlý vývoj velikou možnost adaptace v kombinaci s existujícími a očekávanými pokroky lékařské vědy a je dost dobře možné - a my bychom si to přáli - aby přes některá zřejmá a trvalá zdravotní postižení u těchto dětí se jejich schopnost pohyblivosti či orientace v průběhu dalšího vývoje zlepšovala. Proto je vhodné platnost posudků u dětí stanovit na dobu, kdy lze očekávat zlepšení zdravotního stavu nebo dosažení pokroku v jeho vývoji. U dětí nízkého věku je to také problém přesného stanovení diagnóz.

Další úpravou původního návrhu bodu 3 je vypuštění dvou zdravotních stavů, u kterých měl být průkaz přiznávám automaticky trvale. V případě průkazu ZTP navrhujeme vypustit z automatického nároku na trvalý průkaz, laicky řečeno, ochrnutí dolní končetiny a u průkazu ZTP/P vypustit ochrnutí dolní končetiny a současně ochrnutí horní končetiny. Jde zase o to, že tyto stavy se dle lékařů odborníků mohou zlepšit další léčbou, operacemi či rehabilitací. Ale v žádném případě, a to zdůrazňuji, v žádném případě to nevylučuje přiznání trvalého nároku tam, kde to má smysl. Zase je fakt, že i dnes je totiž již 80 % průkazů přiznáváno trvale.

A již se blížím k závěru. Dále mírně upravujeme i povinnost krajské pobočky úřadu práce informovat držitele průkazu před koncem platnosti průkazu. Chceme, aby se to týkalo nejen situací, kdy končí pouze platnost plastové karty a nárok jim trvá, jen se vymění karta a nebude posuzován zdravotní stav, ale i situace, kdy pro další nárok bude muset být posouzen zdravotní stav. Opravujeme bod 2, protože ten, jak byl původně legislativně napsán, by nebyl výhodný pro osoby, kterým byl již nyní přiznán trvalý průkaz. Pravidlo, že se nevyžaduje posouzení zdravotního stavu u okresní správy sociálního zabezpečení při pouhém konci platnosti plastové průkazky, totiž musí platit pro všechny osoby s trvalým nárokem na průkaz. Toto pravidlo nelze uplatnit pouze na ty osoby, které mají trvalý nárok na průkaz dle předložené novely.

Ještě musím upozornit na to, že pozměňovací návrh obsahuje také posunutí účinnosti na 1. 1. 2022. Původní navržená účinnost od 1. 1. 2021 již propadla, není možná. Úprava vyžaduje přece jenom jakousi legisvakanci, takže je nutné připravit změnu vyhlášky, změnu aplikačního programu i mnohé další. Byť bychom si přáli, abychom mohli pomoci osobám se zdravotním postižením okamžitě a hned, ten čas je tam přece jenom potřeba. A já ještě jednou velmi a velmi děkuji panu poslanci Kaňkovskému a všem dalším, kteří jsou předkladateli tohoto návrhu, děkuji i za dohodu k pozměňovacímu návrhu včetně komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsem přesvědčena o tom, že schválení pozměňovacího návrhu, který jsme vám vlastně společně představili, přinese významnou pomoc pro osoby se zdravotním postižením i jejich pečující. A proto vás prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ne, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Teď už budu jenom velice krátká. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu mému a pana poslance Kaňkovského s číslem v systému 7302. Zdůvodnila jsem už v obecné rozpravě a písemné zdůvodnění je součástí toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy nemám, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Ano, pan navrhovatel, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké odpoledne. Já děkuji paní kolegyni Gajdůškové za podrobné představení pozměňovacího návrhu, vám všem děkuji za to, že jsme mohli tento bod projednat. A jenom krátkou poznámku. Samozřejmě, ten pozměňovací návrh je výsledkem určitého kompromisu. Jako předkladatel můžu říct, že s vypuštěním skupiny osob do 18 let souhlasím, tam skutečně může dojít ke zlepšení zdravotního stavu i funkčního nálezu. Pokud se týká těch dalších vypouštěných, tam je to samozřejmě na nějakou odbornou diskuzi, ale musím říci, že to považuji za rozumný kompromis.

Ještě jednou oceňuji to, že se rozšířením působnosti zákona pro některé typy pomůcek a pro příspěvek na pořízení motorového vozidla u poruch autistického spektra skutečně pomáhá velmi postiženým rodinám. To zdůrazňuji a to velmi oceňuji, a naplňuje se tím i usnesení vlády z února 2019, které dávalo resortům za úkol právě situaci rodin s autistickým spektrem v tomto směru řešit. Takže děkuji vám jednak za pozornost i za podporu projednání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším pevně zařazeným bodem bude bod

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP