(16.20 hodin)
(pokračuje Vymazal)

Častým argumentem odpůrců regulace dostupnosti konopí je, že umožnění samopěstování pro osobní potřebu je v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961. To je rozhodně pravda. Je ale potřeba chápat, za jakých okolností tato úmluva vznikla. Ať už se budeme bavit o tehdejší rasové diskriminaci ve Spojených státech, o snahách politiků umlčet protiválečnou opozici, nebo například o mezinárodní obchodní válce výrobců starých a nových léčiv, dojdeme k tomu, že dnes již absurdní a zjevně vylhané zdravotní následky užívání konopí byly jen zástupným důvodem pro jeho zařazení hned vedle heroinu. Lživá tvrzení o konopí byla od té doby mnohokrát přesvědčivě vyvrácena, ale znění úmluvy dosud nedoznalo žádných zásadních změn, které by to reflektovaly.

Mnou navržená novela není nic světoborného. Když se rozhlédnete po světě, vidíte, že řada z vyspělých zemí změnila v posledních letech svůj přístup ke konopí. Kanada, Španělsko nebo Spojené státy jsou také signatáři této úmluvy, a přesto přikročily k regulaci dostupnosti. Byly to z velké části právě náklady na neúčinnou represi a nepříliš závažný společenský dopad konopí, které tyto státy vedly ke změně postoje vůči této úmluvě.

Novela, kterou jsem vám dnes přišel představit, má ambici řešit současnou katastrofální situaci. Má za cíl ji řešit tím způsobem, že dospělým na území České republiky má umožnit, aby uvnitř svého obydlí nebo na svém pozemku mohli pěstovat až pět rostlin konopí, následně je sklidit a usušit. Dále navrhuje, aby měli možnost své konopí zpracovat do konopných produktů, jako jsou masti nebo tinktury, a zároveň je přechovávat s podmínkou, že k nim zamezí přístupu dalších osob. Nakonec navrhuji, aby si mimo obydlí měli možnost vzít maximálně 30 gramů konopí a takto omezené množství měli také možnost bezúplatně předat jiné dospělé osobě.

Tímto způsobem chci zavést regulaci tam, kde represe selhává. Stávající úprava dělá ze statisíců pracovitých a spořádaných lidí kriminálníky. Jsou to lidé, kteří mají rodiny, platí daně a jako kriminálníci si opravdu nepřipadají. Podle průzkumu agentury Ipsos z roku 2019 si 53,8 % dospělých občanů přeje mít možnost nakupovat konopí ve státem zřizovaných prodejnách, a dokonce více než 81 % občanů starších 45 let si přeje mít možnost omezený počet rostlin konopí pěstovat. Proto se vás, dámy a pánové, ptám: K čemu je nám zákon, který chce značnou část populace poslat za mříže za pěstování byliny, jejíž účinky jsou prokazatelně méně závažné než například účinky legálního alkoholu? Už jsem to říkal, ale zopakuji to znovu. Omamné konopí je lidmi v České republice už dnes běžně pěstováno a užíváno. A náš návrh na tom nic nezmění. Může pouze zabránit nákladné a nesmyslné kriminalizaci jinak bezúhonných občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Vymazalovi. Nyní požádám paní zpravodajku pro prvé čtení Ilonu Mauritzovou, aby se ujala své zpravodajské zprávy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ilona Mauritzová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, sněmovní tisk číslo 331 je návrhem skupiny poslanců v čele s panem poslancem Tomášem Vymazalem. Týká se legalizace pěstování a dalšího nakládání s malým množstvím konopí pouze pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Byl předložen 14. listopadu v roce 2018. Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak legalizuje pěstování, zpracovávání a přechovávání konopí nebo produktů z konopí fyzickou osobou pro vlastní potřebu a v malém množství. Návrh definuje malé množství konopí a umožňuje také toto množství bezplatně darovat jiné zletilé fyzické osobě.

Navržené nastavení pravidel pro legální zacházení s malým množstvím konopí, konkrétně pro jeho pěstování, zpracování, přechovávání a jeho bezúplatné předání, by změnilo současný stav, kdy je pouhé držení malého množství konopí pro vlastní potřebu přestupkem. Nově by byl tento stav legalizován. Vláda ve svém stanovisku k návrhu ze dne 19. prosince 2018 vyslovila s tímto navrhovaným zákonem nesouhlas, a to zejména z několika následujících důvodů. Návrh podle vlády zcela pomíjí zdravotní rizika a je podle jejího názoru také v rozporu s protidrogovou problematikou a politikou České republiky, která je zakotvena v Národní strategii protidrogové politiky, a zároveň je i v rozporu s jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, kterou je Česká republika vázána. Podle vládního názoru je také návrh v kolizi s evropským právem, protože dává právo pěstování a dalšího nakládání s malým množstvím konopí pouze osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, což vláda považuje za diskriminační.

V neposlední řadě pak vláda namítá, že by vedl k nesystematickému stavu při posuzování trestnosti jednotlivých úkonů s konopím, kdy některé by byla zcela legální, jiné postižitelné jako přestupek a další trestné, přičemž by toto odstupňování podle vládního názoru nebylo logické a přiměřené. Dovolte mi, abych přesto vyjádřila doporučení k tomuto návrhu zákona a požádala vás, abyste hlasovali o jeho propuštění do druhého čtení a dali tak možnost k důkladnému projednávání, zejména pak ve výboru pro zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Iloně Mauritzové za její zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen s přednostním právem pan ministr zdravotnictví Jan Blatný. Připraví se paní kolegyně Maříková. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi k tomuto materiálu uvést, že ač věřím, že je předkládán s dobrým úmyslem, je bohužel v rozporu s mezinárodním právem, směřuje proti základním cílům vládou stanovené národní strategie protidrogové politiky a ze zdravotního pohledu dle našeho názoru nepřináší pozitiva.

Návrh novely zákona je v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, která umožňuje pěstovat rostlinu konopí za účelem získání konopí nebo pryskyřice z konopí pouze k terapeutickým nebo vědeckým účelům, a to na základě povolení státní agentury. Důvodová zpráva se snaží zmírnit výklad mezinárodních úmluv dopadajících na tuto oblast, aby dosáhla příznivého výkladu pro povolení užívání a pěstování pro vlastní potřebu, což dle mého soudu nelze akceptovat.

Konopí je návyková látka a může být v souladu s úmluvami použito pouze pro vědecké či terapeutické účely, nikoli pro vlastní účely bez specifikace použití - to je podstatné - jak uvádí důvodová zpráva. Zároveň nelze přijmout argumentaci, že pěstování konopí pro vlastní potřebu je zahradnickým účelem, a tudíž se na něj podmínky mezinárodní úpravy nevztahují. Toto tvrzení je z mého pohledu účelové, rozporné se samotným návrhem, neboť se v návrhu i dále v důvodové zprávě pracuje se zpracováváním konopí pro vlastní potřebu.

Z článku 28 Jednotné úmluvy o omamných látkách potom jednoznačně vyplývá, že pokud státy povolí pěstování rostliny konopí za účelem získávání konopí nebo pryskyřice, musí pro pěstování nastavit režim stanovený touto jednotnou úmluvou, což návrh nestanovuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP