Středa 10. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 27. října 2020 na 62. schůzi Poslanecké sněmovny a odročili jej usnesením č. 1322 do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 545/1 až 6. K tomuto tisku vám byl zároveň doručen sněmovní dokument 7155, který obsahuje znění navrhovaného zákona se zpracováním pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele paní ministryně spravedlnosti, paní Marie Benešová, a zpravodaj garančního výboru, ústavně-právního výboru, pan poslanec Marek Výborný - který bude změněn za pana poslance Jana Chvojku, o čemž nechám hlasovat jako o změně zpravodaje.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? (Dotaz ze sálu, o čem se hlasuje.) Změna zpravodaje. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 3 přihlášeno 89 poslanců, pro 72, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže poprosím zpravodaje ústavně-právního výboru, pana Marka Výborného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Jako první je přihlášen pan poslanec Marek Výborný. Připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já si na úvod svého vystoupení jenom dovolím splnit částečně i zpravodajskou roli. Vy jste to sice tady docela pregnantně popsal, ale jenom připomínám, v jaké jsme situaci, která není úplně zcela obvyklá na půdě Sněmovny, protože sněmovní tisk 545, novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla rozeslána poslancům už 9. července 2019, prochází poměrně dlouhým a podrobným projednáváním a v rámci jednání na ústavně-právním výboru po prvním čtení bylo přijato usnesení, které ctihodná Sněmovna poté potvrdila, a sice že projednávání tohoto sněmovního tisku se bude nadále ubírat ve znění pozměňovacích návrhů schválených na ústavně-právním výboru.

Z tohoto důvodu vznikl sněmovní dokument 7155, který vám všem je k dispozici a kde jsme také vytvořili příslušnou lhůtu k tomu, abyste vy jako poslanci mohli připravit své pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu dokumentu, který je v tuto chvíli nosičem sněmovního tisku 545. Proto bylo druhé čtení také přerušeno na jednání 27. října roku 2020, čili vidíte, že tady ten prostor tady skutečně byl vytvořen exkluzivní pro každého poslance. A já jsem rád jako zpravodaj i jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, že dnes se k tomu vracíme. Velmi bych poprosil, abychom dokázali toto projednávání druhého čtení také dnes dokončit.

Z tohoto důvodu si, vážený pane místopředsedo, dovoluji dát procedurální návrh, abychom si dnes odhlasovali jednání v této věci nebo v rámci této schůze i po 19. hodině. Děkuji, že o tomto necháte hlasovat.

Jak znovu říkám, je to vládní tisk. Už jsem popisoval ty důvody, nebudu se k tomu vracet, když jsem vystoupil k pořadu schůze. A bylo by vhodné, abychom druhé čtení dnes skutečně u tisku 545 dokázali dokončit, posunout na ústavně-právní výbor. Já jsem jako předseda podvýboru připraven ho také svolat, kdy bychom potom připravili nejenom otázku hlasovací procedury, ale také stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům pro ústavně-právní výbor, abychom dokázali legislativní proces dotáhnout do konce ještě v průběhu příštích, nadcházejících měsíců.

Děkuju pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče. Zaregistroval jsem vaši procedurální žádost na hlasování a jednání po 19. hodině do doprojednání tohoto tisku. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, abychom jednali po 19. hodině do doprojednání tady tohoto tisku? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přihlášeno 74 poslanců, pro 30, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Pokračujeme v obecné rozpravě. Pan poslanec Marek Výborný bude pokračovat ve svém proslovu v obecné rozpravě.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já tomu úplně nerozumím, přiznám se. Tak buď máme ambici ty věci řešit - vládní návrh - nebo nemáme. Vzhledem k tomu, že všichni viděli, kdo hlasoval skutečně pro to, abychom sněmovní tisk 545 dokázali posunout zpátky do výboru a mohli ho dokončit, ať si každý o tom udělá obrázek.

V tuto chvíli právě proto, abych příliš nezdržoval projednávání, a pokud možno abychom dokázali ten sněmovní tisk posunout dál, si tu klíčovou rozpravu k jednotlivým pozměňovacím návrhům nechám do debaty před třetím čtením tady na půdě Poslanecké sněmovny. Velmi stručně teď jenom projdu pozměňovací návrhy, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Opravdu tedy vynechávám to, co jsem měl připraveno k nějakému rozsáhlejšímu vystoupení, které považuji za důležité.

Ale pojďme k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Načetl jsem jich do systému několik a přihlásím se k nim. Vezmu to postupně. Velkým tématem se často v médiích zdá, že když se řekne exekuce, řeší se pouze teritorialita. Před tím bych varoval. Sněmovní dokument 7155 už dnes obsahuje řadu ustanovení, která se podařilo schválit na ústavně-právním výboru, která jsou důležitá a klíčová, a jsem tomu rád. Už tím dokážeme výrazně pomoci.

To, co ústavně-právní výbor podpořil, je například "milostivé léto". Lidovecký návrh, kterým chceme řešit právě tu minulost čili dluhy, které si neseme z minula. To, co prošlo ústavně-právním výborem, je jednoduché. V případě, že dlužník má dluh vůči jakékoli veřejnoprávní instituci, a jsou tam přesně taxativně vyjmenované v pozměňovacím návrhu, dostane exkluzivní příležitost, ale jednorázovou, nikoli dlouhodobě, je to přechodné ustanovení pouze na dobu půl roku od účinnosti zákona. Tam bude tři měsíce prostor na to, aby ten dlužník se na tu situaci připravil. A pak bude mít tři měsíce na to, aby uhradil - protože platí to, co jsme řekli, dluhy se mají platit - aby uhradil celou jistinu svého dluhu, ale bude mu právě na margo státu, té státní veřejnoprávní instituce, odpuštěno veškeré příslušenství, to znamená úroky, penále, sankce, pokuty a tak dále. To je to, co už v sněmovním dokumentu 7155 dneska máme.

Dovolím si potom se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, kde tento instrument, kde tento postup navrhuji uplatnit i pro soukromoprávní dluhy, pro soukromoprávní vztahy, kde ovšem - protože jsme si vědomi toho, že zasahujeme do soukromoprávních vztahů - přesně v duchu toho, co už dnes obsahuje občanský zákoník, který definuje mravnou výši příslušenství jistiny na úrovni její výše, to znamená na úrovni sta procent, my zde vycházíme z modelu jedna plus jedna. To znamená: dlužníku, máš tři měsíce, respektive šest měsíců na to, abys zaplatil jistinu, kterou dlužíš, a maximálně jednou tolik na příslušenství, na úrocích, sankcích, penále a podobně - pokud už jsi tak náhodou neučinil, protože velmi často ta jistina už dneska je přeplacena - a v případě, že tak učiníš, ten dluh, ta exekuce ti bude skutečně zastavena, aniž bychom tím jakýmkoli způsobem, a paní ministryně to ví, zatížili soudy. Tady skutečně musíme vnímat i oprávněné požadavky ze strany soudů, a ty my tam skutečně také řešíme. A ani exekutor nepřijde zkrátka, protože tak jako s kolegou Patrikem Nacherem předkládáme zastavování marných bagatelních exekucí - a on se k tomu potom přihlásí, tak já se tady o tom nebudu příliš rozvádět - tak počítáme s tím, že exekutorovi by byla uhrazena částka 750 Kč, paušálně stanovená jako náklady řízení na zastavení exekuce. Vycházíme tady z dat, která poskytla Exekutorská komora, ta hovoří o částce 740. My jsme to zaokrouhlili na 750 a považujeme to za naprosto přiměřené. Pouze chci zdůraznit, že "milostivé léto" neplatí logicky, správně a spravedlivě pro pohledávky, které jsou svou povahou sankční, výchovné nebo plnící generální prevenci, to znamená sankce peněžité, majetkové tresty, náhrady škody na zdraví, případně věci, které se týkají vymáhání výživného a tak dále. Tam samozřejmě není možné toto dobrodiní v podobě "milostivého léta" uplatnit. Takže to je jeden pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh - už jsem to tady naznačil: teritorialita, územní příslušnost exekutorů, mluvil o tom pan předseda Okamura, mluví o tom každý, protože se domnívá, že exekuce je jenom teritorialita. Není to pravda. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že nějaká forma místní příslušnosti exekutorů by skutečně byla žádoucí a prospěla by. Myslím, že mě za ty tři a půl roku docela dobře znáte, že se snažím vždycky vyvažovat a hledat nějaký konsenzus a kompromis. Proto přicházíme s takzvanou spotřebitelskou teritorialitou, která je postavena na tom principu, že v případě, že vymáháte dluh po podnikateli, po podnikající fyzické či právnické osobě, tak v tom případě máte exkluzivní možnost si svobodně vybrat svého exekutora, protože často to je také náročnější, složitější atd. V případě, že to ale je osoba nepodnikající, tak potom to skutečně půjde tím krajským kolečkem, tak jak to je vnímáno v rámci krajské místní příslušnosti exekutorů, abychom zajistili koncentraci řízení a zároveň abychom zajistili to, že exekutor bude nablízku dlužníkovi. Je to princip spotřebitelské teritoriality, který načtu ve dvou verzích - v jedné čisté podobě a v té druhé, kde si jsme vědomi toho, že bychom možná některé věřitele tady skutečně poškodili. Týká se to třeba bytových družstev, správců SVJ a podobně. V tom případě navrhujeme i pro tyto situace možnost, aby tito věřitelé si mohli skutečně svobodně svého exekutora vybírat. Jsou to dvě verze. Já je podrobně představím potom, před hlasováním ve třetím čtení, kde na to předpokládám bude větší časový prostor, než je dnes.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se s dovolením přihlásím, se týká uvádění celkové vymáhané povinnosti v centrální evidenci exekucí. Je to velmi drobná změna, kde v této novele, která je vládou předkládána, se zavádí jasně taxativně stanovené údaje, které budou vedeny v centrální evidenci exekucí. Mimo jiné se tam také bude povinně zapisovat celková výše vymáhaného peněžitého plnění, nicméně ve vládní předloze je bez nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

Jsem přesvědčen o tom, že toto ustanovení výrazným způsobem zkreslí data, která budou v Centrální evidenci exekucí takto k dispozici, a de facto budou nepoužitelná jak pro analytické účely, tak pro jasnou představu o tom, jaké dluhy jsou u nás vymáhány, protože v tuto chvíli by tam byly pouze dluhy ve výši jistiny - to my už dneska víme, že je cca 300 miliard korun, nicméně nově bychom získali informace i o úrocích, úrocích z prodlení, penále atd. Čili jsme přesvědčeni o tom, že tato drobná změna je ku prospěchu věci tak, aby Centrální evidence exekucí skutečně plnila smysl a účel, který má mít.

Dále také jedna z drobných věcí, kterou bych v tuto chvíli rád načetl i jménem kolegy Patrika Nachera, předkládáme to společně, je pozměňovací návrh, který činí povinnému nárok na vydání elektronického spisu - opět podrobně zdůvodněn v samotném pozměňovacím návrhu a já se k tomu vrátím před třetím čtením.

Další pozměňovací návrh se týká zastavování marných bagatelních exekucí, které také podáváme společně s kolegou Patrikem Nacherem. Je to tak trošku spojitá nádoba s tím "milostivým létem", ale na rozdíl od "milostivého léta", které je jednorázové, tady směřujeme i do budoucna. Jsem přesvědčen o tom, že je to správný krok, který šetří všechny strany, které se v exekučním řízení budou nacházet, včetně exekutorů. Bude samozřejmě vyžadovat i nějakou součinnost ze strany státu, to je nesporné, ale jsem přesvědčen, že to je správný krok. Protože jsme ho diskutovali i se všemi aktéry včetně Ministerstva financí, České bankovní asociace atd., dospěli jsme ještě k některým drobným úpravám, které tímto pozměňovacím návrhem spolu s Patrikem Nacherem do pozměňovacího návrhu už schváleného ústavně-právním výborem doplňujeme. Je to důležité, tak aby ty věci skutečně seděly a byly funkční.

A poslední věc - opět společně s kolegou Patrikem Nacherem si dovolujeme navrhnout změnu účinnosti zákona, která s ohledem na původní stav toho tisku, kdy se počítalo s tím takzvaným sněhulákem a velmi komplikovaným procesem, byla navržena s odkladem na 18 měsíců od vyhlášení zákona. Domníváme se, že dneska už to je zcela bezdůvodné, a proto navrhujeme účinnost od 1. ledna 2022 s výjimkou některých ustanovení tak, jak už o tom hovořil vládní tisk.

Dámy a pánové, to jsou tedy velmi stručně pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost a velmi bych poprosil všechny vystupující - ač vím, že si to nemohu dovolit, protože jsme na půdě Sněmovny a každý tady může hovořit, jak dlouho chce - ale pojďme se pokusit do 19 hodin druhé čtení zvládnout tak, abychom se mohli dostat do finále a hlasovat o věci, která je velmi důležitá. Moc děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pěkný večer. Budeme pokračovat. Nyní paní poslankyně Ožanová, připraví se pan poslanec Navrkal. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedla odůvodnění svého pozměňovacího návrhu 7331. Jedná se o shrnutí technicko-věcných úprav již konsolidovaného znění tisku 545.

1. Konsolidované znění tisku 545, sněmovní dokument 7155, nevypouští důsledně z původního tisku 545 právní úpravu týkající se koncentrace. Proto je nutno provést změnu Občanského soudního řádu - vypuštění nepřípustnosti dovolání týkající se náhrady soudního exekutora a související s koncentrací, změnu exekučního řádu, ustanovení týkající se státního dohledu nad další činností soudního exekutora, která souvisela s koncentrací, novelizaci § 37 odst. 5 exekučního řádu, číslo odstavce po změně provedené sněmovním dokumentem 7155 týkající se spojování exekučních řízení ze zákona. Vypouští se změna právní úpravy, která reagovala na zavedení koncentrace. Dále se bude postupovat podle platné právní úpravy.

2. Novelizace občanského soudního řádu obsažená v tisku 545 týkající se postupu při výkonu rozhodnutí na odstupné byla již zařazena ve stejném znění do zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ze sněmovního dokumentu 545 je třeba je vypustit.

3. Zavádí se přechodné ustanovení k § 265a občanského soudního řádu, vloženému v konsolidovaném znění - započítávání na jistinu - úroky.

4. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se právní úpravy vyloučení soudního exekutora pro podjatost, která nesouvisejí s koncentrací.

5. Pozměňovací návrh znění § 35 odst. 6 obsažený v konsolidovaném znění - možnost podat současně s exekučním návrhem návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání tak, aby byl v souladu s § 43a odst. 2 exekučního řádu, v konsolidovaném znění.

6. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se rejstříku zahájených exekucí, které nesouvisejí s koncentrací, zejména výslovné zakotvení skutečnosti, že z RZE se poskytují údaje Ministerstvu spravedlnosti a soudnímu exekutorovi, doplnění údaje o označení exekučního soudu do RZE, doplnění změny právní úpravy doložky provedení exekuce zapisované do RZE, která souvisí s rozhodováním o prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání, zápis údajů o výši zálohy na náklady exekuce do RZE. V návaznosti na to se v § 43a - pověření soudního exekutora vedením exekuce - mění odkazy na právní úpravu RZE související s automatickým zápisem do RZE pomocí EŽOPEXu - žádost soudního exekutora o pověření. Princip je takový, že zapisuje-li se do RZE automaticky EŽOPEXem, jde o zápis provedený soudem - § 43a exekučního řádu, v ostatních případech zapisuje soudní exekutor - § 35b odst. 2 exekučního řádu. Obě tato ustanovení dohromady musí postihnout všechny údaje zapisované do RZE.

7. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se nesprávného odkazu v ustanovení exekučního řádu upravujícím postup v případě, že je plnění vázáno na splnění podmínky nebo vzájemné povinnosti. To, zda byla podmínka nebo vzájemná povinnost splněna nebo zda nastal doložený čas, musí oprávněný prokázat před tím, než je vydáno pověření k provedení exekuce - návrh v původním tisku 545 a v pozměňovacím návrhu, nikoliv až před tím, než je vydáno vyrozumění o zahájení exekuce, tedy až po vydání pověření - platné znění. Nesprávný odkaz se opravuje také v § 44 odst. 3 písm. h) exekučního řádu - náležitosti vyrozumění o zahájení exekuce. Jde o odkaz na § 37 exekučního řádu. Odkaz se má týkat odstavců upravujících spojování exekučních řízení, přestal být aktuální po doplnění dalších odstavců do § 37 tiskem 545.

8. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se postupu soudu při rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání. Nesouvisí s koncentrací. Toto ustanovení je nutné k provázání rozhodování soudu o těchto návrzích s vydáním pověření soudního exekutora k vedení exekuce a k zakotvení procesních postupů, týkajících se rozhodování o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.

9. V právní úpravě změny soudního exekutora se opravuje chybný odkaz na § 35b odstavec 1 exekučního řádu, údaje zapisované do RZE, a doplňuje se zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se hrazení nákladů exekuce vzniklých v souvislosti se změnou soudního exekutora dohodou v případě, že jí předcházelo jmenování nového soudního exekutora do uvolněného exekutorského úřadu v běžícím exekučním řízení. Nesouvisí to s koncentrací.

10. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545, týkající se zjednodušeného zastavování exekuce pro nemajetnost. Rozhodnutí o zastavení by bylo možno použít pro účely daňových odpisů.

11. Mění se ustanovení exekučního řádu týkající se exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, změna odkazu, v návaznosti na sněmovní tisk 7155.

12. Do konsolidovaného znění se doplňuje zrušené ustanovení původního tisku 545 týkající se další činnosti soudního exekutora v části, která se netýká koncentrace. Jde o zpřesnění formulace oprávnění povinnosti soudního exekutora.

13. Doplňuje se právní úprava centrální evidence exekucí, stanoví se, že údaje o oprávněném se poskytují pouze povinnému z téhož exekučního řízení a že údaje o vymáhaném peněžitém plnění se pravidelně aktualizují. Nutnost změn vyplynula z vypořádání připomínek v novelizaci vyhlášky o centrální evidenci exekucí.

14. Do konsolidovaného znění se doplňují zrušená ustanovení původního tisku 545 týkající se zmocňovacích ustanovení k záloze na náklady exekuce.

15. Mění se přechodné ustanovení k exekučnímu řádu, upravující ustanovení, která se použití v řízení zahájených přede dnem nabytí účinnosti, a doplňuje se přechodné ustanovení týkající se rozhodování o odvolání proti rozhodnutím komory vydaným ve správním řízení. Toto rozhodování bylo do tisku 545 doplněno v konsolidovaném znění.

Dámy a pánové, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím posléze v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hrnčíř. Podotknu, že faktické poznámky slouží k reakci na předřečníka nebo k přednesení procedurálního návrhu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom v krátkosti vyjádřím k problematice a k tomu, co tady zaznělo. V SPD se dlouhodobě snažíme pomoci lidem v dluhových pastech. Proto v oblasti exekucí podporujeme princip jeden dlužník, jeden místní exekutor, to znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor a princip teritoriality, tedy že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka.

Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Je nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků. Jsem spolupředkladatelem novely exekučního řádu, který tyto změny má přinést. Stát by také neměl parazitovat na neštěstí lidí a zatěžovat exekuce 21 % daně z přidané hodnoty, ale vláda je k řešení tohoto problému stále hluchá.

Vítáme také novelizaci insolvenčního zákona jakýmkoliv směrem, který pomůže k oddlužení našich občanů, samozřejmě při sledování nepoctivého záměru, aby nebylo možno tento institut zneužívat, protože cílem tohoto zákona musí být v prvé řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, nevím, nakolik to bylo k věci, respektive v reakci na předřečníky. Nyní pan poslanec Nacher, poté paní poslankyně Ožanová s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já se omlouvám, já mám faktickou poznámku, protože on to pan předsedající řekl, na kolegu Hrnčíře, vaším prostřednictvím, protože faktická poznámka opravdu slouží k tomu, aby reagoval člověk na nějakého poslance, který mluvil před ním, nikoliv aby jakoby předběhl frontu. Já bych tady... taky teoreticky nechci čekat a tady musím čekat, mám také něco připravené, zkrátím to nějakým způsobem, ale také se nepřihlásím na tu faktickou, takže poprosil bych skutečně ty faktické dodržovat a poprosil bych o to samé pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, v tom případě ještě podotknu, že faktickou poznámkou by se nemělo reagovat ani na faktické poznámky, ale rozumím tomu. Paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, já bohužel musím reagovat. Já jsem jenom nepochopila, co bylo v těch mých technicko-věcných, k čemu to bylo od pana Hrnčíře, protože já jsem měla technicko-věcné připomínky k tisku 545, a nepochopila jsem, ke kterému tomu bodu se pan Hrnčíř vyjadřoval a zda by mi to nemohl říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a nyní tedy pan poslanec Navrkal, který je řádně přihlášen v rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Já jsem tady chtěl představit pozměňovací návrh, ke kterému se chci přihlásit v podrobné rozpravě, ale vzhledem k tomu, že máme velmi omezený čas a seznam řečníků je ještě dlouhý, tak si to holt budete muset všichni přečíst v sněmovním dokumentu, kde to odůvodnění je. Využil bych tedy ještě tady své slovo, abych poprosil všechny ostatní přihlášené řečníky, aby také v zájmu toho, abychom to dneska stihli projednat, své projevy pokud možnost co nejvíce zkrátili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím pana poslance Koláříka, jestli má zájem o vystoupení v obecné rozpravě, která je určena k obecné rozpravě nad návrhem, případně jeho důsledky. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se budu snažit být taky co nejstručnější, protože času moc nemáme a kolegů je přihlášených hodně. Chtěl bych říct, že tento tisk 545 je jeden z nejdramatičtějších, který tady sleduji ve Sněmovně v tomto volebním období. Byl několikrát přerušen jak na plénu, tak ve výborech, tam nebyly dodrženy ani žádné lhůty, nicméně máme ho ve druhém čtení. Děkuji proto všem, kteří podpořili mimořádnou schůzi a kteří podpořili schválení tohoto programu, protože byť jsou to vládní návrhy, tak to skoro vypadá, že to vláda předkládá jenom naoko a není to pro ně priorita, řešit to nechce, ale asi to nebude u všech a u celé vlády.

Nechci to zdržovat, proto se teď zaměřím na pozměňovací návrhy, které jsem k tomu připravil. Vezmu to postupně. Prvním z nich jsou takzvaná open data, která neprošla na výboru. Mluvil jsem tady o nich už mockrát, je to známá věc. Jedná se o poskytování dat z centrální evidence exekucí v nějaké anonymizované, ale jasné struktuře ohledně věku, ohledně území, na kterém ty exekuce jsou, k celkovému počtu, jistině, průměr, medián vymáhaného peněžního plnění a podobně. Můžete se podívat v sněmovním dokumentu, který je 7393.

Druhý z mých pozměňovacích návrhů, který jsem si pojmenoval ochrana výživného, který je pod sněmovním dokumentem 7391, dělá jednoduchou věc: když se dnes vymáhá exekucí splátka alimentů, pro člověka, který exekuci dostane, to znamená, že se vymáhá pětinásobek ročních alimentů. Když to připodobním na nějaká čísla, tak pokud má někdo tři děti, na každé platí 3 000, tak v případě exekuce mu hned na začátku přijde vymáháno 540 000 plus ještě samozřejmě odměna exekutora, což není možné na začátku žádným způsobem platit. Ten člověk je automaticky zapsán do registru, nemá možnost, nedostane půjčku, nedostane nic, je prostě kvůli dlužným alimentům takto zlikvidován. Myslím si, že by se mělo vymáhat méně, proto tam dáváme jenom ten rok - že se bude vymáhat 27 000 plus odměna exekutora, aby měl ten dlužník tu možnost to reflektovat a zaplatit to hned a nepřišla mu ta velká částka hned na začátku, která ho automaticky vyřadí úplně nadobro.

Třetím pozměňovacím návrhem, to jsou takzvané covid odměny, jsem si pojmenoval, a je to sněmovní dokument 7382. Ten se týká odměn pro zaměstnance a příslušníky složek integrovaného záchranného systému, kteří vykonávají nějaké mimořádné nebo zvlášť významné pracovní nebo služební úkoly, je jim nařízena nějaká práce v souvislosti se zmírněním anebo bojem proti pandemii covidu, a tato odměna je vlastně zabavena také. Takže to pokládám za nemravné, ale zase zároveň chápu, že dluhy se mají platit, a proto navrhuji nechat tomu povinnému alespoň polovinu odměny, aby měl nějakou odměnu za mimořádnou činnost, ale polovina se strhne a odešle se věřitelům na zaplacení dluhu.

Dalším mým pozměňovacím návrhem je sněmovní dokument 7407, moje interní pojmenování: adhezní dávky. To je celkem podobná věc jako v předchozím pozměňovacím návrhu. Jde mi o to, že máme třeba spoustu důchodců, kteří berou příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem anebo jsou oceňováni za účast na národním boji za vznik a osvobození Československa. I tyto příplatky k důchodu jsou jim zabavovány. Myslím si, že pokud v historii tito lidé pro nás odvedli takovouhle hrdinskou věc a své životy nasazovali v boji proti komunistickému režimu a za vznik Československa, tak si myslím, že by jim tento příspěvek neměl být exekvován. Je to opět drobná změna v celé baterii tisku 545. Je to opravdu marginálie.

Další z pozměňovacích návrhů - sněmovní dokument 7406 - se snaží zavést soudní poplatek za exekuci, protože máme v exekuci přibližně 4,5 milionu lidí a exekucí a 95 % všech nových exekucí je zahajováno vůči lidem, kteří již nějakou mají, tak se obávám, že systém je přehlcen. Já to vezmu v rychlosti, mám to připravené delší, ale zestručním to. Je přehlcen a vlastně nefunguje žádný prvek, který by reguloval vstup do exekučního systému, který by reguloval vymáhání dluhů. V podstatě tam není žádný regulační prvek. Naproti tomu soudní poplatek je povinnost, proto by to fungovalo jako regulace, kdy ten povinný si opravdu může za minimální náklady řádově 15 korun zjistit, jestli jeho pohledávka má vůbec nějakou reálnou možnost být vymožena, pokud je třeba patnáctý, osmnáctý v řadě, tak asi zřejmě nemá, a může celý ten systém ušetřit toho podání exekuce, zatížit ho a zatížit exekutory, kteří s tím mají nějakou práci, zatížit státní instituce, které s tím mají nějakou práci, a celkově prodražovat ten systém vymáhání lidem, kteří své pohledávky v exekuci platí, protože samozřejmě z jejich plateb se platí celý ten systém i těch 80 % exekucí, které tam jenom leží a které stojí peníze. Zavedení výše poplatku je stanoveno na částku 400 korun, to není žádná velká částka. Tato částka jde na vrub dlužníka, takže to se mu potom připočte k jeho dluhu. Proto je zvolena takto malá, zejména z toho důvodu a i z důvodu toho, že nechceme zase nějakým způsobem výrazně omezit přístup k exekucím pro lidi, kteří své pohledávky vymáhají oprávněně a kteří je vymáhají vůči lidem, u kterých je reálná šance, že svůj dluh někdy zaplatí.

Dalším a předposledním pozměňovacím návrhem je sněmovní dokument 7394. Je to zastropování počtu spisů, za které se vyplácí odměna exekutorům u exekucí, které se zastavují ze zákona. Je to původně návrh pana Nachera, který dává odměnu exekutorům. V jeho návrhu je to zastropováno na deseti spisech u jednoho dlužníka. Já si myslím, že je to příliš velká odměna pro exekutory, kteří často - tito exekutoři - porušovali v historii zákon, nespojovali pohledávky, přeprodávali to mezi různé firmy, aby nešly spojovat. Takže myslím si, že ta částka, kterou by nakonec měli dostat, by měla být nižší, a proto navrhuji zastropování ve dvou variantách. První varianta je na třech spisech u jednoho dlužníka a druhá varianta je na pěti spisech u jednoho dlužníka. Dávám potom ke zvážení vám, ctihodná Sněmovno, který z těchto parametrů si vyberete.

Poslední a pro mě nejdůležitější pozměňovací návrh je místní příslušnost exekutorů. Tady bych chtěl upozornit všechny kolegy, kteří už studovali původní návrh, který jsme předkládali se skupinou poslanců, aby mu věnovali větší pozornost, protože i teď to podáváme ve větší skupině. Jsem to já, je to Kateřina Valachová, Jan Farský, Hana Aulická Jírovcová, Jan Hrnčíř, Jan Čižinský a František Navrkal. Je přepracovaný, není to ten původní. Zapracovali jsme do něj hodně připomínek Ministerstva vnitra tak, aby byl opravdu co možná nejlépe zpracovaný i s ohledem na zatížení soudů a zatížení celého procesu, takže je to zajímavý kompromis, který zachovává čistou teritorialitu, jak byla navrhována v původním tisku, a je celkem ještě vypracovaný tak, aby připomínky opravdu byly započteny, zapracovány. Myslím si, že by neměl být žádný výrazný odpor soudů, ani ministerstva, respektive v to doufám.

Takže vás chci poprosit tímto o podporu těchto pozměňovacích návrhů. V případě, že vám nebude něco jasné, jsem připraven se s vámi potkat, vysvětlit si to a těším se na další projednávání tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, v krátkosti vám představím pozměňovací návrh kolegy Tomáše Kohoutka, který je v systému zaevidován pod číslem 7366. Ten návrh víceméně na papíru vypadá velmi jednoduše, nicméně jde o několik zásadních změn, protože právě i v souvislosti s probíhající koronavirovou krizí je potřeba v brzké době přispět k odbřemenění účastníků soudů i exekutorů právě od široké množiny dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Je proto eminentní zájem na přijetí takových změn občanského soudního řádu a exekučního řádu, u nichž lze očekávat přispění ke snížení a zpomalení nárůstu celkového počtu exekucí a urychlit jejich přirozený úbytek.

Co se týká konkrétních změn jako takových, navrhujeme u § 238 občanského soudního řádu bod, který souvisí s původním návrhem na zavedení principu: jeden dlužník - jeden exekutor. Ten však byl ze sněmovního tisku 545 vypuštěn usnesením ústavně-právního výboru.

Dále souvisel se zavedením povinné zálohy na začátku exekuce. Ta se nyní navrhuje vypustit pro její protiústavnost, a proto je namístě technickou změnou právě v § 238 zcela vypustit, když váže nepřípustnost dovolání na podmínky, které nenastanou.

Ustanovení § 265: tam upravujeme způsob započítávání vymoženého plnění. To je materií práva hmotného, nikoliv procesního. Změnou způsobu započítávání úhrad až ve fázi exekučního řádu se do právních vztahů zavádí nepřípustná hmotněprávní retroaktivita. Ta je v procesním právu zakázána. Návrh zavádí nepřípustnou pravou retroaktivitu započítávání plnění, když upravuje způsob započítávání v rozporu s hmotným právem i případnými smluvními ujednáními stran o způsobu započítávání plnění.

Zde je potřeba říct, že občanský soudní řád je procesní předpis, jehož úlohou je upravit postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.

Pokud jde o přípustnost možnosti dlužníka určit poskytnuté plnění na jistinu ve smyslu § 330 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, i při výkonu rozhodnutí vychází soud z ustálené judikatury Nejvyššího soudu, podle níž může dlužník určit, nač má být plněno pouze za situace, kdy poskytuje věřiteli plnění s úmyslem splnit svůj dluh, nikoliv tedy při uspokojování pohledávky v exekučním řízení.

V exekučním řízení exekutor navíc vymožené plnění vždy poměrně rozděluje na své náklady a teprve po uspokojení poměrné části nákladů exekuce zbytek připadá právě na pohledávku oprávněného. V tomto ohledu je tedy návrh neproveditelný, neboť podmínky jím předvídané hodnoty nemohou nikdy nastat. Kupříkladu u zdravotního pojištění je postup vypořádání plnění následující. Dle § 15 odst. 2 zákona č. 592/1992, má-li plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně platný závazek, je povinen ho splácet v tomto pořadí: pokuty, přirážka k pojistnému, nejstarší nedoplatky pojistného, běžné platby pojistného a penále. Jednotlivé dlužné částky podle písmene a) až e) je plátce povinen odvádět samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny. Započítávání plnění na sociální zabezpečení spravuje § 22, úpravu použití vymožených prostředků na daních pak upravuje § 175 odst. 2 daňového řádu. Úhrada daně vymožené jednotlivými způsoby vymáhání podle § 175 se použije na úhradu nedoplatků evidovaných u daného správce daně postupně podle těchto skupin. Ad a) nedoplatky na dani vymáhané daným způsobem vymáhání, ad b) nedoplatky na příslušenství daně vymáhané daným způsobem vymáhání. Z výše uvedených důvodů je třeba bod 7 zavádějící ustanovení § 265a vypustit.

Ke změně exekučního řádu a k článku 3 k bodu 1, vypuštění bodu 23 § 30, kde bodem 23 se ruší právo exekutora odepřít provedení úkonu v případě nesložení zálohy. To může být pro soudního exekutora v mnoha ohledech likvidační. Nákladovou odpovědnost za náklady exekuce sice ze zákona nese povinný, ale není-li možné očekávat jejich vymožení nebo nemá-li před provedením exekuce exekutor prostředky na vykonání exekuce, pak musí být zajištěna spoluúčast navrhovatele exekuce oprávněného. Exekutor je soukromou osobou, podnikatelem, a prostředky na provoz exekutorského úřadu hradí ze svého majetku a nese riziko na bezvýslednost exekuce. Požadavek na složení zálohy vede oprávněného k odpovědnosti za výsledek exekuce a uvážlivému navrhování v exekučním řízení.

Pokusím se zrychlit, omlouvám se, je toho hodně, těch změn. K bodu 2, vypuštění bodu 44, tentokrát § 43b. Zde se zavádí povinná záloha na samém začátku řízení, která je odůvodněna potřebou regulovat počet podávaných exekučních návrhů. Regulace na samém začátku exekuce formou zálohy je v rozporu se smyslem a účelem exekučního řízení, jakož i institutu zálohy samotné. Zde je třeba upozornit na nedávný návrh Nejvyššího soudu na zrušení povinné zálohy za podání věřitelského insolvenčního návrhu pro její protiústavnost. Důvody jsou totožné jako důvody pro vypuštění povinných záloh v exekuci.

Co se týká bodu 3, vypuštění § 44 odst. 3 písm. h), tento bod navrhujeme vypustit právě z důvodu vypuštění očekávaného opuštění koncentrace řízení v bodě 37 a dále z důvodu, že se vypouští povinná záloha na počátku exekuce. Poučení podle § 43b je tak obsoletní. Poučení podle § 73a, § 87 odst. 5 a 6 rovněž postrádá základ, když tato ustanovení se z důvodu zrušení obligatorní zálohy na začátku exekuce stávají obsoletní.

K bodu 4, § 55 odst. 6. Z důvodu zrušení § 43 navrhujeme vypustit právě pro odkaz na neexistující ustanovení, že v souvislosti se zavedením zálohy na náklady exekuce se navrhuje změnit § 55 odst. 6 exekučního řádu, jak bylo uvedeno výše.

K bodu 5 a doplnění bodu 76, které se týká § 55 odst. 7 až 11. Zde pozměňovací návrh obsahuje nástroje jako stanovení lhůty pro zastavení exekuce, je-li bezvýsledná, povinnost oprávněného složit zálohu na pokračování exekuce, zakotvení podmínek, za nichž není důvod exekuci bez platby nebo zjištění majetku zastavit, a prodloužení první lhůty pro zastavení exekuce nebo složení zálohy ze tří na šest let.

Pokud se budeme bavit o výši exekutory vymáhaných dluhů, tak ta se od roku 2016 snížila o 17 %, nápad nových řízení je dnes poloviční oproti stavu z roku 2011 a nejnižší od roku 2007. Zbývá se tedy vypořádat s problémem vysokého počtu v minulosti nakupených exekucí a předně vytvořit podmínky, aby se současné bezvýsledné exekuce odbourávaly a nehromadily, ale právě aby se současně ponechal prostor pro oprávněné vymáhání práva, neboť je to věřitel, kdo je taktéž v právu.

Návrh má samozřejmě chránit poctivého věřitele, ne protežovat zájmy dlužníka. Proto je třeba nastolit mantinely, za nichž lhůty pro zastavení exekucí neběží. To platí zejména v případech, kdy exekuce sice majetek postihla, ale důvodem neskončení exekuce jsou obstrukce dlužníka nebo průtahy na straně exekutora, soudu anebo není možné pro zákonné či procesní překážky přistoupit k jejímu provedení a uspokojení věřitelů. Zde jde o případy, kdy se povinný řadu let až patologicky brání a zdržuje provedení exekuce a zpeněžení majetku řadou odvolání a jiných procesních prostředků, kdy právě exekuce je následně přerušena souběhem s dřívější exekucí, a to na tomtéž majetku, anebo není možné její provedení, protože dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení anebo postižená pohledávka povinného ještě nedospěla k platnosti.

K problematice nákladů zastavené exekuce dle § 89 exekučního řádu platí, že při zastavení exekuce hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který je zavinil. Ústavní soud opakovaně dospěl k závěru, že v případě zastavené exekuce pro nemajetnost dlužníka je třeba uplatnit právní názor o vztahu zavinění a náhrady nákladů exekuce.

A konečně staré exekuce, které jsou hrazeny. Obecně zde platí, že účelem exekuce je vymožení pohledávky oprávněného. Pokud se exekuci daří vymáhat, pak tu není důvod ji zastavovat pro neúčelnost. Neúčelná by se stala teprve tehdy, kdyby se její další vedení ukázalo neúspěšným po dobu šesti let počítaných od účinnosti zákona nebo vyznačení doložky provedení exekuce, nastalo-li později.

Dále k bodu 6, vypuštění bodu 85 a vypuštění bodu 104, které se týká § 73a odst. 3. Tohle je legislativně technická změna a ta s ohledem na opuštění koncentrace řízení, povinné zálohy a další technické změny je nutná, když zrušovaný bod jako takový cituje a odkazuje na neexistující ustanovení.

Dále k bodu 7, § 87 odst. 5 a 6. Tady je nadbytečná technická změna, kde by pro posouzení dopadů bylo potřeba si vyžádat hlubší analýzu, na kterou při urychleném projednávání problematiky regulace počtu exekucí opravdu není čas.

S ohledem na zrušení povinné zálohy na začátku exekuce, ten zmiňovaný § 43b, je potřeba stanovení počtu vypořádání záloh, které odpadá. To platí i pro další zálohu, která bude tak nízká, že její výše bude vždy pod úrovní paušální náhrady hotových výdajů, ve výši 3 500 Kč. Opačný výklad by byl v rozporu s institutem paušálně určených nákladů.

Bod 8 vypouští původní bod 95 § 87 odstavce 8, 9, opět technická změna.

K bodu 9, vypuštění bodu 96 a 97 § 88 odstavec 1 a 2. Bod 96 původně zavádí povinnost exekutora vydat a zaslat povinnému příkaz k úhradě nákladů exekuce i s výzvou k dobrovolnému plnění. To je však značně neefektivní postup. Jednak se základ pro výpočet odměny exekutora u úročených pohledávek každým dnem navyšuje, tudíž se exekutor v případě úhrady, jejíž přesný den je nejen nejistý, ale i neznámý, nevyhne vymáhání dalšího příkazu, a to určitě nechceme. Bod 97 stanoví to, co dnešní praxe běžně činí, avšak ve vazbě na bod 96 jde vlastně o nadbytečnou úpravu. Proto navrhujeme vypustit.

K bodu 10: zde platí totéž, co jsem řekl v předchozím bodu. Je to neefektivní úprava, která prodražuje celou exekuční agendu. Navíc odstavec 5 deklaruje něco, co vlastně v praxi vůbec nečiní potíže.

Konečně, omlouvám se, už končím, konečně k přechodným ustanovením, co se týká změny bodu 7. Tady jde o technickou změnu a vypouští se odkaz na § 44b odst. 5.

Následně bod 10 - staré exekuce zahájené před nabytím účinnosti zákona budou podléhat nové úpravě povinného zastavování exekucí. Zde však bude možné vypořádat se s historickými exekucemi. Počátek běhu lhůty vyznačením doložky provedení exekuce je důležitý v tom ohledu, že po dobu řízení o návrhu na zastavení exekuce nemůže exekutor provádět exekuci podle vydaných exekučních příkazů. Bylo by tedy nefér vůči oprávněnému, aby povinný těžil z beneficia zastavení exekuce i v době, kdy pohledávka věřitele nebyla vymáhána a povinný z toho důvodu řízení záměrně protahoval. Do běhu lhůty tak bude započítávána právě jen ta doba, po kterou exekutor mohl exekuci skutečně efektivně provádět.

Já moc děkuji, omlouvám se, snažil jsem se to co nejvíc zkrátit, a samozřejmě prosím o podporu a následně se k tomu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že obecná rozprava je určena k obecné rozpravě, návrhy není potřeba podrobně načítat, případně je potřeba je načítat v podrobné rozpravě, a pokud jsou součástí sněmovního dokumentu, stačí se na něj odvolat. Nyní pan poslanec - samozřejmě nebudu bránit žádnému poslanci, aby se vyjádřil, jak je mu ctěná libost - pan poslanec Nacher nyní, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže, dámy a pánové, pěkný večer. Vážená paní ministryně, pane předsedající, já jsem, musím říct, vstřícnost sama, což poznáte tak, že u celé řady věcí, které bych chtěl říct v této chvíli, se odkážu na to, že o tom budu mluvit ve třetím čtení. Tak si můžete, kolegové, dělat čárky, tudíž se i omlouvám, nejsem tak zvyklý často koukat do papíru, protože jsem zvyklý mluvit spatra, ale díky tomu, že budu ty pasáže vynechávat, abych to zrychlil, tak se budu sem dívat, co všechno říct mám a nemám a kdy se k tomu vrátím ve třetím čtení.

Jednu větu ale mi dovolte před závorku obecně, protože já nemám přednostní právo, a tady opakovaně za poslední dva dny, když opozice něco vyobstruuje, vezme si pauzy, dokonce kumulativně - to jsem ještě nezažil, že si někdo vezme dvě hodiny pauzu a pak si ten druhý dotyčný vezme ještě pauzu po té pauze, tak je to v pořádku, na druhou stranu, když my tady chceme něco projednávat, tak už někdo preventivně má pocit, že se chováme vlastně stejně. Tak já bych řekl, mně toto hrozně vadí, viděl bych to pod heslem "podle sebe soudím tebe" - prostě ty věci je potřeba projednávat. Já tady k tomu řeknu ještě nějaký detail, ale není možné podle mě to řešit tímhletím způsobem, že když se někomu něco nehodí, tak si vezme pauzu, zatímco když by to udělala náhodou koaliční strana, tak by byl oheň na střeše. Je potřeba fakt měřit všem stejným metrem.

A teď se podíváme na to, a budu reagovat i na to, co říkali kolegové, můj ctěný kolega Marek Výborný, s kterým jsem podepsán asi pod čtyřmi pozměňovacími návrhy. Kolegové, tady je potřeba říct, že my tady kultivujeme prostředí, které tady fungovalo dvacet let. A když se podíváte na ty změny, které tady nastaly a které my teď dotváříme, tak ty se dějí od roku 2014. Je to potřeba říct proto, protože já se k tomu vrátím, z hlediska toho hlavního bodu, který se tady prodává, to je ta teritorialita, která jednoznačně směřuje to budoucna.

Poprvé říkám, detaily budu číst ve třetím čtení, ale i přesto mi dovolte takový opravdu průlet tím, že snížily se v mezidobí odměny advokátů, exekutorů, zúžily se věci, které exekutor může zabavovat, to je od roku 2015, taxativním výčtem, více se ochránil manžel povinného. My jsme opakovaně po letech, prosím pěkně, zvýšili spodní i horní hranici nezabavitelného minima, třikrát jsme novelizovali insolvenční zákon, aby se stal zajímavým pro lidi, kteří mají vícečetné exekuce, 10a více exekucí tady má 170 000 lidí. To je přece úplně jasné, že ti se nikdy z toho nedostanou a je potřeba, aby šli do insolvence.

Proč o tom mluvím: protože když se podíváte na čísla, v roce 2011 bylo 936 000 lidí v exekuci, v roce 2019 - 507 a loni 408. Tam je jednoznačně vidět ten trend, a tím směřuji k tomu, a my jsme tady dneska dostali i nějaký leták, že máme zastavit ty věci, které se tady nakumulovaly z minulosti, což si myslím, že teritorialita zcela jednoznačně nesplňuje, protože ta směřuje do budoucnosti. Pro ty, co tomu ne úplně třeba rozumí, tak vlastně se týká jenom toho, kdo bude úplně nový v té exekuci, protože u toho, kdo má těch exekucí víc, a 60 % lidí má tři a více exekucí, tak je velký předpoklad, že budou mít čtvrtou, pátou atd. A i kdyby teritorialita byla přijata, pořád bude mít čtyři exekutory, ti předchozí tři se mu nevezmou.

Já to tady říkám na přetřes, abych podpořil pozměňovací návrhy, které podle mého názoru mají smysl: zastavení marných exekucí, humanizace mobiliárních exekucí, to máme spolu, chráněný účet, ten už je za námi, uvidíme, jak to bude fungovat, takzvané milostivé léto směřující, řekněme, k beneficiu ve vztahu k veřejným institucím jako věřitelům - ty mají jít příkladem, když my se o to snažíme u věřitelů soukromých. A já dodávám ještě snížení DPH u exekutorské činnosti a insolvenčních správců, v této věci intenzivně jednám s Ministerstvem financí, a zrychlení odpisů pohledávek, odepisovat nedobytné pohledávky tak, aby (se) tam zbytečně neřešily a nekomplikovaly to.

Kde bydlí dlužníci atd., nechám si na třetí čtení, možná že bych tady o tom mluvil, ale fakt, nechci to prodlužovat.

Soudní (soudy?) versus kraje, versus ty klasické kraje: nechám si na třetí čtení. Motivace exekutorů po zavedení teritoriality i ve srovnání se Slovenskem: nechám si na třetí čtení. Teritorialita jako nástroj přerozdělení: kolegové, já jsem si nechal poslat informace z Exekutorské komory, jenom pro informaci, 26 exekutorů bude mít, kdyby se přijala ta teritorialita, nárůst větší než o 1 000 % těch případů.

Takže došlo by k obrovskému přerozdělení. To, že to není černobílé, si nechám na třetí čtení.

Jednu věc si ale nemůžu odpustit u tohoto, a to je to, že pokud my tady, prosím pěkně, chceme, aby exekutoři skutečně ty věci dělali, to znamená, zastavovali exekuce, humanizovaly se mobiliárky, byli takovými průvodci u chráněného účtu, tak v případě, že se schválí teritorialita, se obávám, kolegové, a to si pojďme tedy říct, a řekneme si to ve třetím čtení, tak v té chvíli se stane co? Že exekutoři se budou zabývat spíše sami sebou, protože jedni budou muset propouštět a druzí budou muset znatelně nabírat. Takže místo aby řešili věci, které chceme, aby dělali hned, které mají i tu nepravou retroaktivitu, tak budou muset řešit sami sebe.

Příklad věřitele, fyzické osoby, tady přečtu opět ve třetím čtení. Rozhovor s prezidentem světové asociace soudních exekutorů tady opět přečtu ve třetím čtení. Mohl bych to tady uměle natahovat, ale já to prostě neudělám. Ale je to podstatné, aby to tady zaznělo, protože vím, že se tady vždycky odvolávalo na prezidenta slovenské exekutorské komory jako na krásný příklad. Mimochodem, teritorialita v podobě, jak je to navrženo kolegy Piráty, funguje jenom v Maďarsku a na Slovensku, abychom si řekli.

Co je tam ale zajímavé, je zastavování marných exekucí, které se občas do médií dostávají nespravedlivě, podle mne neférovým popisem, že tam snad něco exekutoři dostávají. K tomu bych tady chtěl říct pár vět, zase detail řeknu ve třetím čtení, prosím pěkně. To je podle mě jeden z mála návrhů - a jsem rád, že jsou pod tím podepsáni představitelé sedmi klubů z devíti - který není černobílý. Něco pomůže dlužníkovi, zastaví, něco dá věřiteli, a to nikoli v podobě finančních prostředků, ale slevě na dani. To znamená, že odliší seriózní věřitele od těch neseriózních a něco dá exekutorovi, v této chvíli ve výši 30 % hotových nákladů. Já jsem slyšel pozměňovací návrh kolegy Lukáše Koláříka - pětkrát 750 korun, který by to tedy sjednotil s "milostivým létem". Já to rád podpořím. To byla reakce na ten pozměňovací návrh.

I ve třetím čtení rád vysvětlím, kdo to zaplatí, proč to zaplatí stát, kolik na DPH vybral za 20 let, kdo před 20 lety tady hlasoval pro zákon řešící exekutory, abychom si to připomněli. Aby to nevypadalo tak, že jsme tady dvakrát neprobírali exekuce, tak to někdy ze strany opozice vypadá, že snad to tato vláda zdržuje. Já za sebe musím říct, když se podíváte do historie, je tam jasně vidět, kdy to vzniklo, kdy byl ten největší Klondike - kolem roku 2010. A od roku 2014 se to kultivuje.

Já se teď dostanu k pozměňovacímu návrhu, proto jsem o tom mluvil, k zastavování marných exekucí, který také nebudu popisovat podrobně. Zase si to nechám na třetí čtení. Takže se, kolegové, můžete těšit.

Je tam pozměňovací návrh pod číslem 7425. Mám pocit, že se k tomu přihlásí Marek Výborný, který upřesňuje, kdy vlastně začínají ty tři roky. To znamená, že tam to "zahájených před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona po dobu tří let" se mění na "ve kterých usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci", aby bylo úplně jasně identifikované, kdy ty tři roky a od kdy běží. Stejně tak se tam upřesňuje, že je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, tak mu náleží odměna včetně DPH. Tím se dostáváme zase k DPH, kde mojí snahou je, aby se to dalo do nižší sazby. To je tedy pozměňovací návrh pod číslem 7425.

A pak tady máme věc, kterou jsme s kolegou Markem Výborným chtěli načíst už na ústavně-právním výboru. Bohužel vypadl ten nosič, což byl takzvaný sněhulák, a to je takzvaná humanizace mobiliárek. Zase podle mě to směřuje na to, že to ti lidé uvidí hned. Ono to také vzbudilo určitou vášeň i u věřitelů, takže i tady je to výrazně pomoc dlužníkům, to je potřeba si říct. Proto jsme to ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti udělali tak, aby se to předělalo a ten nosič byl tedy aktuální tisk 7155.

Stručně řeknu, a pak se k tomu přihlásím pod číslem 7402, že jde v zásadě o čtyři základní věci. Já je pak možná podrobněji popíšu v podrobné rozpravě.

Povinnost exekutorů nahrávat telefonní hovory, aby nedocházelo k určitým nejasnostem, kdo co jak řekl, kdo co koho někam tlačil a podobně. Tam přesně potom popíšu, jakým způsobem, jak je to míněno, jakých telefonů se to týká, aby se to neobcházelo, a podobně

Zákaz exekuce prodeje movité věci u zvlášť zranitelných osob. To si myslím, že je ta základní podstata. Chceme tím říct, že bychom neradi a nechceme, aby mobiliárky běžely u rodin a v domácnostech, kde zcela očividně a dopředu je celkem jasné, že cílem není prodej těch movitých věcí, to je přece úplně jasné, ale kde cílem je vytvoření určitého tlaku. Když tam prostě pobíhají ti lidé... Teď ještě vůbec... To jsme psali ještě před koronavirem. Teď to má samozřejmě ještě větší nároky a větší emocionální nádech. V té chvíli se samozřejmě z toho prodeje nic nezíská, to znamená, je to určitý tlak. Takový dlužník si znovu a rychle půjčí a je zase v tom systému zpátky, kde byl. Vyplatí jednoho exekutora, jednoho věřitele, vznikne mu nový věřitel, samozřejmě za horších podmínek. Klasika.

Potom je součástí tohoto pozměňovacího návrhu pozastavení exekuce prodeje movité věci při minimální souběžné srážce z příjmu. Opět se k tomu potom nějakým způsobem přihlásím a detail řeknu ve třetím čtení. To už říkám asi podesáté, jenom aby bylo jasno, že to skutečně chci velmi zkrátit. Ale nemůžu to úplně přejít jako kolega Navrkal, který řekl, ať si to přečteme. Prostě od toho je tady to projednávání, to se na mne, kolegové, nezlobte.

Poslední, čtvrtá kapitola z pozměňováku je omezení souběhu více mobiliárních exekucí. Tolik tedy pozměňovací návrh číslo 7402.

A pak jsou tam ty další pozměňovací návrhy, o kterých mluvil kolega Výborný, to jest zkrácení účinnosti, což je pozměňovací návrh 7426. To chceme udělat v této chvíli proto - a máme z Ministerstva spravedlnosti zpětnou vazbu - že v případě, že bychom schválili nějaké věci, které by byly komplikovanější na implementaci, tak přece jen v rámci legtechu je možné ve třetím čtení změnit datum, ale je potřeba, aby to bylo načteno, takže to je od 1. ledna 2022.

A pak možnost dlužníka získat elektronický spis - to také tady představil kolega Marek Výborný.

To jsou ty pozměňovací návrhy. Jak vidíte, jak jsem řekl, jsem jako vstřícnost sama, ale zase není možné o tom neříct vůbec nic. Takže celou řadu věcí jsem si nechal na třetí čtení. Tam s tím, prosím, počítejme, protože to je fakt složitá materie a je potřeba, abychom se o tom bavili. To není možné říct: za pět minut to končí, tak se o tom nebavme. Jo, tak to potom... Já zase proti tomu říkám, neberte si pauzy, pojeďme normálně dál. To znamená, že tohleto nás čeká ve třetím čtení. Já jsem rád. Je to další pokračování těch věcí, kultivace prostředí exekucí a insolvencí. Koneckonců před chvilkou jsme měli dětské dluhy a narovnáváme tím, a to chci podtrhnout, to, co se tady nakumulovalo z minulosti, prosím pěkně. Z minulosti! Nikoli co udělala tato nebo předchozí vláda. Já vám děkuji pro tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a naprosto souhlasím, že třetí čtení je určené k tomu, abychom si podrobně rozebrali jednotlivé pozměňovací návrhy. A nyní prosím paní poslankyni Valachovou, ale já ji nevidím. V tom případě.... Běží. (Paní poslankyně vbíhá do sálu.) Tak, paní poslankyně Valachová doběhla, jinak by se jí přihláška posunula na konec řady přihlášených řečníků. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já - nejenom tedy za sebe, ale za poslanecký klub sociální demokracie - řekla stanovisko k projednávanému tisku. Exekuce jsou záležitost, kterou se dlouhodobě nedaří vyřešit tak, aby odstranila nepalčivější problémy v exekuční praxi. Určitě jsme po dobu naší vlády řadu věcí vyřešili k lepšímu, nicméně je tady dluh z minula, který nám chybí splatit.

Já sama a za sociální demokracii bych chtěla říct, že náš program je formulován do programu Druhá šance, což je poctivé placení dluhu, ale konec dlužnímu otroctví. Tohohle se držíme ve všech bodech. Víte, že to říkám dnes na Sněmovně už podruhé po zákazu dětských dluhů. Nicméně dnešní odpoledne se týká právě témat spojených s exekucemi a přejdeme, tedy možná někteří, i k dalšímu bodu, kterým je oddlužení a insolvenční zákon.

Také bych se připojila a přihlásila s návrhy, které jsme z hlediska účinnosti spojili v pozměňovací návrh, který tady představoval kolega Kolářík. Osud tohoto návrhu je takový, že počátek se datuje do společného poslaneckého návrhu, kterým jsme usilovali o pravidla místní příslušnosti soudních exekutorů, to znamená naplnit filozofii, která byla na počátku, a sice to, aby exekutor znal svého dlužníka, dokázal účinně vést exekuci a vymoci tak co nejvíc pro věřitele, aby taková exekuce byla rychlá a účinná. To je filozofie tohoto návrhu.

Jsou tam další věci, které se týkají zastavování bezvýsledných exekucí. Zase: ano, poctivé placení dluhu, ale ne dlužní otroctví. To znamená: nechceme tady dluhy, které ještě přetrvávají z dob předchozí hospodářské krize, notabene když lidé, kteří jsou v dluhové spirále doposud, budou možná čelit v nejbližších měsících zhoršené ekonomické a sociální situaci v důsledku pandemie. Jsme tedy, dá se říct, ne na počátku, ale možná už jsme v ekonomické pandemické krizi.

Z tohoto důvodu je načase se s těmi starými hříchy, dluhy a dluhovými spirálami vypořádat, udělat černou čáru a dalšími opatřeními zabránit tomu, aby se lidé dnes znovu dostali do dluhových pastí. Proto pokládám za klíčové v našem pozměňovacím návrhu také to, že chceme, aby se nejprve platila jistina a potom příslušenství.

Stejně tak naopak nechceme, aby se předmětem exekucí mohly stávat takzvané bonusy, což je záležitost daňová, ale má podporovat děti a rodinu, nikoliv tedy být příčinou možného dalšího zadlužení. Řada věcí, které jsme původně navrhovali, už byla schválena, zmíním chráněný účet a ochranu nezabavitelných částek, které jsme z těchto pozměňovacích návrhů vyňali, aby byly rychleji schváleny.

Zákaz dětských dluhů jsme projednali a poslali do posledního čtení před několika desítkami minut. Takže jsem ráda za to, že dnešní odpoledne naplňuje to, co jsem slibovala na začátku tohoto týdne za poslanecký klub sociální demokracie, a sice že uděláme všechno pro to, aby pravidla pro to, aby lidé měli šanci vyjít z dluhových pastí, schválíme a že nedovolíme, aby další lidé se takto masivně, jak se stalo při poslední hospodářské krizi, v ekonomické pandemické krizi do takových nezaviněných situací dostávali. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka v obecné rozpravě, připraví se paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jenom jako zmocněnec, který byl zmocněn výborem pro sociální politiku, který tady tento tisk projednal 3. února na svém zasedání, mám za úkol ctěné Sněmovně doporučit, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona pod sněmovním tiskem 545, takže takto činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, nyní paní poslankyně Válková a připraví se pan poslanec Marek Novák.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, to, co zde mělo být obecně zásadně řečeno, řekl předřečník, pan poslanec Nacher. Přesto si dovolím ještě uvést pár důležitých věcí, protože tady samozřejmě stojím i v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která má na starosti ne vyloženě sociálně vyloučené lokality - o to se dělíme s Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho speciálním odborem. Nicméně často řešíme problémy lidí, kteří se obracejí na vládu s tím, abychom už konečně schválili zákonnou úpravu, která bude spravedlivější vůči těm, kteří se částečně dostali do problémů - částečně, zdůrazňuji - za které nemohou. O tom tady byla již řeč.

V souvislosti s přípravou, která probíhala velmi turbulentně - víte, že sami jsme nemohli najít pořád ten optimální vzorec - i já mám obavu, abychom tím, že schválíme tisk, který je svým způsobem revoluční, nedocílili v některých směrech kontraproduktivního účinku, totiž že by přestalo docházet k vymáhání bagatelních pohledávek. Právě proto je dobré, abychom si ještě předtím, než posuneme tento tisk - což doufám, že posuneme - do třetího čtení, abychom si některé věci uvědomili.

S ohledem na to, že také spolupracujeme s řadou nestátních neziskových organizací, vám jednu z těch zpráv, které jsem dostala a která mě právě upozorňuje na to, že to, co se na první pohled zdá všeobecně - nejen, jak tady zaznělo - politicky korektním a naším závazkem a dluhem vůči lidem, kteří jsou v oddlužení, může mít i některé účinky, které byste sami neřekli.

Kdo nám takovéhle informace postupuje? Překvapivě je to nestátní nezisková organizace, která si udělala průzkum mezi sociálními pracovníky a sociálními kurátory. Většinou se starají třeba o podmíněně propuštěné a odsouzené k výkonu trestu. Garantují prostě každému občanovi, který se ocitl v tíživé situaci, minimálně analýzu jeho situace, a když to jde, tak samozřejmě i pomoc, ale posuzují jeho situaci komplexně. To znamená nejenom dílčí aspekt, že je v dluhové pasti, ale i to, co je významné pro jeho další život. Oni napsali - a teď je to citace: "Sociální pracovníci a sociální kurátoři nevyhodnocují dluhy jako samostatnou problematiku klienta. V rámci spolupráce s klientem na řešení jeho situace klientovi závazky mapují, spolu s klientem je vyhodnocují, zasahují do těchto dluhů a omezují je. Ale to, co je podstatné, dělí je na ty zodpovědné a nezodpovědné." Čili díky komplexnímu způsobu sociální práce dochází k mnohem lepšímu nastavení řešení klienta v situaci, včetně řešení dluhu. Více než tři čtvrtiny - je to skoro 77 % - sociálních pracovníků a sociálních kurátorů v průzkumu uvedlo, že řešení dluhů zahrnuje přímo do své práce s klientem více než 90 % čili vnímá řešení zadluženosti jako zásadní potřebnou aktivitu pro nalezení řešení adekvátních změn v klientově životě.

Já většinou mluvím spatra, tohle čtu, protože, když cituji nebo uvádím informace z výzkumů a průzkumů, rozhodně nechci obsah zkreslit nepřesnou interpretací, respektive memorováním toho, co jsem si zapamatovala.

V dlužnících bychom měli podporovat odpovědnost a poctivý přístup ke splácení. Teď to přijde: Jen tak si budou uvědomovat reálné příčiny svého zadlužení a mohou vystoupit z bludného kruhu svých dluhů.

Ve vztahu k insolvencím se respondenti vyjádřili jednoznačně pro zachování jasně daných povinností dlužníka a sociální pracovníci se obecně přiklánějí k podmínce minimální úhrady dluhů ve výši 30 %, se kterou se pracovalo samozřejmě už v různých variantách našich novelizací. Nižší než tento poměr vnímá (jako) správné pouze 18 % z nich. V případě vysokých dluhů, kdy by dlužník neuhradil ani 5 %, se opět tři čtvrtiny těchto pracovníků, o jejichž fundovanosti nemám pochybností, přiklání k tomu, že by prodloužení doby trvání oddlužení mělo trvat - teď se budete divit - více než pět let. Šlo o 400 sociálních pracovníků a sociálních kurátorů.

Tím nechci zpochybnit to, na čem jsme se dohodli, ale podklady, které dostávám, ukazují i na to, že takové chování, to znamená zadlužování se, aniž mám na to prostředky, se generačně dědí, přechází z jedné generace na další, pokud zde není nějaký razantnější limit, reakce, a to si myslí 95 % sociálních kurátorů a sociálních pracovníků. Vycházím z toho, co sami zveřejnili.

Já jsem byla velmi překvapená a musím říci, že si myslím, že bychom i tohle měli vzít v úvahu, čímž nechci zpochybnit schvalování tohoto tisku, nicméně není dobré, abychom si tady nalhávali, že naše novela strašně dobře zapůsobí na změnu chování dlužníků. Pokud by byla nastavena příliš benevolentně, my si sesbíráme volební body, nicméně ve výsledku samotným dlužníkům a jejich dětem nepomůžeme, nebo zřejmě nepomůžeme, jak tvrdí ti, kteří mají - a jsou za to i placeni a jsou profesně dostatečně vybaveni - za to, aby jim pomáhali. Prostě můžeme je utvrdit v tom, že dluhy se vlastně dělat vyplatí.

Tomu samozřejmě odpovídají... já jsem si ještě vytáhla další podklady, které jsem dostala, ke kterým už jsem skeptičtější. Protože víme, že když se třeba zeptáte na ulici někoho, jestli by se měl znovu zavést trest smrti, tak vám řekne každý druhý občan, že ano, přestože jsme vázáni evropskými úmluvami a máme spoustu závazků, že to ani nelze, tak tady jsem taky skeptičtější. Ale přesto si dovolím ocitovat jednu věc, kterou bychom jako ti, kteří reprezentují občany České republiky, měli vědět: "Lidé by měli utrácet jen peníze, které již mají, a neměli by se spoléhat na budoucí příjmy." S tímto názorem souhlasí přibližně čtyři z pěti Čechů, což je prezentováno podle šetření výzkumné agentury STEM/MARK a uvedla to CNN Prima News. Samozřejmě se názory liší. Klasicky sociodemografické charakteristiky - věk, je tam vzdělání jako jeden ze statisticky relevantních ukazatelů. Mladí lidé řeší případné potíže se splácením svých dluhů mnohem snadněji než senioři, také vzdělanější lidé a méně vzdělaní mají rozdíly. Ale čtyři z pěti je poměrně významný faktor.

Zvažované zkrácení oddlužení na tři roky by podstatně zvýšilo počet lidí, kteří by byli ochotni se zadlužit, dluhy nesplatit a žít po dobu oddlužení z nezabavitelného minima, to si taky myslí naše veřejnost. Čili musíme vzít v úvahu i něco jiného než sbírání politických bodů, ale také to, že reprezentujeme lidi, kteří ve své většině mají obavy, abychom nevychovávali k nezodpovědnosti a řekněme k určité ekonomické lehkomyslnosti hlavně nastupující generace, to znamená mladé lidi, kteří velmi "chytře" si budou myslet, že takhle se dá žít a že by to mohl být životní styl.

Naprostá většina lidí v tom výzkumu by sama nebyla dluhy ochotna odpouštět ani svým známým a podporuje i důsledné vymáhání dluhů. A jak říkám, i když jsou to vysoká procenta, 78 % souhlasí s tím, že by se měly utrácet jen peníze, které máme, a tak dále, já je dál nebudu číst. Ty výzkumy jsou obsáhlé, jsou tady k dispozici u mě. Možná že někteří z vás je dostali. Já jsem si říkala, že je důležité, pokud tady o tom nikdo přede mnou nebude mluvit, takže - já se dívám na hodinky, no, to nevím, tedy zrychlím svůj výstup - nicméně by bylo dobré - já vím, že mám čas, že letí - na druhé straně si myslím, že je třeba, abychom věděli, co si myslí veřejnost, a hlavně, co si myslí ti, kteří se starají o lidi, kteří mají velké problémy.

A teď ještě jedna věc, možná je trošku překvapivá, ale já se potom samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu, který jsem tam vkládala a který vím, že tady koloval u opozičních i koaličních poslanců. Několikrát jsem ho četla a došla jsem k závěru, že přece jen by bylo dobré udělat takovou pojistku. Pozměňovací návrh se týká záloh, a konkrétně jde o to, aby... nebo: reaguji tím návrhem na to - ten návrh samozřejmě byl připravený těmi, kteří jsou na druhé straně, to znamená vymáhají dluhy, a asociací, která se na tom také podílela - jde o to, aby v určitých případech bylo až na zákonem stanovené výjimky stanoveno, že ihned po zahájení exekučního řízení zde dojde na zálohy na náklady exekuce, kdy se v tom návrhu zakládá nárok exekutora na složenou zálohu a takzvanou další zálohu po třech letech exekučního řízení, a povinnost oprávněného, tedy věřitele, nést náklady exekuce v případě, že bude exekuce zastavena, a jsou tam příslušná ustanovení.

Čili je to taková určitá pojistka, aby se nestalo, že se vůbec nebudou věřitelé v případě, že bychom to novou zákonnou úpravou přehnali, obracet na exekutory, a v podstatě by došlo k situaci, kterou velice dobře znám z vlastní zkušenosti jako předsedkyně bytového družstva, když jsme v devadesátých letech marně hledali někoho, kdo by naši bagatelní pohledávku vymohl, to za prvé. A za druhé, máme tady spoustu svépomocných firem vymáhacích, které by se toho rády ujaly, ale myslím, že k této praxi bychom se neradi vraceli.

Koneckonců i sama důvodová zpráva přiznává, že v současné době existuje možnost soudního exekutora požadovat zálohu na náklady exekuce. V praxi se nevyužívá. Právě je třeba uložit oprávněnému možnost zálohu na exekuce stanovit přímo a k exekučnímu postihu majetku by se přistoupilo teprve poté, co by oprávněný prošel příslušným úředním postupem - soudním, správním, exekučním.

Myslím si, že v tomto ohledu návrh, který je vložen pod číslem 7435, je alternativou, ke které můžeme přihlédnout ve třetím čtení, až budeme zvažovat, jaký celkový výsledný tvar bude novela mít. A současně vím, že už nemám čas s dalšími body vás seznámit, ale je to vložené v systému. Samozřejmě se domnívám, že bychom tím předešli některým rizikům, která jinak rozhodně podle mého přesvědčení hrozí.

A jinak opakuji, mám sama velký zájem na tom, aby se pomohlo těm, kteří nikoliv vlastním zaviněním se dostali do nedobré situace, ve které se nyní ocitli, a myslím si, že samozřejmě prodlužování doby a váhání třeba při projednávání tady ve Sněmovně by mohlo vést k tomu, že by se jejich situace výrazně právě ještě v době nouzového stavu zhoršovala.

A ještě jedna poznámka, protože když se dívám na tabuli, tak se obávám, že už je to stejně jedno, protože jsme si neodhlasovali prodloužení po 19. hodině. Myslím si současně, že naše veřejnost ocení, že se tímto tiskem zabýváme tak důkladně, že to není tak, že by řekli, že něco zdržujeme. Já si také myslím, že pokud budeme chtít, v klidu druhé čtení v blízké době ukončíme a i některé pozměňovací návrhy, které můžou znít jako překvapivé, budeme mít dostatek času projednat.

Takže vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem byla možná trošku obsáhlejší, ale myslím si, že to stálo za to se tady tomuto tématu, a v tom se naprosto shoduji s Patrikem Nacherem, věnovat důkladněji než tématům jiným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek, poté se připraví pan poslanec Novák v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý podvečer.

Jenom jsem chtěl v krátkosti říci, že mi přijde irelevantní od paní kolegyně, co tady teď předvedla, a to jsou statistiky, jak si kdo myslí, že by se mělo chovat vůči dluhům a podobně. Víte, když právní systém - Patriku (k poslanci Nacherovi), omlouvám se, mluvím na paní předřečnici - umožnil, aby se lidé tímto způsobem zadlužili, když právní systém umožnil, aby takto bylo postupováno vůči těm lidem, tak je jasné, že většinová populace, která nedluží, logicky řekne ve výzkumech, že každý má splatit svůj dluh. Tak jste to řekla v těch výzkumech, že to vyšlo, ale právní systém to umožnil. Já si myslím, že jsme patnáct let pozadu v tom, jak jsme měli ochránit ty lidi a vůbec ten systém, aby se to nedělo. Takže prosím, nepoužívejme statistiky, které fungují na modelu něčeho, co je iracionální, a iracionální bylo, že se to celé vůbec stalo. Takže prosím, neházejme tady ta čísla, protože to není úplně věcné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Budou další faktické poznámky. Pan poslanec Navrkal, poté paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Bohužel došlo na má slova a vypadá to, že bychom to normálně teď doprojednat nestihli, ani tento bod, tak já navrhuji aspoň tento bod dokončit i po 19. hodině. Děkuji. Je to jménem klubu Pirátů a STAN.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám za to, že takový návrh již padl.

 

Poslanec František Navrkal: Jestli se nepletu, tak padl návrh na to doprojednat oba dva body, nikoliv jenom tento bod. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Neprošel obecný návrh. Jestli neprošel obecný návrh, tak můžeme otestovat návrh jenom na tento bod. Je zde žádost o odhlášení. Já vás všecky odhlásím, svolám kolegy do sálu. Poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, uvidíme, jestli dosáhneme hlasovacího kvora. (Předsedající gonguje.) Já bych vás znovu všechny poprosil, abyste se přihlásili svými kartami. Věřím tomu podle obsazenosti sálu, že je nás tady dostatek. V tuto chvíli nemáme dostatečné kvorum na to, abychom mohli hlasovat, nicméně stále ještě přibývají nějaké přihlášky a přicházejí poslanci. Znovu opakuji, o čem by se hlasovalo. Hlasovalo by se o tom, že doprojednáme tento bod i po 19. hodině, čistě tento bod. Nicméně nevidím, že bychom měli dostatečné kvorum. Přestávku na to, aby se shromáždili zbývající poslanci, se mi vzhledem k času dělat nechce, takže v tom případě můžeme maximálně... Přibývají další poslanci. (Výzva ze sálu ke gongování.) Já už jsem gongoval mnohokrát. Ještě nám přišli nějací poslanci. Ještě dva. Pohledem do sálu bych řekl, že by nás tady měl být dostatek. Pan poslanec Kaňkovský. Ještě jeden. Zkontrolujte si všichni, že jste přihlášeni, prosím. Pan poslanec s přednostním právem. Ještě dva jdou. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já toho drobně využiji, než případně ještě kolegyně doběhnou nebo dojdou, protože chápu, že někdy je to delší sprint. Já bych možná poprosil na zvážení, jestli by do budoucna nestálo za to v takových momentech mít možnost promítnout na tabuli, ze kterých klubů jsou jaké počty poslanců přihlášených, pak se to okem i líp konfrontuje s realitou v tom sále, takže to by podle mě do budoucna nebylo od věci. Dávám to jako podnět na vedení Sněmovny, technicky to podle mě jde určitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já věřím, že stálá komise pro práci Sněmovny může takový podnět případně probrat. Samozřejmě bych mohl udělat nějaké orientační hlasování, ale nevím, jestli by z toho bylo něco poznat. Pan poslanec a předseda stálé komise se vyjádří k návrhu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, samozřejmě podnět od kolegy Jurečky vnímám jako velmi vážný podnět a určitě by to zkvalitnilo, řekněme, celkové projednávání, protože jestli je někdo anonymně odhlášen, nedá se to veřejně nějak moc posoudit. Takže v tuto chvíli jako předseda stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na nejbližší schůzi jako svůj podnět tento návrh přednesu. Já teď nevím, jestli to technicky jde nebo nejde, jsa v tomto oboru celkem nevzdělán, nechám to na těch, kteří tomu rozumějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Vypadá to, že jsme dosáhli potřebného kvora, tedy můžeme hlasovat. A ještě jednou zopakuji pro ty, kteří doběhli, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že tento bod projednáme i po 19. hodině.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 5 jsou přihlášeni 72 poslanci a poslankyně, pro 36, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

První jsem viděl pana poslance Výborného, že se hlásí, poté pan poslanec Farský. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Takže aby bylo známo, ne tady v sále, ale hlavně veřejnosti, ten, kdo zablokoval dokončení druhého čtení exekučního soudního řádu, je hnutí ANO. Nebyl jediný důvod, proč bychom tady nemohli setrvat ještě zhruba dvacet minut, abychom po všech vystoupeních, je tady jedno jediné, mohli toto dokončit, posunout to do ústavně-právního výboru. Čili ten, kdo nechce tyto věci řešit, je bohužel, je mi to líto, hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Farský mimo rozpravu.

 

Poslanec Jan Farský: Co doplnit jiného? Snažíme se sem dostat na program dva vládní návrhy, o kterých pan premiér už roky prohlašuje, jak je to vládní priorita, zatočit s těmi hroznými exekucemi a insolvencemi, ale teď se ukazuje, co je vaše priorita, udržet lidi v dluhovém otroctví a nepustit je ven, dál je dojit po stovkách a pro pár lidí z toho tahat miliardy. To je vizitka vašeho hnutí, to je vizitka dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Navrkal, poté pan poslanec Nacher, vidím paní poslankyni Valachovou. Pana poslance Nachera jsem vyzval prvního. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, dokonce víte, že já jsem vždycky hlasoval pro zařazení tohohle bodu. Vždycky jsem pro to hlasoval. Insolvence, exekuce. A teď vám řeknu, proč jsem nehlasoval. Aby ke mně jeden opoziční poslanec přišel a vyčetl mi, že jsem tady dvacet minut mluvil zcela evidentně k věci, že to zdržuji, tak to tedy opravdu, to už je přes čáru. Tady si prokazatelně berete často obstrukční přestávky. Já jsem to maximálně zkrátil. Marek Výborný je toho svědkem. Mohl jsem tady mluvit hodinu, a dostal jsem vynadáno, že dvacet minut mluvím k věci? Tak jsem pro to nehlasoval. To se na mě nezlobte. To už je fakt moc. Takže tolik vysvětlení, kdo co obstruuje. Tato vláda pokračuje ve věcech týkajících se exekucí, insolvencí, to, co tady bylo od roku 2000 do roku 2014, a taky to dokončí. To se na mě nezlobte. Ale vyčítat poslanci, že dvacet minut mluví evidentně k věci - vezměte si stenozáznam - a zkracuje to, aby maximálně vyšel vstříc, tak to tady ještě fakt jako nebylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, je 19 hodin. Já tedy jsem nucen přerušit tento bod. A ještě zde mám nějaká přednostní... Je 19 hodin. Přednostní návrh - paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Jurečka. Již jsme mimo body. Již nemůžeme projednávat zákony. Jenom to avizuji pro všechny. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegyně, kolegové, já za poslanecký klub sociální demokracie se také musím ohradit proti tomu, že bychom nechtěli změny v exekucích, insolvencích, zákazy dětských dluhů a podobně. Myslím si, že je zcela jasné, že tato Sněmovna po X funkčních obdobích jiných vlád dokáže tyto změny dotáhnout do konce. A je snad přece jasné, že tento týden nebo následující schůzi ty věci dokončíme a dokážeme se domluvit na tom, aby mohly jednat výbory a abychom to stihli v těch účinnostech, o kterých jsme se tady dneska bavili. Takže za poslanecký klub sociální demokracie se ohrazuji. A myslím si, že co se týká jednotlivých kroků, tento týden nám v exekucích nemůžete nic vyčítat. A naopak, co se dělo v minulých dnech, tak si myslím, že jsme si taky mohli některé věci, které nabouraly program schůze, odpustit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka, jestli jsem to zaznamenal, pak pan poslanec Farský. Pro všechny ostatní poslance, kteří nejsou nadáni přednostními právy, bych vás chtěl informovat, že dnes již nic neprojednáme. Schůze bude přerušena nejpozději v 21 hodin, a to na neurčito, dokud se nedohodnou předsedové poslaneckých klubů. Děkuji. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já budu stručný. Na minulé schůzi v lednu tady pan předseda klubu hnutí ANO nás vyzýval u jiného bodu, ať to prodloužíme, dojednáme. Vyšli jsme mu vstříc, prodloužili, dojednali. Stačilo tady patnáct minut a bod by byl vyřešen, uzavřen. Já bych možná poprosil, když tady zní tak odhodlané závazky, že se to velmi brzy podaří, tak kdyby Kateřina Valachová nebo Patrik Nacher taky mohli říct, kdy se to podaří. Podívejte se na reálný program toho, co máme před sebou, kdy bude Sněmovna jednat, co všechno máme řešit, aby taky zaznělo, kdy to tedy bude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan poslanec Farský, pak již neeviduji další přihlášky. A rád bych se dobral ukončení schůze. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Já jsem rád za veřejný příslib, který tady zazněl od paní poslankyně Valachové, že už konečně tento zákon projednán bude. Ale dokud to nebude realitou, jsou to jen slova. Realita je taková, že ten zákon tady leží více jak rok a půl, že se na jednání Sněmovny dostal díky tomu, že zvláště hlasy opozice byla svolána mimořádná schůze. Jednání mimořádné schůze zařadil na tento pozdní čas, na pátou hodinu, předseda za hnutí ANO. Vy jste tady, hnutí ANO, hlasovali proti tomu, abychom hlasovali po sedmé hodině a ten tisk dneska dokončili. Vzali jste na sebe odpovědnost za milion lidí, kteří jsou v průšvihu. Nechali jste je padnout do vody a necháváte je se topit. Dneska jste hlasovali pro pár exekutorů, pro pár obchodníků s chudobou, kterým jste prodloužili o pár měsíců jejich krásný život z toho, jak drbou chudáky. A to jste dneska udělali. To jste prostě udělali! Hodili jste je přes palubu a můžete tady vyprávět, co chcete, ale to je realita, která je na hlasovacích sjetinách. A věřím tomu, co tady zaznělo, a věřím tomu, že když pan premiér to opakovaně vydává za svoji prioritu, jak to bude obrovsky řešit, tak tedy už konečně věřím, že to snad uděláte. Ale čas se krátí. A promrhali jsme už roky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Valachová s přednostním právem.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já už opravdu jenom větu. Za poslanecký klub sociální demokracie a už klidným hlasem ke kolegům předřečníkům: platí to, co jsem řekla, to znamená, že sociální demokracie tak jako doposavad, i dále bude usilovat o to, abychom pravidla ve změnách exekucí a insolvencí učinili. Co se týká přednostních práv, tak jenom samozřejmě pro vás, i případně kdokoli by nás sledoval, protože to pokládám za korektní, s přednostním právem mohou vystupovat pouze někteří poslanci, takže pokládám za korektní říct v rámci svému kolegovi Patrikovi Nacherovi, že si myslím, že to, co říkám, by řekl i on, takže ještě jeho jméno tady zmiňuji. A já věřím, že změna v exekucích, insolvencích opravdu bude dokončena.

A jenom ještě chci říct jednu věc. Prosím, nepřetahujme se o politická slovíčka. Nejde o to, jestli teď budeme jednat do 19.10, ale kdy ty změny budou účinné. A na tom se teď v tuto chvíli nic nezměnilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Nacher se tady hlásí. Bohužel, není nadán přednostním právem. Takže pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. My všichni tady budeme mluvit i za Patrika Nachera, tak já taky za Patrika Nachera. Zítra to navrhneme. Paní ministryně říkala, že tady bude, tak se k tomu klidně můžeme dostat. Když to nevyjde zítra, tak můžeme pozítří. Určitě je šance to tady projednat, když pro to budou hlasovat kolegové z hnutí ANO. Já si myslím, že kdybyste to skutečně chtěli, nezařadíte tu věc na schůzi, která začíná několik málo hodin před tím, než skončí jednací den. Ta věc se mohla projednat, kdyby byla mimořádná schůze řádně... kdyby začínala na začátku jednacího dne a neměli jsme na to pouze pár hodin, kde potom vystoupí lidé s projevy, nestihne se to, pak se to přeruší, jdou všichni domů. Takže bude šance projednat to v následujících dnech. My to navrhneme, ať už tedy zítra, nebo v pátek, a budete moct svoji ochotu vyjádřit hlasováním, protože to je to, co je podle hesla ukázaná platí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou všechny přihlášky. Takže nyní bych se pokusil ukončit, respektive přerušit tuto 82. schůzi, a to na neurčito do dohody předsedů poslaneckých klubů, kdy se případně znovu zařadí. A připomínám, že se sejdeme zítra, to jest ve čtvrtek 11. února, kdy bude v 9 hodin zahájena 83. schůze Poslanecké sněmovny. Až tato schůze skončí, tak se opět vrátíme do řádné 79. schůze. Děkuji vám. Zítra do 11 hodin je teoreticky tedy možno podávat interpelace, nicméně je otázka, jestli se k nim dostaneme.

Přeji pěkný večer.

 

(Schůze přerušena v 19.07 hodin.)

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP