Úterý 2. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

2.
Vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě
/sněmovní tisk 1171/

Je navrženo zkrácené jednání, tedy před projednáním bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu ke zkrácenému jednání. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. (Na tabuli stále svítí nadpis bodu číslo jedna - krizový zákon, tisk 1152.)

 

Přednesu návrh usnesení. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácené jednání? Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, přihlášeno 101 poslanec, pro 94, proti 1. Návrh usnesení byl schválen.

 

Prosím, aby předložený návrh uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. (Rozruch v sále.)

Nejprve ještě s technickou poznámkou pan předseda.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom na vysvětlení. Myslím, že jsme věděli, o čem jsme hlasovali, nicméně na tabuli svítil krizový zákon, přestože jsme hlasovali o tomhle tisku 1171. Tak jenom pro pořádek, kdyby si někdo myslel, že jsme hlasovali krizový zákon, tak ne. Hlasovali jsme podle mě vědomě o tomhletom tisku a rozhodli jsme, že ho můžeme projednávat ve stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji za poznámku. Četl jsem podrobně i návrh usnesení. Pokud nikdo nenamítá, budeme pokračovat. Paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vám představit hlavní principy zákona o zvýšené náhradě příjmů, takzvaná stoprocentní nemocenská. Podle tohoto návrhu dostanou všichni zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace, zvýšenou náhradu příjmů. Co se týče doby, po kterou bude zaměstnanec zvýšenou náhradu dostávat, tak ta se týká 14 dnů, to znamená, pokud zaměstnanec bude v karanténě bez pozitivního testu nebo bude v izolaci. (Hluk v sále rapidně narůstá.)

Zvýšená náhrada bude ve výši 100 % průměrného redukovaného výdělku. Všichni zaměstnanci s příjmem do 45 000 hrubého by tak kvůli karanténě neměli mít žádný ušlý příjem. To si myslím, že je klíčové, aby zaměstnanci nebo naprostá většina zaměstnanců neměla žádný ušlý příjem. Celkově jde téměř o 3 miliony zaměstnanců, u kterých - (Odmlka kvůli silnému hluku.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme paní ministryni. Děkuji vám.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Celkově jde o 3 miliony zaměstnanců, u kterých díky tomuto zákonu nedojde v případě karantény nebo izolace k propadu příjmů.

Důležitá je také účinnost. Zákon se bude vztahovat na všechny karantény v březnu a v dubnu, a to i zpětně. To znamená, pokud je někdo v karanténě již od včerejška, tedy od 1. března, bude se zvýšená náhrada vztahovat i na něj.

Zákon se týká všech zaměstnanců a všech pojištěných dohodářů, tedy lidí s dohodou o pracovní činnosti s příjmem vyšším než 3 500 korun měsíčně, nebo dohod o provedení práce ve výši alespoň 10 000. Živnostníků, jak už všichni víte, se návrh netýká. Ti mají v karanténě podle zákona o kompenzačním bonusu 500 korun na den.

Pro zaměstnavatele bude vyplácení ještě jednodušší, než tomu mělo být u původní izolačky. Od odváděného pojistného si odečtou celou náhradu mzdy, tedy nejen tu část, o kterou jsme náhradu navýšili. Zaměstnavatelé budou moci odečet uplatnit až do tří měsíců po vyhlášení karantény. Je to také výhodnější než Antivirus, kde je náhrada pro zaměstnavatele ve výši 80 % mzdy. To znamená, když to mám ještě jednodušeji říci, zaměstnavatelé neponesou žádné náklady. Veškeré náklady si odečtou z odvodů sociálního pojištění. Doposud si za karantény odečítali 80 % superhrubé mzdy z programu Antivirus, kde se to zpětně refundovalo. Samozřejmě že to znamená, že kdo bude dostávat zvýšenou náhradu, nemůže na něj zaměstnavatel po dobu karantény Antivirus uplatňovat.

Celý návrh je postaven na infekčnosti, to znamená na karanténě nařízené hygienou nebo praktickým lékařem, a týká se i jiných infekčních chorob, než je COVID-19, to znamená tuberkulóza, žloutenka, salmonela a podobně. Těch je ale samozřejmě v tuto chvíli v porovnání s diagnózou COVID-19 minimum.

Závěrem dovolte ještě k nákladům: za březen a duben počítáme s náklady zhruba 2,3 miliardy korun za tyto dva měsíce. Téměř polovina z toho jsou však výdaje, které by byly jinak vypláceny prostřednictvím programu Antivirus na karantény tak, jak to fungovalo posledních 12 měsíců.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pevně doufám, že návrh podpoříte. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, jej projednal a přijal usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1171/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Výbor pro sociální politiku se k tomuto sněmovnímu tisku sešel dnes v jednu hodinu. K tomuto sněmovnímu tisku byl výboru pro sociální politiku předložen jeden pozměňovací návrh, který výborem pro sociální politiku nebyl přijat.

A nyní vám přečtu usnesení, které výbor pro sociální politiku přijal:

"Usnesení výboru pro sociální politiku ze 72. schůze 2. března 2021 k vládnímu návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19.00 hodin dne 2. března 2021;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Teď musíme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. (Předsedající gonguje.) Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále.

 

Budeme hlasovat o tom, zda chceme vést obecnou rozpravu. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 38 přihlášeno 99 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Povedeme tedy obecnou rozpravu a já obecnou rozpravu otevírám. Písemně nemám nikoho přihlášeného a hlásí se paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, na výboru pro sociální politiku jsem předkládala jenom jeden pozměňovací návrh, ale od té doby byl čas a příležitost, víc, než jsme ji dostali dopoledne, k tomu, abychom ještě dopilovali i další pozměňovací návrhy, takže dnes budeme mít příležitost tento vládní návrh, který považuji za nešťastnou cestu, zlepšit a budeme si moci vybrat cestu, která je podle mého soudu lepší. Proto si dovolím k té debatě rovnou avizovat, že navrhujeme pozměňovací návrhy, ale než se dostanu k jejich odůvodnění, tak velmi krátká vzpomínka na minulý týden. To, že lidé nehlásí své kontakty ve chvíli, kdy jsou testováni na koronavirus a vyjde jim pozitivní výsledek, je považováno dlouhodobě za velký problém a souhlasím s tím, že je nutné motivovat k nahlašování kontaktů a motivovat lidi k tomu, aby se do karantény uchylovali. (V sále je obrovský hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní předsedkyně. Na chvíli vás přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Není zde slyšet. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Hovoří se o tom samozřejmě ve veřejném prostoru, nejenom v Poslanecké sněmovně, ale obecně, opravdu dlouhé týdny, měsíce, a vláda konečně po těch dlouhých diskuzích nakonec přišla s návrhem, který jsme tady minulý týden projednávali znovu, protože se nám vrátil ze Senátu, a který jsme měli možnost schválit, a ten volil formu pomoci ve výši jednorázového příspěvku na den 370 korun. Tuto cestu, jak tady bylo zřejmé z hlasování o senátní verzi, podpořila i naprostá většina opozičních stran. Proč jsme nepodpořili původní sněmovní návrh, asi netřeba připomínat - tu vzrušenou debatu (o) přílepku, který si ve Sněmovně prosadili sociální demokraté, a jednalo se o snahu v tomto zákoně rozšířit povinnost podnikatelů, firem, zaměstnavatelů - byrokratické úkony, kterou jsme nepovažovali za šťastnou. Forma přílepku v legislativní nouzi k takové normě zkrátka dle nás je cesta vždycky nešťastná, ale teď dvojnásob ve věcech, které řešíme. Víme, jak to dopadlo, že tady o jeden hlas neprošla verze, kterou jste prosazovali ze Sněmovny, ale zásadní je, že ten princip, totiž nikoliv 100 % ušlé mzdy, ale 370 korun na den, tady ve své podstatě měl většinovou podporu, a jenom kvůli tomu, že na misky vah se v jednom okamžiku dávalo, jestli budeme řešit tu podporu lidí, anebo podporu plus šikanu firem - a mnozí z nás nechtěli tu šikanu - tak se k podpoře nedostalo. Ale myslím si, že je nejrozumnější cestou - a mrzí mě, že se vláda nerozhodla tou cestou jít sama - abychom prostě neměnili ten přístup, ten princip, který byl zvolen, o kterém víme, že tu podporu by tady měl, ale zachovali právě ten jednorázový příspěvek, částku 370 korun.

Na výbor se mi to ještě nepodařilo tak rychle připravit, teď už se to zadařilo, protože já na rozdíl od úřadů samozřejmě nemám k dispozici stovky zaměstnanců, úředníky, kteří na tom mohou pracovat, a proto tedy až teď pozměňovací návrh, který se vrací k tady tomu principu, to znamená změna vládní cesty, kterou teď zvolila nově, a snaha dostat se ke kompromisu. Ta cesta byla ve své podstatě už i v rámci tripartity akceptována, možná někdy s výhradami zaměstnavatelů, možná někdy ne úplně s nadšením, ale prostě víme, že to byla cesta, která byla pro všechny skousnutelná a pro řešení situace asi nejlepší. Já bych vás tedy chtěla požádat o to, abychom se touto cestou znovu vydali, abychom se díky pozměňovacímu návrhu, který tady máme příležitost přijmout, pustili do toho, že budeme zpátky u řešení, které tady už jednou mělo velkou šanci projít, a budeme mít tento úkol, troufnu si říct, z krku, lidově řečeno.

Druhá cesta, kterou můžeme zvolit, je skutečně ta vládní, ale tu nepovažuji z několika důvodů za nejlepší. Samozřejmě, snaha lidem, kteří i tak už mají třeba hluboko do kapsy, kompenzovat ušlý příjem, aby se jich ta situace nedotkla nějak tíživě, je určitě namístě, ale volit takovou výši, která mezi nimi a lidmi, kteří stále chodí do práce, setře jakýkoliv rozdíl, nepovažuji za dostatečně obhajitelné a považuji to doslova za morální hazard pro ty, kteří nakonec v té práci jsou. Zkrátka když jste v práci, tak byste měl mít rozhodně nárok na mzdu, to samozřejmě nikdo ani nebudeme o tom diskutovat, ale když do ní nechodíte, z jakýchkoliv objektivních důvodů, tak byste měl přece jenom vydělat nebo mít na příjmu trochu méně, protože je to prostě přirozený princip.

90 %, která navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, považuji za dostatečně motivační oproti stávajícímu stavu 60 % náhrady ušlé mzdy, ale zároveň férovější právě vůči těm, kteří v té práci jsou, pro kratší (?) pracují, těm, kteří nikoliv. Myslím, že by to byl lepší kompromis z hlediska zaměstnavatelů, kteří samozřejmě velmi protestují proti přístupu 100 % mzdy na 14 dní. Je to cesta, která by i pro ně určitě byla přijatelnější, byť si myslím, že by si představovali ještě méně, ale vnímám ji jako určitý kompromis - (V sále je hluk. Poslanci diskutují v hloučcích.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě jednou, dámy a pánové, prosím o klid, opravdu není slyšet. Nechci jmenovat, ale věřím, že všichni tohoto mého opakovaného apelu... teď ten můj opakovaný apel vyslechnou a situace se tady zklidní. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Přístup musí být nějakým způsobem proporcionální. Nelze prostě lidem, kteří jsou už měsíce na ošetřovném, starají se a pečují o děti, které nemohou chodit do škol, často se s nimi také výrazně učí, tak ti dostávají 70 %. Ti, kteří jsou na kurzarbeitu, který zatím má u nás podobu vládních programů Antiviru, taktéž. Ti, kteří jsou teď - nebo by měli jít do karantény, by měli mít 100 %. To považuji za naprosto nevyvážený přístup, samozřejmě motivující k tomu - a neříká se mi to snadno, vím, že samozřejmě ne všichni takoví jsou - ale k tomu, aby se naopak hlásily kontakty, které jsou fiktivní. Takže je to ode zdi ke zdi.

Ve chvíli, kdy jsme v situaci, že lidé zapírají kontakty, které jsou skutečné, které opravdu proběhly, tak se to snažíme vlastně dělat tak, že je budeme motivovat k tomu, aby si naopak řekli. Tak nahlas mě, jako že jsme se potkali, i když k tomu kontaktu nedošlo. Zahltíme tím samozřejmě ještě více kapacity hygienických stanic a dostaneme se do situace, že ty nebudou už tuplem schopné trasovat všechny. Když se tedy bavíme o tomto motivačním prvku, tak bychom se také měli ale bavit o tom, jak je na to ten systém připraven. Není tady sice při projednávání tohoto bodu pan ministr zdravotnictví, ale určitě za vládu by měla zaznít i ta informace, jak se Krajské hygienické stanice ještě více posílí oproti současnému stavu.

Bavíme se tady o tom měsíce a měsíce, že trasování nefunguje, že je tam nedostatečná kapacita lidí, i když se neustále samozřejmě snaží pomoci, ať už je to armáda, ať už jsou kapacity úředníků z jiných úřadů, kteří doplňují KHS, ale pořád je to zkrátka málo. Dokud nebude vyřešen tento klíčový problém, tak tohle je prostě vylévání vaničky i s dítětem. (Hluk v sále trvá, poslanci diskutují v hloučcích.) Já se domnívám -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní předsedkyně, ještě jednou vás přeruším, tohle opravdu nejde. Prosím, abyste ty diskuze, které vedete v konkrétních skupinkách a klubech, vedli v předsálí, my tady neslyšíme. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Abychom prostě měli domyšlené vše do těchto detailů, které jsou detaily velmi podstatnými, takže se stávají skutečně věcmi, které tu situaci zásadně mohou ovlivnit. Opravdu ze zkušeností mnoha, mnoha lidí, kterým mohu důvěřovat - to nejsou žádné názory nebo anonymní účty na internetu na různých sociálních sítích, to jsou lidé, které konkrétně znám - tak ze zkušeností mnoha těch lidí mám od nich zprávy různého charakteru, například ve stylu: Vůbec mě KHS nevytrasovala, i když jsem měla jednoznačný kontakt, velmi blízký kontakt nakaženého.

Další příklad: KHS, když jsem své kontakty snažil sdělit poctivě všechny, tak už při čtvrtém kontaktu, co jsem nahlašoval, mi řekla: To stačí, na víc stejně bychom neměli kapacitu, i když jsem chtěl poctivě nahlásit ještě dalších pět, protože s těmi jsem se skutečně setkal. Většina zodpovědných lidí ty lidi obvolá sama, to je jasné. Většina takových to udělá, ale ne všichni, samozřejmě. A když vás ještě takto samotné úřady, ti, kteří to mají na starosti, vlastně motivují k tomu, ty kontakty ani nenahlásit, a tyhle své zkušenosti ti lidé samozřejmě sdílí se svým okolím dál, dostávají se dál tou šeptandou, pak už často i pozměněné - ale toto jsou zkušenosti z mého velmi blízkého okolí, kterým nemám důvod nevěřit - tak potom jak to asi působí na lidi, jak asi může tady být důvěra v to, že ten systém je možné ještě nakopnout tak, aby fungoval.

To, že je trasování klíčová záležitost, víme od začátku pandemie, to není nic nového. Chytrá karanténa měla být tím, co pomůže udržet tuto zemi v nějakém chodu za podmínek, které budou ještě snesitelné, ale zároveň v takovém modu, že budeme ve své podstatě s omezeními, ale fungovat, včetně ekonomiky. A jak vidíme, po roce to tak není a fungování chytré karantény, kterou jsme tady mnozí už v jejích počátcích s porodními bolestmi prostě nazývali hloupou a různě jinak, se skutečně za ty měsíce nezlepšilo a ona skutečně hloupou je. Ale na tomhle se musí pracovat primárně. Ruku v ruce s tím je samozřejmě motivace lidí, ale ta motivace nesmí být k tomu, aby se hlásily falešné kontakty, ale k tomu, aby se hlásily jenom ty skutečné, aby byly vůbec ještě zvládnutelné kapacitami vytrasovat.

Proto prosím o podporu pozměňovacího návrhu. Pojďme klidně - pokud tady vznikne situace, že nebude moc vůle většinová pro žádnou z verzí, ani tu vládní - si vzít klidně kdo přestávku, jednejme ještě, znovu se k tomu vraťme, ať raději, než aby vznikl tady nějaký nefunkční model, jsme dali dohromady cestu, která bude v praxi fungovat, která nenarazí v Senátu, která se nám tady obratem nevrátí a která by mohla být nakonec třeba i tím druhým pokusem, marným pokusem, tuto věc řešit. Já před tím chci varovat. Chci varovat před tím, abychom se tady zase nedostali do situace, že neprojde vůbec nic, a to už opravdu důvěra lidí, která je v troskách, nevím, kde už by skončila.

Takže to je snaha o konstruktivní řekněme dohodu, která by vedla k zlepšení situace. A velmi by mě zajímalo, jestli by nám zástupci vlády mohli říci, jak přesně budou KHS připraveny, a to nejen na trasování, ale zapomněla jsem zmínit i na kontrolu, že ti lidé v karanténě skutečně dodržují, co mají, protože to je další nezbytný aspekt. Těch kontrol nemůžou být prostě desítky či stovky, ale musí jich být mnohem víc, aby to mělo efekt, aby to mělo smysl. A to si troufnu tvrdit, že teď také ještě není úplně na maximu možností, jak by mohlo být. Děkuji za pozornost. (V sále je neustálý hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Než budeme pokračovat, tak já znovu požádám Poslaneckou sněmovnu, abychom tady vytvořili podmínky pro projednávání. Budu konkrétní. Týká se to ČSSD, týká se to SPD, prostě to, co tady probíhalo přes moji trojí výzvu při projevu paní předsedkyně, to se prostě nemůže opakovat. Nemůžeme pokračovat, pokud tu nebudou podmínky pro to, abychom se slyšeli. Tak vás ještě prosím, abyste to respektovali. Děkuji vám.

Nyní je na řadě pan poslanec Dominik Feri, ale s přednostním právem se přihlásila paní zpravodajka, paní poslankyně Pastuchová. Pardon, pan poslanec Dominik Feri má přednostní právo také. Není zde přítomen pan předseda klubu, omlouvám se. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pane kolego, tak budeme dodržovat proceduru, nebo tady z toho uděláme chlív, prostřednictvím pana předsedajícího? (Výkřiky z publika.) Není mi stydno. Přihlásil jsem se s přednostním právem jako první, to se musí respektovat. (Další výkřiky.) Prosím, pane předsedo Faltýnku, umravněte svého kolegu. Děkuji. Pan kolega tady na mě pokřikuje, že mám pustit dámu. Já si paní kolegyně velmi vážím, ale přihlásil jsem se první s přednostním právem. Tak o co... kolega za vámi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, nereagujte na výkřiky z publika (Poslanec Feri: Tak. /směje se/). Jednání řídím já. (Poslanec Feri: Děkuji.) Přihlásil jste se první, tudíž jste dostal první slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Ale budu velmi stručný, paní kolegyně, dámy a pánové, my nechceme, aby se opakovalo to fiasko z minulého týdne, a chceme dát Poslanecké sněmovně možnost vybrat si z vějíře možných řešení. Dvě už tu představila naše paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Dovolím si představit další čtyři možné varianty, o kterých dneska budeme hlasovat.

Jde-li o otázku toho, jak bude nastavena nemocenská, bohužel ta celá záležitost atrofovala jen na politickou debatu o to, kolik to bude, jestli to bude 100, nebo 90. Ale my máme s panem kolegou předsedou profesorem Válkem za to, že ta debata by měla být trochu širší ve smyslu: když nařizujete karanténu a posíláte lidi do izolace, tak bychom ale také měli vědět, jaká jsou pravidla té karantény. Podle nás by se to mělo rozlišit v rámci nemocenské v tom smyslu, že například jsem-li pozitivní, to znamená, jdu-li do izolace, patrně tam bychom měli lidi motivovat, aby tam byli, aby to nezatajovali, když mají ty zprávy o tom, že jsou nemocní, jsou nakažení, a tam podle nás varianta 90, nebo za nějakých okolností - mluvím jenom za sebe - 100 % je realizovatelná.

Ovšem situace, kdy jde o karanténu, to znamená, měli jste pozitivní kontakt a jdete do karantény, tak tam podle mě dávat někomu 100 % je opravdu velmi štědré, až neuvážlivě štědré, a to z důvodu, že zkrátka vy máte například negativní test, ale podle algoritmu přezkumu nebo algoritmu nějakého algoritmu pravidel karantény a izolace byste měli i s negativním testem být stále doma, což podle našich informací z Ministerstva zdravotnictví je nějaké historické řešení, které má podporu, ale podle nás není úplně správné. Proč by měl být v karanténě někdo, komu vyšel negativní test, a měl by doma být se 100 % mzdy nebo přesněji 100 % nemocenské?

A proto jsme s kolegou Válkem připravili čtyři varianty, které by to mohly řešit. To znamená, jste-li v izolaci, budete mít nárok na 100 nebo 90 %, ale jste-li jenom v karanténě, to znamená, že vás někdo nahlásil, že se s vámi potkal, že máte pozitivní kontakt, a jdete do karantény, tak v tom případě byste měli nárok na 80 nebo 70 %. To znamená, je to 100 a 80, 70, 90, 80 nebo 70. Je to podle nás řešení, které více reflektuje jak stav státního rozpočtu, ale i tak zkušenosti z trhu práce, to znamená, dosáhnout nějaké rovnováhy mezi potřebou, aby lidé zůstávali doma, když mají pozitivní kontakt, nebo když jsou pozitivně testovaní, ale také zároveň to, aby ten systém nebyl zneužíván, a to jakýmikoli způsoby, ať už například třeba hlášením falešných fiktivních pozitivních kontaktů.

To znamená, máme tu v zásadě šest možných řešení plus to řešení vládní, ale není podle nás úplně správné, aby se tady prostě jenom licitovalo o tom, jestli to bude 100, nebo jestli to bude 90, a nerozlišovat, o jaké lidi se jedná. Jestli se jedná o lidi, kteří mají skutečně pozitivní PCR test, anebo jestli se jedná o lidi, kteří se jenom s někým sešli, pak šli na test, ten jm vyšel negativní, a pak se jim bude platit 100 %. To je opravdu štědrost, která se může velmi významně vymstít, a to jak po stránce rozpočtové, tak i po stránce politiky zaměstnanosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Jana Pastuchová, zpravodajka tohoto bodu. Prosím, máte slovo. Já se teď omlouvám. Přehlédl jsem faktické poznámky, ale jestli byste dali přednost paní zpravodajce, která už se předtím hlásila, tak budu rád. Děkuji vám za velkorysost.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já můžu posečkat, ale děkuji. Děkuji, kolego. Spoustu slov řekl vaším prostřednictvím pan poslanec Feri. Mě nikdo nemůže podezřívat z toho, že bych nechtěla, aby tato situace se vyřešila a mohli jsme se všichni vrátit do běžného života. Opravdu, mě ne, protože já na to ARO chodím sloužit. Teď jsem nemohla, protože jsem byla po úrazu, ale vrátím se tam, protože lidi v těch nemocnicích padají na pusu. To samé, padají na pusu, zaměstnanci krajských hygienických stanic. Nestačí se trasovat.

Dnes na výboru pro sociální politiku jsme dali několik dotazů. Na některé bylo zodpovězeno, na některé ne. Dám příklad: Mám covid pozitivního manžela, tudíž jdu do 14denní karantény s ním. Je nesmysl, jak vím od lékařů, dělat PCR test po dvou dnech. Doporučeno je sedmý až desátý den, pátý až sedmý den. Takže já půjdu sedmý den na PCR test. Do té doby jsem v karanténě. Sedmý den budu negativní, budu dál, protože karanténa je prodloužena na 14 dní, budu dál v karanténě za 100 %. Desátý den budu mít příznaky, tedy půjdu na PCR test jedenáctý den, pokud bude místo, a jedenáctý den mi vyjde PCR test pozitivní. Tudíž končí karanténa jedenáctý den a začínám 14denní izolaci. To máme dohromady 25 dní za 100 %.

Budu dělat v nějaké firmě, fabrice, nebudu zde mluvit o zdravotnictví, protože věřím v to, že většina zdravotníků je dnes proočkována již druhou dávkou, takže to sem nebudu teď moc tahat. Ale budu dělat v nějaké firmě a budu vědět, že můj kamarád je covid pozitivní. V té práci mě to moc nebaví. Rád bych si odpočinul, protože dělám i za jiné zaměstnance, kteří jsou už v karanténě. Máme přesčasy, tak se s tím kamarádem domluvím, že jsme spolu trávili celý víkend, nebo s tou kamarádkou. Ten kamarád je covid pozitivní, a jak nám řekl ze své praxe a skutečnosti pan poslanec Nacher, prostřednictvím, jestli můžu jmenovat, tak pan poslanec Nacher musel říci své kontakty, s kterými se tady setkal, s kterými byl na obědě, kolem něj, a na základě toho hygiena kontaktovala tyto lidi a ti šli do 14denní karantény. Myslíte, že mi ta hygiena nebude věřit, když řeknu: Prosím vás, já jsem byla 14 hodin nebo dva dny, celý víkend s kolegou nebo s kolegyní v kontaktu a já do té karantény jít prostě musím? Takže já se toho zneužívání trošku bojím.

Kdo to bude kontrolovat? Paní ministryně nám řekla v médiích, že bude nutná kontrola. Kdo to bude kontrolovat? Paní ministryně řekla dneska na výboru, že hygiena. Hygiena? Ti už teď padají ne na hu..., ale na pusu, budu slušná. A pak nám bylo řečeno, že to je vlastně věc Ministerstva zdravotnictví. Ale tak, když přece navrhuji nějaký zákon a chci tu kontrolu, vím, že jsem vládní poslankyně ANO, ale já se teď ptám, kdo to bude kontrolovat? Hygiena, která teď nemá čas na to, kontrolovat vzorky vody, běžnou agendu? Máme tady kolegu, jeho manželka dělá na hygieně, jsem v kontaktu s hygienou. Anebo zaměstnavatel? Půjde nějaký zaměstnavatel z personálního oddělení kontrolovat infikovaného kolegu? Já bych tedy nešla, já bych se asi bála. Takže kontrola - nula. Kontrola nula.

Jaké budou sankce? Jaké budou sankce za to, když někdo řekne, bude lhát? To nejde ani ověřit, jestli lže, nebo nelže, to prostě nejde. Hygiena mu nařídí karanténu, protože dotyčný řekl, že s ním byl. Jaké budou sankce? Ony ani nemůžou být, protože ta hygiena to nepozná. Takže to je další věc.

Znovu říkám - kurzarbeit, vracím se k tomu. Když tu paní ministryně stála a řekla, že je pro ni priorita dohoda s tripartitou, kde ji máme teď? Mně volají a říkají: S námi se nikdo nebavil, my s tím nesouhlasíme.

Takže já chci - upozorňuji znova - já chci, aby dnes něco prošlo, určitě. Nechci - a mrzí mě, že jedním hlasem, naším hlasem, neprošel ten návrh z pátku, opravdu mě to mrzí - a nechci, aby dneska dopadlo to samé, že to spadne úplně pod stůl. Nechci to. Ale já jsem poprosila našeho předsedu pana Faltýnka, že počkám, až se zde načtou všechny pozměňovací návrhy ve druhém čtení, a pak požádám o přestávku před závěrečným hlasováním, abychom opravdu, opravdu, dneska schválili to, co má hlavu a patu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní tedy faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ondřej Veselý, poté pan poslanec David Kasal. V rozpravě je přihlášen pan poslanec Jan Bauer, po něm pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ono je možná dobře, že jsem vystoupil až teď, protože já budu reagovat na oba dva své kolegy šmahem. Obou si vážím, nicméně v tomto směru, nebo v tomto bodě, s nimi nesouhlasím. Pokud jde o Dominika Feriho - ono se to vztahuje v podstatě i na Janu Pastuchovou - si musíme říct, o co nám principiálně jde. Já to beru tak, že v tomto zákoně jde principiálně o to, aby lidé, kteří mohou šířit nákazu, pokud možno zůstali doma, abychom je k tomu maximálně motivovali. Proto ve chvíli, kdy mají zůstat doma, je ideální poskytnout co nejvyšší náhradu mzdy, a proto my ji navrhujeme ve výši 100 %. Jakmile dojde ke krácení - a tady chápe Dominik Feri, vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože reaguji na něj - pokud dojde ke krácení, tak už se budou znovu vyskytovat ty případy, které známe teď. To znamená, že lidé ty kontakty nehlásí, aby někoho nepoškodili, aby ho nepřipravili o část výdělku. A ti lidé dneska opravdu nemají dost peněz.

To samé, pokud jde o Janu Pastuchovou. Musíme si říct, co je pro koho horší. Pro Janu Pastuchovou je možná horší možnost zneužití tohoto institutu - a k tomu zcela jistě dojde, v tom jí dávám za pravdu - ale pro mě je horší možnost ta, že do té karantény nepůjde někdo, kdo by tam měl být a kdo by někoho dalšího nakazil, nebo některé další nakazí.

To znamená, že to je o těch vahách, o těch perspektivách, s jakými na to hledíme. Z mého pohledu je lepší zaplatit deset lidí navíc, kteří na to nemají nárok nebo se tomu vyhýbají, než nechat venku dva, kteří nakazí dalších dvacet. Takže takto to hodnotím já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, faktická poznámka. Poté pan poslanec Dominik Feri, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já bych reagoval na pana kolegu Feriho, vaším prostřednictvím. Jen bych chtěl ještě dodat to, co tady zaznělo, jakým způsobem ty karantény mohou být. Tady něco říkala paní kolegyně Pastuchová. Ale ono to je tak, že ano, půjdete do karantény, pátý, sedmý den budete otestován, budete negativní. Ale někdo u vás v rodině bude pozitivní ten pátý, šestý den. A od toho dne se zase znova počítá pět až sedm dnů nový test a prodlužuje se to. Takže pokud máte třeba tři, čtyři členy rodiny, tak se najednou dostáváte na dvakrát, třikrát 14 dní podle toho, v kterém dnu to je.

Vyloženě prakticky tím, že jsem v terénu, vám rozumím v tom, aby se to v uvozovkách nezneužívalo, ale nemyslím si, že v praxi bude možné to takhle úplně rozlišit, protože my vůbec máme problém to, aby nám to ti lidi nahlásili. Ti, kteří i chtějí hlásit, říkají: Vy máte přetížené linky, my vám to nejsme schopni zavolat, a to volají celý den. Mám tam dvě sestry na plný úvazek a jsme rádi, že ty telefony vůbec napíšeme, a pak to musíme ještě zapsat do systému, takže je to obrovský nápor. A to samé, co jsme se bavili na sociálu ohledně té hygieny. Tam nejde jenom o počet lidí, že tam teď dáme 200 nebo 300 lidí. Ti musí být vyškolení, prosím vás.

Takže ve chvíli, kdy tady zaznělo od paní kolegyně Adamové Pekarové, prostřednictvím pana předsedajícího, že: Dejte mi čtyři kontakty a už nic dalšího nedávejte. V řadě případů jsou to lidi na call centru, kteří nejsou hygienici jako takoví. Takže oni mají pokyny, co a jak mají vyzpovídat, a nemůžete za ně pak už dát ruku do ohně, že vyzpovídají úplně všechno. Takže já říkám jenom praxi. Neříkám nic jiného, že bych zpochybňoval, jak to je -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas vypršel. Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri - stahuje. Takže s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já naprosto rozumím - a děkuji, pane předsedající - těm námitkám a té debatě. Teď jenom nevím, jestli se to vztahuje k těm opatřením, které platí dneska, nebo k těm, která budou platit od 3. března. Protože to asi víte, že ministerstvo chystá změnu, která bude platná od 3. března. Předpokládám, že ví paní ministryně, co v té změně bude, a že to reflektuje tu změnu. Co v ní tedy bude?

Když budu mít desetičlennou rodinu, kde mám tedy řekněme deset příbuzných, co spolu bydlí - to není zas tak úplně vzácné, já mám manželku a čtyři děti - tak se jeden nakazí, pět s ním bude v karanténě, pak se devátý den nakazí druhý, pět s ním bude v karanténě, a tak budeme v karanténě desetičlenná rodina dva, tři měsíce, a mě by zajímalo, co je cílem. To znamená, já rozumím tomu, že nechceme riskovat, aby když s osobou, která je infekční, a není tedy v karanténě, ale je v izolaci, protože je pozitivně testovaná, když s touto osobou, která je v izolaci, byla osoba, která není nakažená, ale je s ní v jedné rodině, tak aby ta druhá osoba byla v karanténě. Tomu rozumím.

Můj dotaz zní - a ptal jsem se na to hlavní hygieničky, ptal jsem se na to hygieniků: Takový je přístup u všech infekčních chorob? Pokud mám pacienta, který je pozitivní, má řekněme žloutenku, tak dám do karantény s ním do jedné rodiny toho, který nemá tu žloutenku, a teď tedy je v karanténě, když se nakazí, tak se nakazí, když se nenakazí, tak se nenakazí? Je toto opravdu takhle u všech infekčních chorob, nebo jsme zvolili v případě covidu nestandardní způsob, kdy jsme zkombinovali to, že pacient je infekční, je v izolaci, aby nenakazil ostatní, s tím, že ti, co s ním bydlí v jedné rodině, v jedné domácnosti, tak uvidíme, nakazí se, nenakazí se? Je to takové jakoby polopromořování, polonepromořování.

Mě by zajímala - tady jsou, prostřednictvím pana předsedajícího, daleko lepší odborníci, já jsem teoretik, respektive radiolog, tady jsou pediatři, chirurgové, jsou tady klinici, kteří mají zkušenosti - když jsem si listoval ve svých historických učebnicích epidemiologie a infekčního lékařství, tak tento systém je jenom u covidu. Já jsem se s ním nesetkal u jiného infekčního onemocnění, že bych dával do jedné komunity ty, co jsou v izolaci, ty, co jsou v karanténě, a čekal, jestli se ti - a navíc u tak závažné choroby, kde ten pacient může umřít - tak bych úplně nechtěl, aby řekněme bydleli v jedné domácnosti dva mladí se svými prarodiči, což se může stát. Ten mladý se nakazí, tak tam všichni budou 14 dní v karanténě a budeme doufat, že se ti další tři nenakazí. To si myslím, že není úplně šťastná cesta. A jakýkoliv způsob, co je k tomu stimuluje, není dobrý.

Já do toho nehážu vidle. Rozhodně si myslím, že je potřeba udělat všechno pro to, aby byli ti, kteří jsou pozitivní, stimulováni k tomu, aby byli v karanténě a nenakazili ty ostatní. Rozumím tomu, že mám sumu lidí - ne v karanténě, v izolaci, omlouvám se za terminologickou chybu - ti, kteří nejsou pozitivní, a přitom musí být v jedné domácnosti s těmi, co jsou v izolaci, aby tedy byli v karanténě.

Ale musíme si uvědomit - a teď použiju metody pana premiéra: volal mi jeden náš sympatizant, volič, kolega, který má umělecké těleso, kde jsou dechové nástroje, 40 hráčů, mohou dál hrát na dechové nástroje při té performaci. Teď z nich jeden byl covid pozitivní - oni mají mezi sebou plexiskla, když hrají, vůbec nechápu, jak to funguje, ten orchestr, ale dobře. A ten pozitivní, vzhledem k tomu, že ti ostatní s ním hráli na ty dechové nástroje, těch čtyřicet, tak je hygiena všechny dala do karantény. To znamená, takhle to je - teď dávám ten příklad po vzoru pana premiéra, který taky takhle tak. To je zase příklad, který já vím. Včerejšek jsem to řešil hodinu po telefonu. Takhle to je. Dala je ta hygiena do karantény, tuším, že to bylo v Pardubickém kraji, přímo v Pardubicích.

A teď těch 39 bude mít negativní testy, ale stejně budou 14 dní v karanténě, a stejně tedy budou brát - já neříkám, že je to špatně, ale riziko pro zvýšení epidemické zátěže nebo riziko, že se zhorší epidemie v těch 39 případech, kteří byli s tímto člověkem - já už vůbec nechápu, proč je dali do karantény, ale nejsem hygienik, nechci to shazovat, předpokládám, že metodika je jasná, je jednotná, každá hygienička by je v České republice dala do karantény. Ale vemte si jenom tu logiku. Těchto 39 lidí bylo s jedním pozitivním v kontaktu, jdou do karantény, budou v karanténě a čekáme, jestli se u nich během 14 dnů neobjeví covid? Když budou mít za tři dny, za pět dnů negativní test, tak by mohli karanténu skončit.

To znamená, myslím si, že my se tady bavíme o pravidlech, která jsou velmi důležitá. Ale ta pravidla vycházejí z nějakých opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají - nebo metodického pokynu, já nevím, jestli každá hygiena to dělá jinak. Předpokládám, že to je jednotný postup pro celou republiku. A je otázka, jestli bychom také neměli aspoň trošičku diskutovat o těch pravidlech, jestli ta pravidla jsou dobře a smysluplně nastavena. Ano, většina z nás tu není doktor, ano, většina z nás jsme nepolíbení laici. A ti, co jsme lékaři, tak bohužel někteří jsme obyčejní fotografové, tak do toho nemáme co mluvit. Rozumím tomu. Na druhé straně, prostřednictvím pana předsedajícího, kolega Kasal velmi dobře ví, že pokud vysvětluje pacientovi - a on je pediatr, tak to má o to těžší, protože k tomu má ještě rodiče, kteří jsou často velmi hysteričtí - pokud mu vysvětluje něco, co se týká jeho léčby, a on to nepochopí, není to chyba toho pacienta a není to chyba těch rodičů a toho dítěte, ale je to jeho chyba, protože to blbě vysvětlil. Musí to umět vysvětlit tak, aby vysvětlil těm rodičům, tomu pacientovi, co ho čeká.

A já bych chtěl, aby nám takhle srozumitelně vysvětlil ministr zdravotnictví, kdokoliv, kdo ta opatření na základě doporučení odborníků navrhuje, aby nám to takhle tady srozumitelně vysvětlil, abych já, a dobře, malé, hloupé dítě, odcházel s tím, že si řeknu: Ahá, a mohl tu pravdu apoštolovat dál. To se bohužel neděje a to je velký problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se jenom musím ujistit: přihláška Davida Kasala a Dominika Feriho s faktickou poznámkou ještě platí? Ano, jsou to nové přihlášky. Takže prosím, pan poslanec David Kasal má slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na svého předřečníka, pana profesora Válka, prostřednictvím pana předsedajícího, co se týká té karantény nebo izolace. Tak pokud tam bude opravdu deset členů, tam je právě ta choroba tak řekl bych zvláštní, že z těch deseti členů opravdu může deset onemocnět, anebo onemocní jenom pět, i když jsou v nejbližším kontaktu. Další problém, který každý bude řešit, je: buďto mají deset místností a můžou se odizolovat, a pak tam může být těch 14 dnů, anebo mají jednu místnost, budou si to přenášet a nejsme jim schopni pomoct.

Na tom bych chtěl ukázat i princip těch opatření, která vyhlásí vláda. Vláda dá obecné vyhlášení, ale ty jednotlivosti, které jsou v každé rodině nebo v každé nějaké takové situaci, vytvářejí další varianty toho řešení. Takže co se týká teď 14 dnů nebo 10 dnů - (Poslanec Válek diskutuje v hloučku blízko řečnického pultu.) Jestli tedy pan profesor neposlouchá, protože teď tam diskutuje s dalším nelékařem, ale - (Smích v jednacím sále.) - chtěl jsem jenom říct, že co se týká té 10denní karantény, která byla, tak ta byla jasně daná KS COVID a tam to připravili epidemiologové, a těch 14 dnů, které se teď prodloužily, tak byla jasně reakce na infekčnější formu, která přišla z Anglie a eventuálně z jižní Afriky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri, faktická poznámka, poté pan poslanec Martin Jiránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Tak to je docela zajímavé. Je to věc, která myslím přesahuje debatu mezi koalicí a opozicí, protože vláda sem poslala nějaký návrh, který řeší nemocenskou, která se dotýká izolace a karantény, to bylo včera. A pak se dneska vláda sejde a změní podmínky toho, jak jsou ty karantény a izolace nařizovány. Tak to je trochu zvláštní. Kolegové, vy jste to věděli, že se něco takového stalo, a viděli jste ten návrh? To je zajímavé. To jste dostali pod rukou, protože na úřední desce nic není, v eKLEPu nic není. To je prostě materiál, ke kterému my jsme se dostali důvěrně, ale veřejnost o něm vůbec netuší. To znamená, my tu o něčem rozhodujeme, co zatíží státní rozpočet, co změní pracovní trh, ale běžná veřejnost a zaměstnavatelé vůbec netuší, v jakém režimu budou fungovat. To je trochu zvláštní. Paní ministryně, je tomu tak, nebo máme špatné informace? (Ministryně Maláčová u stolku zpravodajů mimo mikrofon: Já vám to vysvětlím.) Děkuji, že mi to vysvětlíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak, nyní jenom, aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Budou následovat faktické poznámky v pořadí: poslanci Jiránek, Běhounek, Španěl, pak je s přednostním právem přihlášena paní ministryně Jana Maláčová, potom má přednost v obecné rozpravě písemná přihláška paní poslankyně Valachové, pak jsou přihlášeni poslanci z místa Jan Bauer, Pavel Juříček a paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Martina Jiránka. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji. Já ke kolegovi Válkovi, se kterým jsem se tady domlouval, že mu něco řeknu, tak aby mě poslouchal. Výborně, děkuji. Jak jste říkal před chvílí ten příklad ohledně orchestru, tak jestli jsem si teď dobře zjišťoval od našeho expertního týmu, tak tam opravdu ti lidé nebudou 14 dní v karanténě. Ti lidé půjdou pátý den na PCR test, a pokud bude negativní, karanténa končí. Nebo jsou 14 dní v karanténě? (Nesrozumitelné reakce z pléna.) Už se to změnilo? Aha, tak to se omlouvám. Paní ministryně to vysvětlí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Lubomír Španěl.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, členové vlády, prosím vás pěkně, nevymýšlejte tady teoretické záležitosti okolo záležitostí, které se týkají karantén a dalších věcí. Za dva měsíce potřebujeme tu současnou situaci zklidnit. Diskutujeme tady o tom, jak lidem, kteří jsou na tom špatně, ty peníze dodat. Když to zmastíme v pátek, nezmastěme to ještě prosím pěkně v pondělí nebo v úterý. Pojďme se bavit věcně a nevymýšlejte koniny. Promiňte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Španěl, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat, vaším prostřednictvím, hlavně na pana profesora Válka a Dominika Feriho. My tu totiž máme dvě veličiny. Jedna veličina je, jestli správně umíme rozlišit, na jak dlouho a kdy má jít negativní člověk, který žil v domácnosti s pozitivním, do karantény. To je jedna veličina. Ale co se mně nelíbí, tak když už my jako stát pošleme někoho do karantény, tak mu prostě nemůžeme dát jiné peníze než třeba tomu, kdo je v izolaci. On totiž v té karanténě není dobrovolně. A pokud je to třeba živitel rodiny, tak zůstane bez peněz nebo s těmi 60 %. To vám lidé budou dělat tak, že se prostě různě budou zapírat a do práce raději chodit budou. Takže nevím, co je větší zlo, ale myslím si, že bych nerozlišoval lidi na červené a modré. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já připomínám svůj dotaz, a prostřednictvím předsedajícího, k panu poslanci Běhounkovi: právě to nám umožní, abychom věděli jistě, jestli neschvalujeme vládní koninu, anebo tedy když budeme polemizovat, tak tu koninu upravenou pozměňovacími návrhy. Prostě je zkrátka velmi nutné, aby kapacity těch, kteří trasují, a nejsou to logicky jenom hygienici, byly okamžitě tak navýšené, že to budou zvládat. To je relevantní dotaz, relevantní věc, která je v kontextu toho, co tady řešíme, a doposud tady na tento relevantní dotaz nezazněla odpověď. Já si myslím, že je pro rozhodování o tom, které cestě dáme zelenou a kterou variantu upřednostníme, zcela zásadní a nezbytná i tato informace. A od kdy přesně budou ty které konkrétní kapacity na těchto místech fungovat. To je nejklíčovější věc, která s tímhletím souvisí. Protože jinak je to jenom takové řešení na oko.

 

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážená paní předsedkyně, přímo vám, prostřednictvím pana předsedajícího. Neotáčejte to, co jsem říkal, to umíte perfektně. Já jsem koninami nazval to, co se tady diskutuje ve věcech, které nejsou vůbec věcné. Tak si tedy dejme na stůl pět záležitostí, pojďme se na nich domluvit, slyšel jsem, že to má být do 19. hodiny dojednáno. Některé kluby chtějí nějaké záležitosti, tak ať se tedy sejdou, když všichni říkáme národu, že mu chceme pomoct, a přitom tady děláme všechno pro to, aby se to nepovedlo. Tak se snad na jednom systému shodneme. Když neshodneme, tak to skončí jako v pátek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová, po ní pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já budu skutečně velmi stručná, protože čas běží. Co se týká karantén, rozumím tomu, že vás irituje, že se to mění. Ale jak si to nechávám vysvětlit od odborníků, je to vždy výsledek diskusí klinické a epidemiologické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví, které reagují na nejnovější výzkum. Jak jsem to pochopila, ve čtvrtek byla zveřejněna velmi obsáhlá harvardská studie, na základě které pak ta klinická a epidemiologická skupina diskutují jednotlivá opatření. Na základě toho jsme ve čtvrtek schválili 14 dní karanténu, ve čtvrtek večer na vládě, na základě stanovisek těchto dvou skupin, a také 21 dní pro případ, že máte covid pozitivního rodinného příslušníka. Nicméně po diskuzi a vyhodnocení relevantních statistických dat se zjistilo, že těch 21 dní, nebo těch plus sedm dní v případě covid pozitivního rodinného příslušníka, nemá dopad, nebo závažný dopad, na šíření infekce, a vzhledem k tomu, že by to mohlo vést k tomu, že by se nám snížil počet nahlášených kontaktů, tak jsme dnes v poledne na vládě zesouladili počet dní v karanténě na 14 dní tak, aby to bylo pro všechny stejné. Je to matoucí, ale dělá se to za pochodu, tak jak se za pochodu získává a publikuje ten výzkum. Doporučuji sledovat výstupy iniciativy Sníh, protože tam je to velmi podrobně rozepsáno, a myslím si, že i Ministerstvo zdravotnictví se k tomu průběžně vyjadřuje.

Osobně si myslím, že celá ta situace - zaznělo tady pátý den, desátý den a tak dále, že karanténa by mohla být, sice to není můj osobní názor, ale jsou to věci, které jsou diskutovány zejména odborníky iniciativy Sníh - že výstup z karantény by mohl být potvrzen, pokud máte sedmý den negativní test. Ale není to moje kompetence, je to věc, která se diskutuje - a negativní PCR test - a uvidíme, jak se celá situace vyvine.

Teď ale k podstatě a k návrhu toho zákona. Pojďme si říct podruhé, co je cílem té iniciativy. Myslím si, že cílem té iniciativy je, aby v situaci, ve které je Česká republika, a asi nebudu citovat ten článek CNN, americké CNN, Ostrov beznaděje a temnoty, aby se dostala pandemie pod kontrolu. 20 000 mrtvých, obrovská nadúmrtnost, denně přírůstky ve výši 15 000 a více, projekce na příští tři týdny obrovské. V tuto chvíli jediná šance - jediná šance, a myslím si, že bychom měli mít společný zájem na tom, abychom za měsíc nemuseli prodlužovat opět nouzový stav, pevně doufám, že se to nestane a nebudeme to muset dělat - je maximální omezení kontaktů, a jeden z hlavních nástrojů, jak maximálně omezit kontakty, je to, aby lidé netratili na tom, pokud půjdou do sebeizolace. Nesmí prostě vzniknout prostor na úvahu o tom, že se mi nevyplatí zůstat doma, o tom je ten návrh. Měli jsme tu návrh 370 korun, ten ztroskotal, už během projednávání toho návrhu jsme čelili velké kritice, že lidi nad 28 000 doma nezůstanou. A já vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, už během těch 370 korun nám spousta lidí říkala: To je výhodné pouze pro 1,4 milionu zaměstnanců. Všichni ostatní, a je jich většina, nebudou motivováni k tomu, aby zůstali doma. Takže hledáme řešení, aby lidé, kteří nemají příznaky, zůstali v karanténě nebo v izolaci, chránili své okolí, pomáháme jim se izolovat, a děláme to cestou, která je velmi složitá. Bohužel, v téhle chvíli dobré řešení prostě neexistuje. Neexistuje.

Myslím si, že je velmi špatně boj s pandemií v době, kdy jsme na tom opravdu kriticky, stavět na nedůvěře k občanům a počítat úspory v řádu 10 milionů, jak to tady zaznělo, když každý den nás stojí boj s pandemií a uzávěra ekonomiky 2 miliardy korun. Neznamená to, že nejsme hospodární, ale v tuhle chvíli nemůžeme ten boj s pandemií stavět na nedůvěře, protože jinak to prostě nezvládneme.

A když mám reagovat na pana poslance Feriho, ten návrh - i když pan poslanec Feri říkal, že se chce dohodnout - to extrémně komplikuje. Myslím si, že ten návrh je prostě úplně - zase to vede diskuzi úplně jinam. Ti lidé, jedno, jestli jsou v karanténě, nebo v izolaci, mají stejné povinnosti, to je potřeba si říci, tak nevím, proč bychom je měli diferencovat částkami - oni mají stejné povinnosti. Zároveň negativní test neznamená, že ten člověk není pozitivní. To znamená, zase nemůžeme rozlišovat ty částky podle toho, zda jste v izolaci, nebo v karanténě. A právě proto se ta karanténa nařizuje, celý návrh je postaven na infekčnosti.

Takže prosím vás ještě jednou, a už budu končit, neztraťme (se) v té košaté diskuzi o detailech, a je tu spousta věcí, které se budou měnit, zvláště délka karantény, možný výstup z karantény, pravděpodobně a tak dál, tak neztraťme hlavní cíl z dosahu očí, to je, že musíme najít takové řešení, kdy ti lidé budou zůstávat doma, pokud mají kontakt s někým, kdo je nakažený, nebo pokud jsou dokonce sami nakažení, nebo si myslí, že - nebo mají příznaky. To je tím hlavním cílem a takové řešení hledáme. Takže pojďme se prosím dohodnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Olga Richterová, ale nevidím ji tady. Takže s přednostním právem pan předseda Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji moc za slovo, pane místopředsedo. No, jak můj kolega Jiří Běhounek, tak někteří další říkali: Pojďme se dnes nějak domluvit, aby to nedopadlo jako v pátek. Zároveň máme 18 hodin 6 minut, máme tady avizované nějaké pauzy, včetně toho, že já avizuji také pauzu klubu ČSSD v délce 15 minut, která by navazovala na tu pauzu, kterou si bude brát klub hnutí ANO, to znamená, dohromady to je zatím 25 minut. Takže já bych preventivně, aby nedošlo k nějaké chybě jako například v pátek, navrhl, abychom jako Poslanecká sněmovna jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích dnes po 19. hodině a případně i po 21. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, k tomuto návrhu pan místopředseda Sněmovny a pan předseda klubu. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nerad bych se mýlil, ale mám za to, že pokud jednáme v legislativní nouzi, ty limity jsou tam na nás volnější a prostě to musíme dojednat v každém případě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se obávám, pane místopředsedo, že v tomto případě to tak není, to je pouze u projednávání nouzového stavu. V tomto případě jsme vázáni těmi limity. Pan předseda Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já doufám, že dobrá zpráva. Rozhodně si dneska nebudeme brát pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh, abychom dnes jednali po 19. i po 21. hodině. Ještě k hlasování pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl dát protinávrh k návrhu pana Chvojky, a to, aby se to týkalo pouze tohoto zákona, protože asi nemáme problém s tím, aby se izolačka doprojednala, naopak to vítáme, ale nemyslíme si, že máme jednat do noci o těch ostatních věcech, které nesouvisejí s pandemií.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl protinávrh. Nechám nejprve hlasovat o protinávrhu, to je, abychom po 19., popřípadě po 21. hodině doprojednali bod číslo 2, tedy ten bod, který máme otevřený, a podle výsledku hlasování pak budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky. Nenamítá někdo proti tomuto postupu? Nenamítá. Takže hlasujeme o tom, že pouze tento bod budeme projednávat po 19. a 21. hodině (Hlas: Podle návrhu pana Chvojky.) Já jsem řekl, že nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Ptal jsem se, zda někdo namítá, nikdo nenamítal. (Připomínky z pléna.)

Tak za prvé je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Pokud jsou nějaké nejasnosti, tak prosím, diskutujme spolu prostřednictvím řečnického pultu, ať se všichni slyšíme. (Hluk v sále, ale dotaz není.) Ne, je to všechno jasné.

 

Takže hlasujeme o protinávrhu pana předsedy Chvojky a ten protinávrh zní, že po 19., popřípadě 21. hodině se budeme zabývat pouze tímto bodem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno 90 poslanců, pro 32, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, kdy jednání bude pokračovat po 19. i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno 89 poslanců, pro 57, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Pokračujeme v našem jednání a to vystoupením... Prosím, abychom vrátili zpátky ten bod. Ano, už ho tady máme i na světelné tabuli. (Na tabuli již bod číslo 2.) Nyní je na řadě v obecné rozpravě vystoupení paní poslankyně Kateřiny Valachové. Paní poslankyně Kateřina Valachová je na řadě, protože elektronické přihlášky mají přednost před přihláškami z místa a písemnými.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážené ministryně, ministři, také já se zapojím do rozpravy. Přiznám se, že jsem zatím z příspěvků kolegů a kolegyň trochu překvapená, protože ten zákon nedělá nic jiného, než reaguje na situace, ke kterým týdny, měsíce, v podstatě celý rok dochází. Zaměstnanci a zaměstnankyně jsou v karanténě, to je fakt, který je neoddiskutovatelný, a až doposavad jejich náhrada takto vypadené (vypadlé?) mzdy činí pouhopouhých 60 %. 60 %! A měla jsem za to, že už jsme týdny, ne-li měsíce ve shodě, že abychom podpořili to, aby lidé, kteří mají podezření, nebo jsou dokonce v karanténě či jsou pozitivní, dodržovali karanténu a nebáli se výpadků mzdy, respektive nevolili nebo nebyli nuceni volit mezi zdravím a výdělkem, tak že je chceme podpořit tak, že na časově omezenou dobu - nejde o změnu systému, ale na velmi časově omezenou dobu - zvýšíme nemocenskou. A teď máme tady různé způsoby, o tom se vlastně bavíme.

Chtěla bych vyzvat k tomu, abychom opravdu dnes našli shodu nad tím zvýšením tak, aby nevybírali, nebyli nuceni vybírat mezi výdělkem a zdravím, a co se týká té řady otázek, které tady padají - a možná tím hlavním adresátem je ministr zdravotnictví či hlavní hygienička - tak to není nic nového, to bylo před tímto zákonem, může to vznikat po tomto zákonu, ten zákon sám o sobě nic takového neřeší, řeší zkrátka jenom to, abychom na mimořádnou situaci po mimořádně krátkou dobu reagovali mimořádnými prostředky.

A ještě bych chtěla říct druhou poznámku, kolegové a kolegyně. Nemám radost, že pokud se bavíme o zaměstnancích a zaměstnankyních - a už se z toho stává nepříjemná tradice - tak víc než o tom, že nebylo spravedlivé ten rok nechat lidi v takové situaci a nezvýšit nemocenskou, se tady bavíme o tom, kdo co by případně mohl zneužít. Naopak pokud se bavíme třeba o jiných lidech a o jiných situacích, firmách, podnicích, živnostnících, tak když tady někdo naznačí nějaké zneužití nebo chce dokládat naopak to, aby vše bylo řádně doloženo, tak je obviněn z toho, že jde o nějakou administrativu, otravování lidí a v podstatě urážku toho stavu, že mu nedůvěřujeme a podezříváme ho dopředu z toho, že něco poruší. Myslím si, že spravedlivé by bylo, abychom si vybrali jednu, nebo druhou cestu. Není možné jen v případě zaměstnanců a zaměstnankyň si vždycky vzpomenout na to, že někdo něco zneužije a podle toho diskutovat obecná pravidla pro všechny. To není fér.

Dokončili jsme úspěšně práci, Sněmovna a Senát, v případě našich živnostníků, já jsem moc ráda, je tady přítomna paní ministryně financí. Myslím si a byla bych moc ráda, kolegové a kolegyně, abychom tu práci dokončili i v případě zaměstnanců a zaměstnankyň. A znovu říkám, bavíme se o tom, jaká má být náhrada mzdy. Není to změna systému, je to časově omezené, je to spravedlivé a myslím si, že na tom jsme se už dávno shodli, že nechceme, aby lidé v této době volili mezi výdělkem a zdravím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdřív krátká reakce na to, co zrovna zaznělo z řečniště. Já s tím v zásadě souhlasím, že ať nastavíme jakýkoli systém, vždycky se najde někdo, kdo to zneužívá. Škoda že paní poslankyně Valachová stejný argument nepoužívala u krizového zákona, jak jsme jednali o těch pokutách, kdy mnozí z nás říkali, že drtivá většina společnosti to zdržuje, a nějaká menšina... A k tomu se navrhují drakonické sankce. Takže sociální demokracie popírá sama sebe. V jednom případě je pro to, abychom řešili zneužívání, drakonické sankce, v druhém případě říká, že se nemáme zabývat možným zneužíváním.

Pojďme ale k návrhu zákona. Tak za prvé, proč jsme se dneska vlastně sešli: musíme to pojmenovat a musíme se k tomu vrátit. Sešli jsme se díky politické aroganci paní ministryně, kdy ten zákon mohl být schválen minulý týden. Mohl být schválen! Senátní verze byla komfortní, myslím si, že řešila ten problém, byla domluva se sociálními partnery. Já mám takovou informaci, že těch 370 korun navýšení byla domluva se sociálními partnery. To byla připravená akceptovat většina Poslanecké sněmovny, to získalo většinu v horní komoře v Senátu, Senát vlastně předjímal prodloužení karantény ze sedmi (správně z 10) na 14 dnů - i toto ten návrh obsahoval. Paní ministryně ovšem propašovala do této dohodnuté věci dlouhodobé body socialistického programu, které vůbec neodpovídaly stavu legislativní nouze, vlastně zneužila ten institut. Já respektuji, že levicová strana má takové body v programu, nechci polemizovat o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, máme jiné názory. Ale v těchto dnech a týdnech navalovat další a další byrokracii na hlavu nebohých zaměstnavatelů bylo prostě špatně, paní ministryně to nebyla ochotná akceptovat a vedla vládní většinu neomylně do zdi, až do té zdi narazila. Pak tady emotivně pokřikovala, co jste si vy, kteří jste nehlasovali pro její geniální přílepky, dovolili. To je třeba si říct, proto se k tomu vracíme.

A jak paní ministryně s námi pracuje, s námi, s poslanci a senátory. Protože jsem věděl, že to jde na vládu, tak jsme si včera stáhli materiál z eKLEPu, který paní ministryně předkládá na vládu. Je to úplně něco jiného, než projednáváme dnes. Ale úplně něco jiného. Paní ministryně v devět vystoupí na tiskové konferenci, s šarmem sobě vlastním oznámí: Zítra to schválí Sněmovna, pozítří Senát, já jsem to zachránila. Ale tak to přece není.

Já mám pár konkrétních dotazů a chtěl bych, aby mi paní ministryně odpověděla, abychom věděli, na základě čeho se vlastně budeme rozhodovat. Myslím si, že úmysl motivovat lidi, aby nepodceňovali příznaky, aby byli ochotni, pokud mají příznaky, absolvovat karanténu, je správný, o tom se vlastně nepřeme. Ale sociální demokraté tady opakovaně vnáší dilema, které nikdo jiný nevnáší, a pořád říkají: buď zdraví, nebo výdělek. Já jsem neslyšel nikoho kromě sociálních demokratů, že by takhle postavil debatu o těchto návrzích zákona. Myslím si, že to je špatná otázka, že takhle to proti sobě nestojí. Podle mě musíme totiž zabezpečit obojí, pokud možno obecnými pravidly, abychom pokud možno ochránili ty, kteří potřebují chránit, a současně abychom řešili ekonomickou situaci těchto lidí, aby měli motivaci chránit sebe a své příbuzné. To nikdo nezpochybňuje, tak prosím neříkejme, pokud máme někdo jiný názor na konkrétní řešení, že tady někdo říká: buď výdělek, nebo zdraví. Tak to prostě není.

A ten konkrétní dotaz, protože bohužel v tom materiálu to není: já bych chtěl po paní ministryni, jestli by nám mohla říct - určitě dělali podrobné výpočty - aby nám porovnala konkrétní dopady na konkrétního člověka, který má jít do karantény. První případ, průměrná mzda, a druhý případ medián, což je skutečně polovina. Takže já jsem měl na mysli průměrnou mzdu a medián a poprosil bych paní ministryni, kolik by takový člověk dostával podle senátní verze, kterou v pátek Sněmovna odmítla, kolik by dostával podle této verze, kolik by dostával podle verze 90 % denního vyměřovacího (základu) a kolik podle verze 80 %, abychom věděli, o jakých konkrétních částkách mluvíme, o jakém rozdílu mluvíme. Bohužel to v tom materiálu není a já se ptám, proč to tam není. To je úmysl, opomenutí, nikoho to nenapadalo, že bychom se mohli ptát, jaký to má konkrétní dopad? Protože to je hrozně důležité, abychom věděli, ať schválíme jakoukoliv variantu, jaký to má konkrétní dopad do příjmu konkrétního člověka, a říkám, buď s průměrnou mzdou, nebo s mediánem. Paní ministryně takhle říká, že ano, ale ten materiál to prostě neobsahuje.

Druhá otázka: mně ty dopady finanční - a neříkám, že to je to nejdůležitější v tom zákoně - nepřipadají realistické, 2,3 miliardy na dva měsíce. Mně připadá, že to číslo je příliš nízké. Vycházím z toho - včera byly publikovány výsledky státního rozpočtu za první dva měsíce, podívejme se na plnění Antiviru A a B. Já vím, že to není stejné, ale při porovnání těch dvou čísel, taky za dva měsíce a tohoto, tak tady jsme někde na ani ne 50 %. Současně se říká, že zaměstnavatelé nebudou moci využívat Antivirus A, pokud jsem dobře pochopil důvodovou zprávu.

To znamená, jaký je předpoklad čerpání z Antiviru A v březnu a v dubnu? Myslím, že bychom to měli vědět. Neříkám, že to je to základní, podle čeho se budeme rozhodovat, ale bez těch čísel jdeme naslepo. Paní ministryně před chvílí říkala: Nebuďme detailista, nebavme se o detailu, když tak to změníme, a to je špatný přístup.

Já úplně nechápu už první větu toho návrhu zákona. "Tento zákon upravuje zvýšení náhrady příjmů poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem v období" - to chápu. A pak nechápu druhou část věty: "prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, dále jen náhrada příjmů." Tak další dotaz, paní ministryně: kolik dnů trvá nařízená karanténa? Které jsou další dny, když v zákoně mluvíme o prvních 14 dnech? Proč tam tu číslovku máme? Chytrý legislativec by tam napsal: v období trvání nařízené karantény, ať by to bylo 10, nebo 14, nebo 16, nebo 16. To prostě když někdo změní délku karantény - já po tom nevolám, já tomu nerozumím - tak budeme novelizovat návrh zákona, když se vrátíme k těm 10 třeba? Bude 10 dnů nařízená karanténa, ale zákon říká, že prvních 14 dní z 10 dnů? Mně to přijde naprosto nelogické a zbytečné, zbytečný detail místo obecnější formulace.

Další dotaz, paní ministryně - myslím, že to je čtvrtý: jednala jste se zaměstnavateli o tom návrhu zákona? Jaký mají názor? Proč to tam není napsané? My máme zprávy od zaměstnavatelů, že s tím ostře nesouhlasí, že jste je obešla, že byli připraveni plnit tu dohodu, která byla v senátní verzi. Tady se včera zrodilo něco jiného, takže jste vlastně nejednala se zaměstnavateli, respektive nejednala: možná jste jim to oznámila, ale pravděpodobně jste shodu a podporu v tomto návrhu zákona nenašla. Mně to připadá jako nepřímé zavření továren. Ne přímé, což vláda odmítá, jako nepřímé, a mnozí zaměstnavatelé mají obavu, mnozí exportéři mají obavu. Chci říct: mnozí zaměstnavatelé nečekají na vládu, nečekají na zákon, týdny a měsíce testují své zaměstnance, aniž by to byla povinnost. To prostě rozumný zaměstnavatel dělá a to nejsou případy na jedné ruce, těch případů je mnohem více. Tak mluvili jste s nimi, kteří už ty testy dělají, jakou mají zkušenost? Jestli v těch firmách, kde ty testy dělají, je nižší nemocnost, nebo vyšší, zda platí premisa, že lidi budou více chodit do karantény, nebo ne? Nic z toho bohužel v tom materiálu není.

A to je podle mě věcná debata a nedá se to dělat tak, že tady budeme dneska sedět do 23.30. Já jsem hlasoval proti. My tady nejsme sami. Jak k tomu přijdou zaměstnanci v Poslanecké sněmovně? Tady budou sedět s námi do deseti, do jedenácti, do dvanácti? Slyšel jsem, že vládní koalice chce dneska ještě uzavřít stavební zákon. To fakt nemyslíte vážně, jak se ti lidi dostanou domů?

Vám je totiž všechno jedno, místo abychom... Proč jsme projednávali krizový zákon? Proč jsme ztratili hodinu? Taky z dílny sociální demokracie, takže se nemůžete vymlouvat, že vám to někdo jiný podsunul, ten bod programu, a sebral vám hodinu drahocenného času. Tím jsme měli dneska začít, měli jsme redukovat program. Myslím, že bychom na tu dohodu šli, nemuseli jsme dvě hodiny debatovat o programu a mohli jsme v té debatě mnohem dále. Já zatím vůbec nevím, jak dneska ten návrh zákona v Poslanecké sněmovně dopadne. Budou padat pozměňovací návrhy, bezesporu. A až padnou, tak taky je musíme promyslet a propočítat. Nic z toho ten materiál bohužel neobsahuje, kromě toho, že tady paní ministryně a její kolegyně chodí a říkají: buď se budete starat o zdraví, nebo o výdělky. Tak to prostě není, já to odmítám.

My chceme vést racionální debatu a ty dva principy, pokud možno v obecné formě, mít vyvážené. Myslím, že se to dá nalézt. Dá se to nalézt i v debatě se sociálními partnery, ale paní ministryně zvolila jinou cestu. Možná mě přesvědčí a vytasí se se souhlasným stanoviskem Hospodářské komory, Svazu průmyslu, dopravy, Svazu cestovního ruchu a obchodu a podobně. Já mám zatím opačné zprávy. Tak najednou vás jejich názor nezajímá? Najednou vás nezajímají jejich zkušenosti, i těch, kteří už dlouhodobě testují?

A s tím souvisí vlastně i nařízení vlády, že se musí ve firmách povinně testovat. Jedno datum firmy od 250, jedno datum nad 50. Ale otázka stojí opět jinak. Vzpomeňme si na nesmyslnou debatu v Poslanecké sněmovně někdy v říjnu, v listopadu, kdy jsme tady vášnivě debatovali, nebo mnozí z nás, jestli má být očkování povinné, nebo ne. Vzpomeňte si, co my jsme říkali, občanští demokraté: problém bude jiný. Problém bude, že ti, kteří se budou chtít nechat očkovat, nebudou mít šanci. Podívejte se na výsledky: po více než dvou měsících očkování vaše vláda, paní ministryně, je schopna zabezpečit 18 000 vakcín včera, necelé 3 000 v neděli a 2 500 v sobotu. A to je cesta z pandemie. A najednou vláda, když se to hodí, o očkování nemluví, nic pro to nedělá a vždycky přijde s jiným nápadem, s jiným receptem.

Vzpomínáme si ještě všichni na semafor, "psa", trasování, testování? Vždycky je něco populární, nedotáhne se to, přebije se to jiným nápadem, jiným projektem, a výsledky vidíme. Výsledky nejsou dobré a nemáme z toho radost. To přece není souboj opozice versus vláda! Navíc vláda opozici vlastně evidentně k ničemu nechce, že měsíce a měsíce zahazuje naše nápady.

Tady paní poslankyně Valachová, prostřednictvím pana předsedy Fialy, říkala: Živnostníky jsme vyřešili. No, to není pravda, to není žádná pravda! Možná sociální dávku, aby přežili, ale týdny a měsíce tady leží návrh na další odpuštění sociálního a zdravotního pojištění. Týdny a měsíce tady leží návrh na prodloužení Antiviru C. Zeptejte se živnostníků, jestli mají pocit, že se o ně vláda postarala? Já doporučuji, abyste se ptali online, a ne fyzicky, nemuselo by to dopadnout dobře. A nemám z toho radost. Ti lidi jsou zoufalí, a tady potom paní poslankyně řekne: O živnostníky je postaráno. To není žádná pravda, fakt ne. Kompenzační bonus (posuzováno?) dlouhodobě má charakter sociální dávky, ano, v tomhle ohledu je o ně postaráno. Ale není o ně postaráno ve smyslu udržení jejich živnosti, udržení firem, které roky a desítky let budovali.

Já jsem si dneska docela podrobně četl výsledky státního rozpočtu za únor: rekordní schodek. Člověk by čekal, možná by to pochopil, kdyby se tam promítla masivní podpora zaměstnavatelů, podnikatelů nebo zaměstnanců - není to tak. 86 miliard schodek a přímá pomoc podnikatelům a zaměstnavatelům i zaměstnancům, když počítám ošetřovné, je vlastně v jednotkách miliard za dva měsíce. A ministerstvo si úplně suverénně napíše do anticovidových opatření v roce 2021 zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tak to můžeme psát ještě třicet let, že každý měsíc jsme ušetřili, respektive jsme snížili příjmy, protože jsme před třiceti lety zrušili daň.

Úplně stejně ministerstvo započítává do anticovidových opatření zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. To není žádná pravda. Byl to dobrý krok, já jsem pro něj hlasoval, ale systémově to tam nepatří. Navíc ten propad je vlastně na spodní hranici odhadu toho, jaký propad budeme mít. Máme teprve jeden měsíc, já tomu rozumím, ale výsledky za první měsíc spíše hovoří o spodním odhadu těch částek, které tady padaly. No, dvou měsíců, ale mzda se projevila až v únoru, takže jedné výplaty, tak to myslím. V lednu se přece vyplácely výplaty za prosinec, tudíž tam snížení daní ještě žádný vliv nemělo na daň z příjmu ze závislé činnosti. Takže problém máme i ve státním rozpočtu, a není to způsobeno masivní pomocí. Bohužel. To by se dalo i pochopit. Vláda zvýšila výdaje meziročně za dva měsíce o 47 miliard, pokud mě paměť neklame, nemám ta čísla před sebou. Docela silný propad DPH, vůbec o tom nemluvíme, já nevím, proč, ale docela vysoký, pro mě překvapivě. Neočekával jsem, přiznám, že bude tak vysoký propad, snad 9 miliard za dva měsíce, jestli si ta čísla pamatuju dobře.

A to jsou všechny věci, které bychom měli v klidu a rozumně debatovat, a ne jen pořád v legislativní nouzi s tím, že máte 30 minut, 60 minut, 90 minut, musíte rychle hlasovat, pak to dopadá jako s těmi závodními jídelnami. Někdy fakt platí, dvakrát měř a jednou řež. Tady jsme to mohli mít skutečně minulý týden schváleno. Já vůbec nerozumím tomu, proč to není. Je to podle mě naprosto politické selhání paní ministryně, ale nejenom paní ministryně, to by bylo moc jednoduché. Já jsem někde četl, že ten návrh, že mu chyběl jeden hlas. Podle mě mu přebývalo 50 hlasů, ne že chyběl jeden hlas. Ano, fyzicky ano, ale já bych třeba očekával od hnutí ANO, že podpoří senátní verzi mnohem větší skupinou a že odmítne sněmovní verzi mnohem větší skupinou než ti tři stateční, kteří podle mě samozřejmě měli pravdu a nemají to teď jednoduché, protože je na ně směřována nějaká zloba uvnitř koalice.

Ale místo abychom se bavili o argumentech těch lidí, kteří nepodpořili, tak jenom nálepkujeme, že jim nejde o zdraví, že jim jde o peníze, a to té debatě hrozně škodí. Takže: podle mě ten návrh není dobře připraven. Já neříkám, že ho nemůžeme opravit, vůbec nemají šanci naši kolegové z horní komory se k němu ještě vyjádřit. A já jsem očekával, že paní ministryně Maláčová zvolí postup, který se osvědčil paní ministryni Schillerové. Bylo to v jiném zákoně, nebyl v legislativní nouzi, byl to daňový řád, kde se nenašla většina. Paní ministryně to opravila tak, že vlastně vyhověla horní komoře, a pak to šlo jako nůž máslem. A kdyby paní ministryně přinesla dneska, respektive včera, senátní verzi bez těch přílepků, které si tam propašovali sociální demokraté, tak ten zákon už je teďka v Senátu. Já jsem si jistý a je skoro jisté, že zítra dopoledne by ho Senát nebo odpoledne schválil, protože by odpovídal jejich politickému názoru. Místo toho paní ministryně zvolila mnohem riskantnější cestu - úplně jiný návrh, úplně jiný přístup, najednou všechny dohody se sociálními partnery, s horní komorou, s odbory prostě padá. A po nás se chce, abychom jednali po 19., 21. a honem rychle to poslali do horní komory. Nevím - jestli paní ministryně Dostálová si myslí, že dneska uzavře druhé čtení stavebního zákona, tak neuzavřete, paní ministryně. Je mi to líto, ale není to covidový zákon, snese odkladu. A tam taky bude dlouhá a zajímavá debata. A teď to myslím v dobrém, dlouhá a zajímavá, a nedá se vést ve 23 hodin. Pokud někdo má dneska takový úmysl, tak ať na to rychle zapomene, protože to je i nedůstojné tomu stavebnímu zákonu, abychom takhle v noci tak důležitou normu projednávali.

Ale zpátky k tomu: já bych chtěl - paní ministryně - slyšet, jestli si ona umí představit i jinou verzi než tu vládní. Já jsem tady přednesl naše tři varianty, které je docela jednoduché načíst jako pozměňovací návrhy, to znamená senátní verze 370 korun na den, možná tam vyhodit tu číslovku, nechat tam "po dobu nařízené karantény". To mi přijde prozíravé, že se to pak nemusí novelizovat.

Já nevím, jestli konec dubna je správný termín, fakt nevím, nevím, z čeho vláda vychází, abychom tady nebyli v půlce dubna, že potřebujeme novelizovat. Fakt tomu nerozumím, odkud to spadlo, že dva měsíce budou stačit. V té původní verzi byly tři, 31. květen, ne? Té, která minulý týden narazila do zdi. No vidíte, stačí víkend a ministryně měsíc ubere. Ale kdyby to tady bylo zdůvodněno, proč už to není tři měsíce, ale pouze dva... Není to tam. Tak je to otázka financí? Paní ministryně, abych použil její dikci, staví zdraví proti plnění státního rozpočtu? Já myslím, že ne, to byla řečnická otázka. Proč tak dramatické změny? Co myslíte, jak to dopadne v horní komoře? No, já myslím, že to dopadne podobně, pokud se ten zákon tady neprojedná a nenajde se širší politická shoda. Prostě horní komora má jiné politické složení, a aby zákony procházely rychle, tak je třeba hledat politický kompromis. My jsme na ten kompromis připraveni, jsme připraveni ho hledat. Přednesl jsem tři varianty, 370, 90 %, 80 %, chtěl bych vidět ty výpočty. Pak se chci o tom se svými kolegy taky poradit, abychom věděli, jaké to bude mít konkrétní dopady, pozitivní. Ten cíl tady, ten návrh zákona, sleduje pozitivní a legitimní. Jenom si myslím, že tak, jak je napsaný, k těm cílům nepovede, povede k další deziluzi, k další ztrátě důvěry, a to by byla hrozná škoda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám tady faktickou poznámku, je to paní poslankyně Kateřina Valachová. Paní ministryně se zeptám: vy jste chtěla na faktickou, nebo přednostní právo? Takže byste šla po paní poslankyni Kateřině Valachové. Já přečtu ještě jednu omluvu. Pan ministr vnitra Jan Hamáček se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes 2. 3. od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo, dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Já jenom velice krátce chci zareagovat na svého předřečníka. Rozhodně to není tak, že by to snad byl někdo z poslanců či poslankyň, který to staví, situaci našich zaměstnanců v případě karantén a výpadků příjmů, musí volit mezi zdravím a výdělkem. Že by to snad tady někdo vynalezl. To je realita těch zaměstnanců a zaměstnankyň. Oni musí řešit tuto situaci rok, rok! A pokud si chceme připomenout čísla, proč bohužel to je ta volba, a píší nám to nejenom zaměstnanci a zaměstnankyně, ale potvrzují to i odborné studie a odborníci, že k tomu dochází, proto také tento návrh zákona projednáváme. A myslím, že jsme se na tom shodovali.

Ale jenom pro připomenutí: pokud má tady někdo hrubou mzdu 15 000 korun, tak dnes na zdejší aktuální náhradu má za 14 dní 3 738 korun. Pokud má například 20 000, tak má 4 984 korun. Pokud si vezmeme 30 000, to je to, co tady někdo řekl, že se za to nedá přežít, tak je stávající náhrada 7 462 korun. To je realita. Je to 60 %. To, co je stávající stav. Stávající stav. A proto řešíme tento návrh zákona, aby lidé, kteří chodí do práce a potom nemohou chodit, protože jsou nemocní, a čelíme pandemii, tu si snad nikdo nevymyslel, tak aby jejich podmínky byly co nejpoctivější. A já si přeji, aby to fungovalo u všech, jak u zaměstnanců, tak živnostníků, tak firem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi za spoustu věcných dotazů. Velmi si té věcné debaty vážím, ale začala bych takovou maličkostí. Tady se velmi demagogicky říká, že jsme nepodpořili senátní verzi, protože jsme chtěli ty pozměňováky. Akorát se zapomíná, že v senátní verzi byla taková malá domů pro zahraniční dovolenkáře. Senát totiž vyndal ze sněmovní verze tu výjimku, že pokud se vrátíte ze zahraniční dovolené, tak jdete na 14 dní do karantény. A my se jako vláda nedomníváme, že by tito lidé měli čerpat izolačku, protože je to prostě zneužívání. Když má někdo na zahraniční dovolenou v této kritické době, tak neměl dostávat izolačku, a Senát se domníval, že tito lidé mají dostávat izolačku. To je další 14denní dovolená z peněz daňových poplatníků. A nezlobte se na mě, to je nespravedlivé.

Když se tady bavíme o případném zneužívání, tak na to všichni zapomněli. A z tohoto důvodu jsem nechtěla senátní verzi, protože bych to musela vysvětlovat já, proč, když se někdo vrátí ze zahraniční dovolené, proč má státem placenou další čtrnáctidenní dovolenou. A z tohoto důvodu jsem nechtěla senátní verzi. A je jedno, jak jsem to vysvětlovala, tak nikdo na to nedbal. Z tohoto důvodu to zhavarovalo. A nejde to normálním lidem vysvětlit, protože jsou na 60 %. Prostě to nejde, není to ospravedlnitelné a stát by to neměl hradit. Z tohoto důvodu jsem to nechtěla.

Co se týká těch částek, máte pravdu. Můžu to srovnat. Velmi zajímavé je, já to pak budu předčítat, jak to vypadá, že není téměř rozdíl pro lidi do 28 000 hrubého mezi 370 korun a 100 % nemocenská.

Co se týká čerpání Antiviru A, tak abych to upřesnila, pane předsedo, tak máme dvě možnosti čerpání v Antiviru A. Ta první je na karanténu, ta první je na karantény. A pokud někdo bude čerpat vyšší nemocenskou a bude si veškeré náklady na zaměstnance odečítat ze sociálních odvodů, tak pak logicky nemůže čerpat na ty karantény, ale může čerpat na ty zaměstnance, kteří jsou na překážkách, to je totiž taky Antivirus A, to je to A+, 100 %. To je potřeba rozlišovat. To znamená, že nelze dvojí čerpání z Antiviru a ze sociálních odvodů na téhož zaměstnance, logicky. Takto je to myšleno a myslím si, že je to dostatečně vysvětleno.

Co se týká odhadů nákladů, nemyslím si, že náklady jsou podceněné. Vycházejí z průměrného počtu karantén za několik posledních měsíců. Brali jsme zejména ty intenzivní, epidemiologicky intenzivní měsíce na podzim. A musím také říct, a teď se omlouvám, nejsem si jista, jestli to je duben 1,7, nebo 1,6 miliardy, ne, březen je 1,7 nebo 1,6 miliardy, a duben je pak značný pokles. Ta logika degresivní je zřejmá. Čím víc lidí se v příštích týdnech sebeizoluje, tak tím víc to povede ke snížení reprodukčního čísla, a proto ty dopady následující měsíc budou o to menší. Proto má být ta izolačka nebo ta nemocenská tak vysoká, aby to všechny motivovalo k tomu, aby se sebeizolovali, a tím pádem bude ten efekt okamžitý. To je logika, která za tím je, protože šíření nákazy je exponenciální.

Co se týká technické věci, čtrnáctý den karantény, tak dovolte, abych vysvětlila, že prvních 14 dní v případě nemoci se čerpá náhrada příjmů, prvních 14 dní, a od 15. dne je to nemocenská, kterou hradí stát. Takže z této logiky je to správně napsané, ale je tam rozdíl: prvních 14 dní je náhrada příjmů, a proto může být karanténa maximálně 14 dní. To je to, co za tím stojí.

Velmi dobrý dotaz: Jednala jste se zaměstnavateli? Ano. Včera jsem jednala s celou tripartitou, včera dopoledne. Stanovisko odborářů - velmi jasné. Podporujeme, chceme, chceme i navýšit ošetřovné. S tím souzním. Stanovisko zaměstnavatelů: Prosím, držte tu kompromisní verzi. Z různých důvodů... Bojí se zejména zneužívání. Zaměstnavatelé se bojí zejména zneužívání. Nicméně jsem argumentovala tím, že když jsme před dvěma lety rušili karenční dobu, tak se také zaměstnavatelé obávali zneužívání, a naštěstí se u prvních tří dnů nemocenské, které jsme díkybohu obnovili, jinak si nedokážu představit, jak bychom ten boj s pandemií zvládli, se to zneužívání nepotvrdilo. Obavy zaměstnavatelů se nepotvrdily. To znamená, že my pevně doufáme, že stoprocentní nemocenská nebo nová izolačka povede k maximálnímu zvládnutí pandemie, že se nám podaří stlačit mobilitu, že se nám podaří stlačit čísla na akceptovatelná čísla u pandemie. A pak můžeme v příštích osmi týdnech - březen, duben, to je cílem - pak se můžeme vrátit do normálního života, kde náklady na nemocenskou budou mnohem nižší. Je to v podstatě propočítané, že pokud by se nám to podařilo stlačit a ta opatření by byla v příštích týdnech razantní, tak pak můžeme od května normálně fungovat a nemusíme mít tak vysoké náklady na nemocenskou. To je ta logika, která za tím vězí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Alenu... Ano, tak s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem položil asi pět otázek, paní ministryně poděkovala za korektní otázky, odpověděla na jednu, na tu nejjednodušší, to znamená, zaměstnavatelé s tím nesouhlasí. Říkala tak opatrně, odbory jsou pro, a zaměstnavatelé říkají: Držte kompromisní verzi. Když to přeložíme do češtiny, odbory byly pro a zaměstnavatelé proti.

Taky bych poprosil paní ministryni, ať nepoužívá hnusné slovo izolačka. Fakt, nezavádějte do češtiny takové hnusné slovo izolačka.

Potom paní ministryně podle mě míchá několik pojmů dohromady. Tomu nerozumím. lidé dobrovolně půjdou do sebeizolace. Co to znamená? Já tomu fakt nerozumím. To si člověk řekne, tak ode dneška jdu do izolace? A jde do izolace? Tak to asi není. Asi tam bude muset někdo dát - praktický lékař nebo někdo, nebo hygiena... Izolačka. Vy jste říkala, sami se uvrhnou do sebeizolace. Ale to podle mě není možné. To v tom zákoně takhle není napsáno. To mystifikujete veřejnost.

Dovolená: tak já jsem nevěděl, že vzít si zahraniční dovolenou je zneužívání systému. Zaměstnanci musejí do karantény po návratu z dovolené. Proč? Kdo jim to nařizuje? Paní ministryně, kdo jim nařizuje po návratu z dovolené jít do karantény? Mohla byste pak odpovědět na mikrofon? Já bych se třeba spletl. Rád bych to slyšel.

Paní ministryně řekla: tito lidé budou mít 14 dní další dovolenou. A ti ostatní? Budou zodpovědní, a já s tím souhlasím, na dobrovolné sebeizolaci, jak říkala paní ministryně, a ti ostatní budou mít dovolenou. Ale princip je úplně stejný, nařízená karanténa. Tak buď platí, co říkala paní poslankyně Valachová, abychom se nebáli zneužívání, ale paní ministryně už tady našla skupinu těch občanů, kteří si drze zajeli na dovolenou, z pohledu paní ministryně. Ale já si to nemyslím. Oni chtějí zneužívat systém a chtějí mít dalších 14 dní dovolené. Já nevím, kdo chce být dobrovolně v karanténě a kdo chce mít nějaké příznaky. Já myslím, že nikdo takový není, že snad každému přejeme, aby byl zdravý, žádné příznaky neměl a nemusel ani na nemocenskou ani do karantény. Není to přece příznivá zpráva, pokud zjistíte, že jste měli nějaké rizikové kontakty, a teď očekáváte, jestli se to na vás projeví, nebo ne. Máme starší příbuzné, starší přátele, a teď se bojíme, jestli jsme to náhodou nepřenesli, i když se chráníme, jak můžeme. Ale znám fakt případy lidí, kteří se chránili po celou dobu, a stejně onemocněli. Takže nemůžeme někomu vyčítat, že onemocněl nebo že měl s někým nějaký rizikový kontakt.

A vracím s k tomu, co jsem říkal ráno. My tady máme rizikové kontakty pořád, a dokonce i po 19. a 21. hodině, včetně tak naši spolupracovníci a zaměstnanci. Na ty sociální demokraté evidentně nemyslí.

Takže bych se vrátil k té základní otázce, paní ministryně. Porovnejme ty čtyři verze - senátní verzi, 100 %, 90 %, 80 % denního vyměřovacího základu nebo průměrného redukovaného výdělku. Možná bychom taky mohli na mikrofon říct občanům, co to vlastně znamená, protože lidé si myslí, že to je 100 % čisté mzdy. Abychom věděli, jak to chápou mnozí.

Teď nevím, který kolega nebo kolegyně řekl, že bere 15 000. To není možné v České republice v letošním roce. (Reakce v sále.) Pokud mají zkrácený úvazek, ale to pak nemá cenu debatovat. Musíme se bavit o normálním úvazku. Je to nižší než minimální mzda. Tak tohle používat jako v debatě není korektní. Ano, když někdo bere 15 000 měsíčně, ale má třeba čtyřhodinový úvazek, tak vlastně bere 30 000 normálně. Takhle musím počítat. Jinak pokud znáte někoho, kdo měl 15 000, jeho zaměstnavatel tak porušuje zákon při plném úvazku. To není korektní debata. Musíme se bavit o průměrném úvazku, mediánu, průměrné mzdě, to je korektní debata.

Takže já bych ještě jednou, než začneme podávat pozměňovací návrhy, poprosil o ta čísla a srovnání těchto variant, co to znamená, když projde senátní verze pro člověka, který má medián. A nepočítejme žádné odpočitatelné položky, je to jednodušší. Co to znamená, když projde 100 %? Co znamená, když bude 90 % nebo 80? Pokud máte podrobnější tabulku, jako jsme měli my u daní, že jsme to měli 100 000 korun, tak já jsem pro. Já jsem chtěl jenom dvě čísla, medián a průměrnou mzdu. A taky bych tady mohl říct, že chci 20 000, 21 000, 22 000, ale podle mě pro tu základní orientaci, který z těch systémů může být rozumný a funkční, nám stačí ta dvě čísla - medián a průměrná mzda a ty čtyři varianty. Myslím, že to musíme vědět, než začneme načítat pozměňovací návrhy, abychom věděli, o čem se vlastně rozhodujeme, aby to nebylo intuitivní, abychom si představili konkrétního člověka s konkrétním příjmem, kolik bude brát.

A těch prvních 14 dnů nařízené karantény - já to vysvětlení fakt nemůžu vzít, paní ministryně. Já rozumím, co je náhrada mzdy a co je nemocenská, ale když bude karanténa zpátky 10 dnů, tak ten zákon změníme. Já prostě nerozumím. Protože to není, že 14 dní trvá náhrada příjmů, ale že 14 dní trvá karanténa. Ono se to ukončí ještě bez testů, to je jiná debata, možná se k tomu ještě dostaneme. Ukončovat karanténu v této situaci bez testů mně nepřijde zrovna šťastné, ale to je na debatu odborníků, zda to je dobře, nebo špatně. A jaký je pak rozdíl?

Vraťme se i k testování ve firmách a bavme se o malých firmách, ty mne zajímají. Oni dneska chtějí testovat, i když to nemají nařízené, ale nemají jak. (Reakce ze sálu.) Jasně, tady vidím majitele velké firmy. Já tomu rozumím. Ale mně volali o víkendu někteří kamarádi, kteří mají 20, 25, 30 zaměstnanců a říkali: já bych to těm zaměstnancům klidně koupil, ale já nevím kde. Oni nemají další lidi, kteří by se tím mohli zabývat, nějak to zorganizovat. My jsme se ptali kolegů, jak je to v Německu, a tam je to v každé lékárně, dokonce se to ani neplatí, protože to platí zdravotní pojišťovny. Obecně ten princip - jako by stát přenesl zodpovědnost na ty firmy, místo aby je motivoval, aby to dělali dobrovolně, vytvořil podmínky, aby to bylo na trhu, abychom věděli a ti zaměstnavatelé aby věděli, který z těch - teď máme devět nebo deset nebo jedenáct výrobků schválených, ale kdo poradí tomu malému podnikateli, který má použít, které jsou průkaznější, které ne? Kdo poradí, jak často? Lékaři v našem klubu říkají, že antigenní test čtyřikrát za měsíc je prostě málo, čekat týden, a já nemám důvod jim nevěřit. Tak proč čtyřikrát měsíčně, pokud říkají odborníci, že je to málo? Nebo to má být dvakrát týdně? Já nevím, ale to jsou všechno velké věci, důležité věci, většina zaměstnavatelů si je vědoma toho, že nemá nic cennějšího než své zaměstnance. A jak jsem říkal a připomínám, že mnozí už testují a nepotřebovali ani zákon, ani nařízení vlády, protože se o své zaměstnance starají, tak je motivujme. Vymysleme nějakou ekonomickou odměnu pro ty, kteří to dělají, ne pořád jenom příkazy.

A když to vláda nařídí, jak se to bude kontrolovat, jak se to bude vymáhat od 15. března v každé firmě nad 50 zaměstnanců? Já si to vůbec neumím představit, ten systém. Místo abychom řekli: My jsme zajistili, že od 10. března si to každý může koupit, kde chce, bude to dostupné, my doporučujeme tento test, nebo tento z lékařského hlediska, možná je dražší, ale myslíme, že je průkaznější, ať se rozhodnou ti majitelé. Ale nemají dostatek informací. Jasně, čím větší firma, tím si to umějí lépe zorganizovat. Tomu rozumím, je to tak, je to přirozené, je to dobře, ale musíme myslet i na ty menší, kteří ty možnosti prostě nemají, a umožněme jim tu možnost. Oni se taky chtějí postarat o své zaměstnance, nepotřebují zákony, nepotřebují příkaz, nepotřebují nařízení vlády, potřebují motivaci a možnosti, jak to naplnit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se na faktickou poznámku hlásí pan poslanec Ondřej Veselý. Mám tady jedinou faktickou poznámku, takže se připraví paní poslankyně Alena Gajdůšková. Tak prosím, vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Já jsem chtěl reagovat jenom na jednu věc, kde se mají vzít testy na testování zaměstnanců. Moje manželka pracuje v neziskové organizaci, která má 15 zaměstnanců, zašla do lékárny, koupila pro své zaměstnance testy a testují se bez problémů. Předpokládám, že Písek, který je menší než Opava, na tom nebude lépe než Opava, to znamená, že se dají koupit testy v lékárně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, já si dovolím to trošku vrátit a připomenout, že smyslem karanténního opatření je přerušit šíření infekce, a to platí u covidu zvláště, ale platí to u každé infekční nemoci. Proto, aby lidé byli ochotni a nezapírali to, že by mohli být infikováni, proto je navrhována karanténa ve stejné výši, jako to má Rakousko, jako to má Německo, jako to mají jiné země, protože tak je to pro toho člověka snesitelné, tak je schopný to ekonomicky zvládnout. Paní ministryně o tom mluvila, mluvila o tom Kateřina Valachová. Je to naprosto zřejmé, prostě pokud ten člověk má být na 60 % svých příjmů a do karantény se většinou dostane ta rodina jako rodina, tak se skutečně dostávají na hranici příjmové chudoby, a to i lidi, pokud mají průměrný nebo hrubý příjem kolem 40 000. A my potřebujeme šíření té infekce zastavit. Já tu mám čísla od odborářů a jejich zoufalou prosbu, ať schválíme karanténu, ať se prostě udělají všechna opatření, která jdou udělat, abychom šíření infekce zastavili. V téhle chvíli je v nemocnicích 1 568 lidí v těžkém, skutečně těžkém zdravotním stavu. Špatná situace je v Karlovarském kraji, z 36 lůžek jednotky intenzivní péče je 32 plných, to znamená, že už téměř nemají žádnou volnou kapacitu. Stejně tak je to v Liberci v kraji Libereckém, v Pardubickém kraji a v Plzni už nemají volnou kapacitu naprosto žádnou. A pokud opravdu neuděláme všechna opatření, abychom šíření zastavili, tak ty továrny se, kolegyně a kolegové, zavřou samy, protože ty lidi prostě zůstanou doma, budou nemocní. A to nemluvím o tom, kam to může dospět. Myslím si, že je to samozřejmě v zájmu zaměstnanců, ale je to i v zájmu zaměstnavatelů a Ministerstvo práce a sociálních věcí tady dává pomocnou ruku, dává návrh, který pomůže i odpovědným zaměstnavatelům.

Byla tady otázka, jestli krajské hygienické stanice zvládnou trasování. Kolegyně a kolegové, krajské hygienické stanice fungují a já se hluboce skláním před všemi, kteří tam pracují. Já věřím, že když jim jenom trošku ulevíme, tak to budou zvládat stejně tak, jako to zvládaly na jaře. Navíc fungovali aspoň u nás ve Zlíně studenti Univerzity Tomáše Bati v call centru, naučili se to, trasovali, pomáhali úředníci krajského úřadu, call centrum bylo přímo na kraji, fungovali. Jsem přesvědčena o tom, že když jenom trošičku zbrzdíme nárůst, tak se krajské hygienické stanice, hygienici, dokážou opět vrátit k tomu, aby trasování pomohlo, aby se šíření zastavilo.

A já si dovolím přece jenom ještě jednu poznámku. Protože jsme slyšeli tady od pana předsedy Stanjury, kterého si samozřejmě velmi vážím, prostřednictvím pana předsedajícího, co jsme měli udělat a jak jsme měli procesně postupovat, že návrh mohl být schválen. Ale dneska, při té debatě tady, se potvrdilo, že ty řeči, že první návrh na navýšení karantény nebo příspěvku platby za karanténu, že byl zamítnut proto, že tam byly nějaké další věci jako evidence dohod a evidence volných pracovních míst, že nebyla žádná pravda, že to byly skutečně jenom zástupné problémy. Protože dneska tady po celou dobu toho projednávání jenom slyšíme, jak je to vlastně špatně, že chceme zaměstnancům pomoci, aby překonali tuto dobu, pokud se dostanou do situace, že musí jít do karantén.

Mě to skutečně mrzí a skutečně mě to až uráží za všechny zaměstnance, že tady, v této Sněmovně, pořád jenom slyšíme ten pohled na zaměstnance skrze testy. Oni mají být ti, co zneužívají, o ničem jiném to nebylo. Takže mně to skutečně jenom ta dnešní debata potvrdila, že prostě není vůle, nechce se, aby se zaměstnancům pomohlo. A já jenom upozorňuji, že skutečně je to v zájmu jak zaměstnanců, tak samozřejmě zaměstnavatelů samotných. Je to opatření, které je časově limitované, a jde nám jenom o to, abychom zvládli tu situaci, která je v této chvíli skutečně zoufalá - pro zdravotníky, pro rodiny, pro všechny, kteří se toho bojí, a ty problémy snad vnímáme všichni.

Ještě jednou vás prosím, vezměme rozum do hrsti, schvalme to, co Ministerstvo práce a sociálních věcí v této chvíli navrhuje, a pojďme, prosím vás, dál - myslím si, že té práce je tady ještě docela hodně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Ještě než budeme pokračovat v přihláškách, které jsou z místa, mám je tady poznamenány - kolegy Bauera, Juříčka a Hany Aulické Jírovcové, mám tady faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury a pana poslance Ferjenčíka. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív k paní poslankyni Gajdůškové. Jediný, kdo mluvil o zneužívání, byla paní ministryně Maláčová, že dovolenkáři to zneužívají. Já jsem to slovo nepoužil ani jednou, tak si to vyřiďte ve svém klubu. Děkuji paní ministryni za tu tabulku. (Se smíchem.)

A pro paní poslankyni Gajdůškovou, která říká: Schvalme to, co přineslo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak paní poslankyně, nejdřív (nesrozumitelné), tak hned pak odpovím. Víte, jaký je rozdíl pro člověka, který má 30 000 hrubého, mezi senátní verzí a tím, co navrhujete dneska za těch 14 dnů? 4 koruny české. 4 koruny české je rozdíl podle čísel, 30 000, to je přibližně medián. Ano, 4 koruny české. To je dramatický rozdíl, že? Když budeme mluvit o těch nízkopříjmových, a bavme se o nich, tak pokud někdo bere 20 000, tak tato verze proti senátní verzi, kterou jste nemohli podpořit, přináší 3 koruny české za 14 dnů, při 25 000 také 3 koruny české za 14 dnů, při 30 000 4 koruny. Ale pozor, od 40 000 to začíná být zajímavé, tam to zlepšení je zhruba o 1 200 korun. A vy tady pořád mluvíte o nízkopříjmových. 3 koruny české - 3 koruny české - 4 koruny české. Tak si aspoň ta čísla přečtěte. Já jsem je neznal, paní ministryně mi je poslala, cituji její tabulku.

Tak já tomu vůbec nerozumím, proč neprošla ta senátní verze. Jestli to bylo s cílem podpořit vysokopříjmové skupiny, tak to tady řekněte, mně to nevadí, ale tohle je efekt. Paní poslankyně Gajdůšková kroutí hlavou. Tak řekněte paní ministryni, ať vám tu tabulku pošle. Takže 3 koruny nebo 4 koruny při 30 000. A to je ten dramatický rozdíl proti senátní verzi, kterou jste museli odmítnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, poté paní kolegyně Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na kolegyni Gajdůškovou, protože tady neříkala pravdu. My jsme skutečně ten zákon nepodpořili z jediného důvodu, že jste k němu přilepili naprosto nesmyslné byrokratické povinnosti.

My ten zákon podporujeme jak v tom stávajícím návrhu, tak v návrhu ze Senátu, počkáme si, na čem se tady shodne sněmovní většina, a to podpoříme. Tak tady nelžete, my ten zákon podporujeme. Ostatně dotlačili jsme vládu k tomu, aby ho předložila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Gajdůškové, připraví se paní poslankyně Valachová, Aulická, také k faktickým poznámkám. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jsem ráda, že jdu až po panu poslanci Ferjenčíkovi, prostřednictvím pana předsedajícího, protože tam skutečně nechápu, protože o dohodářích a o tom, že oni jsou v problémech, jste mluvili především vy a my jsme na to reagovali. Za prvé.

Za druhé. Já jsem žádala, prosila, abyste schválili verzi, kterou v téhle chvíli předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tu tabulku znám. Ten rozdíl ale tam není v těch 3 korunách, ten rozdíl, když to v téhle chvíli neschválíme, tam bude 14 dní, možná déle. A ti lidé na to skutečně čekají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Aulická. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych reagovat, vaším prostřednictvím, na své předřečníky. Musím říci, že jsem tady v pátek nemohla být ze zdravotních důvodů, ale samozřejmě jsem vás velice dobře sledovala. Mně tedy ze strany především ODS i Pirátů a dalších bylo docela neobvyklé, že jste řešili především ty pozměňující návrhy, které tam byly dány kolegyni Gajdůškovou, ale nikdo, nikdo z této Sněmovny, kromě nás, se nepozastavil nad tím, jak paní ministryně Maláčová připravila ten návrh a jak byl složitý pro účetní a pro personalistky, které to měly počítat, a proto jsme požadovali, aby ta částka byla jednotná. To byl náš požadavek, aby to bylo jednoduché pro zaměstnance a pro zaměstnavatele a samozřejmě pro účetní, které by to zpracovávaly.

Proto i KSČM podpořila to, že jsme chtěli sněmovní verzi, ale z důvodu toho, aby se to upravilo. Jsem ještě přihlášená do vystoupení, takže se budu dále vyjadřovat. Ale nezlobte se na mě, na pana kolegu Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, pane předsedající, Piráti jsou jedni z těch, kteří od začátku hájí to, že by měli dostat dohodáři, kteří neodvádí pojištění, nějaké kompenzace. My říkáme obecně, že není normální, aby hlavní pracovní poměr a hlavní příjem byl na takto nízké částky pod 10 000. A to, že se tam dal tento pozměňující návrh, který měl evidovat všechny tyto dohody a který by vlastně ani účetní vůbec nijak nezatížil, protože ty účetní, pokud mají vyplácet ty částky, tak stejně musí do systému toho zaměstnance nebo toho pracovníka zaevidovat.

A pro ně je to kliknutí dvou, tří čudlíků a odeslání elektronicky na Českou správu (sociálního zabezpečení). A já si myslím, že to je právě rozdíl v tom, kdo tady podporuje ty nečisté peníze, které by se tímto odhalily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Stanjura s faktickou poznámkou a eviduji... přednostní právo, paní ministryně vám. Vy jste se nehlásila s faktickou? Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ale u těch dohodářů to je přesně naopak, to je přesně naopak. Vy jim to chcete vzít, když to uděláte více byrokratické, a ti lidi nebudou mít šanci si přivydělat. Já tomu vůbec nerozumím. Zase mluvíte o zneužívání, černé práci, pořád dokola. Vy jste ti, kteří furt všechny podezřívají, zaměstnavatele i zaměstnance, za nějakou černotu. Tak to přece není. A další byrokratická povinnost. Jak to mělo pomoct těm dohodářům, že se to bude všude hlásit? To mi vysvětlete. Jenom to ty firmy odradí, aby to vůbec podstupovaly, tu další byrokracii.

Většina podnikatelů a zaměstnavatelů jsou fakt slušní, žádné černé peníze nedávají. Tak už s tím skončete. Najednou vy z levice máte plná ústa zneužívání. U instrumentu, který normálně funguje pro ty, kteří třeba nemohou nebo nechtějí z rodinných důvodů chodit na plnou pracovní dobu, je to vítané, studenti si tak přivydělávají. Najednou je to všechno černota. Jenom to sešněrujete, dáte další a další povinnosti, tak to přestane. A vy je do té černoty totiž poženete. Efekt bude přesně opačný, než co vlastně chcete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Válka. Eviduji ji jako faktickou, nikoliv jako s přednostním právem. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: To bude velmi stručné. Alespoň paní ministryně bude moci rozptýlit moje pochybnosti. My jsme teď debatovali s kolegy a jenom konstrukt. Chceme - já jsem samozřejmě teď vlídnost sama a budu se snažit maximálně hlasovat pro - chceme, aby co nejvíc lidí, kteří by měli být v karanténě, v té karanténě bylo, a jeden z nástrojů, který chceme využít, je jejich stimul, ten ekonomický.

Myslíme si, že řada lidí nejde kvůli ekonomickým důvodům do karantény. Do karantény lidi může poslat jenom hygiena a říkáme, že hygiena nestíhá trasovat a testovat. Praktický lékař taky může poslat ty - jenom bych chtěl, aby to zaznělo na mikrofon - praktický lékař může taky poslat lidi do karantény. To znamená, ty lidi pošle do karantény buď hygiena, nebo praktický lékař. Hygieny a praktičtí lékaři počítají s tím, že se teď na ně zvýší nápor žádostí o karanténu, a jenom doufám, že kvůli tomu nezkolabuje systém praktických lékařů, kteří teď začnou i očkovat, a hygieny. To je jediná moje drobná obava, ale předpokládám, že toto je promyšlené a prodiskutované i s ministrem zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy s přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Ano, je to tak, je to promyšlené, a protože tady pan předseda Válek několikrát nebyl, když jsme to diskutovali, tak to asi neslyšel. Můžeme si to pak říct, ať nezdržujeme tu debatu. Ale teď bych chtěla reagovat ještě na pana předsedu Stanjuru. Není to pravda. Zaměstnavatelé už mají teď povinnost evidovat dohody, dělají to ale papírově, vedou si svoji evidenci, a my chceme, aby ta evidence byla elektronická. Jsou to dvě kliknutí. Protože pak budeme vědět, kolik ti lidé vydělávali a jak dlouho, tak při příští krizi jim budeme moci spravedlivě pomoci. Protože před rokem jsme tady slyšeli: Pomozte i nepojištěným dohodářům. Ale jak má stát vidět, kolik vydělávají, jak dlouho pracovali, v jakých částkách? Právě evidence dohod má vést k tomu, abychom při příští krizi mohli pomoci všem a bylo to spravedlivé, proporcionální vůči jejich předchozím výdělkům.

A co se týká vašeho předchozího vystoupení. Opravdu si myslíte, že 30 000 jsou vysokopříjmoví? Pane předsedo, opravdu si to myslíte? To je pro mě naprosté překvapení. Třicet tisíc mají být vysokopříjmoví?

Druhá věc je. Celé to kouzlo stoprocentní nemocenské - ty rozdíly jsou malé v těch částkách, to máte pravdu, proto jsem vám tu tabulku poslala - ale kouzlo té stoprocentní nemocenské je v tom, že to pro zaměstnavatele bude nejjednodušší, nebude se to administrovat, nebudete dvěma cestami žádat o refundaci. Protože 370 korun: část budete refundovat z Antiviru, část si budete odečítat ze sociálního pojištění.

Stoprocentní nemocenská v těch částkách nedělá u mediánové a průměrné mzdy téměř žádný rozdíl. Jediná věc, v čem je kouzlo, je srozumitelnost a administrativní nenáročnost pro zaměstnavatele. A takto jsem to říkala. Můžeme to diskutovat, já si za tím stojím.

Ještě poslední věc. Smyslem toho návrhu je dostat co největší množství lidí bez ohledu na jejich příjmy - vlastně vytvořit jim, jak řekl pan předseda Válek, ekonomický stimul pro to, aby byli ochotní se sebeizolovat. To je opravdu podstata toho návrhu. A u stoprocentní nemocenské jdeme ještě nad ty vyšší částky, ještě nad 35 000. Tam je to velmi, velmi výrazně motivující, tuším, že do 45 000 korun, pro tyto lidi, ti budou mít kompletně čistou mzdu.

Takže to je další výhoda toho návrhu, že ještě více lidí, v podstatě naprostá většina zaměstnanců, bude mít jasný impulz k tomu, aby se v případě nákazy, nebo dokonce pozitivity nebáli jít do izolace z ekonomických důvodů. To jsou ty základní rozdíly: administrativní nenáročnost, srozumitelnost, ekonomický stimul a co nejvíce lidí dostat do toho opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a svého stranického kolegu ještě s faktickou poznámkou předběhne pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně, teď vážně. Nelžete tady. Já jsem neřekl, že 30 000 je vysokopříjmová skupina. Vy jste udělala nějakou konstrukci. Já nevím, jestli to děláte naschvál, já myslím, že ano. Nelžete a omluvte se mi. Nic takového jsem neřekl. Přečtete si stenozáznam. Tak mi nevkládejte do úst, co jsem neřekl, a pak s tím nepolemizujte. Na to jsem fakt alergický. Kdybych si to myslel, tak to řeknu. Já jsem řekl, že první, u koho to začíná být zajímavé, je 40 000. A to je vyšší příjmová skupina, že to je nad průměrnou mzdou. Kolik lidí bere 40 000 ze zaměstnanců, kolik procent, paní ministryně, kdybyste nám pak řekla na mikrofon. Já neříkám, že to jsou vysokopříjmoví. To za prvé.

Za druhé. Nevím, jestli paní ministryně ví: když mám dohodu, že se z toho platí daně. Paní ministryně, platí se z toho daně, představte si, srážková daň se z toho platí, jednou sazbou, každý měsíc. Paní ministryně financí nám potvrdí - a teď nevím, jestli nedala odklad, ale pokud ne, do konce února musí každý zaměstnavatel odevzdat vyúčtování daně fyzických osob ze závislé činnosti, i daně vybírané srážkou, to znamená srážkou daně. Každý měsíc se to platí.

A finanční úřad - jednou ročně se to vyúčtuje. Stát přesně ví, kolik v té firmě bylo vyplaceno na dohody, protože 15 % z toho - z toho není úniku - se platí daň z příjmu fyzických osob placená srážkou. Takže stát to dávno ví. Kdykoliv to berňák může přijít zkontrolovat, každý zaměstnavatel předloží: zaměstnanec A měl 8 000, z toho se zaplatilo 1 200 korun daň tento měsíc. Teď se to zrovna účtuje, teď to ti zaměstnavatelé dokládají, kolik mělo být sraženo, kolik bylo odvedeno, zda je tam doplatek nebo nedoplatek.

A neříkejte mi dvě kliknutí. Neříkejte, že něco funguje na dvě kliknutí. Zkuste někdy poslat například za své zaměstnance na Ministerstvu práce a sociálních věcí - jděte do účtárny a zkuste poslat měsíční přehled vyúčtování sociálního pojištění. (Předsedající: Pane předsedo, skončil čas k faktické poznámce.) Já rozumím. Paní ministryně, na dvě kliknutí nepošlete nic, nikam, nikdy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem tolerance sama. Nyní pan poslanec Jan Bauer, připraví se Pavel Juříček, přihlášeni v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, milí kolegové. Záměrně jsem před třemi hodinami nevyužil v době nepřítomnosti našeho pana předsedy Zbyňka Stanjury přednostní právo, přihlásil jsem se z místa a viděl jsem, že budu čekat tři hodiny. Ale to mi nevadí, protože jsem opravdu pozorně poslouchal. A musím tedy říci, že, paní ministryně práce a sociálních věcí, máte tedy mimořádný dar, nebo možná mimořádnou schopnost, možná mimořádnou neschopnost. Protože když to člověk poslouchá, tak ty vaše návrhy zákonů jsou v podstatě celé volební období úplně přes kopírák. Protože většinou to, co přichází, je buď špatně napsané, nebo ne úplně dobře napsané, vyvolává to tady velmi dlouhé diskuze a vyvolává to taky obrovskou kritiku, což u zákonů není nic mimořádného. Ale všimněte si toho, že tu kritiku v podstatě dostáváte úplně ze všech stran, tedy nejenom přirozeně od opozice, která tady je od toho, ale vaše návrhy zákonů tady většinou buď kritizují nebo minimálně nepodporují i vaši vládní kolegové, což si myslím, že je hodně divné. Kolikrát jsem se na sociálním výboru namluvil, abyste, děvčata, držely při sobě, protože jste prostě jedna koalice, že byste se neměly hádat a dávat si klacky pod nohy, protože od kritiky jsme tady my. Ale vás a ty vaše zákony dokonce kritizují i vaši vládní kolegové.

Z toho důvodu bych se chtěl zeptat, jakým způsobem vlastně chcete přesvědčit Poslaneckou sněmovnu pro tu vládní variantu, když jste - jestli jsem tedy správně viděl v médiích - nebyla schopna přesvědčit ani pět ministrů této vlády. Oni dokonce shodou okolností tady dva nebo tři sedí. Protože jestli jsem si správně všimnul, tak s tímto vládním návrhem nesouhlasila paní ministryně financí. To je klíčový hráč v té vládě, nebo každé vlády. Paní ministryně Alena Schillerová dokonce řekla, že se zdržela, protože se dlouhodobě bojí o ohrožení zaměstnanosti a výpadku zaměstnanců, hlavně v oblasti zdravotnictví.

Vy jste nepřesvědčila při hlasování a při diskuzi na vládě ani ministra dopravy, dokonce ani ministra průmyslu a obchodu, tady shodou okolností v naší zemi je to jedna a tatáž osoba. Mě by dokonce strašně zajímalo, co si o tom myslí klíčový hráč těch ekonomických resortů, ať už tedy paní ministryně financí, nebo ministr průmyslu a obchodu, protože to je v jejich gesci, aby tady řekli na rovinu, co si o těch 100 procentech myslí. Vy jste dokonce nepřesvědčila ani ministra Lubomíra Metnara a dále ministra Richarda Brabce, který tady dokonce také je. Já vím, že se věnuje životnímu prostředí, ale třeba na to má také nějaký názor. Takže jakým způsobem chcete přesvědčit nás, když jste nepřesvědčila ani své nejbližší kolegy ve vládě?

Ještě než tady v jedné větě představím náš pozměňovací návrh, možná konkurenční, bude se tady o tom hlasovat, tak chci říci, že vůbec nikdo tady ve Sněmovně nezpochybňuje vaši snahu předložit nějaký konkrétní návrh, který má řešit nahlašování kontaktů nebo dodržování karantény. To tady vůbec nikdo nezpochybňuje a myslím si, že to tady úplně všichni podporujeme. Na druhou stranu o vašem návrhu si uděláte konkrétní názor, když to dáte do konkrétních čísel. A já teď nechci vyfouknout ty informace Pavlovi Juříčkovi, kolegovi, který o tom asi bude mluvit, ale pokud si dáte ta konkrétní čísla do kalkulačky a někdo to spočítá, tak to velmi citlivé vybalancování, kdy chceme někomu pomoci, aby na tom nebyl ekonomicky bit, a na druhou stranu abychom neohrozili český průmysl z hlediska ochoty lidí chodit do práce, je hrozně citlivá věc. My jsme o tom dneska mluvili i na výboru pro sociální politiku a já, pokud jsem si ta tvrdá čísla dal do kalkulačky, tak mně vychází těch 100 %, ten váš návrh, pro který dokonce nehlasovali ani někteří klíčoví ministři, tak prostě není dobře a že to není dobře nastaveno a tím asi nechávám slovo mému následovníkovi.

Nicméně bych vás chtěl seznámit s tím, že jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany jsme zadali do systému sněmovní dokument číslo 7661, který mimo jiné velmi zkráceně znamená to, že předkládáme dvě alternativy v úrovni 80 % průměrného redukovaného výdělku a v úrovni 90 % průměrného redukovaného výdělku a samozřejmě o tom dnes, předpokládám, budeme i hlasovat. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní pan poslanec Pavel Juříček, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, já bych tu situaci připodobnil té české písničce Na Bošileckém mostku: Hráli, hráli, až se obehráli, shodili se z mostku. Zdá se, že se chceme shodit z mostku, celou Českou republiku. A teď proč to tak říkám. Minulý týden jsme tady měli zákon o tom nevkusném názvu izolačka. Já tedy pod slovem izolačka jsem si představoval vždycky tu černou pásku, kterou jsme izolovali elektriku. Takže přestože jsem původně vyučený, tak jsem se přece jenom stal trošku nejenom podnikatelem, ale trochu i možná snad intelektuálem a takovéhle názvosloví mě neuvěřitelně vadí.

Ale proč jsem nehlasoval tady pro tento zákon, bylo to, že já jsem tady představitel podnikatelské sféry a znám drtivou většinu českých podnikatelů, ve kterých vyvolal tento zákon, prosím vás, zděšení. Když si vezmeme průměrný výdělek 35 000 korun, a teď to chci zjednodušit na 35 000 korun, tak 60 % z 35 000 korun dělalo 18 899 korun a k tomu bylo těch 370 korun na den, což je 8 140 korun. Jinými slovy, když to sečteme, tak je to 27 040 korun. A když ten člověk chodí do práce a má průměrný výdělek 35 000 korun, tak jeho čistý výdělek je 28 220 korun. Jinými slovy, o necelých 1 200 korun by ten člověk přišel na čistém výdělku. No, samozřejmě všichni podnikatelé jsme si okamžitě spočítali - a byť my jsme ti řekněme osvícení a ti odpovědní, kteří, třeba já už to dělám pět měsíců, ale ať nemluvím o sobě, tak takovýchhle firem jsou tady už teď stovky, které to dělaly, a ještě vláda vůbec nic nerozhodovala - jaká bude logická reakce zaměstnance, když rozdíl je 1 200 korun. On to utratí, prosím vás, jenom na dopravě, tak on samozřejmě bude hledat cestu. Ne to, že je podvodník, on logicky bude uvažovat o tom, že do té práce prostě nebude muset přijít. On si tu cestu proboha najde. A už jste tady, řada z vás kolegů, to tady popsali, jak tu cestu si najde. Vždyť už to bylo naprosto jasné. I kolegyně Jana Pastuchová to říkala, prostřednictvím předsedajícího. Ano, teď je tady na mě nátlak, že jsem shodil ten nevkusný název izolačka a že teď máme tady něco dalšího. Ano, paní ministryně Jano, prosím vás, už to nepoužívejme, prostřednictvím předsedajícího. Takže to bylo první zděšení podnikatelů.

Druhé zděšení bylo, že najednou pan premiér byl pod tlakem sociální demokracie, že se zavře průmysl jako celek. Prosím vás, my, kteří jsme zodpovědní, my, kteří trasujeme lidi, kteří je metodicky, systémově sledujeme, my, kteří si už pět měsíců kupujeme antigenní testy, kdy ještě se vůbec nevědělo, že nějaké antigenní testy existují, my vytlačujeme lidi z firmy proto, abychom si ochránili zdravé zaměstnance. Dokonce vicepremiér Karel Havlíček mě požádal, jestli tu metodiku mohu poslat Richardu Brabcovi. Tak jsem mu ji popsal, aby viděl, jakým způsobem k tomu opravdu přistupujeme, do všech detailů.

My si vážíme svých zaměstnanců. My chceme, aby byli zdraví. My nechceme, abychom nějakým způsobem šidili to, že oni nepůjdou do karantény. No to je nehorázný nesmysl. To bychom podvazovali sami sebe. Ale v jaké jsme situaci? Průměrná nemocnost po karenční době narostla o 4 %. Není to pravda, to, co říkala paní ministryně. To jsou prostě fakta, to jsou tvrdá čísla. A v průběhu loňského roku už jsme se dostali, jak který podnik, mezi 11 až 15 % nemocnosti, ve kterých samozřejmě máme několik faktorů. Faktor je covid, k dnešnímu dni mám 51 lidí s covidem. Ano, lehce to narostlo. Mám 22 lidí v karanténě. Mám 55 lidí, které jsem ještě minulý týden měl v práci, ale mám je na ošetřování člena rodiny. Zbytek do 222 lidí je běžná nemoc, protože lidi už toho mají plný zuby.

Tak to byl druhý atak, že průmysl se zavře, zděšení mezi podnikateli, kteří - v sobotu, v neděli jsem nedělal nic jiného, než jsem bral telefony a komunikoval s paní ministryní Schillerovou a s panem vicepremiérem Havlíčkem a s panem premiérem, protože to zděšení nebylo jenom zděšení u podnikatelů a firem, ale to zděšení bylo u našich zákazníků. Zvlášť automobilový průmysl reagoval tak, že já snad ani nemůžu říct, jak reagoval, protože to bylo: Co si to vlastně ta Česká republika dovoluje? To nebyl březen, duben loňského roku, kde všichni jsme se zastavili, celé řetězce se zastavily a ten kamínek v mozaice, Česká republika, byla součástí téhle vyšší moci. Ale teď zastavit tento kamínek v rámci automobilového průmyslu, to vyvolává takovou bouři, že oni řekli: Tak my vás budeme okamžitě penalizovat, hodina - 250 milionů korun za zastavení jedné hodiny jedné destinace automobilky. Za den je to 6 miliard, jedné destinace. To zaplatí vláda, paní ministryně financí nebo paní ministryně práce a sociálních věcí zaplatí? To budou ne miliardy, to budou biliony, protože jenom moje firma dodává na 220 destinací na světě. A je to všude stejné. Takže to bylo druhé zděšení.

Nějak se to rozbruslilo, lidsky řečeno, že se to udrželo a že se ten průmysl nezavřel. Ano, máme zdravotnictví velmi přetížené, máme dramatickou situaci, všichni to víme. Máme jedno pozitivní, že krok za krokem zdravotníci a sestřičky jsou provakcinováni. My ještě ne. My to musíme držet tak, že vytlačujeme každý den lidi, kteří do těch firem nepatří, a ty, kteří jsou ještě práceschopní, těmi držíme, a ty zakázky prostě tady jsou. A vy chcete zlikvidovat - tady nejde o peníze, to, že 2,3 miliardy nám někdo nějak vrátí na základě nějakého pojistného zpět. Tady jde o úplně jiné peníze, o ztrátu zakázky, o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé, protože jak jednou zastavíte zákazníka, tak už si neštrejchnete. Omlouvám se zase za to slovo. A toto bylo druhé zděšení.

A teď máme třetí zděšení, že budeme platit 100 % nemocenské. Co to znamená? Z průměrného výdělku 35 000 korun znamená čistá mzda, když člověk chodí do práce, 28 220 korun. Přesně spočítáno mzdovou účtárnou, průměr. Když se dá 100 % nemocenské, čistá mzda bude 30 412 korun, jinými slovy, o 2 200 korun víc. Proč by ti lidi vůbec chodili do práce? Tak si tu cestu prostě najdou. Když to bude 90 %, jak tady navrhuje ODS, tak to bude 28 348 korun, jinými slovy, ještě o 128 korun víc, Zbyňku - ne Frolíku, se kterým jsem také mluvil - Zbyňku Stanjuro, prostřednictvím předsedajícího. Bude to ještě o 128 korun víc, než když se chodí do práce. Tak to nejsou motivace, to jsou stimulace a říkáme lidem: Prosím vás, nechoďte do práce, my vám to zakazujeme - v uvozovkách, my vám doporučujeme, vůbec tam nechoďte. Když to bude 80 %, tak u 80 % je to 25 198 korun. Jinými slovy, rozdíl je 3 000 korun, a to je zase taková jako: nemusím platit dopravu, nemusím platit obědy, které možná budou, možná nebudou, podle toho, jak se rozhodneme. No, co na to říct!

Drtivá většina podnikatelů mi říká, kteří mě kontaktovali přes víkend a ještě dneska, říkají: Prosím vás, nechte to na nás, na firmách, zvlášť v situaci, když se dramaticky situace změnila, že budeme hromadně testovat. Vždyť od zítřka musíme hromadně testovat. A co to znamená? Znamená to, že nejenom ty osvícené a ty odpovědné firmy, to budou dělat všichni, takže oni přece vytlačí ty, kteří jsou rizikoví. A samozřejmě s covidem už vůbec. Ale budou to dělat pořádně, na vstupu dvakrát, ve chvíli, kdy končí karanténa, znovu. Dneska to ještě nebylo, s covidem 10 dní a nemuseli jste se testovat. Ale my jsme to ve firmách dělali, protože jsme se chtěli ochránit. Takže prosím vás, už nedělejme to, na bošileckým mostku abychom hráli, hráli, až jsme dohráli. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juříčkovi. Nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se budu snažit být stručná, i když samozřejmě neslibuji nic, protože mám toho mnoho na srdci a myslím si, že je opravdu důležité tuto podobu návrhu, který dnes projednáváme, projít celkově.

Chtěla bych říci, že možná také opravdu důsledně neznám tu konečnou podobu karantény, kterou vláda dnes sjednotila. Každopádně tak, jak ji znám do minulého týdne, tak pokud jeden z členů rodiny je pozitivní a druhý, tedy většinou manžel, manželka, nastupuje do takzvané karantény, tak ano, pátý, šestý den je doporučován PCR test od hygieny s tím, že pokud ten partner, který do té doby byl v karanténě, je pozitivní, tak naši lékaři ukončovali tu nemocenskou do té doby, a od počátku, kdy bylo oznámeno, že je pozitivní i ten druhý partner, dávali znovu na 10 dní. Pouze pokud po těch šesti, sedmi dnech byl test negativní, končil ten partner s tím prvním partnerem karanténu po 10 dnech, teď by to mělo být asi zhruba 14 dní.

Říkám to opravdu schválně, protože ten zmatek, který představila vláda teď, v posledních pěti, šesti dnech, tak musím říct, že je katastrofální, a já jsem včera u televize, když jsem poslouchala brífink po jednání vlády, měla co dělat, aby televize neměla žádnou újmu.

Musím říci, budeme o tom mluvit především zítra, ale to, že testování firem a umožnění samotestování firem mělo být, a dneska jim to ukládáme, jsou tam nějaká čísla, myslím od 300 nebo 250 zaměstnanců a pak do 15. musí být ty menší společnosti, tak je to děláno v takových termínech a v takovém chaosu, že zaměstnavatelé ve velké míře hledají na poslední chvíli informace, hledají na poslední chvíli možnosti, jak získat tyto testy anebo jak řešit to, aby byli otestovaní. Vím to, protože s těmi lidmi mluvím, a vím to, protože dennodenně se na mě nese spousta dotazů, kde to mají najít, jak dále řešit a jak je možné, že vláda nám to oznamuje ze dne na den.

Jde nám především o zaměstnance, ano, protože bez zaměstnanců by firmy nemohly podnikat. Ale jak se chováme do této míry, respektive co dělala vláda, nebo možná Ministerstvo zdravotnictví, ještě před dvěma měsíci? Jaké byly možnosti samotestování nebo toho, aby si mohli zavolat, to, aby je otestovaly společnosti? Téměř nula. (Hluk, poslankyně vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně, ještě jednou požádám kolegy a kolegyně o klid a přesunutí debat mimo téma do předsálí. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Možná vás to bude zajímat v další části. Každopádně Ministerstvo zdravotnictví neudělalo téměř nic. To, co se předvádí i v testování u škol, to je prostě ostuda, jak předvádí Ministerstvo školství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Musím říci, že se opravdu nedivím našim občanům, že jsou znechuceni celou situací.

A teď k tomu návrhu. Já jsem tady říkala, že minulý týden v pátek jsme projednávali vratku ze Senátu k té původní takzvané izolačce - i když já musím říci, že toto slovo nesnáším, a je mi velmi líto, že paní ministryně to hrdě přednášela. Myslím si, že by to opravdu měla říkat tak, jak se to správně nazývá, to znamená příspěvek. My jsme opravdu chtěli podpořit sněmovní verzi z toho důvodu, aby se připravila dobrá verze, nejenom to, že by se prodloužilo na těch 14 dní, protože to opravdu řešilo - (Hluk, poslankyně vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, diskuze těch, kteří nejsou přihlášeni do rozpravy, přesuňte do předsálí a ten, komu bylo uděleno slovo, nechť může v důstojném prostředí svůj názor na tisk 1171 sdělit. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Protože opravdu to prodloužení, které udělala vláda, řešil senátní návrh. S čím jsme však měli problém, že senátní návrh neupravil administrativní zátěž na účetní a personalistky v těch společnostech, které by všechno tohle musely řešit. Můžeme otevřeně říct, že původní návrh ministerstva práce vlastně hodil veškerou agendu na ty účetní a personalistky. Nezlobte se na mě, s argumentem, že to je jenom na pár měsíců, nemůžu souhlasit, protože nákazovost v těch společnostech je obrovská. I ty účetní a personalistky jsou v karanténách, řeší výpočet mezd po večerech a když jim je dobře, aby v konečném důsledku zaměstnanci nepřišli ve svém výplatním termínu o mzdy.

Co je další věc a co nás trápí, je, že paní ministryně včera přišla na vládu... (Hluk v sále.) Na vládu s návrhem, o kterém vlastně nikdo nevěděl a se kterým jsme vůbec nepočítali, myslím, že asi napříč politickým spektrem. Hovořili jsme o té variantě, že procentně by to bylo určitě daleko lepší, anebo ta pevná částka. Bylo na vládě přijato 100 % a za KSČM musím říci: my s tím opravdu nemáme problém, my těch 100 % podpoříme, protože nám jde o zaměstnance.

Ale chceme tady taky říci a otevřeně se zeptat všech členů vlády: ČSSD minulý týden říkala, že je potřeba uzavřít část ekonomiky, průmyslu. Za nás je to přesně vidět, že když to nešlo jednou dírou, tak to jde druhou dírou. 100 % znamená ekonomický lockdown, to si prostě musíme přiznat. A já vám tady říkám a ptám se celé vlády a chtěla bych to slyšet od všech ministrů, nejenom od paní ministryně Schillerové a od paní ministryně Maláčové, ale od všech, a především od pana premiéra. Jak se k tomu postavíte? Máte připravené další pochody? Máte připravenou, třeba na duben, novelu státního rozpočtu? Budete řešit, že budeme navyšovat schodek třeba o 300 miliard? Protože se tady taky můžeme bavit o situaci, kdy ti zaměstnanci se pak nebudou moct do těch firem vrátit, protože nebudou mít do kterých. A to je prostě otevřeně třeba si říci a diskutovat o tom.

My chceme, aby, když zaměstnanec nastoupil do karantény, tak aby opravdu netratil. Je to dlouhé, ta omezení, restrikce jsou v mnoha podobách nesmyslné a nemůžeme s tím dlouhodobě souhlasit. Navíc jsou chaotické a v posledních týdnech se to ukazuje. Lidé přestávají věřit všemu, ale vláda nedělá nic k tomu, aby ty lidi dala na tu pozitivní stranu - ne aby byli pozitivní, ale aby trošku začali chápat ta opatření, a víceméně se jenom rozevírají nůžky mezi našimi občany, protože jedna strana je velmi agresivní, velmi naštvaná, a druhá hájí restrikce, které jsou. Nedivíme se, protože lidé mají strach. Ale nedržíme my je náhodou schválně v tom strachu? Víme, jaká je situace v nemocnicích, jak padají doslova na hubu lékaři, sestry, jak opravdu je to hrozné, protože denně mají velké množství telefonů a hlásí úmrtí, a to i na těch necovidových jednotkách, protože se velmi často ukazuje, že když tam přivezou pacienta, udělají test, tak i tento pacient je s covidem. Na druhou stranu tady ale přijímáme 100 % nemocenské, která ale v čisté mzdě znamená, že ti lidé na všech úrovních, ve všech výších mezd, budou brát více jak 100 % čisté mzdy. To je prostě pravda. To znamená, že zároveň říkáme: Ano, vyplatí se vám být na 100% nemocenské, jak to předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože minimálně o 4, o 5 %, záleží samozřejmě podle výše hrubé mzdy, budete mít více, než když budete pracovat. A to si myslím, že je jedna věc, kterou bychom opravdu měli říct našim občanům.

My víme, že lidé dřou, už neví, kudy kam, často nemají na nájmy, často nemají na běžné provozní věci a potřebovali by trošku uvolnit a trošku si přivydělat. Také nechápeme, proč právě vláda nejde občas s tím selským rozumem a utahuje šrouby. Ale na druhou stranu tady připravíme návrh, který my podpoříme, ale zároveň říkáme, že to může ohrozit i tu personální politiku právě v nejvíce postižených oblastech, a to je zdravotnictví a sociální oblast. Protože ať se vám to líbí, nebo ne, zdravotní personál je hrozně přetížen.

Já jsem si včera v Ústeckém kraji opravdu zjišťovala situaci a dnes bych se chtěla zeptat paní ministryně Maláčové, když jsou zavřené mateřské školy, první, druhé ročníky prvního stupně, jaký návrh na ošetřovné bude připravovat pro nejbližší projednání vlády? Protože to je ten odrazový můstek, jak to pak bude vypadat právě ve zdravotnictví. Okamžitě, pokud se to navýší více jak na 80 %, třetina sester a lékařů odchází na OČR. Já jim to přeji, potřebují to, ale musíme si otevřeně tady taky říci: máme ty lidi, kteří nastoupí za ně? Co budeme dělat? Já nehájím to, abychom jim nepřidávali, zaslouží si to, mají mít příplatky. Můžeme se bavit s ministrem zdravotnictví o tom, proč se najednou řeší to, že v nemocnicích nedostávají adekvátní odměny, jak jim je to slibováno. Zaměstnanci opravdu ve velké míře řeší to, že peníze, které dostávali do minulého měsíce, nyní je jim slibováno čtvrtletně a jsou opravdu možná až ochuzováni o nějaké částky, na které nárok mají. A já si myslím, že paní ministryně plus celá vláda by nám opravdu měli dneska otevřeně říci, jak si to představují a co budeme dělat dál. My ty zaměstnance podpoříme, na druhou stranu chceme slyšet, jaké kroky vláda chystá, a to do konce dubna, protože ta situace a jestli projde nebo bude navýšeno i ošetřovné... Paní ministryně dokonce hovořila o 100 % ošetřovného. Víte, co to znamená v přepočtu? Že to bude zhruba o 10 až 15 % vyššího příjmu na ošetřovném, než když ten člověk chodí celý měsíc do práce.

Takže to jsou parametry, které je potřeba říci a které si tady máme na Poslanecké sněmovně vyříkat. Nikdo jim nechce upírat finance, všichni chceme, aby lidé opravdu chodili bezstarostně do karantény nebo do izolace. Chápu, mají oprávněné obavy. Ale je potřeba opravdu tady slyšet ze strany vlády, co s tím dál chtějí dělat. Za nás je tohle věc, kterou dneska chceme slyšet od příslušných ministrů a ministryň a nejlépe od samotného pana premiéra.

Nelíbí se nám absolutně ty poslední dny, rozhodnutí a braní zpátky, odvolal jsem, co jsem slíbil, slibuji, co jsem odvolal atd. A opravdu si konečně uvědomme, jak to působí na ty naše občany. Oni už nevěří ničemu. My tady dali lockdown, respektive vláda, a co to způsobilo? Nevraživost. Lidi opravdu už toho mají plné zuby. Jsem přesvědčená, že jenom těmito restrikcemi nelze tuto situaci zachraňovat. Možná někde to pochopili, u nás asi na to musíme přijít. A jestliže nám tady občanům někdo vyhrožuje, že vlastně tři týdny nebudou stačit, tak to je přesně to, co děláme k tomu, aby ta společnost byla ještě víc naštvaná. Po prvním dnu lockdownu říká člen vlády, že to bude málo a bude potřebovat... Podívejte se na ty děti. To je prostě neúnosné. Každý odborník, ať už ve školství, anebo i psycholog a tak dále, vám řekne, že s těmi dětmi zacházíme jak s kusem. Že si prostě neuvědomujeme ty dopady, co to všechno má, sociální a další.

Je potřeba, abychom si uvědomili spoustu věcí, ale nelze jít tímto způsobem dál. Takže jsem sama zvědava, jak paní ministryně - nebo část vlády, která tady je - dnes odpoví na naše otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Haně Aulické Jírovcové a to byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní zpravodajka a paní ministryně, tak paní ministryně nejdříve. Máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já bych chtěla velmi stručně říct, že cílem tohoto návrhu je dostat pandemii pod kontrolu. To je hlavní záměr. Rozumím obavám podnikatelů, rozumím obavám zaměstnavatelů, nicméně to je bohužel z tohoto pohledu pouze dílčí zájem. Celkový zájem je dostat pandemii pod kontrolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní závěrečné slovo zpravodajky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nebudu dlouho povídat, protože jsem prosila a poprosím pana předsedu našeho klubu, abychom si vzali určitě pauzu. Znovu opakuji, že chci, abychom dneska odhlasovali nějakou verzi, ale na jednu věc se tady ještě zapomnělo. Nikdo neříká o zneužívání - ale paní ministryně připustila, že to může i být - ale já bych chtěla upozornit na jednu věc, že povinností každého občana je hlásit infekční kontakt, a kdo to nedělá, tak se dopouští, myslím si, nejsem si jista, ale nějakého přestupku nebo trestného činu. Takže infekční onemocnění, pokud někdo nenahlásí, tak je potřeba říct, že dělá přestupek nebo trestný čin. Takže i to by si měli všichni uvědomit, že infekční kolegy, spoluzaměstnavatele, rodinu je povinností nahlásit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji za závěrečné slovo i upozornění na přestupkový a trestní zákoník. Ohrožování nakažlivou chorobou je opravdu obsaženo v trestním právu České republiky, ale já zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou - ale vidím přihlášku pana poslance Dominika Feriho a evidoval jsem ve vystoupení, myslím, Zbyňka Stanjury avízo do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím ke sněmovním dokumentům 7668, 7669, 7670, 7671. Jedná se o čtyři varianty, parametrické varianty, které rozlišují mezi izolací a karanténou, staví tam jasný rozdíl tak, abychom dosáhli férového a spravedlivého funkčního nastavení nemocenské, se kterým nebudou spojeny žádné pochybnosti, které by ohrožovaly buď státní rozpočet, anebo český průmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? (K předsedajícímu přichází poslanec Faltýnek.) Moment... Ano, nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Poslanec Faltýnek hovoří s předsedajícím mimo mikrofon.)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla ještě okomentovat jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, které jsem tady představovala. Po konzultaci s kolegy jsme identifikovali jedno riziko, které tady vyplynulo evidentně i z debaty, která tady teď proběhla, totiž to, že vláda se - nebo respektive ministerstvo - přiklání k různým délkám karantény v současné situaci, může se to ještě měnit, je tedy tím pádem docela ošemetné do toho zákona dávat nějaký konkrétní časový údaj, když nevíme, jak to nakonec dopadne. Proto jsme pozměňovací návrh upravili tak - jedná se o ten, kterým se navyšuje karanténa na 370 korun na den - že by tam nebylo stanoveno, že se jedná o 14 dní, ale bylo by to bez určení času, to znamená, že by to bylo po dobu trvání nařízené karantény. Tím pádem se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou nahrány do systému, a to 7654 a 7678. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Vidím pana poslance Jana Bauera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já se jenom zkráceně chci přihlásit tímto k sněmovnímu dokumentu číslo 7661, jehož obsah jsem už diskutoval a vysvětloval v rámci mého vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem, ale já se jí zeptám, kolik času potřebujeme na... (Zpravodajka hovoří z prostoru u řečnického pultíku mimo mikrofon: Hodinu.) Hodinu? Hodinu na zpracování. Takže nebudeme pokračovat okamžitě třetím čtením, což nám umožňuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když jsme schválili postup podle § 99 odstavec 5 a následující, a přerušuji tedy toto jednání nejméně do 20.56 hodin s tím, že konstatuji, že nemůžeme pokračovat v bodu číslo 1, který byl přerušen v 17.00 hodin, protože není přítomen navrhovatel, a proto bod číslo 2, vládní návrh krizového zákona, odkládám a dohodneme se na jeho zařazení až po zítřku. A můžeme zahájit, protože bylo schváleno přes ranní nesouhlas s pokračováním po 19. hodině většiny předsedů poslaneckých klubů, ale bylo schváleno, že se bude jednat i po 19. hodině, takže mohu otevřít bod číslo 4, stavební zákon. Ale vidím přihlášku předsedy klubu KDU-ČSL. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kluby avizovaly, že se budou radit před závěrečným hlasováním, tak si myslím, že ten čas lze využít teď, protože pozměňovací návrhy jsou načteny do systému, víme, o čem budeme hlasovat, poslanecké kluby se mohou domluvit na strategii, a ne že se načtou pozměňovací návrhy, v devět se tady sejdeme a pak se budou brát další přestávky. Z toho důvodu, abych vám, kolegyně a kolegové, usnadnil tyto porady, beru si za KDU-ČSL hodinovou přestávku do 21.00 hodin, můžete se mezitím poradit, sejdeme se zde po avizované hodině a budeme hlasovat o tomto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili berete si přestávku do 21.00 hodin, dobře. Mně nezbývá nic jiného než respektovat, vyhlašuji přestávku do 21.00 hodin, a požádám tedy o konzultaci s předsedy poslaneckých klubů ještě teď, než přestávka bude zahájena. Mám na to určitě dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Poprosil bych klub KSČM po zahájení přestávky hned do prostor klubu ke krátké poradě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych prosila poslance za hnutí ANO k panu předsedovi Vondráčkovi k jednání.

 

Poslanec Jan Bartošek: Svolávám klub KDU-ČSL do naší místnosti, takzvaně do kina.

 

(Jednání přerušeno v 19.59 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 21.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Než se dostaneme ke třetímu čtení sněmovního tisku 1171, tak vás seznámím s omluvou. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se omlouvá z dnešního jednání od 20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní se podle § 99 odst. 7, zákona o jednacím řádu, budeme věnovat třetímu čtení návrhu zákona, které právě zahajuji. Zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní ministryně Jana Maláčová. (Silný hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid. Otevřel jsem rozpravu ve třetím čtení. Paní ministryně má slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych teď poprosila. Pokusím se to velmi stručně - ale zároveň je to velmi technické - vysvětlit ty preference, které v tuto chvíli jako navrhovatelka mám. Protože po konzultaci s jednotlivými poslaneckými kluby vnímám, že tu není podpora pro 100% návrh, druhá preference Ministerstva práce a sociálních věcí by byl ten původní návrh 370 korun. Mohu pak vysvětlit proč. Ale protože načtené pozměňovací návrhy nejsou v té přesné vládní verzi, kterou jsme před několika týdny předložili, další logická preference je 90 %.

Já jenom velmi, velmi, technicky řeknu: těch 370 korun - návrh paní poslankyně Pekarové Adamové, který kopíruje vládní verzi - je ale až na pár drobností technicky neproveditelný, protože tam z toho vypadlo těch 14 dní. A protože když příspěvek prvních 14 dní jako náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a od 15. dne stát, tak 370 korun pro případ, že trvá karanténa, by dával zaměstnavatel i od toho 15. dne, i když od 15. dne vlastně vyplácí nemocenskou stát. Tím pádem by pak zaměstnavatel 370 korun vyplácel k nemocenské, u které ale nezná výši. Z tohoto důvodu je to technicky neproveditelné.

Takže pokud bych měla říct preference: první preference je vládní návrh, druhá preference 370 korun, ale kvůli drobným technickým změnám je z našeho pohledu neproveditelný. Po konzultaci s kolegy proto třetí preference, kterou mám jako ministryně práce a sociálních věcí, je 90 %. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Richterové, nebo to je omyl? Ano, tak vás odmažu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan předseda Zbyněk Stanjura se hlásí do rozpravy a paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám na rozdíl od paní ministryně, že ten návrh je úplně v pořádku, že tam žádný problém není. Stačí, když si vláda nebude hrát s délkou karantény. To je celý. Takže neumím si představit, že by vláda s tím nějakým způsobem pohnula. Myslím, že ten návrh je úplně v pohodě, že o něm můžeme hlasovat. Kopíruje to tu verzi. Myslím, že v tom skutečně žádný problém není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Několik přednostních práv. Nejprve jsem viděl paní předsedkyni Pekarovou Adamovou, pak jsem viděl paní zpravodajku Janu Pastuchovou a potom paní ministryni. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: My jsme to právě konzultovali jak s paní předkladatelkou, pak také s paní zpravodajkou, že vlastně nejčistší řešení, abychom měli jistotu, že opravdu nikdo nebude mít pocit, že hlasuje pro něco, co je neproveditelné, je vrátit se do druhého čtení, byť chápu, že se do toho - slyším tu reakci - že se do toho nikomu nechce. Ale vrátíme-li to druhého čtení, předložím to tak, jak to vlastně původně bylo, ale řešili jsme to tady za pochodu.

To znamená, aby tam bylo explicitně uvedeno 14 dní v tom jednom paragrafu - teď ho z hlavy nevím - a pak tedy ve třetím čtení jsme pro toto hlasovali, protože pro to je asi evidentně největší shoda, největší vůle tady, tak to bude asi úplně nejjednodušší a nejčistší, byť to je trošku zase časově náročnější. Chápu to, ale nemyslím si, že o tolik. Tak prosím o vstřícnost tady tomu návrhu, že bychom se tedy vrátili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní zpravodajka - nebo paní ministryně dostane přednost. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Je to samozřejmě na vůli vás zákonodárců. Nicméně pokud máme skutečně zamezit tomu, aby Senát ten návrh opravdu vrátil - a to se může stát poté, co jsem tady řekla - tak navrhuji, abychom se vrátili do druhého čtení, kompletně načetli ten vládní návrh a pak jsme mohli případně rozhodnout v hlasování o hlasovatelné verzi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem teď dobře nerozuměl, paní ministryně. Taky navrhujete, abychom se vrátili do druhého čtení? (Ministryně Maláčová: Ano.) Ano, děkuji vám. Paní zpravodajka, nebo - takže pan předseda Stanjura dostal přednost. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdyby nebylo 21.06 hodin, tak se asi budu smát nahlas. Formálně navrhuji vrátit tento tisk do druhého čtení. Prosím, ať je to načtené během tří minut, žádná přestávka, pojďme hlasovat. Myslím, že paní ministryně má pravdu a nemá cenu se přít s legislativci, nevím kterými, myslím MPSV, těmi, kteří neumí napsat návrh zákona, ale formálně navrhuji vrátit tento tisk do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě dám slovo paní poslankyni Aulické Jírovcové. Jsme pořád v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Za KSČM bych se chtěla vyjádřit, vážené kolegyně, vážení kolegové, že my ať už ten upravený, původní, vládní návrh na těch 370 korun nepodpoříme. My jsme to tady několikrát zdůvodnili a říkáme, že pokud podpoříte tu variantu původního vládního návrhu, tak veškerou administrativní náročnost hodíte prostě na ty firmy, a to je realita. Nehledě na to, že i ti nízkopříjmoví podle těch propočtů opravdu nebudou mít 370, ale 220, 240 korun. Za nás tak, jak jsme opravdu chtěli pomoci především u těch nízkopříjmových, je proto tato varianta nepřijatelná, ale především z toho důvodu, že tu opravdu náročnou administrativu, kterou napsalo Ministerstvo práce, házíte na firmy. A pak nám tady říkejte, že chcete pomáhat firmám. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka, paní poslankyně Pastuchová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, jestli bych mohla dovolit, já bych byla pro vrácení do druhého čtení, ale s žádnou přestávkou, protože původní pozměňovací návrh, kde bylo těch 14 dní, je v systému. Takže jde pouze o to, že se načtou znova pozměňovací návrhy s tím, že paní Pekarová Adamová načte ten původní, kde je 14 dní, a můžeme hlasovat, protože procedura zůstane úplně stejná.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Radek Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom čistě procesně. Myslím si, že návrh pana předsedy Stanjury je hlasovatelný, zazněl v rozpravě ve třetím čtení. Po skončení rozpravy ve třetím čtení bychom hlasovali o vrácení do druhého čtení. Druhé čtení může následovat bezprostředně. Samozřejmě obě dvě rozpravy, jinak to nejde, ale můžeme je pouze otevřít, zavřít. V podrobné se to načte na mikrofon přesně, jak to má být. Vrátíme se zpátky do třetího čtení bezprostředně - nouzový stav to umožňuje - a budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova v tuto chvíli není. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu, který zde zazněl, a to je návrh, abychom vrátili tento bod zpátky do druhého čtení.

Všem je jasné, o čem budeme hlasovat. (Zaznívá gong.) Ještě pro jistotu přivolám poslankyně a poslance a myslím, že jsme všichni zde připraveni na hlasování.

Tedy zahajuji hlasování - vrácení do druhého čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, přihlášen 101 poslanec, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat a vrátili jsme se do druhého čtení.

 

Vrátili jsme se do druhého čtení, to znamená, že musíme znovu hlasovat o tom, jestli povedeme obecnou rozpravu. Já jsem tedy zahájil druhé čtení a hlasováním nyní rozhodneme, zda ve druhém čtení povedeme obecnou rozpravu. (Hluk v jednacím sále.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášen 101 poslanec, pro 68, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak nakonec se hodí, že v systému stále je nahrán pozměňovací návrh, který je pod číslem 7655, a já se k němu tímto hlásím. A už se nehlásím k pozměňovacímu návrhu s 90 % a důvěřuji tomu, že deklarovaná dohoda o tom, že projde tady ten návrh, bude platit. Takže děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může následovat bezprostředně třetí čtení. Zahajuji třetí čtení a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Tak prosím zpravodajku paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně a kolegové, všichni jsme si mysleli, že to bude složité, nakonec to bude velice jednoduché. Máme zde jeden pozměňovací návrh podaný paní poslankyní Pekarovou Adamovou, takže hlasovací procedura by byla následující. Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Nebyly. A za druhé pozměňovací návrh paní poslankyně Pekarové Adamové pod číslem 7655, který víte, že to je 370 korun na 14 dní, původní vlastně návrh, který jsme hlasovali jako vládní, vrácený senátní, na 14 dní vrátil Senát. (Nesouhlasné reakce.) Ano, je tam úprava bez cestovatelské karantény, ano. Tak a pak hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Procedura je sice jednoduchá, přesto máme zvyk o ní hlasovat.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, přihlášeno 102 poslanců, pro 102, proti nikdo, návrh procedury jsme přijali.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní bychom, protože nebyly načteny legislativně technické úpravy, hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně. (Ministryně: Souhlasné. Smích v jednacím sále. Neklid a hluk přetrvává.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 101 poslanec, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: A protože jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvýšení náhrady příjmů při nařízené karanténě, podle sněmovního tisku 1171, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce. Paní ministryně s přednostním právem si přeje vystoupit.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za přijetí tohoto kompromisního návrhu a poprosím, abychom korektně říkali, že se jedná o původní vládní návrh bez... (Výbuch smíchu a hluk v jednacím sále.) Ne, nezlobte se, ne, opravdu, bez nároku cestovatelských karantén na izolačku. Bez nároku cestovatelských karantén na izolačku. To je potřeba si říci. Děkuji. (Hluk přetrvává.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně Maláčová si fakt nedá pokoj. Není to izolačka, není to izolačka! Nechte toho! Přesně se potvrdila má slova, když jsem vystupoval. Nebýt vaší politické arogance, už jsme to schválili v pátek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vzhledem k mnoha okolnostem navrhuji, abychom dnes přerušili už jednání Poslanecké sněmovny a pokračovali zítra v 9.00 hodin. (Hlas z pléna: Výborně.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já bych si osvojil tento návrh a ptám se, zda někdo z některých poslaneckých klubů namítá něco proti tomuto postupu? Nenamítá. Děkuji. Přerušuji a končím dnešní jednání a budeme zítra pokračovat v 9 hodin. Pěkný večer.

 

(Jednání skončilo ve 21.18 hodin.)

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP