Středa 3. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona
/sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Tento bod otvírám a prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Ohledně změnového zákona: k němu byl předložen souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Tento změnový zákon novelizuje celkem 58 zákonů, a jak už jsem řekla, byl tedy předložen souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka a dále množství samostatných návrhů k jednotlivým zákonům ve změnovém zákoně obsaženým, které byly projednávány na hospodářském výboru.

Pozměňovací návrhy se týkaly například integrace rozhodování o nakládání s vodami do stavebního řízení, rozšíření možnosti pro umisťování reklamních zařízení, zrušení závaznosti hygienických limitů nebo zavedení poplatků z výstavby. Souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, dnes vlastně od hospodářského výboru, byl hospodářským výborem doporučen k projednání a ke schválení a stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj je k tomuto návrhu souhlasné.

Většinu jednotlivých pozměňovacích návrhů hospodářský výbor neschválil, rovněž stanovisko ministerstva bylo k většině z nich nesouhlasné. Nejvíc diskutovaným pozměňovacím návrhem byl návrh poslanců - pana poslance Kupky, pana poslance Bartoše, Výborného, paní poslankyně Kovářové a pana poslance Feriho - na zavedení poplatku z výstavby.

Poplatek byl navrhován jako alternativa k podmiňování záměru uzavřením plánovací smlouvy. Obec by měla možnost zavést vyhláškou poplatek z výstavby. Poplatek by se vybíral z dokončených staveb na území obce nebo jeho vybrané části podle jejich podlahové plochy a bylo by možné je z rozpočtu obce použít na výstavbu, údržbu a provoz veřejné infrastruktury. Pokud by stavba podléhala poplatku, jeho uhrazení by bylo podmínkou kolaudace. Podotýkám, že tento pozměňovací návrh nebyl hospodářským výborem ani výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat. Jsem tomu, ráda, protože proti tomuto poplatku jsem zaznamenala řadu negativních ohlasů stavebníků i zástupců veřejné správy.

Co se týče projednání materiálu v ostatních výborech, ústavně-právní výbor na svém jednání dne 3. února projednání změnového zákona přerušil a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil přijmout změnový zákon v předloženém znění.

Toliko tedy k projednávání změnového zákona ve výborech a ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě všech návrhů, a jsem připravena vést k jednotlivým návrhům věcnou diskuzi. Jenom bych požádala všechny, kdo budou mít ambice k pozměňovacím návrhům, zda by bylo možné je opravdu konzultovat s Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o opravdu velmi složitý zákon, který má mnoho provazeb, a určitě naším cílem je najít tu správnou cestu stejně tak, jako jsme ji hledali s panem poslancem Jurečkou nebo s panem poslancem Dolínkem, a tyto návrhy potom mají šanci na úspěch. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já seznámím sněmovnu s další omluvenkou. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se nám omlouvá z jednání dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A budeme pokračovat. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavně-právnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1009/1 až 1009/6. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Na hospodářském výboru se logicky dělo to, co se dít mohlo nebo mělo v souvislosti s tímto zákonem, který je tedy změnový, k tomu předchozímu tisku 1008. Byla to rozprava standardní, kde bylo podáno poměrně větší množství pozměňovacích návrhů, ale nebyly to tady ty komplexní, byly standardně vlastně individuální pozměňovací návrhy, z nichž tedy jeden byl o něco širší, paní ministryně o něm mluvila, a ten byl většinově díky kladnému stanovisku nejen MMR, ale dalších dotčených rezortů, ministerstev životního prostředí, dopravy, průmyslu, tak byl hospodářským výborem přijat.

Takže já jako zpravodaj hospodářského výboru konstatuji, že k tisku 1009, v usnesení číslo 356, ze dne 3. února, hospodářský výbor přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 1009 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Jejich obsah nebudu číst z časových důvodů, jsou v tomto dokumentu 1009/6.

A v závěru usnesení hospodářský garanční výbor standardně zmocňuje zpravodaje výboru, aby provedl případně legislativně technické úpravy. Za třetí, aby přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu na plénu Poslanecké sněmovny a doporučil jeho další projednání ve výše znění přijatých pozměňovacích návrhů a pověřil předsedu výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Pane řídící schůze, protože jsme sloučili rozpravu k těm oběma tiskům, tak předjímám, nebo dovoluji si předjímat, že pokud tedy budeme hlasovat potom o tom přerušení druhého čtení, tak že stejným způsobem jako u tisku 1008 by mělo být přerušeno to sloučené čtení právě i pro tisk 1009. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já to tak také vnímám. Pokud máme sloučenou rozpravu a přerušíme to u jednoho bodu, tak jsme přerušili u obou bodů, pokud nikdo nebude namítat proti takovému postupu. A nyní prosím, aby se postupně ujali zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, což by měl být poslanec Ivan Bartoš, ale jak chápu, ten je omluven, takže prosím pana poslance Profanta, a poté zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne znovu. Já tu opět nahrazuji našeho pana předsedu. Takže stručně. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 47. schůzi dne 4. února 2021 přijal následující usnesení k sněmovnímu tisku 1009.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 47. schůzi po odůvodnění předlohy paní Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě pana poslance Ivana Bartoše a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 1009 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tak to je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje ústavně-právního výboru, pokud pan poslanec Feri není přítomen, předpokládám, že se toho opět ujme nějaký jiný člen. Prosím, pan předseda Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, ústavně-právní výbor tento tisk neprojednal, takže jsme k němu žádné usnesení nepřijali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo jednoduché. A nyní tedy mohu otevřít sloučenou rozpravu k oběma bodům.

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP