Středa 3. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

283.
Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka,
Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona
o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku
/sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1006/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, nejprve velké poděkování. Chtěl bych velmi poděkovat, že se mně na čtvrtý pokus, nebo možná na pátý, povedlo zařadit tento tisk na projednávání do Poslanecké sněmovny. My jsme ho poprvé navrhli v září, kdy jsme podle dostupných statistických dat došli k závěru, že právě skupina samoživitelek a samoživitelů v ČR je tou skupinou, na která ta šílená koronavirová krize okolo nás dopadá obzvlášť krutě.

Pokud někdo z vás už viděl a měl k dispozici, vyšla nejnovější čísla od STEMu. STEM se zabýval právě otázkou samoživitelů, z čehož vychází, že tato krize se nějakým způsobem dotkla až 80 % z nich. Já bych byl velmi rád, kdybychom v dalších debatách o tomto zákoně, případných pozměňovacích návrzích, které by přišly, nedebatovali tím pohledem na tuto skupinu jako na potenciální podvodníky. Jistě se mezi nimi najdou promile nebo procenta lidí, kteří se budou pokoušet zneužít státní pomoci, to je koneckonců u každé jednotlivé sociální dávky.

Ale nejdříve se zamysleme nad tím důvodem, zda tato pomoc má nějaké opodstatnění, má nějaký důvod. Z našeho pohledu a podle dat, která vám krátce doložím, jednoznačně ano. Lidé, kteří zůstávají sami na dítě, ať už z důvodu rozvodu, nebo jsou to vdovci nebo vdovy, mají v této době obrovitánské problémy především v těchto segmentech. Zvládání distanční výuky svých dětí - kombinovat péči o dítě, věnovat se dítěti, nemít druhého partnera a zároveň se pokusit zabezpečit živobytí pro svou rodinu je mnohdy věc nesmírně těžká. Co se práce týče, tak 11 % samoživitelů, což je velké číslo, už během jarní vlny pandemie ztratilo svou práci. Polovině rodičů se příjem snížil o částku 3 až 5 000 korun, dalších 20 % rodičů samoživitelů, přišlo o 5 až 10 000 korun měsíčně, což v případě mnohých z nich je otázka skutečné hranice chudoby, pádu do ní, pádu do zadlužení, pádu do exekuční pasti v budoucnosti.

Vysoké náklady na život a neplacení výživného, to je další problém, který se samoživitelů dotkl. Podle statistiky vycházející z průzkumů, o kterých jsem hovořil, v současné době přestalo 13 % bývalých partnerů zcela platit alimenty a výživné. Samozřejmě že to je postižitelné, samozřejmě že to je trestný čin, nicméně k těm penězům se tak snadno samoživitelé a samoživitelky nedostanou.

Zaznamenali jsme také obrovský nárůst této skupiny obyvatel v zájmu o potraviny z potravinové banky. Chtěl bych poděkovat i všem poslancům, kteří podporují potravinové banky, v tomto roce je to potřeba více než kdy předtím. A nezapomeňme na ně ani v dubnu, kdy by měla být plánována další sbírka pro potravinové banky, pravděpodobně možná nebude, tak to alespoň individuálně vyřešme a potravinovým bankám pomozme, jak jen toho jsme schopni.

Dalším reálným problémem, který je uváděn ve výzkumu problému samoživitelů, je to, že děti samoživitelek a samoživitelů musely opravdu omezit své aktivity v průběhu léta, musely omezit nejrůznější sportovní aktivity, nemají dostatek nutricky hodnotných potravin. 40 % dotázaných samoživitelek se shodlo na tom, že svým dětem nekupují v nějaké vyšší kvalitě a větším rozsahu ovoce a zeleninu, což je samozřejmě také potenciální problém i pro prevenci onemocnění těchto dětí, mladých lidí v budoucnu. Až 60 % rodičů samoživitelů se objektivně nemohlo finančně připravit na druhou vlnu pandemie a do toho problému, ve kterém se teď ocitli, v té druhé a nadcházející třetí vlně pandemie, jsou prostě bez vlastního zavinění. Oni už veškeré své životní úspory prostě vyčerpali na ty vlny předcházející a ta situace je skutečně tristní.

Dobrou zprávou je, že se pokoušelo mnoho z nich najít přivýdělek - abych byl objektivní, až 14 % samoživitelů, kteří přišli o práci, se postupem času povedlo najít alespoň nějakou práci, kterou mohou zvládat vedle všech těch těžkých úkolů, které jejich životní úděl s sebou přináší. Vychází z toho celkově, že kolem 20 % lidí samoživitelek a samoživitelů se mohlo dostat na samotnou hranici chudoby, což potenciálně samozřejmě znamená zátěž na sociální systém, i v budoucnu, i v době postcovidové. Samozřejmě to potenciálně znamená už ty zmíněné exekuční pasti, dluhy, velmi nevýhodné, z kterých se prostě nebudou moci dostat, nebudou moci je splácet.

Já už vás nebudu dlouho zdržovat popisem té situace, protože ji většina z vás zná. A já plním i jeden slib, který jsem vám dal. Ten svůj návrh skutečně považuji za nosič, nikoli definitivní návrh, a proto i souhlasím po dohodě s předsedou klubu hnutí ANO, ale i po dohodě s ostatními předsedy klubů, že rozhodně netrvám na projednání v devadesátce. Padne tady za chvilku procedurálně správně vyslovené veto, a je to v pořádku, pokud ministerstvo s tímto návrhem nesouhlasí, pojďme se společně ve druhém čtení - a o to vás žádám, pokud tedy neprojednáváme v devadesátce - zabývat, jak ten zákon vylepšit, jak samoživitelům pomoci. Já vám tady garantuji - a neříkám to často, protože politikem jsem a politické hry jistě často hraji - ale že tady mně nejde o autorství. Mně tady jde opravdu o pomoc jedné skupině lidí, jakkoli tu pomoc na půdě Poslanecké sněmovny vymyslíme.

Chtěl bych vás jenom upozornit na to, že paní poslankyně Kovářová, poté, co přišlo negativní stanovisko k našemu návrhu od MPSV, už začala pracovat na pozměňovacím návrhu, který je těsně před dokončením, a dokonce, což je pozitivum toho pozměňovacího návrhu, na něm pracovala společně se senátory, konkrétně senátorem Markem Hilšerem, a je tedy šance, že by případně ten návrh, který se pokusíme v tom druhém čtení obhájit, měl šanci i na podporu horní komory.

Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za podporu, ještě jednou bych vás chtěl požádat, aby po těch procedurách, kdy už nebudeme v devadesátce, jste nebyli proti tomu, aby tento tisk postoupil do druhého čtení. A slibuji vám velmi otevřenou komunikaci o tomto návrhu. Pojďme těmto lidem pomoci a pojďme jedné nešťastné skupině obyvatel, který ten život nemají lehký ani za normálních okolností, pomoci se s tím vypořádat, tak jak to v civilizované zemi by bylo, tedy za pomoci státu, který ví, kdo a kdy trpí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předkladateli, paní ministryně, dovolte mi tedy představit z pozice zpravodajky předkládaný a projednávaný návrh.

Skupina poslanců předložila tento návrh Poslanecké sněmovně dne 8. 9. 2020. Navrhovatel navrhuje, jak už zde byla řeč, projednání tak, aby mohl být vysloven souhlas s návrhem již v prvním čtení, to je podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. Organizační výbor navrhl, aby garančním výborem byl výbor pro sociální politiku, a určil mě zpravodajkou.

Vláda zaslala stanovisko dne 14. 10. 2020, obdrželi jste ho jako sněmovní tisk 1006/1. V tomto stanovisku vláda vyslovila nesouhlas s tímto návrhem zákona.

Pan navrhovatel hovořil o tom, jak je návrh potřebný. Tam si dovolím osobní pozici. Ano, samoživitelé a samoživitelky jsou v podstatě nejohroženější skupinou, na kterou dopadá současná krizová situace. Ale musím se držet své role zpravodajky, a tak mi dovolte za prvé krátce shrnout, o čem ten návrh je, poté sdělit, proč vláda dala negativní stanovisko, zejména k tomu, aby byl návrh zákona projednán a schválen v prvním čtení. Poté řeknu, co by bylo potřeba upravit, když budeme tento návrh dál projednávat.

Takže o čem vlastně ten návrh je? Stanovuje jednorázový mimořádný rodičovský příspěvek ve výši 6 000 korun. Nárok na tento příspěvek mají osamělí rodiče a rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Rozhodné období pro posouzení tohoto nároku je stanoveno od března do prosince 2020. Žádost lze podat nejpozději do konce března 2021 na úřad práce a splnění nároku se prokazuje čestným prohlášením.

Není ale možné tento návrh schválit v prvním čtení, protože podávání žádosti by bylo možné podle tohoto návrhu nejpozději do konce března, ale jen vytvoření žádosti a IT úpravy zaberou několik týdnů a nebylo by to zvládnutelné. Další podstatná výhrada je, že cílová skupina a podmínky nároku jsou vymezeny z pohledu administrativy toho návrhu velmi problematicky a Ministerstvo práce a sociálních věcí má k tomuto návrhu řadu legislativně technických připomínek.

Na to, aby návrh fungoval a aby splnil to, co bychom si asi všichni přáli, by bylo potřeba za prvé prodloužit výrazně termín podávání žádosti, dále upravit rozhodné období pro nárok na tento rodičovský příspěvek, lépe a přesněji formulovat cílové skupiny. Takto, jak je to navrženo, vznikne nárok více osobám při péči o jedno dítě, například při střídavé péči by mohli příspěvek nárokovat oba rodiče. Je potřeba upravit nárok pro podporu rodin s malými dětmi - pokud je záměrem podpořit rodiny s malými dětmi, je lepší nárok vázat například na věk dítěte, protože pokud bychom to zase rozebrali, takto, jak je to formulováno, by se mohlo stát, že by někde byly diskriminovány rodiny, které mají přitom stejně staré děti, ale které rychleji vyčerpaly původní rodičovský příspěvek.

Navíc tam není podle vládního vyjádření a Ministerstva práce a sociálních věcí šikovná vazba na rodičovský příspěvek, protože situace těchto rodin může být právě díky již přiznanému rodičovskému příspěvku stabilnější než tam, kde oba rodiče pracují, ale o práci třeba v tu chvíli přišli.

To jsou důvody, proč bychom neměli - a já to jako zpravodajka nedoporučuji - schválit projednávání v režimu § 90, ale dále zvážit další projednávání.

Ještě k tomu možná poznámku, že v podstatě zde již je vládní návrh, který se týká rodičovského příspěvku, a podle toho, když to probereme celé, tak přídavek na dítě představuje stabilní navýšení rodinného rozpočtu na měsíční bázi lépe než jednorázový příspěvek, který je tímto projednávaným návrhem navrhován.

Tolik představení toho návrhu a moje stanovisko jako zpravodajky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Pan předseda Faltýnek s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a KSČM, bych vznesl námitku proti projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2 čili veto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, to jsem chtěl slyšet. Takže tady máme veto a budeme pokračovat podle § 90 odst. 7. S přednostním právem vystoupí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémové změny v podpoře rodiny s dětmi či rodičů samoživitelů. Podpora pracujících rodin a rodičů řádně vychovávajících své děti je jednou z hlavních programových priorit hnutí SPD, zejména co se týče rodičů samoživitelů, kterých se tento konkrétní návrh zákona týká. Jde v současnosti jednoznačně o jednu ze sociálně a ekonomicky nejohroženějších skupin obyvatel, která si zaslouží speciální pozornost a pomoc ze strany orgánů státu, veřejné správy. I proto za SPD v nedávné minulosti předložila několik legislativních návrhů naše poslankyně Lucie Šafránková, které by této skupině našich spoluobčanů pomohly, ať už se jednalo o oblast daňových slev a zvýhodnění, anebo o problematiku ošetřovného.

Proto budeme samozřejmě hlasovat i pro poskytnutí tohoto jednorázového mimořádného rodičovského příspěvku. Pro slušné a pracující rodiče prosazujeme opravdu masivní a motivační porodné, tedy nejlépe v řádu desetitisíců, a to i za třetí dítě, protože klíčem k prosperitě je, když ve společnosti podpoříme porodnost u pracovitých a bezúhonných občanů. Prosazujeme nižší nebo nulové zdanění nízkopříjmových, ale pracujících rodin a samozřejmě kontinuálně prosazujeme a podporujeme co nejvyšší přídavky na děti slušných rodičů s pracovní minulostí. Navrhujeme také zkrátit dobu mezi obdobím poklesu příjmu rodičů pod příslušnou finanční hranici a vznikem nároku na přídavek na dítě a jeho faktickým vyplacením, a to ze současných minimálně tří měsíců na jeden měsíc.

A naopak, jak víte, je tady ve Sněmovně zákon z pera SPD, který ukončuje zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými.

Ale zpátky k těm slušným a pracujícím rodičům. V rámci podpory pracujících rodin s dětmi, což je jedno z ústředních témat programu SPD, samozřejmě podporujeme zvýšení hranice pro nárok na přídavek na dítě na úroveň měsíčního příjmu ve výši 3,4násobku životního minima rodiny, a to hlavně z toho důvodu, že nyní na tento příspěvek prakticky nedosáhnou rodiče pracující na plné zaměstnanecké úvazky anebo rodiče živnostníci s měsíčními příjmy nad 15 000 Kč, což je doposud i dle oficiálních vládních údajů zhruba příjmový měsíční strop pro vznik nároku na tuto státní sociální podporu.

Dne 28. ledna byl na programu jednání Poslanecké sněmovny návrh na zvýšení přídavku na děti a byla tu možnost alespoň nějak rodičům s dětmi pomoci. Mluvíme o pracujících rodinách s dětmi, to je pro nás důležité. Poslanecké kluby ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ale projednání návrhu ve zrychleném řízení vetovaly.

Dnes tu máme jednorázový příspěvek. Jako vždy tu jednáme o záplatě léta neřešeného problému, kterým je nedostatečná dlouhodobá podpora rodičů s malými dětmi. Je to stejný model jako jednorázové almužny důchodcům. Ano, hnutí SPD tady vždy podpořilo i ten jednorázový příspěvek důchodcům, protože něco je lepší než nic. Ale samozřejmě nám tady leží už téměř dva roky návrh zákona z pera SPD, abychom uzákonili minimální základní důstojný důchod na úrovni hranice chudoby, což je necelých 15 000 Kč čistého, pro každého důchodce, který má odpracované roky, a od této částky výše zásluhově. Protože já opravdu nechápu, proč si vláda neuvědomuje, že za ty důchody, za 10 000 a za méně než 10 000 - podívejte se, jaké jsou invalidní důchody - se prostě nedá vyžít. A to je potřeba říct, my v SPD si to uvědomujeme, vláda si to neuvědomuje.

Takže, vážené dámy a pánové, SPD samozřejmě příspěvek podpoří, ale vláda by měla případně po debatě s opozicí připravit a přijmout skutečně systémové změny, aby slušní lidé, kteří si dovolí pořídit dítě, nebyli tak viditelně znevýhodňováni oproti těm, kteří děti nemají. Investice do dětí ze slušných rodin je pro stát to nejvýhodnější, co může udělat. Stát nám v průměru sebere 50 % příjmů, takže v časech, kdy stát potřebuje každou korunu, jsou děti z rodin, kde je potenciál, že je vychovají k práci, skutečně zlatý důl. Pečujme proto o takové děti a rodiny tak, jako by to byl náš poklad, protože jím skutečně jsou, a podpořme na maximum každou rodinu schopnou vychovat pracovitého a slušného člověka. Neděláme to pro ně, ale pro nás. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Další vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás i já požádala o podporu tohoto našeho návrhu. Jak jistě víte, pandemie trvá již rok a pro mnoho z nás je nepředstavitelné, že se může stát, že to bude trvat ještě řadu dalších měsíců. Mnozí z našich občanů jsou na pokraji sil, a to nejenom psychicky, ale i fyzicky, a také především finančně. Právě velmi obtížná situace je pro osamělé rodiče, kteří se již na jaře mnohdy zadlužovali, aby s dětmi vůbec přežili, a nyní už nemají z čeho brát. Někteří se dokonce bojí o střechu nad hlavou.

Již jarní průzkumy loňského roku upozorňovaly na to, že koronavirová pandemie je právě pro tyto ohrožené skupiny pohromou. Tito lidé i za běžných podmínek drželi hlavu sotva nad vodou a právě pro maminky samoživitelky, pro tatínky samoživitele je tato situace velmi složitá a skutečně jsou skupinou velmi ohroženou příjmovou chudobou. Jejich výdělek se často pohybuje pod 20 000 Kč měsíčně, stává se dost často, že jim partneři, tedy bývalí partneři, neplatí alimenty. Také dost špatně shánějí práci, a to pořádnou práci, kvůli nedostatku flexibilních úvazků či předsudků zaměstnavatelů.

Na druhou stranu je nutné konstatovat, že je potěšující, že se během loňského roku zvedla několikrát vlna solidarity se svobodnými rodiči, a zejména před Vánoci uspěla řada iniciativ s žádostí o podporu veřejnosti a lidé pomáhali ve sbírkách jak finančními prostředky, tak materiální pomocí, ať už to byli jen tak lidé v obci, kdy zorganizovali sbírku právě pro samoživitelky a samoživitele, nebo ať to byly známé neziskové organizace, či jmenujme například novinářku Noru Fridrichovou, která dokázala vybrat milionové částky na nákupy potravin, také na notebooky pro děti a podobně. Musím ovšem také konstatovat, že tím, že tato krize pokračuje, je třeba se obávat, že ochota pomáhat bude zřejmě klesat právě s tou přetrvávající pandemií.

Situace v mnoha neúplných rodinách přitom naráží na dno právě v letošním roce. Část samoživitelek a samoživitelů se musela během první vlny pandemie zadlužit, mnozí měli problémy zaplatit nájem či jídlo. Těžko by si někdo v červnu loňského roku pomyslel, že může být ještě hůře, a je jasné, že druhá a třetí vlna pandemie bude určitě pro tyto skupiny mnohem náročnější.

Dovoluji si ocitovat vyjádření paní Dany Pavlouskové, ředitelky Klubu svobodných matek, která samoživitelům v nouzi pomáhá, a ta říká: "Vidíme vzrůstající objem žádostí o pomoc, které nám chodí, ale i také na rétorice, která je často ve znamení zoufalství. Covidová situace prostě není něco, na co se člověk může připravit, i když to již jednou prožil. Čelíte stejným problémům, ovšem v horší finanční situaci a přiznejme si, i s ubývajícími psychickými silami. Všichni podle mě potřebujeme nějaké světlo na konci tunelu, nějakou časovou perspektivu, kdy věci opět začnou fungovat normálně a my budeme mít šanci vrátit náš život do obvyklých kolejí." Tolik paní Dana Pavlousková.

Zatímco vloni na jaře mohli ti šťastnější samoživitelé sahat do skromných úspor, popřípadě díky vlně celospolečenské solidarity usmlouvat s majiteli bytů splátkové kalendáře, dnes je situace jiná, rezervy jsou vyčerpány. Také je třeba konstatovat, že zhruba polovině osamělých rodičů se snížil během koronavirové krize příjem o 3 až 5 000 Kč, pětině pak až o 5 až 10 000 Kč, a to z hlediska toho, že berou pod 20 000 Kč, je takový výpadek opravdu likvidační a celá řada rodičů samoživitelů přišla o práci.

Samozřejmě je také nutno říci, že samoživitelky mnohdy nemají finanční rezervy, často pracují na dohody v sektorech, které byly nejvíce zasaženy opatřením proti covidu, jako jsou služby a cestovní ruch, a také jsou proto nejvíc ohroženy ztrátou zaměstnání.

Dovolte mi také konstatovat, že není překvapující, že podle statistik se 60 % samoživitelů nemělo šanci finančně se připravit na další vlny pandemie a o splácení dluhů ani nemluvě. To jsou všechno argumenty, které nás vedly k tomu, že jsme podali tento návrh zákona.

A dovolte mi také připomenout, že jsme v průběhu projednávání takzvaného rouškovného podali pozměňovací návrh, který sice nebyl přijat zde ve Sněmovně, společně s panem senátorem Hilšerem jsme pak připravili do Senátu pozměňovací návrh, který reagoval na všechny připomínky ministerstev, kdy jsme určili skutečně pouze jenom skupinu samoživitelek, vyjmuli jsme skupinu rodičů s dětmi a další technické a legislativní záležitosti jsou připraveny pro to, abychom takovýto pozměňovací návrh mohli podat ve druhém čtení.

Proto vás prosím o propuštění právě do čtení druhého tak, aby mohl být načten tento pozměňovací návrh. A zároveň navrhuji, abychom zkrátili lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů. Pevně věřím, že se to podaří, a předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s přednostním právem. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ráda bych za poslanecký klub sociální demokracie vystoupila a řekla několik slov k předloženému návrhu zákona. My podpoříme průchod tohoto zákona do druhého čtení, protože samoživitelé a samoživitelky to nemají jednoduché řekněme v běžné době - slaďovat práci, rodinu, omezené finanční prostředky, a tím spíše toto platí - nelehké zvládnutí situace a těchto výzev - pro dobu covidovou. Děkujeme za to, co tady přednesli jako důvody pro předložení tohoto návrhu zákona předřečníci a předřečnice.

Chci připomenout, že v minulých měsících a letech tato sněmovna k našim návrhům přijala řadu věcí, které měly postavení samoživitelů a samoživitelek zlepšit, a jsem přesvědčena o tom, že zlepšily: ať je to zvýšení rodičovského příspěvku, rodičovské před rokem, takřka o jednu třetinu, ať je to náhradní výživné, které tedy začne mít platnost a účinky, to znamená zlepšení situace samoživitelů a samoživitelek, které velmi těžko nesou právě situaci, která vzniká v jejich rodinách a péči o děti v případě neplacení výživného od 1. 7., ať je to od ledna sdílené pracovní místo. A také víte, kolegové a kolegyně, že společně jednáme ve výborech ohledně zvýšení přídavku na děti a zvýšení počtu rodin s dětmi, které budou moci tento přídavek získat, kdy právě velmi často se zase jedná o samoživitele a samoživitelky.

Aktuálně jedná vláda a podle mých informací se vláda už několik dní zabývá návrhem na navýšení ošetřovného pro rodiče dětí. Ty úvahy jdou zatím podobným směrem, jako jsme schválili na jaře. Věřím, že zvýšení ošetřovného pro rodiče v této době covidové a v situaci velkého omezení, které nyní naši zemi provází, třítýdenního lockdownu a uzavření škol včetně mateřských, což je mimořádná situace, tak že budeme na to reagovat i tímto opatřením pro podporu rodin s dětmi, kdy opět do nejhorších, do nejsvízelnějších situací se logicky dostávají samoživitelky a samoživitelé.

Děkujeme ještě jednou za otevření tohoto tématu. Myslím si, že právě takovýmito věcmi bychom se měli v této době zabývat, a jsme jako sociální demokraté připraveni hledat tu shodu pro mimořádnou podporu samoživitelů a samoživitelek v rámci výboru. Děkuji vám, kolegové a kolegyně, za pozornost. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. V obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová. Poprosím vás o klid v jednacím sále a paní poslankyni dávám slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem si počkala, i když jsem svého přednostního práva také mohla využít. Nicméně mnoho předřečníků přede mnou řeklo to, co mám připraveno. Já zde nebudu vystupovat a sdělovat jako poslankyně za hnutí ANO, ale jako poslankyně za vládní koalici. Myslím si, že pro všechny z nás jsou mladé rodiny důležité, a znovu opakuji, že jako vládní koalice jsme my všichni i tady ve Sněmovně navýšili rodičovský příspěvek o 80 000 Kč z 220 000 na 300 000.

Mnoho rodičů - já vím, že tento návrh byl podán myslím v říjnu, pane předkladateli (ten souhlasí) - mnoho rodičů čerpá nebo čerpalo některý z protikrizových programů: ošetřovné, kompenzační bonusy, antivirusy. A tento záměr - já jsem také ráda, že se to otevřelo, ale já jsem si přečetla, proč vláda zaujala negativní stanovisko. Vy jste zde už řekl, že jste na to reagovali změnou, kterou chcete předložit pozměňovacím návrhem. Já bych to úplně v rychlosti zopakovala.

Vláda k tomu zaujala negativní stanovisko zejména proto, že tento zákon je neaplikovatelný, terminologicky nepřesný a rozporný. Není tam patrné, kdo je oprávněnou osobou - osamělý rodič pečující o dítě, a rodič - příjemce rodičovského příspěvku, nebo osamělý rodič, který je zároveň příjemcem rodičovského příspěvku? Není tam jasné ani to, zda se příspěvek týká rodičů pečujících o předškolní děti nebo nezaopatřené děti až do věku 26 let. Návrh zatím nezohledňuje ani skutečnou finanční situaci v rodině, ani počet dětí. Jsou tam vyčísleny náklady ve výši 3 miliardy, ale to může být docela i sporné.

Chtěla bych říct, že určitě nepodceňujeme potíže rodin s dětmi. Děti jsou dlouhou dobu doma, učí se distančně, z domova pracují i mnozí rodiče, což určitě změnilo běh a chod mnoha rodin. A jak říkala paní poslankyně Valachová za ČSSD, jak zdůraznila, já říkám za naši vládu: vláda zvýšila ošetřovné na 70 %. Ošetřovné, musíme zdůraznit, že se nezapočítává jako rozhodný příjem při posuzování nároku na sociální dávky. Přídavek na děti dosáhne vyšší okruh, tím pádem vyšší okruh rodin. Dále je tu navýšení přídavku na děti a kompenzační bonusy. Včera jsme schválili zvýšený příjem osob v karanténě a v izolaci, což také může přinést záruku finanční stability i do rodin s dětmi. Zálohové výživné nám začalo platit, jak kolegyně řekla.

Takže já jsem zde chtěla jenom říct, že opravdu naše Sněmovna i teď, naším schválením, udělala hodně pozitivních kroků pro to, abychom alespoň trochu rodinám s dětmi pomohli, a jsem také pro, abychom tento zákon projednávali v běžném postupu. Ale jestli si můžu dovolit, jako předsedkyně výboru pro sociální politiku nesouhlasím se zkrácením projednávání. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Klidným hlasem, kolegové a kolegyně, jsem jako první místopředsedkyně klubu tady přednesla stanovisko poslaneckého klubu, jinak to ani nejde, pokud je to stanovisko poslaneckého klubu. A jinak, pokud jsem hovořila "my", tak jsem to nějak nespecifikovala. Samozřejmě "my" z hlediska vládních návrhů znamená sociální demokracie a hnutí ANO. Tolik jenom fakta.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky ani z místa, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel ne, paní zpravodajka? Má zájem o závěrečné slovo? Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Takže děkuji za slovo. V obecné rozpravě padl jeden konkrétní návrh a to byl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, budeme o tom hlasovat v samém závěru. Já zagonguji a pozvu sem do sálu poslance. Jelikož bylo vzneseno veto na projednávání ve zkráceném režimu, budeme projednávat podle § 90 odst. 7.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nikoho nevidím.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 73, přihlášeno 83 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nikoho nevidím.

 

Takže se ještě vypořádáme s posledním hlasováním, a to je zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 74, přihlášeno 79 poslanců, pro 36, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Já vám děkuji a končím první čtení tohoto tisku.

 

Na základě dohody předsedy politických klubů ukončuji dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP