Pátek 5. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

327.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
/sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Ondřej Profant. (Hlásí se poslanec Profant.) Ano a prosím k hlasování, pane poslanče. Prosím o klid, dámy a pánové.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já jsem jenom chtěl říct, že u předchozího hlasování jsem se omylem odhlásil, ještě než skončilo, a můj hlas tedy nebyl započítán. Takže nezpochybňuji hlasování, jenom jsem to chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, takže je to pro stenozáznam. Děkuji.

A vracíme se zpátky k projednávání sněmovního tisku 756. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 756/5, který byl doručen dne 18. února 2021, usnesení garančního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 756/6. Ptám se navrhovatele, místopředsedy vlády ministra vnitra Jana Hamáčka, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, velmi stručně připomínám návrh zákona, který mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci. Byl připraven v reakci na závazek vlády učiněný v jejím programovém prohlášení, zejména v kapitole Digitální Česko. Primárním cílem je změna koncepce legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. Tím se výrazně urychlí proces stanovování využitelných údajů a zefektivní samotné sdílení údajů založené na zásadě "obíhat mají data, nikoliv lidé".

Návrh upravuje celou řadu právních předpisů. Zásah do některých z nich se ukázal jako nezbytný pro úspěšné dokončení procesů, které se týkají rizika elektronizace veřejné správy v České republice, až v průběhu projednávání návrhu zákona. Protože byl v mezičase publikován změnový zákon, zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků, a naopak stále ještě není projednán změnový zákon, zákon o občanských průkazech, je třeba legislativně technické reakce, a proto podám i návrh legislativně technických úprav. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Dívám se, jestli se někdo hlásí z místa. Do rozpravy se nikdo nehlásí... Hlásí, pan poslanec Leo Luzar se hlásí do rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo a já se pokusím tady v tomto tisku ujmout role garanta klubu za Jiřího Dolejše. Tím mu přeji brzké uzdravení a doufám, že i vy sledujete jeho zápas s chorobou.

Ale chtěl bych tady k tomu tisku jenom jednu drobnost. Jak jsem si to studoval, narazil jsem na pozměňovací návrh ctěného kolegy Kupky, vaším prostřednictvím. Je pod písmenem C, je to v hlasování bod 5. V tomto návrhu doporučuje úpravu digitálního vysílání rádia. Já si osobně myslím po přečtení tohoto doplňku, že se jedná o čistokrevný přílepek k tomuto zákonu, který nijak nesouvisí s digitalizací státní správy, pouze řeší lhůty a problémy s digitálním vysíláním rádia obecně jako komerční služby. Z tohoto titulu si myslím, že by se k tomuto bodu, byť je tady doporučující stanovisko výboru k hlasování, nemělo hlasovat, abychom se nedostali do problému s tím, že je v zákoně přílepek, a nebyl tento zákon, který je jistě důležitý, napaden tím, že obsahuje přílepky k jiným zákonům, které by tam neměly být. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za tuto poznámku. Věřím, že pan zpravodaj sledoval tuto námitku a že se s ní nějak při hlasování vyrovnáme. Paní poslankyně Helena Langšádlová se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já si jenom dovolím poznámku k bodu digitalizace a v souvislosti s tím k tomu tématu, o kterém jsem ráno mluvila.

Pro nás je teď klíčové očkování a možná se včetně pana předsedy Skupiny přátel Izraele divíme, proč v Izraeli tak rychle očkují, jak se to stalo. Když jsem to u našich izraelských přátel prověřovala, tak tím důvodem, proč Izrael je v úplně jiné situaci než většina jiných států, je, že má digitalizované zdravotnictví. A proto říkám: to souvisí s tímto bodem, protože ty firmy, které na začátku rozhodovaly, kam půjdou, kde vyzkoušejí, kde budou mít prověřená data, jak vakcinace funguje, šly do Izraele právě proto, že je tam totálně digitalizované zdravotnictví. A já si bohužel - a to se netýká jenom této vlády - pamatuji mnoho vlád zpátky včetně doby, kdy byl ministrem zdravotnictví můj kolega Heger, kdy tady byly nekonečné odpory na to, mít byť i jenom digitální eNeschopenky, eRecepty. Bohu díky, že v této době vůbec toto máme. Ale dámy a pánové, pokud chceme být moderní společností, pokud chceme být společností 21. století, tak vidíte, že i digitalizace v oblasti, jako je zdravotnictví, a samozřejmě i v dalších oblastech, je opravdu naprosto zásadní a pro nás pro všechny nesmírně důležitá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo... Hlásí se. Pan ministr se hlásí do rozpravy. (Ministr Hamáček se domlouvá mimo mikrofon s předsedajícím.) Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Omlouvám se, potřeboval jsem drobnou konzultaci. Dovolte mi tedy, abych načetl legislativně technické úpravy tisku 756, a prosím o trpělivost, protože toho je celá stránka.

1. V článku 54, bod 1 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: "1. V § 20 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8."

2. V článku 54, bod 2 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: A ještě jednou, já se omlouvám, pardon. Trošku mě tady zmátly římské číslice. Ne, je to v pořádku. Omlouvám se. V článku 54, bod 2 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: "2. V § 29 odstavec 3 úvodní části ustanovení se slova odstavce 6 a 7 nahrazují slovy odstavce 3 a 4."

3. V článku 54, bod 4 ve znění pozměňovacího návrhu A zní: "4. V § 30 se odstavce 3 až 5 a 14 zrušují. Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 3 až 10 a dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 11."

4. V článku 54 ve znění pozměňovacího návrhu A se za bod 4 doplňují body 5 až 7, které znějí: "5. V § 30 odstavec 5 se číslo 7 nahrazuje číslem 4. 6. V § 30b odstavec 1 úvodní části ustanovení se text § 30 odstavec 10 nahrazuje textem § 30 odst. 7. 7. V § 30b odstavec 1 závěrečné části ustanovení se text § 30 odstavec 6 nahrazuje textem § 30 odstavec 3."

5. V článku 66 bodu 1 ve znění pozměňovacího návrhu A se slova "11 až 13" nahrazují slovy "16 až 18".

6. Článek 176 ve znění pozměňovacího návrhu J.2 zní: "Čl. 176 zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, se mění takto: 1. V čl. 4 bodu 1 se v § 5 odstavec 2 písm. b) za slova orgánu veřejné moci vkládají slova a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci, 2. v čl. 4 se bod 2 zrušuje."

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Kořanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi stručně. Dovolte mi, abych uvedla na pravou míru jednu nesrovnalost, ke které došlo. Týká se to bodu F5 a je to pozměňovací návrh 7129. Bohužel, došlo k tomu, že se stalo to, že došlo k písařské chybě, neboť byl nějakým záhadným způsobem - opravdu se za to omlouvám, nevím jak - vypuštěn z textu odstavec 9. Nicméně s legislativou jsme se dohodli, že ho doplníme, schválil to i ředitel legislativy, takže byl doplněn, protože v začátku tohoto paragrafu byly zmíněny odstavce 7 až 9, tedy opravdu došlo k tomu, že nějakým způsobem byl ten bod vypuštěn, takže jenom to uvádím na pravou míru i zde během třetího čtení. Na výboru jsem to taktéž zmiňovala, takže by to mělo být vše v pořádku, ale jenom pro úplnost, je to F5, pozměňovací návrh 7129. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě je, prosím, zájem vystoupit v rozpravě? Nikdo nemá takový zájem, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Ondřeje Profanta, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den, já se předem trošku omlouvám, tato procedura bude trošku delší, čeká nás šedesát hlasování, naštěstí vylučovány jsou maximálně dvojice návrhů, takže nebude tak složitá, jak na první pohled vypadá. Proceduru najdete ve sněmovním tisku 756/6, usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oproti tomuto tisku jsme však ve spolupráci s legislativou a Ministerstvem vnitra objevili chybu u bodu 15, kde je potřeba za něj přidat bod 15A, kde se bude hlasovat pouze o bodu J2, bod 9, v části týkající se písmene H. Já vím, že to zní nepřehledně, nicméně doufám, že jsem byl ve spojení se všemi zpravodaji klubů, kteří to mají na starost, a vysvětlili jsme si, co to je.

A teď vám tedy přečtu tu proceduru jako celek:

(1.) nejdříve budeme hlasovat o legislativně technických;

2. pozměňovací návrh A;

3. pozměňovací návrh B1, bod 1;

4. B1, bod 2.3;

5. B2, bez bodu 1.2;

6. C;

7. D1;

8. D2;

9. E;

10. F1;

11. F2;

12. F3 a

13. F4;

14. F5, body 1 až 3 a bod 4 v části týkající se písmene k) a m), body 6 až 9.

Tady docházíme do prvního výlučního hlasování.

15. F5, bod 4 v části týkající se písmene l). (Zpravodaj se jde napít ke stolku zpravodajů.) Já se omlouvám.

Pak přijde ten bod 15A, J2, bod 9, v části týkající se písmene h);

16. F5, bod 5 v části týkající se odstavců 7 a 8;

(17.) F5, bod 5 v části týkající se odstavce 9;

18. J2, bod 10 části nového bodu 17;

19. J2, bod 1 a 2;

20. J2, bod 3;

21. J2, body 4 až 8 a bod 9 v části týkající se písmene i), bod 10 v části nového bodu 18, body 11 až 25;

22. J2, bod 26;

23. J2, bod 27 v části k § 131;

24. J2, bod 28;

25. J2, bod 29;

26. J2, bod 30;

27. J2, bod 31 až 34... 43... 31 až 43, omlouvám se;

28. J2, bod 44;

29. J2, bod 45;

30. J2, body 46 a 47;

31. J2, bod 48. Tak, už jsme v polovině.

32. F6;

33. F7;

34. F8, bod 1 a ten je výlučný s bodem

35. J3, bod 2;

36. F8, bod 2;

37. F8, body 3 až 5, a ty jsou zase výlučné s

(38.) J3, body 3 a 4;

39. F8, bod 6, který je opět výlučný s dalším bodem

40. J3, bod 5; další dvojice je také výlučná.

41. F8, body 7 a 8;

(42.) J3, body 8 a 9. A poslední výlučná dvojice:

(43.) F8, bod 9.

44. bod procedury: J3, bod 12;

45. bod procedury je F8, body 10 a 11;

46. J3, body 1, 13 a 16;

47. J3, body 6, 7, 10, 11, 14 a 15;

48. F9;

49. G;

50. H1;

51. H2 kromě části již schválené v jiném pozměňovacím návrhu, jsou to body 4 a 5; pak

52. bod procedury je H3;

53. H4;

54. H5;

55. I;

56. J1;

A pak hlasování o zákonu jako celku a následně o doprovodném usnesení poslankyně Barbory Kořanové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh procedury. Je zde nějaký protinávrh nebo požadavek na vyjasnění, než přejdeme k hlasování? Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, současně vás všechny odhlásím, protože zde byla žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak byl panem zpravodajem přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95. Přihlášeno 94 poslanců, pro 94, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat legislativně technické návrhy, které přinesl pan ministr Hamáček.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 96. Přihlášeno 98 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A, to je výborový.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Ministr Hamáček: Souhlas.)

 

Poslanec Ondřej Profant: Výbor pro veřejnou správu: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 97, přihlášeno 100 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní B1, bod 1 předkladatelů Michálek, Chvojka, Válková, Výborný. Jedná se o změny v exekučním řádu. Hlasování výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přihlášen 101 poslanec, pro 32, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní B1, bod 2, 3, to je pokračování toho návrhu, právo na dálkové nahlížení do exekučního spisu. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přihlášen 101 poslanec, pro 36, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní B2, bez bodu 1, 2, stejní předkladatelé, zavedení povinnosti elektronického exekučního spisu. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášen 101 poslanec, pro 26, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Pozměňovací návrh C od pana poslance Martina Kupky, prodloužení platnosti dosud časově omezených transformačních licencí pro rozhlasové a televizní vysílání. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášen 101 poslanec, pro 91, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: D1, Ondřej Polanský, efektivnější předávání dat v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, přihlášen 101 poslanec, pro 15, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: D2, Ondřej Polanský, jde o posunutí účinnosti elektronického razítka umožňujícího autorizovaným osobám plnohodnotné ověření dokumentu elektronickou formou. Hlasování výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 103, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále E pana předkladatele Jana Chvojky. Pokuty za neoprávněné užití označení advokát. Hlasování výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 104, přihlášen 101 poslanec, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: F1, předkladatelka Barbora Kořanová, je to rozšíření zákona o právo na digitální služby, aby způsoby stanovenými pro činění digitálních úkonů vůči orgánům veřejné moci šlo činit jiné úkony v elektronické podobě. Jedná se o úpravu toho, když nějaký úkon není veden v katalogu služeb. Výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 105, přihlášen 101 poslanec, pro 41 (na tabuli 40), proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: F2, předkladatelé Kořanová, Ožanová, Králíček, Juchelka. Odklad ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o dva roky. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 106, přihlášen 101 poslanec, pro 89, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále F3, předkladatel je taky Barbora Kořanová a předpokládám, že Martin Kupka. Portál pro podnikatele spravovaný MPO a provozovaný Hospodářskou komorou. Výbor: bez usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 107, přihlášen 101 poslanec, pro 41, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: F4, předkladatelka Kořanová, silniční provoz, možnost elektronického záznamu o nehodě. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 108, přihlášen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď bude F5, body 1 až 3 a bod 4 v části týkající se písmene K a M, body 6 až 9. Předkladatelé Kořanová, Kupka. Jedná se o upravení komponent informačních systémů veřejné správy. Stanovisko výboru je: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 109, přihlášen 101 poslanec, pro 25, proti 26. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď bude první dvojice výlučných hlasování. Nejdříve budeme hlasovat bod 15 procedury, je to F5, bod 4 v části týkající se písmene L. Předkladatelé Kořanová, Kupka. Jedná se o testovací provoz informačních systémů veřejné správy. Konkurenční s tím případně bychom hlasovali J2, bod 9. Takže teď F5. Stanovisko výboru je: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110, přihlášen 101 poslanec, pro 26, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Jelikož to bylo zamítnuto, postupujeme na 15a, to je J2, bod 9 v části týkající se písmene h). Předkladatel Jan Hamáček. Opět zkušební provoz. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Překvapivě souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno 100 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 16. bod procedury - F5, bod 5 v části týkající se odstavců 7 a 8. Předkladatelé Kořanová a Kupka. Opět se jedná o testovací a ověřovací provoz. Bez stanoviska výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 112, přihlášen 101 poslanec, pro 23, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď budeme mít opět dva konkurenční návrhy. V proceduře je první - sedmnáctá v pořadí - to je F5, bod 5 v části týkající se odstavce 9. Předkladatelé Kořanová a Kupka. Je to upravení ostrých dat při zkušebním provozu. Stanovisko výboru: bez usnesení. Je to zase v konkurenci s J2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 113, přihlášen 101 poslanec, pro 25, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Jelikož byl předchozí bod zamítnut, přejdeme k bodu 18 procedury - J2, bod 10 v části nového bodu 17. Předkladatel Jan Hamáček. Opět ostrá data ve zkušebním provozu, jejich úprava. Hlasování výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 114, přihlášen 101 poslanec, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další je J2, body 1 a 2. Předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o změnu zákona o svobodném přístupu k informacím. Upravuje se situace, kde je tatáž entita jak OVM, tak i soukromoprávním uživatelem dat. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní J2, bod 3. Předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o elektronické prokazování řidičského průkazu, úprava nad rámec toho, co jsme již odhlasovali v komplexním pozměňováku výboru. Stanovisko výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 116, přihlášen 101 poslanec, pro 85, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 21. část procedury - J2, body 4 až 8 a bod 9 v části týkající se písmene i), bod 10 v části nového bodu 18, body 11 až 25. Předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o menší změny v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 117, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 26. Předkladatel opět Jan Hamáček. Rozšíření přístupu obecní policie a Celní správy do Centrálního registru silničních vozidel i Centrálního registru řidičů. Výbor doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 118, přihlášen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 27 v části § 131. Předkladatel Jan Hamáček. Zmocnění Ministerstva spravedlnosti pro stanovení postupů pro poskytnutí a užití údajů z centrální evidence exekucí. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 119, přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 28. Předkladatel Jan Hamáček. Změna účinnosti přechodného ustanovení zákona o zbraních. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přihlášen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 29, stejný předkladatel. Změna zákona o archivnictví. Je to taková legislativně technická věc - přečíslovaný odstavec. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 30, opět Hamáček. Insolvenční zákon, odstranění nutnosti využívání rodného čísla a jeho nahrazení bezvýznamovým klientským identifikátorem v insolvenčním rejstříku. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, body 31 až 43. Předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o úpravě v zákoně o základních registrech, úprava přechodného ustanovení, a v zákoně o evropské občanské iniciativě. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 123, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 44 - legislativně technická úprava v zákoně o odpadech. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 124, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 45, stejný předkladatel. Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 125 přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, body 46 a 47. Předkladatel Hamáček. Jedná se o zrušovací ustanovení. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 126 přihlášen 101 poslanec, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 48. Předkladatel Jan Hamáček. Změna účinnosti návrhu zákona. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 127 přihlášen 101 poslanec, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak už jsme za polovinou. 32. bod procedury F6. Předkladatelka Kořanová. Zrušení části návrhu A týkající se zákoníku práce, elektronické komunikace zaměstnanec-zaměstnavatel. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 128 přihlášen 101 poslanec, pro 87, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: F7. Předkladatelé jsou Klára Dostálová, Barbora Kořanová, Martin Kupka. Je to ukotvení informačního systému stavebního řízení do stavebního zákona. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 129 přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 34. bod procedury je bod F8, bod 1. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Jedná se o datové schránky fyzických osob, zřízení při prvním použití elektronické identity. Stanovisko výboru je nedoporučující a tento bod je konkurenční s následujícím bodem z ministerstva.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 130 přihlášen 101 poslanec, pro 20, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Takže budeme pokračovat v bodu 35 procedury. J3, bod 2. Předkladatel Hamáček. To jsou taky datové schránky fyzických osob vracející se de facto do současného stavu oproti pozměňovacímu návrhu A, který už je schválený. Jedná se o ty zapsané v registru obyvatel. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 131 přihlášen 101 poslanec, pro 83, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď nastává bod F8, bod 2. Předkladatelé Kořanová, Králíček. To je ponechání variantní větné konstrukce k datovým schránkám fyzických osob, aby se zřizovaly i na žádost. Výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 132 přihlášen 101 poslanec, pro 20, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď bude F8, body 3 až 5. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Obligatorní zřízení datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám. Výbor: bez stanoviska. A opět je to konkurenční s následujícím bodem J3 od pana Hamáčka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Ministr Hamáček: F8?)

 

Poslanec Ondřej Profant: Ne. F8, body 3 až 5, 37. bod procedury.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Doporučující, ano. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 133 přihlášen 101 poslanec, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tím pádem je další bod nehlasovatelný a přicházíme k 39. části procedury - pozměňovací návrh F8, bod 6. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Obligatorní zřízení datové schránky všem právnickým osobám. Stanovisko výboru je doporučující. Opět je to konkurenční s následujícím bodem předkladatele Hamáčka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 134 přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tím jsme si ulehčili další jedno hlasování, takže rovnou přejdeme k 41. části procedury - pozměňovací návrh F8, body 7 a 8. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Zase se to týká datových schránek - automatické dodávání dokumentů fyzickým osobám, všem osobám postupně, na žádost fyzické osoby bude dodávání takových dokumentů znemožněno, to znamená, aby to člověk mohl odmítnout a nebyl do toho nucen. Stanovisko výboru: bez stanoviska. Je to zase konkurenční s následujícím bodem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 135 přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

(Ministr Hamáček se hlásí od stolku zpravodajů: Můžu požádat o chvilku? Minutu pauzu.)

Ano, přerušuji jednání na jednu minutu, protože je potřeba vyjasnit některé legislativně technické věci.

 

(Jednání přerušeno od 12.18 do 12.19 hodin.)

 

Můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď půjdeme ke 43. části procedury. Pozměňovací návrh F8, bod 9. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Upravuje situace, za kterých lze získat přístupové údaje k datové schránce na počkání, nebo upravuje, aby šly přístupové údaje získat na počkání, a upravuje tam i nějaké další důležité technikálie. Opět je stanovisko výboru doporučující, ale opět je to konkurenční s následujícím návrhem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid. Pan ministr, stanovisko? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 136 přihlášen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 45. část procedury, pozměňovací návrh F8, body 10 a 11. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Přechodná ustanovení o účinnosti navrhovaných změn vztahujících se k datovým schránkám, jedná se o rok 2023. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále J3, body 1, 13 a 16. Předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o naplnění judikatury Ústavního soudu, zařazení insolvenčních správců mezi orgány veřejné moci. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138, přihlášeni 103 poslanci, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J3, body 6, 7, 10, 11, 14 a 15, předkladatel Jan Hamáček. Zase se jedná o úpravy přechodných ustanovení v oblasti datových schránek a zpřesnění zmocňovacích ustanovení. (Místopředseda Fiala: Stanovisko?) Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeni 103 poslanci, pro 76, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 48. část procedury. Pozměňovací návrh Mašek, Kořanová. Odstranění duplicitního ustanovení vyvolané paralelní novelizací. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeni 103 poslanci, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 49. část procedury. Pozměňovací návrh G Kateřiny Valachové. Změna zákona o sociálních službách, možnost poskytování služeb vzdáleně, návrat do stavu vládní verze návrhu zákona. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeni 103 poslanci, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 50. část procedury. Pozměňovací návrh H1. Předkladatel Ondřej Profant. Orgán veřejné moci může poskytnout úkon jako digitální službu i před uplynutím pěti let účinnosti uvedení zákona. Zde se jedná o čistě dobrovolnou věc a vyřešení nějakých výkladových nejasností, které jsme řešili se samosprávami. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeni 103 poslanci, pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak teď...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, jde zde, zřejmě k hlasování, pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já chci před závěrečným hlasováním avizovat přestávku na poradu na poradu poslaneckého klubu TOP 09 v délce 45 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Před závěrečným hlasováním, ano? (Ministr Hamáček k poslanci Ferimu: To chcete shodit dneska?) (Rozruch v sále.) Budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Ondřej Profant: 51. část procedury, H2 kromě bodu 4 a 5 v části zrušené vyhlášky, to už jsme totiž odhlasovali, takže to tam nemůže být. Předkladatel Ondřej Profant. Jedná se o open data v rámci evidencí registrů a podobně. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeni 103 poslanci, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak další je H3. Ondřej Profant. Zde se jedná o úpravu toho, kdy musí úřad používat elektronické podpisy. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeni 103 poslanci, pro 30, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: H4. Předkladatel Ondřej Profant. Tady se upravuje povinnost, která vznikla již v pozměňovacím návrhu A, který jsme odhlasovali, a jsou to open data ze státních fondů. Jenom se zkracuje historické období, za které je mají zveřejňovat. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeni 103 poslanci, pro 32, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 54. část procedury je H5. Předkladatel Ondřej Profant. Doplnění oprávnění kvalifikovaných správců v systému elektronické identifikace, mít přístup k některým údajům ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeni 103 poslanci, pro 16, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Pozměňovací návrh I Lukáše Koláříka, je to provádění zápisu a výmazu v rámci centrální evidence exekucí exekutorem, nikoliv v přiměřené lhůtě, ale nově bez zbytečného odkladu. Výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeni 103 poslanci, pro 40, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Poslední pozměňovací návrh z procedury, kterou jsme si odhlasovali, je J1. Předkladatel Jan Hamáček. Posunutí účinnosti ostrého spuštění elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu o jeden rok. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeni 103 poslanci, pro 74, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy. Před námi by mělo být hlasování o návrhu zákona jako celku. Bylo požádáno o přestávku pro klub TOP 09.

 

Poslanec Dominik Feri: Já beru zpět svoji žádost v rozsahu 30 minut. To znamená, že žádám o přestávku 15 minut, protože jsme se domluvili s panem ministrem, že pak má vládu. My to stihneme za těch 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych se jenom potřeboval přihlásit ke dvěma chybám v hlasování.

hlasování číslo 105 jsem se chtěl zdržet, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování. V hlasování číslo 98 jsem naopak chtěl být pro a na sjetině mám, že jsem se zdržel. Také nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kateřina Valachová k hlasování.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Také, pane předsedající, ve 134. hlasování jsem hlasovala ano, ale na sjetině mám zdržela se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vyhlašuji přestávku v délce 15 Minut. Sejdeme se ve 12.45 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynul čas na pauzu, máme 12.45, takže já zagonguji, svolám poslance do sálu a požádám pana zpravodaje, aby si vzal slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak teď už je to velmi jednoduché, budeme hlasovat o návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které jsme tady odhlasovali, jako celku a pak doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás odhlásím, přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. (Hlasy ze sálu: Zagongujte!) Prosím vás, už jsem gongoval několikrát, protože jste v sále, tak to neslyšíte, ono je to totiž slyšet jenom před sálem, víte, ten gong. Ale jestli ještě jednou, tak zagonguji ještě třikrát. (Předsedající gonguje.) Tak ještě jednou. (Znovu gonguje.) Tak jsme tady v dostatečném množství? Všichni spokojeni?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 149 přihlášeno 96 poslanců, pro 96, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy žádám zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Návrh doprovodného usnesení v tisku výboru jako K, pod písmenem K. Je to návrh paní poslankyně Kořanové a text zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby do 31. března 2021 vytvořilo pracovní skupinu odborníků složenou především ze zástupců sociálních partnerů, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z aplikační praxe, a to za účelem vytvoření návrhu moderní, bezpečné a funkční právní úpravy elektronického doručování důležitých pracovněprávních písemností ve snaze o její větší přístupnost, digitalizaci a harmonizaci se zbytkem právního řádu České republiky, zejména zákonem o právu na digitální služby a občanským zákoníkem a v reakci na zvýšenou potřebu vzdáleného jednání účastníků pracovněprávních vztahů on-line z důvodu zásadního nárůstu využívání práce z domova;

2. vládu České republiky, aby do 31. prosince 2021 předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákoníku práce, ve které navrhne nová pravidla pro zjednodušení doručování důležitých pracovněprávních písemností elektronickou cestou."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak všichni rozumíme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 150 přihlášeno 97 poslanců, pro 90, proti 1. Návrh usnesení byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já vám všem moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím projednávání tohoto tisku. Máme tady další tisk a jedná se o

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP