Středa 10. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

467.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě
/sněmovní dokument 7332/

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 7332.

Prosím, aby se ujal slova za skupinu navrhovatelů pověřený zástupce. Takhle: já tady mám za klub ODS dokonce písemně přihlášeného Stanislava Blahu, ale to máme písemnou přihlášku do rozpravy, ale tak jako tak za navrhovatele tady mám buď za ODS Stanislav Blaha, nebo za TOP 09 někdo a za KDU-ČSL poslanec Marian Jurečka. Tak jak jste se domluvili? První jde tedy pan předseda Marian Jurečka a druhý se za klub ODS připraví pan poslanec Blaha - chápu to dobře? Až v rozpravě? Dobře, takže za navrhovatele vystupuje jeden. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, děkuji za to, že se tento bod zařadil na dnešní jednání schůze, a myslím si, že je opravdu namístě, abychom se zabývali zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, jak nám to náš jednací řád umožňuje, jak to umožňuje Ústava České republiky. Těch důvodů je celá řada, proč si myslíme jako skupina 40 poslanců, že je nutné takovýto krok udělat. Jsme v situaci, kdy za chviličku budeme mít smutné výročí. Od 20. září uplyne půl roku a jsme v situaci, kdy došlo opravdu k největší ekologické havárii na naší řece v novodobé historii České republiky. Žádné jiné případy nemůžeme s touto havárií srovnávat nejenom z hlediska množství uhynulých ryb, ale především z hlediska délky zasaženého toku řeky Bečvy, ať už na území Zlínského kraje, nebo potom především na území Olomouckého kraje.

Jsme v situaci, kdy na úvod celého toho příběhu jsme byli ujišťováni, že vyšetřování bude velmi rychlé, viníky se podaří najít také velmi rychle, budou bezprecedentně potrestáni a že zároveň také dojde k maximální aktivitě, pokud jde o obnovu postižené části řeky Bečvy a celého ekosystému. Nicméně mezitím uplynulo mnoho vody v Bečvě a dostáváme se do situace, kdy napřed bylo deklarováno, že 20. prosince bude zveřejněn znalecký posudek znalce, o kterého se opírá další postup vyšetřování Policie České republiky, a bohužel, tento termín byl posunut, byl posunut na konec února, a dneska jsme ve třetině března a stále nevíme, kdy tento klíčový znalecký posudek bude zpracován.

Je tady ale mnoho otázek a stále nevyjasněných záležitostí nejenom kolem toho znaleckého posudku. Já věřím, že soudní znalec se snaží dělat maximum možného, ale je asi ve velmi těžké situaci, protože my jako poslanci, ale i mnoho lidí, kteří se tou problematikou zabývají, dostáváme opravdu velké množství podnětů, podnětů od lidí, kteří v tom regionu žijí a jsou aktivní. Jsou aktivní do té míry, že byli například těmi prvními, kteří zjistili, že k takovéto havárii došlo. Byli to zástupci rybářů, rybářského sdružení Hustopečí nad Bečvou. Tito lidé alarmovali orgány, ať už to byla Česká inspekce životního prostředí, integrovaný záchranný systém, zástupci povodí a tak dále. My jsme dneska v situaci jako poslanci, že dostáváme velké množství různých informací o tom, že přístup těch orgánů v prvních hodinách i dnech po ohlášené havárii byl velmi zvláštní, nekoordinovaný, neměl patřičný a adekvátní tah na branku, aby se podařilo udělat maximum pro to, aby se viníka podařilo vypátrat, aby se podařilo celou tuto záležitost rychle uzavřít. Dostáváme podněty, které se týkají ať už přístupu a práce České inspekce životního prostředí, integrovaného záchranného systému, spolupráce se zástupci orgánů, které působí na obci s rozšířenou působností, až po spolupráci se zástupci podniků v povodí Moravy. Těch věcí a různorodých teorií, které kolem toho jsou dneska ve veřejném prostoru, je opravdu velké množství.

Jsem přesvědčen, že jsme se dostali do fáze, kdy je potřeba, aby kromě toho vyšetřování, které tady běží standardní cestou, které má na starosti Policie České republiky ve spolupráci právě s dotčenými dalšími subjekty, jako je Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy a dalšími, aby tady vznikla sněmovní vyšetřovací komise, protože rozsah těch věcí, o kterých tady mluvíme, má dopad nejenom do toho, abychom dokázali popsat, odhalit viníka, příčinu havárie, jak k ní došlo, potrestat ho, udělat kroky k nápravě, zarybnění řeky Bečvy, ale také abychom dokázali říci, že jsme schopni udělat takové změny kompetencí, součinností včetně změn v legislativě, že budeme eliminovat riziko, že by takováto havárie v budoucnu mohla někdy vzniknout. A to si myslím, že má být smysl práce této vyšetřovací komise, o kterou my usilujeme.

Musím říct, že pro mě osobně je to téma, které je opravdu velmi blízké a srdeční, protože generace mých předků, kteří žili v obci Rokytnice u Přerova, a žijeme tam jako rodina dodnes, jsme s řekou Bečvou velmi úzce spjatí, protože je to řeka, která protéká naším katastrem, řeka, která ovlivňuje hladinu spodních vod v naší obci, většina našich domů, které byly v minulém a předminulém století postaveny, mají základy ze štěrku, který byl těžen v řece Bečvě. Je to řeka, kam se chodí u nás na procházky, kam se chodí rybařit, kam se chodíme koupat. Máme k té řece opravdu po generace velmi silný vztah.

Jsem přesvědčen, že tak, jak se naše společnost chová k lidem, k našim blízkým, k sobě navzájem, ale i tak, jak se chováme k životnímu prostředí, je odraz naší vyspělosti, naší kultury a našich hodnot, které v reálném životě žijeme. A když se podíváme na řeky a jejich význam v celé historii lidstva, tak ten význam je obrovský a nemůžeme ho opomíjet. Řeky si nezaslouží takový přístup, aby něco někam bylo zameteno pod stůl. Řeky měly obrovský význam z hlediska obživy obyvatel, dopravy, využití energie. Kdyby tady byl ministr kultury, tak bych také připomněl - a připomenu to, i když tady není - že je to také velký zdroj inspirace v oblasti kultury. Když se řekne Má vlast, Vltava, okamžitě si každý vybaví, a kdo je kulturně vzdělán, když slyší tóny Vltavy, tak mu z toho nabíhá husí kůže. A my tady máme příběh řeky, která sice není Vltavou, ale je Bečvou, a zacházíme s tím velmi prazvláštně.

Takže bych byl rád, abychom si dokázali opravdu nastavit pravidla pro to, jakým způsobem tento příběh dokážeme rozplétat, dokážeme tu Bečvu, o které se i v těch kulturních rovinách mnohdy píše - například Vlasta Redl, ten o Bečvě taky napsal jednu skladbu, píseň, a tam říká: Teče Bečva, teče dolů korytem a jde to s ní z kopce, a když přijde léto, tak do ní Valmezští házejí duše a těla od traktorů. Já bych byl rád, aby zůstalo jenom u tohoto lyrického popisu, ale aby tam nebyly již házené žádné duše, žádná těla a už vůbec ne žádné jiné kontaminující látky, které způsobují takovéto havárie.

Dovolím si tedy směřovat ke konkrétnímu návrhu této vyšetřovací komise. My jsme v tom, když jsme dávali těch 40 podpisů poslanců podle jednacího řádu vedení Sněmovny, tak jsme dávali i konkrétní návrh usnesení. Já si ho tady dovolím oživit, pokud jste ho nečetli, a drobně jsme ho ještě i doupravili a rozšířili v jednom bodě. Vlastně tím chci deklarovat smysl této vyšetřovací komise, kam by se měla ubírat, jaká by měla být její činnost, jaký by měl být rozsah činnosti této komise.

A proto si dovolujeme navrhnout (I.) zřízení poslanecké vyšetřovací komise a (II.) uložit usnesením Poslanecké sněmovny k této ekologické katastrofě na řece Bečvě: A. Aby tato vyšetřovací komise shromáždila veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 a i následným haváriím, které se potom staly v uplynulém roce. B. Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení. C. Vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost. D. Vyhodnotit naplňování zákonných povinností a opatření orgánů státu k ochraně povrchových vod se zřetelem na prevenci a zvládání havárií. E. Dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, které ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly.

III. Ukládá vládě České republiky a dotčeným orgánům státu poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při jejím fungování a (IV.) stanovujeme lhůtu - je to předmětem ještě možné diskuze, jestli čtyři nebo například šest měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny - v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně.

V. Určuje počet členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na devět a stanovuje paritní způsob jejich volby, přičemž každý poslanecký klub smí nominovat jednoho člena komise, tak jak je to obvyklé i v případě jiných vyšetřovacích komisí.

Kolegyně, kolegové, chtěl bych vás poprosit, abyste podpořili vznik této vyšetřovací komise, abyste dali možnost, aby věci, o kterých se tady šest měsíců spekuluje, pře, diskutuje, aby je bylo možno objektivně v rámci činnosti této komise prozkoumat, prověřit a dát prostor k tomu, aby do budoucna se udělala taková opatření ve změně legislativy, spolupráce dotčených orgánů, aby se tato havárie v takovém rozsahu už na našem území nikdy neopakovala.

Svým hlasováním budete moci rozhodnout a dát jasně najevo, jestli vám záleží na kvalitě našeho životního prostředí, jestli vám záleží na práci desetitisíců rybářů v České republice, jestli to, co jste měli napsáno ve svých různých programech a v programovém prohlášení vlády, že ochrana životního prostředí je pro vás důležitá, jestli to berete vážně. Protože i toto je jeden ze způsobů, jak můžeme přispět ke zlepšení ochrany životního prostředí v České republice, a přispěje také k tomu, aby, když jsme v mnoha ohledech kritizováni, jakým způsobem jako politici a poslanci fungujeme, tak teď máme šanci ukázat, že my tady nic pod stůl zametat nechceme, ale chceme udělat maximální kroky k tomu, aby se i tyto pochybnosti transparentní činností takovéto sněmovní vyšetřovací komise podařilo rozptýlit. Děkuji za podporu a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám jako zástupce poslaneckých klubů, abyste se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu a s přednostním právem se hlásí předsedkyně TOP 09, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Jinak tady mám faktickou poznámku paní poslankyně Barbory Kořanové, ale to asi není aktuální. To je zajímavé, že ony se mi tam asi kopírují faktické poznámky z předešlých bodů, což je nějaká chyba. (Reakce ze sálu.) Máte pravdu, já se omlouvám, tady písemně byl pan poslanec Stanislav Blaha, já jsem to říkal, ano, takže nejprve vystoupí pan poslanec Stanislav Blaha, paní Kořanovou odmažu. Nějaká technická chyba, to by se nemělo takhle kopírovat, pak mi tady vzniká zmatek.

Pan poslanec Stanislav Blaha se vyjádří s přednostním právem poslaneckého klubu ODS a pak se připraví paní poslankyně Adamová Pekarová. Prosím, máte slovo, a já prosím o klid v jednacím sále! Tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, 171 dnů nebo pět měsíců a 20 dnů a nebo taky téměř půl roku - tak dlouho trvá nevyšetřování otravy v Bečvě. Nevyšetřování, které je charakterizováno mlčením, lhaním, prodlužováním lhůt, ukazováním na ty, kdo katastrofu určitě nezpůsobili, a v neposlední řadě žádným usvědčeným viníkem této katastrofy.

Přístup vlády a jejích úřadů má jeden konkrétní jasný a zřetelný výsledek. Je to nedůvěra, strach a znechucení lidí. Tuto atmosféru nejlépe vystihuje věta jednoho z rybářů: "Dneska jsou to ryby, zítra to můžeme být my."

Nevím, jestli se pan Babiš, pan Brabec nebo ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss někdy prošli po okolí Valašského Meziříčí. Jestli mluvili s lidmi, kteří tady žijí. Jestli znají Bečvu i jinak než jako odtokový kanál řady chemiček. Jestli někdy slyšeli o ostroretkách, tlouštích, parmách, candátech, sumcích, pstruzích, kaprech nebo štikách, které tady plavaly před 20. zářím loňského roku, o ledňáčcích a vydrách, které patří do bohatého ekosystému Bečvy. Jestli někdy zažili, jaké to je sedět celý den u vody, pozorovat třpytící se hladinu řeky a čekat, až zabere ryba. A jestli si vůbec dovedou představit situaci, kdy přijdete k řece, se kterou jste vyrůstali, chodí se tam koupat vaše děti, a jediné, co vidíte, jsou ryby plavající břichem vzhůru. A jaké to pak musí být vytáhnout těch mrtvých ryb z této řeky vlastníma rukama více než 40 tun.

Netuším, jestli pan ministr životního prostředí Brabec někdy rybařil, ale jsem si jistý, že jako bývalý ředitel chemičky Lovochemie toho bude vědět mnoho o výrobě dusičnanu amonného a vápenatého, tudíž hnojiv používaných v českém zemědělství. Taková je skutečná kvalifikace pana Brabce na pozici ochránce životního prostředí v této zemi. A pokud vás napadá přísloví o kozlovi zahradníkem, tak je to asi velmi trefné. A je proto namístě se ptát, jaká může být důvěra v člověka v takto kolosálním střetu zájmů? Člověka, který pět dnů po havárii prohlásil, že nalezení původu otravy je otázka dní? Když dnes, skoro půl roku po 20. září, nevíme nic? A otazník se vznáší i nad přístupem pana ředitele České inspekce životního prostředí Geusse. On má být ten člověk, který drží ochrannou ruku nad faunou a flórou České republiky, člověk, který má být zárukou toho, že nebude docházet k takovým katastrofám, jaká se stala právě 20. září, a pokud se stanou, má být tím, kdo bude nejvíce bojovat za to, aby se našel viník a zajistilo se, že taková věc se už nikdy nebude opakovat.

Soudní znalec Jiří Klicpera, který měl přinést tolik očekávané rozuzlení případu a u kterého se na rozdíl od ostatních aktérů tohoto příběhu mlčení v době zpracovávání posudku naopak očekávalo, se zatím stihl v očích veřejnosti pouze zdiskreditovat. Jediným výsledkem jeho práce jsou opakované žádosti o odklad termínu, nemluvě o jeho protichůdných a zmatených výrocích ve stylu: Důkazy nemám, ale viníka znám.

Nápadně to připomíná slova tiskového mluvčího Dezy, který už den po katastrofě vykřikoval do médií: My jsme to nebyli! O několik měsíců později novináři odhalili, že v Deze právě 20. září opravdu k havárii došlo a že ji DEZA zamlčela. Státní instituce ji až do dnešního dne přehlížejí a nevěnovaly jí větší pozornost.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, je to 171 dnů ode dne, kdy se z Bečvy stala mrtvá řeka. V případu od té doby nenastal žádný posun a z toho, co se dosud stalo, musí být každému jasné, ať jste z opozice, nebo z koalice, že státní instituce nemají zájem kauzu vyšetřit. Proto vás všechny, vážené kolegyně a kolegové, žádám o podporu vzniku sněmovní vyšetřovací komise. Rybám v Bečvě už život nikdo nevrátí, svým hlasováním dnes ale můžete přispět k tomu, že ryby a další zvířata žijící v jiných řekách a na dalších místech Česka zachráníte před stejným osudem. A věřte mi, že to říkám velmi nerad a třikrát to zaklepávám na dřevo tohoto pultíku: To, že v září to byly jenom ryby, neznamená, že to příště nemůžou být skutečně lidé. Děkuji všem z vás, kteří návrh na zřízení komise podpoří.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem za TOP 09 paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že není potřeba připomínat, jak velkou katastrofou tato havárie na řece Bečvě byla, kolik tun ryb vylovili rybáři mrtvých, jak dlouho bude poškozen celý ekosystém a že se to stalo opravdu velmi bedlivě sledovanou kauzou a veřejnost se o ni velmi zajímá. Zcela pochopitelně je to tak správně, protože jí na osudu nejenom našeho životního prostředí jako takového, ale i na tom, jestli jsme státem, kde se takovéto věci nezametají pod koberec, zkrátka záleží.

Chtěla bych přečíst otevřený dopis, který vám všem byl zaslán. A protože jsem si sama vědoma ze svého e-mailu, kolik zpráv nám chodí, tak je možné, že jste se k němu třeba nedostali, nebo vás ještě nezastihl. Myslím, že v něm je řečeno všechno, co je potřeba tady dnes zmínit před tímto rozhodováním. A já ho považuji za skutečně velmi důležité v této věci.

"Otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky ve věci otravy řeky Bečvy, ve Valašském Meziříčí dne 9. 3. 2021.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovolujeme si Vás společně oslovit ve věci otravy řeky Bečvy. Ta se stala 20. září loňského roku a my dodnes neznáme pachatele této katastrofy. Jsme si vědomi, že v těchto dnech, týdnech i měsících řešíte bohužel stále aktuální problematiku pandemie koronaviru a usilujete o udržení co nejpříznivějších podmínek ekonomických, sociálních a především zdravotních pro nás, občany České republiky. Přesto Vám zasíláme tuto naléhavou prosbu.

Řeka Bečva byla na značné části toku zásadně poškozena. Drastické důsledky otravy nemají charakter pouze hospodářské povahy - úhyn desítek tun ryb. Jedná se především o jen stěží napravitelnou ekologickou katastrofu. Loni v září došlo k totálnímu narušení celého ekosystému řeky Bečvy a jeho výsledkem byla mrtvá řeka. Havárie zahubila ryby a další vodní živočichy a je velké štěstí, že nepostihla lidi, kteří se v řece a kolem ní pohybují.

Návrat k původnímu stavu, pokud je to v plném rozsahu vůbec možné, potrvá dlouhá léta. Aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, je zapotřebí zjistit příčinu jejího vzniku a k tomu je nutné znát původce otravy, včetně způsobu, jakým se jedovaté látky do řeky dostaly.

Ani půl roku od havárie se však nezdá, že by se kauza blížila rozuzlení, a vyšetřování podle všeho směřuje do ztracena. Postup státních orgánů a institucí podílejících se na vyšetřování, od kterých bychom očekávali transparentní a důvěryhodný postup, totiž od počátku vzbuzuje jen další a další otázky, mimo jiné shrnuté na stránkách peticebecva.cz, kterou podepsalo již bezmála 20 000 signatářů.

Zarážející je zejména přístup České inspekce životního prostředí, který budí nedůvěru již od prvního dne po havárii. Sporná je také řada úkonů či procesních postupů Policie ČR. Soudní znalec Ing. Jiří Klicpera, který havárii šetří pro Policii ČR, opakovaně odkládá zveřejnění svých posudků. Navíc se nyní sám ocitl v situaci, kdy musí policie prošetřovat jeho konání.

V neposlední řadě je na místě zmínit nepříliš přesvědčivý přístup ministra životního prostředí a samotného vedení města Valašské Meziříčí k otravě a mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších kontroverzních rozhodnutí různých veřejných institucí či subjektů a jejich představitelů ve vztahu k této kauze.

Výše nastíněné důvody zvyšují pochybnosti, zda je vyšetřování otravy vedeno korektně, a tak narušují důvěru veřejnosti ve státní instituce. Vzhledem k závažnosti této ekologické katastrofy se domníváme, že k řešení takto neuspokojivé situace by mohlo přispět zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Je nám známo, že návrh hlasovat o zařazení bodu k ustanovení vyšetřovací komise má být po opakovaném neschválení Poslanecké sněmovně při nejbližší příležitosti předložen znovu.

Prosíme Vás tedy o podporu při nadcházejícím hlasování o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě - v první řadě o schválení tohoto návrhu k zařazení bodu na nejbližší schůzi Sněmovny a následně také o samotné schválení a ustanovení komise. Tato vyšetřovací komise by mohla na základě důkladné analýzy dosavadního průběhu vyšetřování a vyhodnocení stávajících zjištění v součinnosti s místními aktéry, kterým doposud nebyl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření a objasnění svědectví a souvislostí, vnést do šetření havárie na Bečvě více světla. V neposlední řadě by také mohla přispět k obnovení důvěry veřejnosti v objektivitu státních institucí.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, děkujeme Vám za zvážení podpory našeho návrhu ke zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Děkujeme.

S pozdravem podepsáni Ing. Stanislav Pernický, Mgr. Jan Husák, Mgr. Jiří Jurečka a Lenka Halová."

Dámy a pánové, byla jsem v kontaktu s rybáři, kteří právě ryby - a jsem vlastně stále v kontaktu s rybáři - kteří ryby tehdy z řeky lovili nebo tahali mrtvé. Riskovali v tu chvíli, protože nevěděli, co řeku otrávilo. Riskovali v tu chvíli své životy, své zdraví. Někteří i měli následně řadu zdravotních komplikací a potíží. Ti si zajisté zaslouží, aby se dozvěděli, co bylo příčinou havárie, kdo ji způsobil. Zaslouží si také to, aby ten byl potrestán, a nejenom oni jsou signatáři dané petice. Těch 20 000 podpisů skutečně není málo. Zajímá to lidi nejenom v okolí Bečvy a v regionech, kudy Bečva protéká. Zajímá to všechny, kterým záleží na tom, jak stát a jeho instituce přistupují k takovýmto katastrofám, protože ty se mohou opakovat nejenom na Bečvě, ale i na jiných řekách.

Myslím, že právě pro to zmíněné v apelu od těchto lidí, ale nejenom jich, od těch, které tato kauza velmi tíží a zajímá, je důležité, abychom ukázali, že nám na tom záleží taktéž. Pokud jste si jako ministr životního prostředí či zde nepřítomný ministr vnitra jisti, že nedochází absolutně k ničemu nestandardnímu, pak přece nemůže další prošetření té věci ani vám být na obtíž, to by nedávalo logiku. Pokud jste přesvědčeni o postupech, které byly zvoleny, o rychlosti, se kterou se tak činí, a podobných věcech, tak by vám přece nemělo činit problém dnes pro zřízení komise ruku zvednout a tu věc prošetřit. Byly by zastoupeny všechny poslanecké kluby spravedlivě jedním zástupcem, a tím pádem by také byla zajištěna jednoznačná objektivita této komise.

Proto vás žádám, pokud jste si tak jisti, že nedochází k ničemu, ukažte to, prokažte to tím, že pro tento návrh budete hlasovat, že odhodíte stranou to, že jej navrhuje opozice, a budete prostě chtít vnést světlo do této kauzy, která už skutečně dlouhou dobu přináší určitý zápach, nejenom pro okolí řeky, ale zejména právě do toho, co je zmiňováno i v samotném dopise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se stanoviskem klubu SPD vystoupí pan předseda poslaneckého klubu Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, půjdu s velmi stručným, krátkým komentářem jenom k několika věcem. Samozřejmě se to v první řadě týká Bečvy. Já jsem moravský poslanec a je pro mě úplně nepochopitelné, že v dnešní době dokáže někdo zlikvidovat 40 tun ryb, několik kilometrů, možná několik desítek kilometrů povodí řeky, a policie to nevyšetřila.

Já si pamatuji, že se mě na to ptali už redaktoři České televize asi před půl rokem, a kromě toho, že jsem nabyl přesvědčení, že je nutné podpořit tu komisi, vytvoření vyšetřovací komise, protože tady už je něco prohnilého, a nevím kde, jestli v policii nebo někde. To prostě není možné v dnešní době, abychom nebyli schopni říct po roce vyšetřování, že se něco stalo a že někdo za to může. Já si myslím, že je to principiální věc, že to musí být padni, komu padni a že ta fyzická nebo právnická osoba prostě musí dostat nepodmíněný trest.

A teď to, proč jsem se vlastně rozhodl vystoupit. Celá slavná Evropská unie tady mluví o takzvaném Green Dealu, o tom, jak bude snižovat emise, o tom, jak budeme mít čisto, čisté ovzduší, jak budeme snižovat CO2, všechno, co má uhlíkovou stopu, je špatné. Krávy už se nebudou chovat na maso, protože prdí a mají uhlíkovou stopu. Tak to přesně říká Evropská komise a Evropská unie. Ale tady prostě nejsme schopni vyšetřit takovou totální havárii, která zničí kus naší země. To je pro mě úplně nepochopitelné, že budeme vynakládat v budoucnu, a za hnutí SPD říkám jasně, že nepodpoříme žádný Green Deal, protože to je ideologické šílenství zelených a rudozelených, ale co prostě je pro mě úplně nepochopitelné a to, co si myslím, že bychom měli řešit, aby nám tady někdo nekazil a neničil životní prostředí, faunu a flóru v České republice. Za hnutí SPD říkám, že uděláme všechno pro to, aby se to vyšetřilo co nejdříve. Podíváme se v té vyšetřovací komisi i na to, proč se to nevyšetřilo a kdo za to může, protože taková věc se prostě nesmí opakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec František Elfmark a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Já děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, přesně za deset dní, 20. března, to bude půlrok od katastrofy na řece Bečvě. V září 2020 by asi nikoho z vás nenapadlo, že ještě dnes, 10. března, tady tuhle katastrofu budeme vůbec řešit. Je tomu ale bohužel tak. Po půl roce stále neznáme příčinu ani zdroj havárie, a jak už zmínili mí předřečníci, nad kauzou se vznáší mnoho otazníků. Soudní znalec, který v lednu veřejně v médiích prohlásil, že viníka již zná a pouze shromažďuje důkazy, opět nechal prodloužit lhůtu, ve které má vypracovat posudek.

Osobně pochybuji o tom, zda všechny zapojené orgány postupovaly tak, jak měly, koneckonců jsem k tomu svoje pochyby vyjádřil již mnohokrát i na výboru životního prostředí. Na stejném výboru jsem vysvětlil, proč si myslím, že obzvláště Česká inspekce životního prostředí pochybila, a navrhl jsem i usnesení požadující odvolání pana ředitele Erika Geusse. Nalezení příčiny a místa havárie je jedna věc, já ji ovšem považuji za nutnou, a proto podporuji vznik sněmovní vyšetřovací komise.

Učinit adekvátní opatření, aby se podobná situace již pokud možno neopakovala, je ale věc druhá. Považujeme za nutné učinit legislativní opatření, která se soustředí na prevenci a jasný přístup k haváriím. Stále nám chybí metodika, jasný postup popisující kompetence, jak a kdy mají které zúčastněné orgány v případě havárie jednat. Proto předsedkyně výboru, má kolegyně Dana Balcarová, na jednání výboru příští týden 17. 3. zařadila na 11 hodin bod, který se jmenuje Informace pana ministra Brabce k přípravě nové legislativy směřující k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí a informace o postupu v šetření kauzy Bečvy, na který pozvala právě pana ministra. Velice doufám, že dostaneme od pana ministra dobré zprávy a že nová legislativa je v procesu tvorby.

Havárie na Bečvě však není jen politickou kauzou - jak všichni vnímáme a vidíme, od začátku vzbuzuje velké emoce mezi širokou veřejností. V médiích k této kauze vyšlo již nyní přes sto článků, kterým není řeka a život lhostejná. Vzniklo mnoho iniciativ, mnoho skupin, petic a tak dále. Já bych tady rád všem iniciativám poděkoval a rád bych vás s nimi seznámil. My jsme vytvořili k této kauze web Za živou Bečvu.cz a najdete tam veškeré věci, které k této kauze dodnes byly v médiích. Udělali jsme ho proto, aby se tam občané, kteří si nejsou vědomi toho, co se všechno stalo, a neznají tu linku v čase, mohli všechno dočíst. Petice Arniky za výzvu Řeky bez jedů podepsalo do dnešního dne celkem 6 737 lidí. Petici za objasnění postupu úřadů Co se skutečně stalo na Bečvě aneb 8 otázek, na které si veřejnost zaslouží znát odpověď, podepsalo k dnešnímu dni 18 328 občanů. Petice za Spravedlnost pro Bečvu!, petice za důsledné vyšetření otravy Bečvy - 3 203 podpisů. Otrávená Bečva nám není lhostejná!, facebooková stránka s 3 000 členy. Bečva bez jedů - facebooková stránka, 822 členů. Uměním za obnovu Bečvy aneb Bečva teče skrz naše srdce, streamované koncerty a tak dále, benefiční aukce uměleckých děl a výtvarníků - dodneška se vybralo 197 018 korun na obnovu života v řece Bečvě. Projekt ReBečvuj - můžete přispět na investigativní činnost novinářů. Proběhlo Světlo pro Bečvu, je to věc celorepubliková, nejen v Praze, ale i v Jaroměři, v Hradci Králové. Jenom tak pro zajímavost: v Hradci Králové se zaregistrovalo 102 lidí a tak dále. Když se podíváte i na Pomozte nám oživit řeku Bečvu, kdy byl otevřený transparentní účet a k dnešnímu dni se vybralo přes milion korun na obnovu řeky Bečvy.

Tyhle všechny iniciativy a myslím si, že jsem možná nenašel úplně všechny, ode mě zaslouží dík k tomu, že jim životní prostředí a nejen řeka Bečva, ale obecně životní prostředí není lhostejné a že vnímají, že konkrétně v této kauze není něco v pořádku. Já bych byl velmi rád, aby dneska byla komise zřízena, ale ještě mnohem radši bych byl, kdybychom nic zřizovat nemuseli, kauza byla dávno vyřešená a my jsme společně ve výboru udělali společně s ministerstvem taková opatření, aby se tahle věc už do budoucna neopakovala. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Pavel Růžička, a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom, abych si v tom udělal trošičku pořádek, co to je katastrofa, protože náš právní rámec tento pojem nezná, tak bych se chtěl tedy ujistit, protože někteří předřečníci tady mluvili o havárii, někteří mluvili o katastrofě, tak aby bylo jasné, o čem mluvíme, protože jestliže někdo neumí zformulovat ani název vyšetřovací komise, je to smutné. Takže my známe pouze pojem mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému a ty mimořádné události se dělí na určitou skupinu, takže já vám tady pomůžu. My tady máme provozní havárie, mluví o tom zákon o integrovaném záchranném systému: havárie velkého rozsahu způsobené vybranými nebezpečnými látkami. Takže když se tady snažíte něco docílit, tak to udělejte aspoň tak, ať to má nějaký právní rámec.

K panu ministrovi: já jsem člen výboru pro obranu a člen výboru pro bezpečnost. My jsme se na výboru pro obranu, kde je předsedkyně za ODS, několikrát snažili u živých případů dostat na výbor státního zástupce, aby nám okomentoval ty případy, které jsou v běhu a šetří se. Nikdy se nepodařilo tam toho státního zástupce dostat, protože vždycky na to odpověděl, že to je v šetření a že to bude komentovat, až šetření skončí. Takže, paní předsedkyně Pekarová Adamová a pane poslanče Blaho, vy tady zpochybňujete činnost státních zástupců a policie. To je super, takže vy to vždycky zpochybníte v tom, když se vám to hodí, a když se vám to nehodí, tak říkáte, že tu práci dělají suprově. Já si nedovedu představit, že by pan ministr životního prostředí do čehokoliv zasáhl, protože on ať by udělal cokoliv, tak vy to budete komentovat, že to je špatně. Kdyby tlačil na policii, tak budete říkat, když ten výsledek nebude podle vašeho přesvědčení, že to pan ministr ovlivňoval. Když se pan ministr - (Předsedající: Čas.) chová seriózně, tak vám to taky vadí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď faktická poznámka pan poslanec Marian Jurečka a stále v obecné rozpravě čeká paní poslankyně Jana Krutáková. Tak prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Velmi stručně svému předřečníkovi bych chtěl říci - jednoznačně ten bod má svůj materiál, je to sněmovní dokument 7332, kde se mluví o ekologické katastrofě na řece Bečvě, takže jasně víme, co chceme a co žádáme. Já jsem tady přednesl návrh usnesení s konkrétními body, a když se každý poslanec podívá do jednacího řádu vyšetřovací komise, tak jsou tam jasně popsány kompetence. Já jsem tady nezmínil nic o tom, že tady máme ambici suplovat vyšetřování, které probíhá. Jasně jsem tady říkal, že tato komise má daleko větší přesah než to, co může vyšetřit policie a orgány činné v trestním řízení, protože ta usnesení hovoří i o tom, abychom vyhodnotili i přesahy do úpravy legislativních záležitostí, kompetenčních záležitostí. Proto jsem přesvědčen - a není to tady o tom, abychom tady politicky to téma nějakým způsobem rozmazávali, pokud tedy není vůle nějakým způsobem z vaší strany nebo ze strany poslanců hnutí ANO torpédovat vznik této komise. Protože když se podíváte na ty body, které jsem tady navrhoval, jsou jasné, věcné, konkrétní, směřují k danému cíli. Nesměřují k tomu, že máme tady bypassovat činnost orgánů činných v trestním řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Faktická poznámka, pan poslanec Stanislav Blaha, zatím jediná přihláška na faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já taky musím reagovat, protože jsem byl zmíněn. Já si myslím, že ano, to je jeden z přístupů, můžeme tady slovíčkařit a můžeme pitvat jednotlivé projevy a dívat se na to, jak kdo z poslanců tu událost nazval. Ono je to jedno, jestli v projevu řeknu, že to byla katastrofa nebo že to byla havárie. Faktické a nejdůležitější je to, co je v oficiálním materiálu v návrhu na usnesení, jak je popisována ta komise. Takže to sice tady můžeme řešit, ale fakticky to pouze znamená, že v Bečvě uhynulo 40 tun ryb minimálně a že do dnešního dne, téměř po půl roce, to není vyřešeno. To je předmět tady toho našeho zkoumání a té naší dnešní diskuze.

A k panu ministrovi, že se k tomu případu nevyjadřoval: no, on právě když se vyjádřil, tak zcela jednoznačně to, co nám slíbil, dodrženo nebylo, že to bude vyšetřeno v řádu několika dnů. A na mlčení policie: policie zcela běžně pořádá tiskové konference, kde podává třeba nějaké dílčí informace o tom, co šetří. Spíš je podivné, jak je možné, že soudní znalec, kterého si policie objednala - ten by měl mlčet, a ten naopak vystupuje v médiích, říká svoje domněnky a komunikuje to veřejně. Takže kolem toho případu vzniklo za toho půl roku spousta pochybností a cílem té skupiny je v tom udělat pořádek a najít vysvětlení. To je celé.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Omluvení žádá ministr zahraničí Tomáš Petříček od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Krutákovou, jinak pan ministr se jenom omluvil na hygienickou pauzu. Tak prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem hnutí Starostové a nezávislí ke zřízení vyšetřovací komise k případu katastrofy na řece Bečvě.

Ačkoliv se může zdát, že tragédie, která se před půlrokem odehrála na Bečvě, je za námi, opak je pravdou. S jejími důsledky se budeme vypořádávat roky. Aby se podobné havárii předešlo, je nezbytné vše nejen řádně prošetřit, najít viníka, ale také aktualizovat odpovídající legislativu, zejména v oblasti prevence a zvládání podobných havárií. Vzhledem k tomu, že ani půl roku po havárii stále neznáme viníka, a navíc to vypadá, že vyšetřování došlo do mrtvého bodu, je zapotřebí zřídit sněmovní vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě. Zde vám, vážení kolegové, předkládám pět argumentů, proč tomu tak je.

Za prvé, postup státních orgánů a institucí podílejících se na vyšetřování - dle našeho názoru nejedná transparentně a jejich postup budí neustále pochybnosti, jako například okamžité vyřazení firmy DEZA z vyšetřování. Za druhé, což už tady bylo několikrát zmíněno, soudní znalec pan Ing. Jiří Klicpera vyšetřuje havárii pro českou policii, avšak opakovaně odkládá zveřejnění svých posudků. Navíc je nyní sám policií za své nedávné výroky prošetřován. Za třetí, klíčoví svědci byli vyslechnuti pozdě. Rybáře, ohlašovatele události a mnohé další, kteří byli na místě jako první a také jako první odebrali vzorky vody, vyslechla policie až po několika dnech. Za čtvrté, z veřejně dostupných informací jasně vyplývá, že se vyšetřování primárně soustředí na areál bývalé Tesly Rožnov, která je ovšem od místa otravy vzdálena téměř 20 kilometrů, její výusť je od místa otravy vzdálena 3,5 kilometru a po celou tuto délku byla Bečva beze stop otravy. A za páté, samotná délka trvání celého vyšetřování také jen poukazuje na neefektivní postup vyšetřovatelů.

Toto jsou dle mého názoru hlavní příčiny, proč by měla vyšetřovací komise být zřízena a jejíž zřízení hnutí Starostové a nezávislí podporuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík a připraví se pan poslanec Zdeněk Podal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, ekologickou katastrofu na Bečvě jsme zde v Poslanecké sněmovně projednávali na konci loňského října. Od té doby uběhlo v otrávené řece mnoho vody. Vznikla i petice občanů, kterou podepsalo přes 18 000 signatářů. Pochybnosti, které v souvislosti s touto havárií katastrofických rozměrů oprávněně vyvstaly, přesto nebyly doposud rozptýleny. Řada otázek nebyla dodnes uspokojivě zodpovězena, proto některé z nich připomenu.

Je skutečně jistým zdrojem znečištění Bečvy vyústění kanálu z rožnovské Tesly? Jak je možné, že řeka Bečva byla dle svědeckých výpovědí evidentně neporušená několik kilometrů pod údajným zdrojem znečištění, zvláště v podmínkách nízkého průtoku řeky dne 20. 9. 2020? Jak je možné, že jako možný zdroj znečištění byla v okruhu podezřelých vyřazena velmi rychle již den po havárii meziříčská chemička DEZA? Stalo se tak na základě šetření České inspekce životního prostředí, jež spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Občané města se přitom o výskytu kyanidu v řece a zdravotních rizicích s tímto spojených dozvěděli až za čtyři dny, o havárii na Deze až po několika týdnech z médií. I Česká inspekce životního prostředí byla tehdy nemile překvapena. Jak je možné vyřadit zodpovědně jako možný zdroj znečištění firmu disponující kanálem umožňujícím vypouštění odpadních vod obsahujících kyanidy z biologické čistírny odpadních vod přímo do toku Bečvy? Navíc čistička chemičky byla v minulém roce ve zkušebním provozu a vypouštění odpadních vod mělo být řešeno obtokem. Jaké firmy kromě Dezy mají povolené vypouštění kyanidu do řeky? Bylo provedeno odborné testování kanalizační sítě? Jsou známy veškeré kanalizace vedoucí územím areálu či v jeho blízkosti? Jak si vysvětlit fakt, že firma DEZA provedla nestandardní analýzu odpadních vod již ráno v osm hodin v den havárie, kdy o ní ještě nikdo nevěděl? DEZA tvrdí, že šlo o pravidelné měření. Proč to tedy dodnes nepodložili dokumentací, ze které by vyplývalo, že měření bylo opravdu v plánu?

Nejde jen o pochybnosti věcného charakteru. Důvěru nemůže budit ani fakt, že instituce, které záležitost šetří, nejsou schopny ani za půl roku odhalit toho, kdo kyanid vypustil. Lze jen doufat, že například teroristický chemický útok na zdroje pitné vody by byl řešen rychleji a adekvátněji. V takové situaci by totiž bylo nutno zjistit zdroj znečištění bleskově. A je také štěstí, že se 20. 9. nestala žádná lidská tragédie, nebylo k ní totiž daleko. Někteří z rybářů, kteří vytahovali uhynulé ryby, na sobě totiž pozorovali zdravotní komplikace, jako jsou například popálené ruce nebo krvácení z nosu.

Pokud se nedozvíme, jak k havárii došlo, může se v budoucnu opakovat. Musíme proto společně učinit vše, co je v našich silách, abychom takovéto riziko minimalizovali. KDU-ČSL chce proto zřídit parlamentní vyšetřovací komisi. Již dvakrát poslanci z hnutí ANO a KSČM a část nezařazených poslanců zablokovali zařazení tohoto bodu na jednání. Možná je těmto poslancům jedno, co se děje s naší přírodou. Nám, poslancům z KDU-ČSL, to ale jedno není a není to jedno ani občanům naší země. Stačí se podívat na obsah petice Bečva za objasnění postupu úřadů v této kauze. Přírodu máme jenom jednu a lhostejnost k ní by se nám mohla šeredně nevyplatit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Já děkuji, pane předsedající, za slovo. Kolegyně, kolegové, já bych začal faktografií. 20. 9. 2020 došlo k této havárii na úseku 38 kilometrů Bečvy, kde bylo posléze vyloveno uhynulých 40 tun ryb. To jsou známá fakta. Méně známá fakta, o kterých se tady nemluví - a to mám dneska zprávu z územního svazu Královéhradeckého kraje z rybářského svazu - Orlice až do Jablonného, 25 kilometrů, též vytrávena. Bylo tam několik komisí, samozřejmě podepsali nějaké prohlášení, něco viděli, do této chvíle nic. Co má společného jmenovatele těch všech havárií, o tom tady z vás nikdo nemluví.

Podívejte se v televizi, chodí tam chlapi s koši, sbírají uhynulé ryby, odvážejí to do kafilerky na vlastní náklady těch organizací. Já sám jsem členem rybářského svazu, vím, o čem mluvím, nikdo vám nic nedá. My ze svých peněz zarybníme řeku, dojde k takovéto otravě, vznikají komise, mluví se o tom, vypadá to jako škoda státu. Víte, jaký je zákon? Úplně nesmyslný. Já ho nechápu. Když dají ti rybáři ze svých peněz, zarybní tu řeku, tak se v tu chvíli z těch ryb stává věc ničí. Ničí! (zvýšeným hlasem) To znamená, nikomu nepatří. A ti rybáři uklidí, zarybní a čekají na další katastrofu, až zase to uhyne, zase to oni uklidí, zase to zarybní. Je to hezké, ale donekonečna to nejde.

Řekněme si otevřeně - hledejme cesty, protože to není škoda ničí, to je škoda těch rybářů. Dodnes jsme si to neuměli připustit. Máme tady dalšího pana Martinů. To je člověk z praxe, který má na Vysočině na starost rybářský svaz. Takže prosím vás, hledejme i cesty k tomu, jak rybářům kompenzovat ty škody, a nedělejme z toho nadále věc ničí. Není to věc ničí, má to konkrétního postiženého, Český rybářský svaz. Já vám děkuji za pozornost. Petrův zdar!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Zdeněk Ondráček a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já před vás předstupuji asi teď i po dohodě s našimi kolegy v klubu se stanoviskem klubu KSČM k této věci. V žádném případě nechci zpochybnit tu událost, tu mimořádnou událost, která se stala na řece Bečva, i ty následky, které tam byly. To v žádném případě ne a byl bych také velmi rád, kdyby se podařilo zjistit, kdo byl viníkem této mimořádné události, této havárie nebo toho, co se stalo.

Dovolím si v podstatě i trošku nesouhlasit se svým předřečníkem, s panem poslancem Zdeňkem Podalem, byť si v mnohém velmi rozumíme. Není úplně pravda, že v rámci trestního řízení by uhynulé ryby nebyly ničí a že by tam nebyl nikdo poškozený. Pokud trestní řízení běží a policie potom někoho vypátrá a poučuje, tak poučuje právě jako poškozeného Český rybářský svaz podle místa, podle úsekových částí, kde ten rybářský svaz zrovna působí. Pane kolego, můžeš mně věřit, protože v minulosti jsem i tuto trestnou činnost měl možnost vyšetřovat, takže vím, že i když třeba dochází k tomu, že někdo neoprávněně loví ryby anebo zvěř, říkáme tomu pytláctví, je to jak v přestupkové formě, tak v trestném činu, takže to zvíře v lese také někomu patří a je to buďto ta honitba, je to stát, je to prostě něco a ty ryby to samé. Takže vždycky, vždycky tam je někdo, kdo je poškozen. To jenom taková krátká odbočka.

A k tomu vyšetřování jako takovému. Víte, mně se... nevím, kolik z vás kolegyň a kolegů, kteří jste předložili tento návrh, kolik z vás bylo už členy vyšetřovacích komisí a co od toho očekáváte. Samozřejmě chápu, že tady, když se bavíme o některých věcech, které se týkají zdravotnictví, tak tomu všichni rozumíme, protože všichni jsme už aspoň jednou byli nemocní a všichni víme, o čem to je. Nedbáme na to, co na to říkají kolegové odborníci, lékaři či zdravotníci, zdravotnický personál, prostě všichni tomu rozumíme.

Školství, to je taky suprové téma. To se tady vždycky všichni sejdete a sejdeme a někdy to se až skoro nedá poslouchat, protože všichni jsme do školy chodili, takže máme bohaté zkušenosti, můžeme na toto téma vystupovat a všichni jsme odborníci. A těch odborností tady máme všichni tolik, že přemýšlím, že jsme někdy supermani, co všechno umíte a umíme, ale nejsme ochotni si přiznat, že prostě neumíme vůbec nic a ty vyšetřovací komise jsou pouze politickou hrátkou, kterou tady hrajeme a snažíme se něčeho dosáhnout.

Závěry vyšetřovacích komisí v podstatě většinou vedou k ničemu, anebo když vedou k tomu, že podáme nějaké trestní oznámení, tak jsme skončili tím, že jsme podali trestní oznámení a příslušné státní zastupitelství nebo policie to stejně nějakým způsobem neřeší, respektive to odloží. Byl jsem členem dvou vyšetřovacích komisí a u nás na klubu jsem řekl: Děkuji, jako bývalý vyšetřovatel už se na této šaškárně nechci podílet. Víte, já jsem byl členem vyšetřovací komise, kdy jsem se v podstatě styděl za to, co tam předvádíme jako členové vyšetřovací komise, kdy jsme - a teď si dovolím tady, vidím naproti sobě kolegyni v zeleném svetru - kdy vyslýchající kladl otázky vyslýchané osobě a řekl: Potvrďte, že osoba XY měla na sobě červený svetr. A on říká: Takto položit otázku nemůžete, já nemůžu říct, že měl na sobě červený svetr. Chvilku se to dohadovalo, až vyslýchající řekl zapisovatelce. Napište, že vyslýchaný odmítá potvrdit výpověď. Nebo odmítá něco tam říci.

Takhle se vůbec nedá vyslýchat. To se prostě nedá dělat. Otázka měla znít: Co měla paní poslankyně ten a ten den na sobě? Pokud se dobereme toho, že měla na sobě - já nechci říct, že to je svetr - prostě něco, aby zase tady nebylo, že tady někdo chodí v mikině, i na to jsou tady šílenci schopní - měla na sobě něco. A já musím říct. Ano, měla na sobě něco a jakou to mělo barvu. Tmavou? Světlou? Žlutou? Můžeme dobrat až k tomu, ale systémem otázek.

Nezlobte se na mě, vážené kolegyně a vážení kolegové, ale to z vás nikdo neumí, protože všichni si myslíte, že jste viděli kriminálku - a teď nevím, jak se ty všechny kriminálky jmenují, jak tam ti supermani američtí seberou stopy, hnedka je analyzují, udělají DNA, udělají všechno během 24 hodin a mají pachatele. To prostě tak je, všichni na to koukáme, říkáme: To jsou borci, proč to ti čeští policajti neumějí, to jsou tak tupí? Ne, oni nejsou tak tupí, oni jenom to dělají podle toho, jak to prostě jde udělat a jak se to má dělat. A výsledky mají, ve srovnání s těmi zahraničními kolegy srovnatelnými.

A když mluvíme o tom, že se tady něco stane, víte, jaké je procento objasněnosti trestné činnosti u nás? Budeme mluvit třeba... samozřejmě je to podle druhu kriminality, u násilné kriminality máme velmi dobrou objasněnost, ale u té majetkové objasněnost je, řekněme, v řádech desítek procent, řekněme do jedné třetiny, a dvě třetiny zůstávají neobjasněny. Bohužel, i takováto situace se může stát, že zůstane neobjasněna. Ale věřte tomu, že orgány činné v trestním řízení, v tomto případě policie, dělá všechno pro to, aby informace shromáždila a důkazy získala a samozřejmě toho, fyzickou nebo právnickou osobu, která by se takové mimořádné události dopustila, dohnala před soud a před pomyslnou spravedlnost.

Jestliže chceme tvrdit, a už teď to tady v podstatě tvrdíme, že orgány policie něco zametají pod koberec, že inspekce životního prostředí... inspekce - myslím, že životního prostředí - nepracuje tak, jak by pracovat měla, to jsou poměrně silná obvinění. To jsou poměrně silná obvinění! Jestli takové informace máte, tak konejte, předložte takové důkazy, v rámci policie podejte podněty odboru vnitřní kontroly, popřípadě Generální inspekci bezpečnostních sborů, pokud tu je, České inspekci životního prostředí. Pojďme se o tom bavit, že to mají prošetřovat orgány policie. Já vám zaručím, že si to vezmou policejní orgány, které nebudou vůbec spřízněny a nebudou ani tam řekněme v nějakém stupni, v nějaké provázanosti s těmi orgány. Na všechno máme přece svoje postupy.

A my tady chceme tvrdit, že opravdu dokážete víc a že jsme lepší? Opravdu si myslíte, že umíte vyslýchat, že umíte sehnat ty důkazy? Jakým způsobem je získáte? Četli jste někdy jednací řád Poslanecké sněmovny, který se týká vyšetřovacích komisí? Viděli jste, co tam je o vyšetřovací komisi napsáno? Víte, jaké má pravomoci? Když vy pozvete někoho k výslechu a ten člověk nedojde - a myslím, že vám to tady prokazoval pan kolega v rámci jedné vyšetřovací komise, myslím, že to bylo OKD, kdy vám se vztyčeným prostředníčkem ukazoval, že se vám sem nikdy nedostaví? A já myslím, že jste ho sem nikdy nedostali. Tak na co si to tady chceme hrát? Chcete opravdu ukázat, že jste super poslanci a že máte větší pravomoci, než mají orgány činné v trestním řízení, které k tomu mají celý trestní řád? My k tomu máme dva paragrafy v jednacím řádu, možná tři, ale to, co má policie, celý trestní řád, a často kolikrát je i ta policie řekněme, nechci říct bezmocná, ale narazí na procesní hranice toho, kam až může, tak říkáme, že to je málo, že my umíme víc. Neumíte nic! Neumíte nic, nedokážete vůbec nic víc!

Já jsem si přečetl tady ten návrh na zřízení komise, kde je i návrh usnesení. Nezlobte se na mě, ale vy mě dokážete rozesmát: Ukládá "vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě a tak dále shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i k následným haváriím v uplynulém roce." Dobře, shromáždíte něco. Budete to shromažďovat duplicitně sami, nebo jakou máte představu? Že zavoláte policii a řeknete: Hele, milí kolegové policisté, dejte nám všechno, co jste zatím zjistili, a my se na to podíváme. Jakou očekáváte odpověď? Já vám to řeknu teď úplně na začátku. Orgán činný v trestním řízení vám řekne, že přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné a že vám nic nedají. Tečka. A kdybyste se stavěli na hlavu a tleskali přitom ušima, tak prostě nedosáhnete vůbec ničeho dalšího. Takže budete to shánět znova. OK, máte na to právo, jste vyšetřovací komise, tak si to sháněje.

Potom máte bod dvě: "Prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení." Super. Takže vy jste takoví borci, že dokážete s vaší právní kvalifikací, kterou každý z vás zde máte, ale nikdo z vás nemá kvalifikaci policejního vyšetřovatele nebo orgánu činného v trestním řízení; někteří z vás jsou tedy právníci, abych úplně nesnižoval tu autoritu tady, takže vy ty získané materiály vyhodnotíte a zjistíte případnou trestní odpovědnost. Sakra, kde je presumpce neviny? Tu trestní odpovědnost mají vyvozovat orgány policie a předkládat to po dohodě se státním zástupcem a obviňovat buď právnické, nebo fyzické osoby za to protiprávní jednání, ale o vině potom rozhodují soudy. Samozřejmě řekněte, ale my jsme nemysleli, že bychom někoho obviňovali. My pošleme to trestní oznámení. Takže my v podstatě teď říkáme, že seženeme podklady, které nám policie nedá, protože už se s tím tam půl roku crcá, ale my to seženeme, protože jsme borci, vyhodnotíme to, protože jsme lepší než ti policajti, kteří stejně nic neumí, protože to stejně zametají pod koberec, to je vaše myšlenka, a řekneme: Takhle jste to měli udělat. A dáte to státnímu zástupci. Otázka: Potřebujeme Policii ČR? Já si myslím, že ji můžeme zrušit.

Za třetí: "Vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost." No, tak to už je super inkvizice. Samozřejmě chápu, že některé strany k tomu měly blíž historicky, ale správnost postupu dotčených orgánů... My budeme hodnotit, jestli Česká inspekce životního prostředí, my budeme hodnotit, jestli Policie ČR, jestli státní zastupitelství postupovalo v souladu se zákonem, a zjistit případná pochybení? Nejsou od toho jiné kontrolní orgány? Nemáme odbory vnitřní kontroly u policie, nemáme Generální inspekci bezpečnostních sborů a další instituty, o kterých jsem zde hovořil? Jestli ne, tak všecko můžeme zrušit. To tak ušetříme ve státní správě, protože můžeme říct jenom: Poslanecká sněmovna má 200 superborců - 199, mě tam nepočítejte - kteří všechno dokážou. Takže ne!

A za čtvrté: "Dohlédnout na plnění usnesení." Dobré, to ještě by celkem šlo.

Pak je dobré, to vám musím přečíst: "Ukládá vládě ČR a dotčeným orgánům státu poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při fungování." Myslíte si, že když uložíte vládě, že vláda může uložit policejnímu orgánu, respektive Ministerstvu vnitra a tomu policejnímu orgánu, aby vám dala spisový materiál, který doteď nashromáždila? To bude cár papíru, usnesení Poslanecké sněmovny. Policie a státní zastupitelství jednají na základě zákona a Ústavy ČR. Znova opakuji, přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné, takže vám neposkytnou vůbec nic.

Samozřejmě chápu, že nás trápí, že to hrozně dlouho trvá. Mě to také trápí, ale vzpomeňte si na jiné kauzy, které byly, a historicky - srazily se vlaky tamhle někde u Studénky nebo kde to tam bylo, když tam spadl ten most a ještě tam do toho vlétlo pendolino. Já myslím, že ten znalecký posudek - v tu dobu jsem byl ještě činný v aktivní službě, takže vím - že ten znalecký posudek v tu dobu trval také víc než rok, než prostě se dobrali konce. Vezměte si, když se srazily, abych udělal radost svému předsedovi, migy nad Českými Budějovicemi. To vyšetřování migů, a já jsem ten spisový materiál viděl, protože tehdejší vyšetřovatel byl řekněme můj kamarád, znali jsme se z různých pracovních jednání, takže jsem měl možnost ten spis potom vidět - potom vidět, podotýkám, když už to bylo ukončeno, a následně když jsme to projednávali v rámci mého působení dopisovatele Kriminalistického sborníku. A když jsem tam viděl ten znalecký posudek, no, vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli si myslíte, že to dokážete udělat lépe než ti inženýři, než ti lidé, tak opravdu smekám před vámi klobouk.

Vzpomeňme si, není to tak dávno, Morava, ta má stále nějaké kauzy, vybuchl muničák ve Vrběticích. Za jak dlouho se dostaly orgány činné v trestním řízení do epicentra výbuchu, aby mohly provést ohledání místa činu? Bylo to za týden? Bylo to za měsíc? Bylo to za rok? Jak dlouho trvalo odstranění této mimořádné události? Měsíce a roky. Měsíce a roky! A jaký máme výstup toho, čeho se tam docílilo?

Vážení kolegové, v této situaci říkám, že chci znát viníka. Chci znát viníka, kdo zavinil tuto mimořádnou událost, a byl bych velmi rád, kdyby viník byl vypátrán příslušnými orgány, to znamená Policií České republiky za dohledu státního zástupce ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, za účasti náležitého počtu přibraných znalců. Není to o tom, jestli chci teď v současné době říci, že za to může, a teď nevím, jak se ten podnik tam jmenuje, který patří do holdingu Babiše, mně je to úplně ukradené, jestli to tam je, nebo není, protože mně jde vždycky o tu spravedlnost. A jestli se tady chcete povyšovat nad orgány činné v trestním řízení, tak si myslím, že nečiníte dobře. Nečiníte dobře, protože někdy ta naše nabubřelost, jak my jsme všichni nejlepší a všechno umíme, pak vede k tomu, že jsem byl účasten těch vyšetřovacích komisí a musel jsem se stydět za to, jaké úkony tam děláme, a když nás pak policie požádala, abychom jim dali ty naše materiály, které jsme shromáždili v rámci vyšetřovací komise, tak jsem se jako ateista pokřižoval a požádal jsem v podstatě, ať raději zapálí budovu, než aby jim to vydali, protože jinak policie zjistí, jací diletanti seděli v té vyšetřovací komisi a co jsme tam předváděli.

Takže za sebe - a dovolím si říct i za poslanecký klub - nebudeme podporovat vznik této vyšetřovací komise, protože důvěřujeme orgánům činným v trestním řízení a nepovyšujeme se nad jejich činnost. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat faktickými poznámkami, takže paní poslankyně Balaštíková bude muset ještě chvilku počkat. Nejdříve pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Podal, poté pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Když jsem slyšel tady svého předřečníka, tak to byla taková ta krásná ukázka: najdi mi všechny argumenty, proč říct, že něco nechceme. To znamená, nehledejme způsoby, jak dosáhnout výsledku, ale hledejme důvody, jak to odmítnout.

A na to poukážu jednu jedinou věc. Býval bych svému předřečníkovi věřil, kdyby v minulosti klub KSČM nepodpořil žádnou vyšetřovací komisi, protože ty argumenty, které pan kolega tady snesl, by se vlastně daly říct, že na každou předchozí vyšetřovací komisi, i na tu poslední, která tady byla zřízena v tomto 8. volebním období Sněmovny, a to byla vyšetřovací komise k OKD. Kdybyste byl konzistentní a kdybyste opravdu všem chtěl měřit stejným metrem a říkat ty věci argumentační úplně stejně a pasovaly by úplně stejně na OKD, a problém celé otázky OKD je mnohem složitější než možná tahle situace kolem Bečvy, tak byste tady vystoupil před sedmi lety a rozmetal byste argumentačně návrh na zřízení vyšetřovací komise k OKD. Ale vy jako komunisté jste to podpořili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Podal s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana Ondráčka. Skutečně, není to osobní, ale snažím se zastávat zájmy rybářského svazu. Já jsem jim teď před chvilkou telefonoval a bylo mi řečeno následující: Je to nesmysl.

Za prvé, je rozdíl mezi tekoucí vodou pronajatou a je rozdíl mezi rybníkem, který si rybářský svaz koupil a je jeho majetkem. Pak se stávají účastníky takovéhoto řízení, pokud se něco vyšetří. Ale i tak říkají, v rámci - a to jsme odsud oba - v rámci východočeského územního svazu do 10 % se jim vracejí při takovýchto haváriích nějaké peníze, které ani nevyjadřují hodnotu toho, co ten rybářský svaz do toho investoval. A o tom mluvím, že dlouhodobě je tady obrovská nespravedlnost. Bavíme se o všem možném, ale ta komise co prokáže? Že se někdo provinil, rybářům se poděkuje a na shledanou. Nebylo by na čase říct, při takovýchto haváriích, když do toho vloží svoje peníze, svoji práci, aby také dostali příslušnou kompenzaci? Jako je to třeba u kormorána? Já si myslím, že už je načase to řešit. Ti lidé už toho mají dost, oni nebudou dělat donekonečna pitomce a uklízet za někoho jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Blaha Stanislav s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já si rozhodně nemyslím, že vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny má suplovat práci Policii ČR. Přece téměř všichni řečníci, kteří k tomu vystoupili a kteří podporují vznik takové vyšetřovací komise, jasně řekli, že jeden z hlavních důvodů je ten, abychom se do budoucna vyvarovali a minimalizovali riziko vzniku podobných havárií, a to prostě Poslanecká sněmovna udělat může.

Podle mého názoru je to jedinečná platforma, jak se podívat na to, kde jsou například systémové chyby, jak upravit legislativu. Nebo doporučení, jak upravit právní a nižší právní síly, takže to je jeden z hlavních důvodů. Prosím, toto si nepleťme, a rozhodně tady nemají tu žádnou inkvizici nebo o suplování práce policie - to v žádném případě. Já to takto nevnímám. Ale pokud se máme poučit a pokud máme minimalizovat možnost vzniku takovýchto havárií, tak s velkou pravděpodobností budeme třeba upravovat legislativu, a to je jeden z hlavních důvodů, proč tato komise by měla vzniknout, a má na to jedinečné parametry.

Také bych chtěl říct, že to srovnání Vrbětic, muničního skladu, a řeky Bečvy je trošku přitažené za vlasy. Ona ta Bečva neteče daleko od těch Vrbětic, je to taktéž u nás ve Zlínském kraji, krásném kraji, který, jak vidíte, tak je těžce zkoušený takovými katastrofami. Protože je logické, že ti policisté se do Vrbětic přece nemohli okamžitě, protože to bylo území plné výbušnin. Ale ti rybáři, kteří tahali uhynulé ryby z té vody a měli z toho zdravotní újmy, tak ti tam byli téměř okamžitě. V tom je velký rozdíl, kde se kdo jak mohl dostat a jak rychle.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Blaha, připraví se pan poslanec Zlesák, pak mám ještě další faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já chci také reagovat na pana poslance Ondráčka. Pane poslanče Ondráčku, prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem velmi pozorně poslouchal vaši argumentaci, jak to vlastně všechno nejde, jak jsme tady všichni neschopní, jak ničeho nedocílíme, ale vy jste nás vůbec neposlouchal. Kolega Benešík tady jasně pojmenoval, proč chceme vyšetřovací komisi. Nejde jenom o to, co se stalo a doposud nebylo vyšetřeno, ale také o to, co se může stát do budoucna a že se dají nastavit ty parametry jinak a lépe.

Já jsem nikdy nezpochybňoval práci policie, ale říkal jsem, že ti, kteří měli policii zajistit důkazy v té chvíli bezprostředně po havárii, prostě selhali, takže policie vaří skutečně z vody, ono je to celé o vodě. A přesvědčil jste mě o tom, že vlastně se snažíte pouze obhájit, proč to nechcete podpořit tím, jak to srovnáváte s těmi Vrběticemi. Proč tam ti vyšetřovatelé nemohli na to místo? Protože tam bylo všude plno aktivní munice. Vy byste je tam možná poslal, ale nikdo jiný by to neudělal. Takže to si uvědomte, že takovéto srovnání je úplně out.

A potom, co jste nám tady všechno řekl, to všechno podtrhla ta závěrečná věta, na to jsme čekali celou dobu. My, poslanci KSČM, to nepodpoříme, protože jsme součástí vládní koalice a jako takoví si to nemůžeme dovolit, takže to je celé. Taková argumentace tady vůbec nemusela zaznívat, protože to byly všechno zástupné důvody.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Zlesák, připraví se pan poslanec Ondráček k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nedalo mi to, musím reagovat. Já jsem vystudovaný vodohospodář, pracoval jsem jako vodohospodář a ekolog ve významné strojírenské firmě. Tady odborník žasne a laik se musí divit. Mnohdy tady zaznívá, že abychom se do budoucna poučili, minimalizovali vznik podobných událostí a tak dále. Já jenom pro vaší informaci. Na stránkách České inspekce životního prostředí naleznete příklady významných vodohospodářských havárií od roku 1964 do roku 2019. Kolik si myslíte, že těchto významných vodohospodářských událostí tam je? Je jich tam skoro třicet. Třicet!

To, co se stalo na Bečvě, je velmi smutné, ale to se tady stávalo i v minulosti a z toho se naše legislativa poučila, poučila se z toho Česká inspekce životního prostředí a orgány činné v trestním řízení, kterým teď chcete zasahovat do jejich práce. Jenom pro příklad. Já si ještě živě pamatuji, že na fakultě v roce 2006 došlo v Draslovce Kolín k úniku koncentrovaných kyanidových vod do řeky Labe, která způsobila úhyn minimálně 10 tun, některé prameny hovoří 30, 40 tun, a na úseku dlouhém 80 kilometrů Labe, což byla podobně srovnatelná havárie, možná o trochu menší, ale už to tu jednou bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Ondráček, připraví se pan místopředseda Filip k faktickým poznámkám. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Možná jsem mluvil zbytečně rychle nebo jsem nebyl dostatečně srozumitelný, omlouvám se. Pan kolega Benešík říká, že se chceme dopátrat něčeho. Pane kolego, já vycházím z návrhu usnesení. Jestli tam vidíte něco - a já jsem vám ho přečetl k bodu II a III. Jestli tam vidíte něco z toho, co jste vy teď tady říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, abych dodržel jednací řád, tak mě na to upozorněte. Že chcete vyšetřovací komisi proto, abyste měnil legislativu nebo něco takového.

Nic takového tam v tom není, v tom usnesení. Nic takového tam v tom není. Takže... to asi nemá cenu, samozřejmě jsme každý nějak k tomu postavený. Pan kolega z ODS: KSČM není součástí vládní koalice, nemá vládní odpovědnost, toleruje ad hoc tuto vládu u konkrétních věcí, které jsou ku prospěchu občanů České republiky, ku prospěchu občanů České republiky. Vy kupčíte možná, proto jste se s vládou dohodli na pandemickém zákonu a některé další věci, takže nemusíme se o tom bavit, kdo s kým spolupracuje.

A k mému ctěnému kolegovi Zdeňku Podalovi, prostřednictvím předsedajícího. My mluvíme každý trošku o něčem jiném. Poškozený je. Poškozený je ten rybářský svaz, ten někdo, ale ty mluvíš o náhradě škody, a já s tím plně souhlasím, že ta náhrada škody by měla být. Ideální, když je ten svaz nebo ten, kdo to... je nějak pojištěný, může to platit pojišťovna - zase chápu, že pojistky jsou drahé, takže pojištěný není. Pojďme se o tom bavit, klidně, a já myslím, že s panem ministrem životního prostředí bychom o tom klidně diskutovat mohli. Já s tím plně souhlasím - protože to jsou škody nejen na rybách, ale jsou to i škody na lesní zvěři a popřípadě další - hledat nějakou formu odškodnění, protože já si práce rybářů velmi vážím, moje dcera je rybář. Dokonce si všimněte, že kdo má dneska výjimku ze zákazu nočního vycházení? No rybáři! Všichni musíme sedět doma na zadku, ale rybáři můžou chodit na ryby. Takže vidíte (Předsedající: Čas, pane poslanče), že to je cech tady je, takže trošku jsme se nepochopili, ale jinak dobrý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, připraví se paní poslankyně Fialová. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, já budu úsporný. Není pravda, že by žádná vyšetřovací komise nikdy nic nezjistila. Jestli někdy v minulosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny zabránila větším škodám, tak to byla činnost vyšetřovací komise ve věci Diag Human. Dodnes totiž nevědí ti, kteří z toho chtěli mít miliardy zisku, jakým způsobem se vypořádat s tím, že tato vyšetřovací komise zabezpečila na místě samém v Belgii a Holandsku dokumenty, které zmenšily škodu, která tady vznikla.

Co je zásadní rozdíl - a jestli to byla vyšetřovací komise k Všeobecné zdravotní pojišťovně, jestli to bylo k rekonstrukci D47 - nikdy vyšetřovací komise nebyla zřízena k živému policejnímu spisu. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl, tak prosím vás. Ano, já vůbec nemám nic proti tomu, abychom vyšetřovali to, co se vyšetřovat ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny má, ale za prvé, když - a psal jsem několikrát návrh na zřízení vyšetřovací komise za poslanecký klub KSČM, nikdy jsem si nedovolil dát do toho návrhu věc, která náleží jinému orgánu. Náleží jinému orgánu! A to je to, na co tady upozorňoval Zdeněk Ondráček, když říkal, že nemůžeme nahrazovat činnost například GIBS vůči Policii České republiky nebo jiných kontrolních orgánů. Tak to napište pořádně a pak to podpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji i za dodržení času. Paní poslankyně Fialová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Jurečka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Navážu na svého předřečníka. Budu, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvit k panu Benešíkovi. A úplně stejně - super, blahodárný záměr, o kterém tady mluvíte v úvodním slovu, úprava legislativy. Ale vy chcete vyšetřovat živý spis. Nikdy opravdu nevznikla vyšetřovací komise k živému spisu. A pokud chcete upravovat, tak navážu na kolegu Zlesáka: existuje X případů, ze kterých se dá poučit. Proto nazvěte tuto skupinu jiným způsobem, ne k aktuálně vyšetřované kauze na řece Bečvě, nazvěte to jakkoliv jinak a já vám klidně vyšetřovací komisi podpořím. K živé kauze nikoliv.

A pokud na tom budete dál trvat tímto způsobem, tak je to jenom alibismus a taháte sem do toho politiku a zviditelňování se na něčem, co má šetřit opravdu naše policie, naše orgány v trestním řízení. Já jim důvěřuji, čekám na jejich výsledek a už se na něj velice těším. Budu ráda, abychom toho viníka konečně znali, ale nemají tady nahrazovat funkci policie zástupci devíti politických stran.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka a poté v tuto chvíli s poslední poznámkou pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem rád, že tady předseda KSČM uvedl přístup komunistické strany obecně k vyšetřovacím komisím do jiného světla než jeho kolega Ondráček.

Pokud jde o záležitost, jak tady teď někteří říkáte, že tady má tato komise ambici vstupovat do nějakých živých spisů a podobně, prosím pěkně, to je úplná demagogie, kam to teď posouváte nebo kam to chcete posunout, abyste měli nějaký pseudoargument vůči nějaké části vaší veřejnosti. Jestliže tady mluvíme o vyhodnocení postupu dotčených orgánů státu, tak se podívejme, jakým způsobem tam bylo postupování z hlediska podniku Povodí, z hlediska České inspekce životního prostředí, z hlediska úředníků obcí s rozšířenou působností. To jsou všechno také orgány státu, u kterých je namístě podívat se na to, zdali postupovaly správně. Jestliže my slyšíme od rybářů, kteří tam byli na místě první, že oni odebrali vzorky a ty vzorky de facto v tom příběhu z informací, které oni mají, dneska nemají žádnou validní rozhodovací záležitost, mají pochybnosti o tom, jestli nebyly znehodnoceny a podobně. To jsou všechno věci, které si myslím, že je potřeba, abychom tady vyslechli ty lidi. Ti lidé nám píší a říkají: My máme obavu, že se vlastně nestojí o náš pohled na věc, o naše podání vysvětlení anebo přímo naši svědeckou výpověď.

Takže to jsou momenty, kdy je potřeba, abychom se tím zabývali. Já to samozřejmě chápu, když tady vystupují poslanci, kteří nejsou ani z toho kraje, ani z toho okresu. Já jsem dneska jediný poslanec, který je z okresu Přerov, z celé této Sněmovny, z okresu, který touto havárií byl postižen nejvíc. Ta havárie se stala - nevíme to přesně - ale několik málo kilometrů přes hranici okresu Přerov, na území Zlínského kraje, okresu Valašské Meziříčí, pardon, Vsetín, pokud se nepletu, a následně tím byl zasaženy Hustopeče a další katastry (Předsedající: Čas.) níže po toku řeky Bečvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S poslední faktickou poznámkou je přihlášen podle zařízení pan poslanec Výborný, ale ten není přítomen a nevím, jak se to stalo. Myslím, že by si poslanci měli dávat větší pozor na to, aby se odhlašovali, když odcházejí ze sálu. Pan poslanec Benešík chce ještě vystoupit s faktickou poznámkou. Dobře, prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta vyšetřovací komise skutečně může přispět k tomu, že se příště vyvarujeme nebo nastavíme podmínky tak, abychom minimalizovali možnosti vzniku takové škody, a pokud to někomu v usnesení chybí, tak samozřejmě je to návrh usnesení, takže se to dá doplnit, ale já mám za to, že písmenko e) návrhu tohoto usnesení o tom mluví: dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, která ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly.

Nejsem si úplně jistý, nebyl jsem schopen to tak rychle dohledat, ale já si myslím, že tehdy jsme ministrovi a vládě uložili právě, aby s takovými kroky přišli, takže ono to tam nepřímo je. A pokud někdo s tím má problém a chtěl by to tam vidět explicitně nebo jasněji, tak se to dá samozřejmě doplnit. Znovu opakuji, je to návrh usnesení, se kterým se dá pracovat, ale i tak si myslím, že to v něm je obsažené, když se člověk podrobněji podívá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pokud bychom chtěli, abychom docílili nějakých legislativních změn, tak proč k tomu potřebujeme vyšetřovací komisi? Vždyť od toho máme přece jiné orgány Sněmovny. Můžeme pracovat na výboru pro životní prostředí nebo kde. Já jsem mluvil s mojí ctěnou kolegyní, poslankyní Pěnčíkovou, která dokonce říká, že už vám to na výboru říkala. Tak vytvořte pracovní skupinu na výboru. Máte přece legislativní iniciativu jako poslanci, skupina poslanců, když to uděláte napříč politickým spektrem, tak to má i šanci projít. My něco takového na výboru pro bezpečnost děláme standardně, kde se pod to podepíše pan předseda, místopředsedové, členové výboru. Byl jste několikrát svědkem, když jsem já tady navrhoval některé zákony, že jsme napříč politickým spektrem přišli s něčím a dokázali jsme to tady prosadit.

Takže já se nebráním legislativním změnám, jen se ptám, proč to má být vyšetřovací komise. Prostě se o tom pojďme bavit na výboru, případně podvýborech, popřípadě utvořme pracovní skupinu a pojďme se o tom bavit, o legislativě. Ale vy tady řešíte trošku něco jiného, kolegové, a já jsem vás na to upozornil. Není to vůbec ve vztahu k tomu, jestli to je ve vztahu k vládě, nebo ne.

Já to prostě říkám z toho důvodu, že jsem bývalý policejní vyšetřovatel, na kterého také byly vyvíjeny různé tlaky, abychom dávali některé informace právě sem, pro Poslaneckou sněmovnu, a vždycky jsem se tomu vyhnul a vždycky jsme tomu dokázali čelit, nikdy jsme sem nic neposkytli. A když jsme dělali - děkuji našemu panu předsedovi, že mluvil o vyšetřovací komisi ke kauze Diag Human, pokud jsem mluvil já, tak se omlouvám, ale mluvil jsem pouze za osm let, co jsem zde v Poslanecké sněmovně, to znamená asi za těch sedm vyšetřovacích komisí, které tady byly, takže ano, já nemám takové historické znalosti jako pan předseda, který tady je řekněme malinko déle než já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Připomenu povinnost obracet se na jiné poslance mým prostřednictvím, ale chápu, že tohle bylo nepřímé.

Nyní prosím pana poslance Jurečku, který se ještě přihlásil s faktickou poznámkou, v tuto chvíli poslední.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já si jenom dovolím, abychom zde nemátli veřejnost, aby bylo jasno. Pan poslanec Ondráček to určitě ví, jenom to zapomněl tady říci, že samozřejmě veškeré pracovní skupiny, které tady vzniknou, ale i podvýbory a výbory Poslanecké sněmovny mají přece jen jiné možnosti, i kompetenční možnosti, než má vyšetřovací komise. Tak to prostě je. Když se podíváme do zákona, do jednacího řádu, a přímo do té části, která se týká vyšetřovací komise, tak je to tam evidentní.

Musím říct, kolegyně, kolegové, když vás poslouchám, prosím vás pěkně, zvedněte se, přijeďte osobně do Valašského Meziříčí, do Hustopečí nad Bečvou a do těchto částí Zlínského nebo Olomouckého kraje a pojďte to těm lidem osobně říkat. Pojďte, pane kolego Ondráčku a někteří další, kteří vysvětlujete, jak to nejde, jak to nemá smysl, pojďte to těm lidem - rybářům, zástupcům organizací, které se tomu dlouhodobě věnují a žijí tam v té části naší země - pojďte jim říct všechny ty argumenty, které jste tady řekl. To se to dobře říká, když jste z úplně jiné části republiky, když vašeho kraje se to netýká, když lidé, s kterými vy sousedíte, ty problémy nemají. To se to tady říkají císařské rady. Ale opravdu, podívejte se na to touhle optikou. Chápu, že váš kolega tady být nemůže, váš zástupce za KSČM z Olomouckého kraje, ale mě by zajímalo, jestli by mluvil argumentačně úplně stejně. Jestli by on, který to k těm lidem má vzdušnou čarou 30 kilometrů, říkal stejné argumenty, jako říkáte vy, proč vyšetřovací komise nemají smysl.

Jenom podotknu, dneska ráno jsem se bavil s Janem Kasalem, také dlouholetým matadorem Poslanecké sněmovny, a ten připomněl kromě vyšetřovací komise Diag Human ještě některé další, které měly svůj smysl v devadesátých letech, které se týkaly některých kroků v rámci privatizace, IPB a další. Měly smysl, měly i své závěry.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček a poté mám s přednostním právem přihlášeného pana místopředsedu Filipa. Takže paní poslankyně Balaštíková bude muset ještě chvíli posečkat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Přece - k panu kolegovi - přece pokud chci dělat legislativu, tak nemusím spojovat paragrafy, které jsou v jednacím řádu Poslanecké sněmovny k vyšetřovací komisi, kde jsou pravomoci vyšetřovací komise. Jinak když si požádáte o jakoukoliv informaci v rámci interpelace nebo jakýmkoliv jiným způsobem, tak tu informaci jako poslanec dostanete. Dostanete ji a já si neumím představit, že by mně někdo tu informaci nepodal, a jezdím se seznamovat i s informacemi, které jsou utajovaného charakteru, a nikdy se nestalo, že by mi někdo řekl, že tu informaci jako poslanec nedostanu. Takže jestli chci dělat legislativu, tak neříkejme, že potřebuji postupovat podle paragrafů vyšetřovací komise jednacího řádu.

A co se týká vás, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli mi chcete říct, že podporovat vyšetřovací komisi musí ten poslanec, který v daném regionu bydlí, tak to je přece něco špatně. To je přece něco špatně, protože vy jste slíbil, že budete postupovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nikoliv podle toho, že jste z nějakého regionu a že to po vás někdo chce. Já se dokážu postavit před kohokoliv a svůj argument mu říct, proč to prostě nechci. Já neříkám, že to nechci z důvodu, že bych nechtěl nic vyšetřit, ale říkám, že jsou zde jiné orgány, které to mají dělat, a jsme v otevřené kauze, která to prostě prošetří a prošetřuje, a já důvěřuji těmto orgánům, ať je to Česká inspekce životního prostředí, nebo ať je to Policie České republiky. Až jim důvěřovat nebudu, tak to řeknu zde na mikrofon, tak jako dokážu říct, že nedůvěřuji v některých otázkách justici, dokážu to klidně říct a nemám s tím jediný problém. Protože já postupuji jenom podle toho slibu, který jsem dal, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nikoliv podle toho, z jakého jsem regionu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly všechny faktické poznámky. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, poté paní poslankyně Balaštíková. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se nechtěl omezit na ty dvě minuty, tak ještě jednou. Víte, já rozuměl přesně tomu, co říkal pan kolega Podal, a myslím, že řada z nás tomu rozuměla. Ve své advokátní praxi v devadesátých letech jsem přišel mnohokrát k tomu, jak se řešila škoda, která se týkala mysliveckého hospodaření, rybářského hospodaření, jak to je se včelami. To není žádná legrace.

Kolega Podal tady řekl to nejzásadnější: že já si koupím rybu, pak ta ryba je chvíli ničí, protože je ve vodě, a to přivlastňování díky tomu, že ji chytím na udici, je řešeno v našem rybářském zákoně tak - byl to těžký kompromis tady tenkrát -, že vlastně až tehdy ji ten, který ji zaplatil, získává zpátky ještě jednou zaplacenou. Takže to není žádná laciná věc.

Jestli se chceme k něčemu dobrat, tak je potřeba říct, jakou nejlepší formu může Poslanecká sněmovna zvolit, aby dosáhla toho účelu, to znamená, aby se objasnila ta havárie a katastrofa, která se těm rybářům stala. To vůbec nezpochybňuji. Jenom, a proto jsem říkal a souhlasil jsem se Zdeňkem Ondráčkem, že ty dva body, které tam máme o těch úkolech té vyšetřovací komise, jsou úkoly pro někoho jiného.

Tak se pojďme podívat na to, co může udělat výbor pro životní prostředí. Chápu, že máme nouzový stav a že se tam nejedeme asi podívat. Ale musíme přece řešit to, co se odehrálo. Bylo tady správně řečeno - vodohospodáři to dobře vědí - jaká poučení nám přišla při těch jednotlivých haváriích, při těch katastrofách, jaké poučení bylo po povodních. A to pan poslanec Marian Jurečka dobře ví jako bývalý ministr zemědělství, co všechno se muselo a dělá se to ještě dneska. A už je to, promiňte mi, 19 let po té velké povodni v roce 2002, a dodnes se řeší ty věci, které jsme tenkrát museli řešit a dát nějaký program. A nebyla to vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Byla to pracovní skupina z výborů Poslanecké sněmovny, kteří tady zasedali, řešili, nechávali si přehrát jednotlivé věci, jak se řešil ten krizový stav a v jak složité době to bylo, ten rok 2002, kdy už druhý rok, nebo rok a půl, fungovaly krajské úřady. Ještě, a to bylo velké štěstí pro Českou republiku, existovaly okresní úřady, které zanikaly půl roku poté.

A mohl bych hovořit o přednostovi Okresního úřadu v Písku, když tady vidím kolegu Jurečku, o kolegovi Kalbáčovi, potom byl senátorem za KDU-ČSL, ze Strakonic. To byli lidi, kteří zachránili tolik lidských životů a tolik majetku, že jim opravdu můžu teď po těch 19 letech složit poklonu, protože oni zajišťovali v tom složitém stavu situaci tak, aby byli schopni za prvé zabránit hrozícím škodám nebo je alespoň omezit. A potom působili na to, aby se řeklo, jak odškodnit lidi, kteří třeba nebyli ani pojištěni, nebo jakým způsobem najít do budoucna opatření, která příštím hrozícím škodám budou předcházet, a nepřipustit je. A to je podle mého soudu náš úkol.

Budu velmi rád, když Policie České republiky, inspekce, udělají svoji práci a přinesou nějaký konkrétní výsledek. Za prvé, kdo to způsobil, jak je velká škoda a jestli najdeme v rozpočtu Ministerstva zemědělství prostředky na to, abychom těm chudákům z rybářského svazu nějaké peníze dali. Já jsem rybář od osmi let. Rybáři z dolní Bečvy za mnou přijedou, ohlásili se mi v neděli. Komunikuji s rybářským svazem opravdu dlouhou dobu a vlastně hlásím konflikt zájmů, že jsem rybář.

Ale to je ta realita, kterou musíme sledovat. Jsem pro, abychom si řekli, jaký orgán na to bude dohlížet, že to běží, ať si výbor pro obranu zřídí nějakou komisi nebo podvýbor, který má zřízený. Bude řešit to, aby mu podávali zprávy o vyšetřování, ty, které mohou, aby nenarušili vyšetřování. Výbor pro životní prostředí ať si nechává pravidelně předkládat zprávu od pana ministra, co se tam odehrálo, a já s tím budu souhlasit. Je mým vnitřním zájmem, aby se to napravilo a našel se viník. Ale prosím, dělejme to tak, co náleží zákonodárci.

Já jsem přesvědčen - a mohl bych jmenovat, opravdu jsem tady dost dlouho na to, abych mohl jmenovat ty vyšetřovací komise, které měly význam. Mimo jiné ta pro IPB, pane kolego Jurečko, prostřednictvím předsedajícího, velký výsledek tedy neměla, abychom si řekli pravdu. Ale to byl takový dramatický akt, že když jsme ji zřizovali ve chvíli, kdy došlo k ukončení toho spisu, tak jsme opravdu dbali na to, aby ti lidé, kteří tam jsou, se byli schopni orientovat v bankovních operacích, které tam probíhaly, a odsoudili jsme tenkrát všichni postup policie a ministra vnitra, tehdy to byl Stanislav Gross, který tam nechal nastoupit těžkooděnce, aby přebírali banku. Do bank se chodí v obleku a s malou taškou, a ne s policejní patrolou.

Takže já o to prosím, najděme si způsob, kterým budeme každou sněmovnu, každý výbor jednou za šest týdnů v tom našem cyklu hlídat to, že to všechno probíhá tak, abychom ten cíl, kterého chceme dosáhnout pravděpodobně všichni, doufám tedy, tak abychom ho dosáhli. A potom budeme opravdu ti, kteří pomohli tomu, že tady jsme našli viníka, pomohli jsme nahradit škodu rybářům a znovu zarybnili tu krásnou řeku. To si myslím, že je naším cílem. Možná má někdo jiný cíl, udělat z toho politickou kauzu a na tom profitovat. Ale já mám tento cíl, protože jak jsem ohlásil ten střet zájmů, jsem rybář od osmi let.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Balaštíková v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Kobza. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já už jsem chtěla vystupovat několikrát, protože Bečvu tady máme asi potřetí, a vždycky jste mě tak otrávili, že jsem se k tomu nedostala, tak jak ty ryby v té Bečvě.

20. září 2020 jsem byla radní za životní prostředí a zemědělství ve Zlínském kraji. Do mé kompetence spadala samozřejmě i řeka Bečva. V 8 hodin ráno jsem obdržela seznam firem, které to v žádném případě být nemohly - nemohly to být proto, že mají statická měření, to znamená, že na jejich výpustích jsou umístěny měřáky, v majetku patrně ČIŽP, které neustále monitorují výtoky do veřejných vod. Mezi nimi, i když si to nepřejete, byla samozřejmě i společnost s názvem DEZA. Nikdy jsem to tady nekomentovala. Tuto informaci měl samozřejmě i hejtman Zlínského kraje, váš kolega za KDU. Nikdy s touto informací nevystoupil a domnívám se, že to neudělal proto, protože bylo pár dnů před volbami. Společnost DEZA se mu nehodila do krámu, do politických hrátek. Hnutí ANO a KDU-ČSL byly dva největší rivalové ve Zlínském kraji. Otřásal námi jeden jediný velký problém, kdo je pro stavbu nemocnice a kdo ne. Ta Bečva, to bylo něco navíc. Mohl jako férový hejtman říct: tyhle společnosti to nebyly. Neudělal to a žádal mě, abych to neudělala také. Já jsem to slovo dodržela.

První, koho jsem kontaktovala, byl samozřejmě ministr životního prostředí a ministr zemědělství. Žádala jsem je o pomoc, o součinnost a samozřejmě o finanční prostředky, protože tato katastrofa překračovala možnosti a rozpočet Zlínského kraje. Kdyby to byla DEZA, tak nás KDU roznesla na kopytech, protože to by mohlo rozhodnout o výsledku voleb v roce 2020. Je mi to líto a to je ta pravda. A že to je politické téma, to slovo DEZA tady řekla řada kolegů a mě to hrozně mrzí, protože někteří jsou starostové, a přesto se nechali zlákat jakýmsi politickým PR, abychom neřešili podstatu, a řešíme ten nesmysl.

I já jsem obdržela výzvu těch občanů. Mně je to strašně líto, ale je to o tom, že vy je neustále politickými aktivitami na svých faceboocích manipulujete a snažíte se jim vtlouci, že se nechce objevit ten viník. Byla jsem to taky já, kdo kontaktoval policii, jak to tedy je. Samozřejmě mi bylo sděleno, že nemám právo nahlížet do ničeho ani být informována, ale že to je rozsáhlá síť a rozsáhlé porušování věcí, které nakonec stálo život člověka. Obávám se, že si život vzal člověk, který za to nejméně možná mohl. Když se podívám na vaše facebooky, tak tam vidím, jak se stavíte za to, jak pomůžete občanům. Ale vy možná sami nejlíp víte, že tato cesta k tomu nevede, a mrzí mě to, že to děláte vy, starostové obcí, kteří jste opakovaně zvoleni. Jestli neznáte své pravomoci a kompetence, tak je to smutné a je to ukázka toho, že jste jenom hráči s tím, kdo je zajímavější, a to mě na vás mrzí, protože byly doby, přestože jsem z jiné politické strany, a vy si sáhněte do svědomí - já nemusím, tak jsem vás podporovala, když vaše nápady byly pro lidi.

Ministr životního prostředí samozřejmě poskytl součinnost, poskytl finance, tak jako Ministerstvo zemědělství. Je mi líto, že i kolegovi Podalovi musím říct, že rybáři byli odškodněni, dostali 7,5 milionu korun z Ministerstva zemědělství, byli spokojeni. Jestli se bavíte, prosím vás, s jednotlivými členy, tak to není o tom, že je vyřešen nějaký problém. Vy se snad musíte bavit s profesními organizacemi, což je Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz, jejich předsednictva, a ty vám mohou říci, jaké jsou dohody a jaké bude čerpání z jednotlivých ministerstev. Mrzí mě to samozřejmě i na pana kolegu, který byl emeritním ministrem zemědělství, který by to mohl vědět, že Ministerstvo zemědělství ty finanční prostředky poskytlo, protože jsme o tom hovořili i na zemědělském výboru. A to je možná ta pravda.

Já bych si taky přála, aby viník byl chycen. Mám stále jenom seznam těch firem, které to být nemohou, protože tam bylo statické měření, které určovalo, co odchází do veřejných vod. Takže prosím, přestaňte tady jmenovat jednotlivé společnosti, protože je to jenom o politice, a to mi vadí ze všeho nejvíc. Já tady často nevystupuji, snažím se být vždycky důsledná a dělat tu práci dobře. Možná jsem někdy až obtížná, protože jdu opravdu na dřeň věcí. Buďte taky takoví a možná změníme názor občanů na politiky, protože o tom to je, o tom, že jsme důslední a přísní sami k sobě. A tady mě o tom bohužel nepřesvědčujete a musím říct, že mě to mrzí a za některé se dokonce musím i stydět, protože jsem si jich vážila a když se nechají tak lehce nalákat na to pozlátko, že budou v novinách, to je to nejsmutnější, co můžete vidět.

Co bych řekla, když tady i slyším, jak někteří z vás předčítají dopisy, a samozřejmě, ti lidé jsou nešťastní, protože mají pocit, že se ta věc nehýbe. Jestli to chcete teď změnit, tak vyvolejme opravdu jinou pracovní skupinu, změňme nějaké zákony, změňme tyhlety věci a pomozme ministerstvům, aby měla v kompetenci to, že tyhlety věci mohou řešit. Určitě to neudělá žádná komise, která bude řešit vyšetřování, protože si myslím, že i policisté s tím mají problém. Nedovedu si představit, jak by někteří kolegové, které jsem teď tady slyšela, vedli opravdu ty rozhovory, protože když si ani nedali tu práci, že si zjistili ty základní věci, jak chtějí zjišťovat ten zbytek? A to je to, co bychom si tady měli uvědomit.

Doufám, už jsem to tady jednou říkala, přála bych si, aby tady vyhrál zdravý rozum. Nemyslím si, že tady není, ale opusťme politický PR a dělejme něco pro lidi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jurečka. To je v tuto chvíli jediná faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si dovolím reakci na paní kolegyni Balaštíkovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Mě fakt asi nemůžete podezírat z toho, že bych měl problém s nějakým nedostatkem mediálních výstupů a potřeboval bych tady hledat nějaká témata k medializaci. Kdo mě zná dlouhodobě, tak ví, že se prostě vyjadřuji k věcem, které mají smysl, které především působí nebo které souvisí s mou odborností při práci ve dvou výborech této Sněmovny. Takže tady to je opravdu, myslím si, zbytečné a přináší do toho emoci, kterou vy jste teď přinesla. Fakt o to mi nejde. Mně jde o to, že budeme po šesti měsících v situaci, kdy především veřejnost - a já to považuji za odbornou veřejnost, i ten dopis, který podepsali ti lidé, ti čtyři signatáři. To nejsou lidi, o kterých bychom mohli říct, že nejsou odbornou veřejností a jejími zástupci. Když se podíváte na prvního signatáře, který to podepsal, tak je to šéf rybářského svazu v Hustopečích, vysokoškolsky vzdělaný člověk. Nemůžete říct, že to je někdo, kdo by tomu nerozuměl, ten dotyčný to dělá celý život.

Neberu argument, který vy tady říkáte, o tom, že jste dostala zprávu ten den o měřidlech. Ale samozřejmě mě by zajímalo potom v tom případě, a to je právě předmětem debaty na vyšetřovací komisi, jakou mají citlivost ta měřidla, jaké všechny náznaky jsou schopné detekovat, s jakou chybovostí. To tady nemáme prostor ve dvou minutách technické říct. A když se bavíme o těch věcech řekněme z hlediska dalšího posunu, samozřejmě, jinak bych se na ty věci díval, kdybych tady viděl úzkou součinnost resortů, které by řekly na základě svých zkušeností: Děláme tyto a tyto kroky, které změní přístup k budoucím podobným haváriím, a budeme jim umět předcházet, máme tady na stole konkrétní změny legislativy na základě této skutečnosti. Ale ani to nevidím. Nevidím, že by tady vystoupil ministr životního prostředí, kterého si jinak lidsky vážím, a řekl: Už máme zanalyzovanou celou sérií věcí, kde se stala pochybnost a kterou teď dokážeme ještě do konce volebního období změnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr se mi přihlásil s přednostním právem, nicméně předtím budu muset vypořádat faktické poznámky. Takže pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Balaštíková, poté pan poslanec Podal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Tak byl tady propírán bývalý hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL Jiří Čunek. Já jsem mu v mezičase volal, abych se ho zeptal na to, co tady bylo řečeno. Jak jsem koupil, tak prodávám: Žádné svodky mu nechodily, o ničem neví. Většinu informací, které měl, měl z monitoringu tisku a o žádných čidlech také neví. A zajímavé je, že ta čidla, že o tom slyšel poprvé, že ani DEZA se těmi čidly nebránila, že co by asi první udělala, tak by řekla: Máme čidlo, které to jasně vyvrací.

Takže jak jsem koupil, tak prodávám. Jiří Čunek se od toho naprosto jasně distancuje a explicitně mně řekl, že s paní Balaštíkovou o havárii na Bečvě nikdy nemluvil. (Smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Já jsem se přihlásila k něčemu jinému, ale tímhle jste mě, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, dostal. K tomu se nedá nic říct. Mě to mrzí, když si pan hejtman na žádný rozhovor o Bečvě nevzpomíná. Jenom mu prosím zavolejte a zeptejte se ho, jestli taky k Bečvě nekomunikoval, a s kým tedy komunikoval o tom, že Zlínský kraj dá 100 000 Českému rybářskému svazu na úhradu úhynu ryb. Když tedy se mnou nikdy o Bečvě nemluvil, jak je možné, že jsme jako radní o tom rozhodovali? Já už se víc vyjadřovat nebudu, je to smutné, co jste předvedli. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Podal, poté pan poslanec Jurečka s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl říct, že paní poslankyně Balaštíkové, vaším prostřednictvím, si velice vážím a rozhodně jsem ji nechtěl rozčílit. Já jsem využil tento případ pouze jako modelový k tomu, protože sám jsem zažil několik havárií, kdy jsme skutečně to uklízeli na vlastní náklady z peněz naší organizace. A k tomu přistupuje ještě jedna věc. Pokud vůbec jsme chtěli nějakou náhradu, když byl zjištěn viník, tak jsme se museli soudit! To byly další náklady, bez možnosti nebo jistoty, že vůbec vyhrajeme, platit právníky a tak dále. Takže já jsem to využil jako model k tomu - pokud tam byla platba, já to nevím, je to možné, pak se omlouvám v tomhle konkrétním případě - ale obecně skutečně platí, to se může každý podívat, že ryba vsazená do vody, byť za peníze rybářů, se stává věcí ničí. A když jsem se na to ptal i pana ministra, tak říkal: No jo, a jak poznáš při úhynu, která ryba byla rybářů a která se přirozeně vytřela? No, to se samozřejmě zjistit nedá, ale bylo by dobré v takových případech myslet na tu kompenzaci. To není jenom o těch rybách, i o té práci, motohodiny, používají svoji techniku, pracovní sílu. Takže nás to stálo velké peníze, všechny tyhle události. O tom jsem mluvil, aby se na to nezapomnělo, že to je opravdu i o těch rybářích, kteří jako mravenečci vždycky nastoupí a vždycky pomůžou. Takže nechtěl jsem urazit, chtěl jsem jenom na tohle upozornit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Blaha. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já tu debatu zase vrátím do nějaké racionální roviny, a to je přesně ten případ, kdy o těchto věcech má smysl diskutovat právě na půdě vyšetřovací komise, protože tady mluvíme o někom, kdo tady není, je to tvrzení proti tvrzení. Já to slyším, to, co říkala paní kolegyně Balaštíková, dneska poprvé, že ona dostává tyto informace. Bylo by super, kdyby třeba byla schopna ty informace nám přeposlat. Já se velmi rád podívám na informace o těch čidlech, kolik jich bylo, kde jsou rozmístěna, jaké hodnoty ten den měřila. Fakt za to budu rád a nemyslím to nijak ironicky. Říkám to prostě úplně normálně, věcně.

A pak třeba také je dobré se pobavit o těch diskusích, když se tady zmíní, že škoda byla zaplacena, byly poslány peníze. Já nevím - on to někdo už odhadl? Je tady už nějaký kvalifikovaný odhad odhadce, který odhadl škodu, která byla na řece Bečvě způsobena, a náklady na její eliminaci? Já jsem to nezaznamenal, já o tom nevím. Jestli to je nějaká nová informace, že 7,5 milionu korun rovná se škoda, tak mně připadá, že to tak není. Předpokládám, že se ještě pracuje na tom, aby se celá ta škoda kvantifikovala, včetně nákladů, které s tím byly spojené. Tak prosím vás pěkně, nepodávejme to veřejnosti, jako že teď už dostaly některé rybářské organizace nějakou část peněz. Ještě je paradox, že vždycky to zachraňuje Ministerstvo zemědělství, tyhle průšvihy, ať už je to počínaje kormoránem a dalšími, byť by to mělo jít správně resortně za Ministerstvem životního prostředí, ale to je jiná debata. To tady nebudeme tahat. Ale nevytvářejme dojem iluze, že se poslaly někam peníze, že problém je vyřešen a škoda je nahrazena. Není. Jako příběh zarybňování 40 kilometrů toku řeky Bečvy nevyřeší 7,5 milionu korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Blaha, poté pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Balaštíková. Tím bychom vyčerpali v tuto chvíli faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já budu reagovat na paní poslankyni Balaštíkovou. Jsem přesvědčen o tom, jak tady slyším ty debaty, že zřízení vyšetřovací komise naopak dává smysl, protože zaznívá tady celá řada nových dotazů, které do této chvíle nebyly na stole, a myslím si, že má význam se o té věci bavit a všechny informace dát do nějakých souvislostí tak, abychom se přiblížili k nějaké pravdě.

Nejčastějším argumentem všech těch, kteří jsou odpůrci zřízení vyšetřovací komise, je to, že ta komise stejně nic nevyšetří. A co když jo? Co když se mýlíte? Proč tomu nedáte šanci? Nic tím neriskujete. Pojďte to podpořit. A pokud ta komise nic nevyšetří, tak můžeme říct: Ano, měli jste pravdu. Ale neriskujete tím vůbec nic, pokud to zřízení podpoříte a komise začne pracovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že jsem reprodukoval, doufám, že poměrně přesně, to, co říkal Jiří Čunek, který tady není a nemůže vystoupit, protože samozřejmě se to dotýká celé KDU-ČSL. S tím, že - teď je to moje poznámka - to, že rada schvalovala pomoc rybářům v nějaké výši, rozhodně nepotvrzuje to, že Jiří Čunek se svou paní radní musel o tom mluvit. To si myslím, že není, že tam ten vztah prostě rozhodně být nemusí. A myslím si, že taktéž mně sdělil, že postup Krajského úřadu Zlínského kraje v kauze otravy Bečvy byl prověřen a současní radní Zlínského kraje - KDU-ČSL je momentálně v opozici, takže radní nemá - konstatovali na zasedání zastupitelstva, že postup kraje v této záležitosti byl bezchybný. Takže v této věci rozhodně minulé vedení kraje nepochybilo a já jsem velmi rád, že diskutujeme tuto záležitost a bavíme se o tom, jestli zřídíme vyšetřovací komisi. Je tady také návrh na to, že bychom mohli zřídit pracovní skupinu. To je, myslím si, velmi věcná debata a jsem velmi rád, že o takové věci na rozdíl od toho, jestli dětem nebo studentům udělíme maturitu, nebo ne, nerozhodujeme na základě ankety na Instagramu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Balaštíková, pak se přihlásil pan poslanec Elfmark a paní poslankyně Fialová. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Já jsem neříkala to, co se mi teď předesílá. Nicméně pokud chcete skutečně pomoci Bečvě a těm lidem, zřiďte pracovní skupinu, přizvěte si pány ministry, protože to jsou dotazy na ně. Já nebudu řešit, jestli odhad jaký, takový. Pak bych byla ještě nařčena, že jsem nedej bože proboha na tom odhadu pracovala já, a jak jsem dopadla s kožešinovými farmami... Takže zeptejte se těch, kterých se to prosím týká. Zřiďte si tu skupinu, pracujte na tom, protože jediná cesta je, prosím, úpravou zákonů. Nemyslím si, že to vyřeší vyšetřovací komise. Pokud budete mít pracovní skupinu k tomu, já to ráda podpořím, ale ne takovou verzi.

A pane kolego Benešíku, já jsem se domnívala, že jste jiného vzdělání. Vy mi připadáte právník, protože vy vždycky chcete to nějak takhle jako zamotat. Já jsem to přece takhle úplně neříkala.

A k vám, pane kolego (Jurečko), prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, to jsou informace, které jsem obdržela jako tehdejší radní od Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a s nimi jsem pracovala. Já jsem rozhodně nebyla účastna jakémukoli rozdělování, ale měla jsem informace, jak se jednotlivá ministerstva vypořádají s touto havárií, jak k tomu budou přistupovat, a od obou pánů ministrů jsem měla stanovisko, že oni se dohodli, které ministerstvo co bude platit na této havárii. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Připomenu, že bychom se tady měli oslovovat mým prostřednictvím. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Elfmark. Paní poslankyně Fialová to stáhla. Prosím.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo. Chtěl jsem, prostřednictvím pana předsedajícího, k paní Balaštíkové. Vy jste, když ta kauza vznikla, pondělí, úterý, středa, osobně jako radní za životní prostředí a zemědělství jela na místo a zajímala jste se, jak nám tady vykřikujete, jak jste všechno pro to co udělala, tak určitě jste tam byla, všechno jste zjistila, vyšetřila, taky jste věděla, měla jste svůj názor. Obecně řečeno, kauzu jste řešila určitě, že ano?

Já jsem byl v komunikaci s panem inženýrem Stanislavem Pernickým a mám vám prostřednictvím tohoto pultíku sdělit, že rozhodně se necítí jako zmanipulovaný chudák a že určitě ho nikdo nemanipuluje. A stejně tak všechny lidi, kteří jsou podepsaní pod tím dopisem, přišel všem.

Pan místopředseda Filip tady vzpomínal, že výbor životního prostředí, kterého jsem já členem, nic nedělá. Jenom bych řekl, že 11. jsme měli na výboru kulatý stůl, pan ministr to určitě potvrdí. Věnovali jsme tomu X hodin. Třetího února jsme zařadili taky bod na výbor životního prostředí, kde tyhle věci řešíme, a ve své řeči jsem vzpomenul, že 17. února, to taky pan ministr potvrdí, budeme tenhle bod taky řešit. Takže ty věci se přes výbor řeší. Ale kdybychom se nějak posunuli za celou tu dobu od 29., dneska jsme tady vůbec nemuseli trávit čas, dávno to mohlo být vyřešené.

Vzpomenula jste tady nějakou pracovní skupinu. Tu dávno i pan ministr, pokud ho tak velmi zajímá to, aby se to všechno došetřilo, mohl zřídit nebo nějakým způsobem nám s tím pomoct. Co jsme se na výboru vždycky dozvěděli, bylo v podstatě nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Blaha s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Balaštíková, poté pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já už tu debatu nechci příliš protahovat, ale byla tady řeč o škodě. Český rybářský svaz tu škodu vyčíslil. Skládá se to ze škody jednotlivých organizací. Přímá škoda na rybách je 24 milionů. Nepřímá škoda na rybách, to znamená likvidace v kafilerii, 469 000, a nepřímá škoda na rybách spočívající v likvidaci 442 000. Úhrnem téměř 25 milionů korun - 24 911 555 korun. Takže jestli se bavíme o nějakých 7 milionech, tak je to jenom kapka v moři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Výborný. To by byla v tuto chvíli poslední. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Já jenom prostřednictvím vás, pane předsedající, řeknu kolegům: ani moje nástupkyně za Pirátskou stranu neshledala, že jsem jako radní za životní prostředí a zemědělství pochybila. Samozřejmě že jsem ty věci řešila. Asi jsem udělala jednu velkou chybu, já o tom nepíšu na Facebooku, já o tom nepíšu do novin. Já to nedělám. Je to moje asi velká chyba, protože já když někomu zvednu papír ze země, já to hned nikam nehlásím.

A jak se tady baví o těch škodách, prosím, to jsou dotazy na ministry, ne na mě. Jak jsem já obdržela informace, tak jsem se vám je tady snažila prosím předat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Výborný, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl moc poprosit - jsem sice poslanec z Pardubického kraje, ale samozřejmě mám ten samý zájem jako všichni ostatní ten megaprůšvih, který se stal s Bečvou, skutečně vyšetřit. Ale prosím, ať tato Sněmovna nesupluje roli vyšetřovací komise.

Prostřednictvím pana místopředsedy k paní poslankyni: prosím pěkně, myslím, že vy jste úžasná adeptka na členku té vyšetřovací komise. Evidentně z toho, co jste řekla, budete jedna z prvních, která budete vyslechnuta, abyste tam mohla předložit, a to říkám naprosto upřímně, abyste mohla všechny ty věci, o kterých jste tady říkala.

Myslím, že je zbytečné si tady vyčítat, co kdo píše nebo nepíše na sociálních sítích. Prosím pěkně, tuto debatu, kterou zde vedeme, a týká se to úplně všech, paní poslankyně, přesuňme právě na tu vyšetřovací komisi. Já se těším, že ji podpoříte. Je evidentní, že máte zájem na tom, aby ta věc byla vyšetřena. Ale prosím, pojďme se posunout dál. Myslím si, že za těch dalších 480 bodů, nebo kolik jich máme, toto opravdu nestojí. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Balaštíková ještě s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Prostřednictvím pana předsedajícího, já určitě členem žádné takové komise být nechci, ale vy jste asi nepochopil, že tu komisi chcete vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli bych pozval pana ministra Brabce s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuju. Já jsem, kolegyně, kolegové... jak říká klasik, mně se chce něco říct, a já to řeknu. Tak především, kdyby byl opravdu zájem to rozdělit na ty dvě věci, které jsou podle mého názoru velmi rozdílné.

To znamená hledání nějaké trestněprávní odpovědnosti, a to je opravdu záležitost policie a státního zastupitelství. Znovu říkám, už to tady padlo, je to živá kauza a je to vlastně asi největší precedens, co bychom tady udělali, že se zřídí vyšetřovací komise k běžící živé kauze. To je první věc.

Druhá věc, a tady musím říct, že mě zklamal i pan kolega Elfmark - byť jinak si myslím, že komunikujeme spolu velmi dobře - protože on neříká pravdu. A celá řada z vás, omlouvám se, neříkala úplně vždycky jako v tomhletom pravdu, nebo věci vytržené z kontextu. Protože není pravda - a pan kolega Elfmark se vlastně sám sobě trochu popřel, protože on říkal, kolikrát se tím zabýval výbor pro životní prostředí. Jasně, na ten výbor jsem chodil a vždycky přijdu, pokud budu pozván, a já jsem na těch minulých výborech i říkal, jakou máme připravenou změnu legislativy. Máme změnu vodního zákona. Máme připravenou novelu vodního zákona. O tom jsem informoval. Máme celou řadu dalších aktivit, které děláme. O tom jsem informoval. A to je právě záležitost výboru pro životní prostředí nebo jakéhokoli odborného týmu.

Ale při vší úctě, vážení, to přece není záležitost vyšetřovací komise, aby vyšetřovací komise řešila změnu legislativy. To budeme u každé kauzy, u každé havárie dělat změnu legislativy, nebo u čehokoli, přes vyšetřovací komisi? To je přece záležitost výborů, to je záležitost seminářů, speciálních týmů, přímo k tomu stvořených. Ale vyšetřovací komise je přece něco jiného. To znamená, tady oba ty cíle... Podle mě vyšetřovací komise míří úplně jinam. Jeden chce nahradit policii a státní zastupitelství v běžící kauze, a znovu říkám: asi nemám co dodat k tomu, co říkal pan kolega Ondráček ve věci odborné, protože on je bývalý vyšetřovatel. A druhá věc je, že se bavíme o odbornosti, to znamená změny legislativy. A já říkám: určitě máte pravdu v tom, že celá řada aspektů takhle velké katastrofy, která tam nastala, ukázala, že vodní zákon a součinnost není prostě dokonalý. To je pravda. A my jsme to také zohlednili a připravili jsme novelu vodního zákona.

A celou řadu dalších věcí. Měření vody na Bečvě, stálé, které by už brzy mělo být instalováno. Už před několika týdny jsme zahájili ad hoc měření na Bečvě bez jakéhokoli upozornění dopředu, to znamená nehlášená měření kvality vody. To dělá Výzkumný ústav vodohospodářský. Aktualizujeme tam seznam výpustí přes povodí Moravy. Tam je celá řada věcí, která běží. A já pak tady slyším, že jsem neinformoval nebo že se vlastně vůbec nic neví. To prostě není pravda.

Další věc. Nezlobte se, mě mrzí ty osobní výpady. Jasně - opozice, koalice. Ale, pane poslanče Blaho, vaším prostřednictvím, pane předsedající, jestli si myslíte, že bývalý ředitel chemičky trhá mouchám křídla a dusí zvířátka, tak se, prosím, omluvte. Já jsem se jenom podíval, při vší úctě, do vašeho životopisu, vy jste strojní inženýr a máte tam jako koníčka, že si rád posedíte s rodinou a nebo s přáteli. Já jsem vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a od šesti let sedím u vody, od dětství sedím u vody, jsem aktivní rybář. A ano, mě tam strašně mrzí ti rybáři, prostě co se tam stalo, protože já se na to dívám jako rybář. A jsem vášnivý houbař, to se o mně ví koneckonců z mého Facebooku, takže já trávím v přírodě celý život. Vy určitě také, ale prosím, neříkejte mi, že nemám nějaký vztah k životnímu prostředí nebo k přírodě jenom proto, že jsem v nějaké etapě svého života řídil chemičku. Doufám, že se shodneme na tom, že to není fér. To není fér. Pokud byste měl nějaké jasné důkazy o tom, že jsem něco způsobil, tak to, prosím, říkejte, nebo to řekněte, ale tohle mi to nepřipadá fér - posuzovat člověka z toho, že někde pracoval. Zeptejte se lidí v Lovosicích, když jsem tam pracoval, jak jsem se staral o životní prostředí nebo prostě o to okolí. Já si myslím, že se tam nedozvíte nic špatného. Doufám, že drtivá většina těch věcí, které se třeba povedlo v tom resortu udělat, snad o tom říká, já doufám, ale to bych neměl tvrdit já, ale někdo jiný, ale ty osobní výpady mě mrzí. Můžeme mít jiný názor politický, ale, prosím, tohle mi skutečně nepřipadá fér.

Já vám chci říct jednu věc. Vím, že mi to třeba nemusíte věřit. Kolegyně, kolegové, já bych byl nejšťastnější, kdyby se naplnilo to, co jsem si opravdu v té době myslel, že během několika hodin nebo dní to bude vyřešené, protože ty informace tenkrát byly takové, že tam skutečně bylo něco naměřeno. Já jsem dneska nejvíc nešťastný, že se to takhle táhne, nejvíc naštvaný, že se prostě ty termíny posouvají - i od znalce. Na druhou stranu chápu a musím respektovat a respektuji, že tady je prosím nějaké vyšetřování, a protože jsem si šel do těch některých kauz, které byly, a už tady byly některé zmiňovány i jiné, tak jsem skutečně zjistil, že některé ty znalecké posudky se dělaly i delší dobu než čtyři měsíce nebo pět měsíců, že se třeba dělaly i rok. A proboha, to není nějaký návod pro znalce. Já jsem se strašně těšil, že na konci prosince už budeme vědět a policie bude konat. Když se to protahovalo do konce února, tak už jsem byl nervózní, a teď mi to samozřejmě velmi vadí, v tom se naprosto shodneme. To musí být padni, komu padni, protože tohle tady prostě nesmí zůstat nevyřešeno. To ty lidi štve.

Já se těm rybářům vůbec nedivím a znovu říkám, že lidsky jim rozumím, protože skutečně znovu říkám, že jsem možná kolik, osmačtyřicet let aktivním rybářem, i když tu povolenku jsem měl někdy od deseti let, teď jsme si zrovna psali s rybáři. Hádejte, za kým ti rybáři přišli, když nedostali to, co chtěli? No za mnou. Ale to není jenom o panu Pernickém, tady jsou i jiní lidé. Tady je pan Trybuček, jednatel Moravskoslezského rybářského svazu, vedení rybářského svazu. Vážení, s těmi jsem mluvil mockrát a já jsem jim také pomohl v tom, když za mnou přišli a říkali: Nám kraje slíbily, že nám pomůžou s hrazením kafilerie, nedostali jsme nic. Tak jsem volal hejtmanům nebo těm lidem, které na těch krajích teď aktuálně už po volbách znám a prosil jsem je, aby dodrželi ten slib, protože my jsme to měli jasně rozdělené: Ministerstvo zemědělství dá peníze na zarybnění, protože to nemůže udělat Ministerstvo životního prostředí - to by měl Marian Jurečka dobře vědět jako bývalý ministr - samozřejmě, Ministerstvo zemědělství má ve své správě povodí, to znamená, že ono k tomu má blíž než Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí zaplatí studie, které jsme zaplatili, dělá se stav řeky, to dělala různá akademická pracoviště, Povodí Moravy, to jsme všechno platili my a budeme platit prostřednictvím agentury, které jasně potvrdily, vážení, že Bečva není mrtvá řeka. Stala se tam katastrofa, samozřejmě tam uhynuly desítky tun ryb, to je jasné a nezpochybnitelné a je to katastrofa, ale není to mrtvá řeka, zaplaťpánbůh to není mrtvá řeka. To potvrdily studie z hlediska makrobentosu a stavu a tak dále, nechci jít do detailů.

To znamená jednoznačně na legislativních věcech a my víme, jak tam řekněme zahaprovala asi komunikace úřadů mezi kraji, koneckonců pan poslanec Blaha je zastupitelem Zlínského kraje, takže i tam se může podívat. Vyšetřuje kraj, vyšetřuje krajský úřad, jak v Deze, tak v Tesle Rožnov, zcela nezávisle. Vyšetřuje policie, vyšetřuje Inspekce životního prostředí i ty další věci, a my měníme legislativu, takže já znovu říkám: My chceme ty věci dotáhnout jednoznačně do konce, a čím dřív, tím líp.

Mě to nejvíc štve, a to je slušné slovo, nebudu tady ve sněmovně sprostý, že se to takhle táhne, ale rozumím policii - oni chtějí mít tolik důkazů, aby uspěli, protože to bude jednoznačně věc, která skončí u soudu, a přirozeně případný viník, který bude obviněn a potom třeba obžalován, se bude bránit, budou potřeba jasné důkazy. A to je něco, co je skutečně veřejný zájem na tom, aby znalec dobře odbyl svoji práci a vybavil policii dostatečným množstvím argumentů.

To znamená, že tady se na tom naprosto shodneme, aby to bylo co nejdřív, abychom uklidnili veřejnost, a samozřejmě rybáři mají jednoznačně naši plnou podporu v tom, abychom škody částečně uhradili. Ty peníze nevznikly jen tak náhodou, ty vznikly z jednání s rybářským svazem, aktivním jednáním s konkrétními lidmi z rybářského svazu, nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám můžu odpřisáhnout znovu na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké nebo na všechno, co je mi drahé, na zdraví blízkých, prostě nikdo nic nezakopává pod koberec, nikdy by si to nedovolil. Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jsou zde faktické poznámky. Jako první pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Blaha, poté pan poslanec Jurečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom, abychom si rozuměli. Samozřejmě souhlasím s tím, že vyšetřovací komise nemá - ani nemůže - měnit, upravovat legislativu. To samozřejmě dělá Poslanecká sněmovna prostřednictvím nebo ve spolupráci i se svými výbory. Ale právě závěry takové vyšetřovací komise by měly nebo mohly být mimo jiné použity k návrhu takových opatření, která zabrání podobným haváriím, podobným katastrofám nebo je alespoň minimalizují, což samozřejmě může znamenat taktéž změnu nebo úpravy legislativy. Takže já tady neříkám, že vyšetřovací komise má měnit legislativu, v žádném případě. Ta má přijít s nějakými závěry a ty závěry k tomu mimo jiné mohou být použity. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Blaha, v tuto chvíli poslední faktická poznámka, spíše jediná. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo.

Jenom krátce. Já jsem samozřejmě vycházel taky z veřejně dostupných údajů a to, že jste rybář a že rád houbaříte, to se možná dozvím někde na sociálních sítích, ale principiálně jste se kvůli tomu asi ministrem životního prostředí nestal. Vaše poslední působiště bylo v Lovochemii, součásti koncernu Agrofert, a zřejmě proto jste se taky dostal na kandidátku ANO, a to není nic osobního. To je prostě práce s veřejnými údaji a tak, jak vy jste si našel moje koníčky a záliby, kdybyste čerpal z jiného veřejně dostupného zdroje, tak byste se dozvěděl, že jsem taky rybář a že třeba rád jezdím na kole a lyžuji, ale to asi není podstatné.

Ten chaos prostě vyvolávají výroky jednotlivých zástupců těch institucí. Jednou něco řekne policie, je uvaleno embargo, není uvaleno embargo, pak se rozvykládá znalec. To jsou prostě všechno věci, které minimálně stojí za to, aby se tím někdo zabýval. Takže jestli nám jde všem o stejnou věc, a zaznívá to vlastně z úst všech, tak to pojďme umožnit, pojďme vytvořit tu komisi a následně ji nechme pracovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Kobza, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, bylo toho řečeno hodně, ať už k věci, nebo ne tak úplně k věci. Jako geolog, který se zabýval vodou dlouhé roky, bych se zase vrátil zpátky k meritu věci a možná kousek od těch ryb bych se vrátil k vodě, protože voda je pořád to nejcennější, co tady máme.

My bychom měli v první řadě z toho, co se stalo na Bečvě, ale nejenom na Bečvě, hledat poučení, protože když jsem dostal první zprávy o neštěstí na Bečvě, tak jsem si samozřejmě nemohl nevzpomenout na jednání, která jsem vedl na Ministerstvu zemědělství, když se chystal ústavní zákon o ochraně vody, kde jsem zdůrazňoval, že vodu je nutné chránit nejenom před přírodní katastrofou, ale i před lidským zásahem, před zlým úmyslem. Samozřejmě při pohledu zpátky časově si uvědomuji, kolik takových katastrof jsme tady mohli mít, například kdyby došlo k povolení těžby zlata, ať už na Mokrsku, nebo v Kašperských horách, protože samozřejmě katastrofa, která byla v Rumunsku na Baia Mare, kde došlo k protržení hráze reakčního jezírka s kyanidy a otrávili Tisu 200 kilometrů do posledního pulce, tak samozřejmě to je takový nejkřiklavější případ toho, jak lidská nedbalost, lidská arogance a řekl bych lehkomyslnost můžou skutečným způsobem spáchat velké katastrofy.

Otázka bezpečnosti vody u nás dostává tím pádem samozřejmě úplně jinou důležitost. Jedná se o strategickou surovinu, jedná se z hlediska naší bezpečnosti, národní bezpečnosti, státní bezpečnosti o jednu z nejdůležitějších věcí. My bychom to poučení měli hledat i v tom, jakým způsobem umožňujeme orgánům, které mají na starosti jak ochranu vody, tak vyšetřování případných znečištění, neštěstí, katastrof, jak jim umožnit, aby mohly pracovat lépe, pružněji, intenzivněji a jak současně ale hledat nástroje, jak je motivovat k tomu, aby nic nezanedbaly.

Takže pojďme se podívat v rámci celé kauzy právě na širší souvislosti s Bečvou, protože jak říkám, Bečva je případ, který se může stát na kterékoli řece, na kterémkoli vodním toku, ať už je to důležitý zdroj pitné vody, nebo průmyslových vod. Hledejme systém, jak ho můžeme zlepšit, jak ho můžeme udělat daleko efektivnější a rychlejší, protože si myslím, že to je i to, o čem mluvil částečně kolega Ondráček, že my tady nejsme od toho, abychom policii překáželi. My bychom jí měli pomoct, my bychom jí měli pomoct tak, aby skutečně měla dostatečnou motivaci i pravomoci k tomu, aby fungovala dostatečně efektivně a pružně.

Jak jsem říkal, bylo toho řečeno moc, já to nechci protahovat, protože ta diskuze přece jenom se trošku vinula jiným směrem. Ale nezapomínejme při diskuzi o rybách na to, že to je voda, o co jde, že to je voda, kterou musíme chránit stůj co stůj, protože koneckonců na aktivitách zahraničních koncernů, které tady vodní zdroje využívají naplno a své horentní zisky, které z toho mají, posílají do zahraničí, je vidět, že ony si tu důležitost a tu váhu nejenom ekonomickou, ale i společenskou a strategickou uvědomují naplno. Takže prosím, chraňme vodu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Gajdůšková a poté případně pan poslanec Feranec. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane ministře, pan kolega Kobza, můj vážený předřečník, mě inspiroval. Přidávám se k tomu tvrzení, že voda je život a život, tedy vodu, musíme chránit. Tímto úhlem pohledu bychom měli nahlížet i téma, o kterém se bavíme, a to je ekologická havárie na řece Bečvě. Na začátku projednávání tohoto bodu jsme zde slyšeli velmi emotivní vystoupení. Mohla bych být také velmi emotivní, protože jsem u řeky Bečvy vyrostla a mohla bych vzpomínat na spousty krásných chvil i na to, jak v jednu chvíli Bečva přestala být čistou, nedalo se v ní koupat, jak se to po devadesátém roce zase napravilo a dneska je to opět krásná řeka - respektive byla do té katastrofy, ale já jsem ráda, že slyšíme, že přece jenom se nestala ani po té hrůzné ekologické havárii mrtvou řekou, ale že ta řeka žije.

Nicméně je potřeba, je skutečně potřeba se té záležitosti věnovat. Musím říct, že mě velmi a velmi mrzí, co se stalo, a ještě více mě mrzí to, že tak dlouho trvá věc objasnit, nasvítit tak, aby bylo zřejmé nejenom, kdo za co může, ale hlavně co udělat, abychom předcházeli podobným haváriím. Věc sleduji v této chvíli přímo ze Zlínského kraje, kde se zúčastňuji pravidelně jednání rady Zlínského kraje. I tato situace na Bečvě byla pro nás inspirací a impulzem, aby na Zlínském kraji byl obnoven odbor životního prostředí. Do této chvíle byl součástí - nebo v minulém období byl součástí - odboru pro územní plánování a my jsme rádi, že v této chvíli vzniká opět samostatný odbor životního prostředí, který bude mít přece jenom asi větší prostor a větší podporu k tomu, aby se ochranou životního prostředí zabýval.

Současná informace ze Zlínského kraje tedy je, že nyní běží lhůty na připomínky ke kontrole integrovaného povolení v rámci vodoprávního zákona, že tedy věc zatím uzavřena není a nemůže být. Ale i z toho, co v této chvíli víme, se ukazuje, že by bylo nutné pro pružnější reakce skutečně připravit i legislativní úpravy k tomu, aby byla podpořena prevence pro případné krize, ať už jsou to živelní katastrofy, ekologické havárie či podobné krize. Tam jenom když se bavíte s těmi lidmi, kteří u toho byli hned, tak je potřeba jim vyslovit velký obdiv k tomu, co dělali a jak fungovali, ale na druhou stranu oni to dělali se srdcem na dlani, s velkým přesvědčením, s velkým entuziasmem, ale nebyla tam daná pravidla. Oni skutečně pracovali, jak nejlépe uměli, a hluboký obdiv všem těm lidem, kteří tenkrát u toho byli, ale takhle to fungovat nemůže. Skutečně, pro řešení podobných krizí je potřeba, řeknu to laicky, mít jasně rozdané úkoly a ti lidi na to musí být připraveni. Proto zase i do programového prohlášení rady Zlínského kraje jsme vložili záměr zkontrolovat a obnovit všechny strategie krizového řízení, které jsou potřeba.

Ještě snad k té situaci znovu přidám - znovu řeknu, podtrhnu - že Ministerstvo zemědělství velmi rychle zareagovalo, bezprostředně zareagovalo tím, že poskytlo peníze na zarybnění, a proto jsem mohla v úvodu svého vystoupení říct, že v této chvíli už řeka Bečva je opět živá, i když asi to bude ještě chvíli trvat, než se úplně vrátí do kondice, ve které ta řeka byla. Finanční prostředky právě na ty sanace tam již poskytl Zlínský kraj a jistě ještě poskytne.

Závěrem toho vystoupení bych jenom chtěla říct, že je skutečně potřeba celou věc nasvítit, a to Poslanecká sněmovna může. A jestli něco můžeme jako jediní v podstatě v téhle chvíli, tak to udělat musíme. Může to být komise, může to být pracovní skupina, ale jsem přesvědčena o tom, že bude užitečné, aby se Poslanecká sněmovna dál touto záležitostí zabývala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové, další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Milan Feranec, zatím poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, já budu stručný. Chtěl bych se vrátit k té materii, to jest k tomu navrženému usnesení. On už tady říkal pan kolega Ondráček, tady kladl nějaké otázky. Já jsem poslouchal tu debatu, já jsem neslyšel odpovědi, tak bych se rád zástupce překladatelů zeptal, prostřednictvím pana předsedajícího, na asi tři konkrétní otázky k tomu usnesení. Skutečně trváte na přijetí usnesení, kde Poslanecká sněmovna ukládá vyšetřovací komisi shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě, jinak řečeno, skutečně jim chceme uložit, ať převezmou od Policie České republiky spis živého případu? To je první otázka.

Skutečně trváte, abychom jako Sněmovna uložili vyšetřovací komisi, aby prověřila získané podklady a vyvodila případnou trestní odpovědnost? Skutečně, neměly by to dělat orgány činné v trestním řízení? A skutečně chceme, aby vyšetřovací komise vyhodnotila správnost postupů dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost?

Pochopitelně, Sněmovna je suverén, může cokoliv, ale abychom tyto úkoly mohli naplnit, nebo ta komise, asi bychom měli přijmout nějakou další část usnesení, já teď řeknu jako příklad: bod "Další vyšetřování případu ekologické katastrofy na Bečvě plně přebírá vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". A další bod: "Pro účely tohoto vyšetřování se pozastavuje účinnost trestního řádu, zákona o Policii České republiky a zákona o státní službě." Prosím, tento návrh berte jako argumentaci ad absurdum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velmi vážná a složitá materie a kolega Feranec tady vznesl spoustu zásadních otázek, tak já bych si dovolil poprosit o kratičkou přestávku na poradu našeho klubu do 18.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přerušuji jednání do 18.00 hodin, kde budeme projednávat pevně zařazený bod.

 

(Jednání přerušeno v 17.34 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 18.00 a budeme projednávat pevně zařazený bod

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP