(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 87. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Mám pro vás jednu informaci. Mohli jste zaznamenat na některých lavicích bílé terčíky. Já jsem o tom informoval i kolegy na grémiu. Požádal bych vás, abyste použili ke svému sezení právě ty lavice vyznačené modrými terčíky. Snažíme se maximálně zachovat rozestupy mezi jednotlivými poslankyněmi a poslanci, tak abychom snížili případná rizika na této schůzi. Samozřejmě nikomu to nemůžu nakázat, nicméně všechny poslanecké kluby se s tím nějak... nebo respektive tento nápad se setkal spíše s porozuměním, tak bych byl rád, kdybyste to zkusili i vy jednotlivci.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 87. schůze dne 18. února tohoto roku. Pozvánka byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Dnes máme 2. března a narozeniny má kolega Antonín Staněk. Nevím, jestli je přítomen. V každém případě všechno nejlepší. (Potlesk.)

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 87. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat o tom, že dne 1. března tohoto roku zanikl poslanecký mandát paní poslankyni Iloně Mauritzové. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky, a jedním z nich je slib nového poslance.

 


Slib poslance

Chtěl poprosit pana předsedu mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přednesl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Pane místopředsedo, máte slovo. (V sále je hluk, někteří poslanci ještě nesedí v lavicích.)

Ještě bych rád poprosil o klid v sále. Prosím, zaujměte svá místa, umožněte důstojnou atmosféru pro složení slibu nového poslance. Ještě jednou děkuji. Případně si ty rozhovory nechte o pět minut později. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 1. března 2021 doručila poslankyně Ilona Mauritzová zvolená za Občanskou demokratickou stranu ve volebním kraji číslo 4 - Plzeňském předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se vzdala mandátu poslankyně Parlamentu ČR.

Podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidát poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb. Druhý a třetí náhradník Občanské demokratické strany za 4. volební kraj doručili předsedovi Poslanecké sněmovny notářské zápisy, kterými se vzdali postavení náhradníků, které nabyli ve volbách konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017. Mandátový a imunitní výbor v usnesení číslo 149 ze dne 6. ledna 2021 konstatoval, že postavení třetího náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský Ing. Mgr. Pavlu Karpíškovi zaniklo dne 15. prosince 2020. V usnesení číslo 171 ze dne 16. února 2021 konstatoval, že postavení druhého náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský Ing. Vladimíru Vilímcovi zaniklo dne 8. února 2021. Předsedovi Poslanecké sněmovny dne 17. února 2021 doručil notářský zápis i první náhradník Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský Ing. Jiří Šneberger, který se vzdal postavení náhradníka.

Dnešního dne přijal mandátový a imunitní výbor svým usnesením číslo 173, kterým konstatoval, že dne 17. února 2021 Ing. Jiřímu Šnebergerovi zaniklo postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský. Postavení náhradníků zaniklo podle ustanovení § 3 věta druhá zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na svém dnešním jednání přijal usnesení číslo 174, kterým konstatoval, že

1. dne 1. března 2021 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR docentce PaedDr. Iloně Mauritzové, Ph.D., narozené 29. prosince 1959, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 1. března 2021 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Mgr. Pavlu Šindelářovi, narozenému dne 14. prosince 1980.

Předseda Poslanecké sněmovny v souladu s ustanovením § 2 věta druhá § 29 odst. 2 písm. 2a) zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, povolal na uvolněný mandát Občanské demokratické strany za volební kraj 4. - Plzeňský kraj Mgr. Pavla Šindeláře, kterému dnes předal osvědčení o vzniku mandátu.

Prosím pana poslance Šindeláře, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a do rukou předsedy Poslanecké sněmovny složil Ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib pana poslance.

Dámy a pánové, prosím, abyste povstali. (Přítomní povstávají.) "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Pavel Šindelář podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "slibuji" skládá slib.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji a hodně úspěchů ve vaší práci. (Potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP