Pátek 26. února 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

4.
Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1153/2/ - vrácený Senátem

Jedná se o sněmovní tisk 1153, který nám vrátil Senát, a já tento bod otvírám. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1153/3. Informace o pozměňovacím návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Já mezi námi vítám senátorku Adélu Šípovou, která se zde pohybuje od rána, a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou mezi námi také vítám. Než jí dám slovo, poprosím o větší klid v sále. Vím, že máme za sebou vzrušující zasedání, nicméně nyní je čas se opět uklidit. Paní ministryně, pokud vám to stačí, tak můžete začít, nicméně nebudu se vůbec divit, když ještě chvíli počkáme, aby byl v sále větší klid. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak já ještě poprosím kolegy tady po mé pravici. (U stolku zpravodajů se baví skupina poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o klid u stolku zpravodajů, poprosím případně i kolegy, kteří se různě pohybují po sále, aby se usadili nebo přesunuli své diskuze mimo jednací sál.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak velmi stručně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi všichni víte, o co se v tomto návrhu jedná. Je to takzvaná izolačka, protože tento motivační bonus má pomoci občanům izolovat se... (V sále je stále velký hluk. Ministryně se obrací na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, paní ministryně. Já ještě Sněmovně sdělím, že pan premiér Babiš se nám omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin, protože má jednání vlády. A znovu požádám o klid v sále, nebo budu muset přerušit jednání Sněmovny. Platí to pro kolegy napravo i nalevo. Tak, vypadá to, že všechny rušivé elementy pomalu opouštějí sál.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Jedná se o návrh, který má pomoci občanům izolovat se, proto izolačka. Je to bonus až 370 korun po dobu 10 dnů.

Já bych velmi stručně řekla, proč podporuji sněmovní verzi tohoto návrhu, a to ze tří důvodů.

Za prvé, protože Senát vyjmul z tohoto návrhu zákona takzvané cestovní karantény, to znamená, že lidé, kteří se vrátí z dovolené, budou moci izolačku čerpat. Myslím si, že to je nesystémové.

Druhý důvod, proč podporuji sněmovní verzi: protože Senát vyjmul ty tři pozměňovací návrhy, které chrání zaměstnance. Je to evidence dohod, je to povinnost nahlašovat volná pracovní místa a je to také systém JIS PSV České správy sociálního zabezpečení. Zaznamenala jsem zde v kuloárech námitky, že ta takzvaná horní hranice pokuty až 1 milion korun pro nedodržování evidence dohod je a může být likvidační pro podnikatele. Upozorňuji, že za poslední tři roky bylo pro neplnění oznamovací povinnosti uděleno 1 641 pokut, přičemž průměrná výše pokuty byla 12 846 korun. Dále bylo k těmto 1 641 pokutám uloženo 275 napomenutí. Pokuty mají mít zejména výchovný účel a nesmí a nemají být represivní, či dokonce likvidační povahy. To znamená, že evidence dohod má pomoci lidem, kteří pracují na takzvané nepojištěné dohody, aby stát měl informace, jak a v jakém rozsahu pracují, abychom případně v příští krizi mohli těmto lidem finančně pomoci. To je cílem evidence dohod, abychom lidem, kteří pracují na nepojištěné dohody, mohli v krizi pomáhat.

Třetí důvod, proč podporuji sněmovní verzi: my jsme se včera na vládě dohodli, že v pondělí navrhneme navýšení počtu dnů karantény v rámci takzvané izolačky na 14 dní, zároveň budeme na vládě diskutovat o navýšení té částky, kterou mají zaměstnanci dostat, a za třetí, protože se blíží konec kvartálu, Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje překlopení dávek za čtvrtletí, tak jak jsme to už udělali dvakrát, tak, aby se nám lidé nenahrnuli hromadně v řádu statisíců na úřady práce. Proto je důležité mít i další legislativní nosič.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu sněmovní verze. Chrání zaměstnance, pomáhá lidem se v této kritické době izolovat, a prosím, vnímejte evidenci dohod jako ochranu nepojištěných dohodářů v době krize. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům... Pardon, nyní prosím, aby se slova ujala senátorka Adéla Šípová, a poté vyzvu zpravodaje garančního výboru. Prosím.

 

Senátorka Adéla Šípová: Dobrý večer. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházím k vám se senátním návrhem zákona ve znění přijatých poslaneckých návrhů, které bych vám ráda představila. Senát Parlamentu České republiky svým usnesením číslo 119 vrací návrh zákona o mimo řádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, což je senátní tisk číslo 44, Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

V Senátu Parlamentu České republiky projednaly senátní tisk číslo 44 dva výbory, a to výbor pro sociální politiku jako garanční a ústavně-právní výbor. Oba tyto výbory navrhovaly vrátit senátní tisk číslo 44 s vypuštěním slov "a o změně některých dalších zákonů" v názvu zákona, vypuštěním označení části první včetně nadpisu, vypuštěním části druhé až páté včetně nadpisů a označením části šesté včetně nadpisu, pod označení § 12, dosavadní § 17, vložit nadpis Účinnost. V § 12, dosavadní § 17, vypustit slova "a ustanovení § 12 bodů 5 až 11, § 13 a 14, která nabývají účinnosti prvním dnem 6. kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení". Označení následujícího § 17 jako § 12 a vypustit v § 2 odst. 2 "a označení odst. 1". Výbor pro sociální politiku také navrhl v § 3 odst. 1 číslo 10 nahradit číslem 14. Senátor Zdeněk Nytra přednesl pozměňovací návrh, kterým se zavádí účinnost zákona dnem jeho vyhlášení. (V sále je velký hluk.)

Plénum Senátu pak schválilo vrácení zákona s pozměňovacími návrhy dne 25. února 2021, což bylo včera. Pro pozměňovací návrhy garančního výboru pro sociální politiku hlasovalo 50 senátorek a senátorů, tři senátoři se zdrželi. Pro vrácení zákona pak hlasovalo 56 senátorek a senátorů, nikdo nebyl proti vrácení zákona do Poslanecké sněmovny. Abych shrnula podstatu těchto pozměňovacích návrhů: zejména jsme shledali pod bodem 3 potřebu vypustit povinnost zaměstnavatele ohlašovat příslušné krajské pobočce úřadu práce vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa, a to do 10 dnů od vzniku takové události, a dále povinnost informovat státní orgány o zaměstnávání zaměstnanců v zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, a to z toho důvodu, že jsme jako senátoři shledali toto ustanovení jako nepřípustný přílepek, který nebyl přijat v souladu s legislativními -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní senátorko, já vás přeruším, protože vzrůstá hluk v sále. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Adéla Šípová: - a byl přijat narychlo, bez potřebné diskuze. Dále jsme rozhodli o pozměňovacím návrhu, který vychází vstříc současné potřebě, a to prodloužení poskytování doby tohoto příspěvku z 10 dnů na 14, což koreluje se současným prodlužováním karantény. A dále jsme navrhli pozměňovací návrh, kterým se mění účinnost zákona z 1. března 2021 na den vyhlášení tohoto zákona. Tak to je asi vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, jestli se k usnesení Senátu chce vyjádřit zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Alena Gajdůšková. Pokud tomu tak není, otevírám rozpravu, do které mám v tuto chvíli čtyři přihlášky. Jako první je přihlášena paní poslankyně Richterová a poté pan poslanec Bauer. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, paní senátorko, vážené kolegyně a kolegové. Ta debata by pro mě měla být poměrně radostná, protože jsem velice ráda, že debatujeme o zvýšení příspěvku pro lidi v karanténě, v izolaci, o zvýšení motivace jednotlivců chodit na testování, ALE. To ale je, že bohužel, bohužel sociální demokracie k tomu zákonu dala dva významné přílepky. Ty přílepky paní ministryně označila za výhodu a já ty přílepky označuji za důvod, proč bohužel je možné, že je schválení toho zákona ohroženo. Nevím, jak to tady dopadne, ale senátní verze vypouští přílepky, které zatěžují zaměstnavatele a nejsou prodiskutované.

Senátní verze je ta, která zavádí možnost zvýšeného příspěvku na 14 dní. Navrhovali jsme to ve Sněmovně už před několika týdny, tady to tehdy neprošlo, a nyní je to vysoce aktuální, protože těch 14 dní se aktuálně diskutuje jako pravděpodobně prodloužená doba povinné karantény. Že 14 dní, které přišly ze Senátu, prostě dává smysl. A naopak to, co Senát vypustil, to také dává smysl. Například povinná evidence volných míst u zaměstnavatelů na úřadech práce, řekněme si to na rovinu, nikdy nikomu nepomohla. Akorát to je další hrozba pokuty, vyšší než 50 000 korun. Za co? Za to, že si to někdo vymyslel. Proč tohle přilepovat v legislativní nouzi k zákonu, kterým má zabránit šíření viru, má motivovat lidi, má se v legislativní nouzi věnovat akutní situaci? Proč v akutní situaci přilepovat novou povinnost pro zaměstnavatele, která ničemu nepomůže, data to neukazují, když jsme se koukali na to, jak to v minulosti, kdy tato povinnost byla, fungovalo. Proč k tomu dávat pokutu vyšší než 50 000 korun?

Senátní verze je to, co můžeme schválit, co bude fungovat. Senátní verze je to, co nám umožní o evidenci dohodářů - a to je druhé téma - vést seriózní debatu mimo legislativní nouzi. Já si přeju evidenci dohod. Je to v pořádku ji zavést. Ale jsme si opravdu jistí, že to musí být hlášeno do osmi kalendářních dní? Je opravdu správně nastavena tahle rychlost? Mzdové účetní už dneska se děsí toho, jak funguje celý systém. U evidence dohod je prostě také nahlášeno, nastaveno to při nástupu, při výstupu způsobem, který si myslíme, že není správně opravený.

Představte si, koho se to dotkne. To se dotkne třeba všech esvéjéček v téhle zemi. Sdružení vlastníků jednotek typicky fungují na malé dohody pro svoje jednatele. Takže třeba esvéjéčka jsou ti, kdo se na nás obracejí, že evidence dohod v této podobě není dobře navržena. A já znova říkám, dohody je třeba řešit a je v pořádku se bavit o evidenci, ale dát tam hranici pokuty milion korun? Za to, když to člověk nedá do osmi kalendářních dnů na ten správný úřad? Tím si prostě fakt nejsem jistá. Takže když to shrnu: Zastavit šíření viru, zvýšit motivaci lidí chceme, proto budeme pro senátní verzi. Senátní pozměňovací návrh, aby bylo možné prodloužit ten zvýšený příspěvek na 14 dní, jsme sami navrhovali, jsme rádi, že to Senát vzal za své.

Ale nové povinnosti - registrovat každého, kdo potřebuje zaměstnat někoho na dohodu, jako zaměstnavatele? To je další věc, co z toho vyplývá. Je to další byrokratizace fungování v téhle zemi. Paní ministryně se... (Ministryně Maláčová diskutuje u stolku zpravodajů.) Paní ministryně tohle asi neslyší ráda, ale považuji to za velmi špatný precedens - přilepit k potřebné věci, k mimořádné nemocenské, mimořádnému příspěvku zaměstnanců při nařízené karanténě, k věci, která se naštěstí bude týkat i živnostníků s nemocenskou? Já bych si přála, aby se to rozšířilo v nižší částce i na OSVČ bez nemocenského pojištění. Ale to je to, o čem bychom se měli dneska bavit, tyto věci, a namísto toho se musíme bavit o zatěžování zaměstnavatelů, o milionových pokutách, o minimálně padesátitisícových pokutách při nenahlášení volného místa na úřad práce, u kterého opravdu to dneska nefunguje tak, že by uměl vhodné uchazeče a vhodná místa zprostředkovat. Já bych si přála změnu, a nechci změnu skrze takovéhle vynucené pokuty v situaci, kdy to v minulosti ničemu nepomohlo.

Ještě jednou. Bavme se o tom, jak má vypadat evidence dohodářů, ale bavme se o tom v normálních lhůtách, v projednání se sociálními partnery, a ne jako o přílepku v legislativní nouzi. Děkuji za pozornost. Věřím, že zvážíte hlasování pro senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě, kde mám nyní dvě faktické poznámky. Než jim dám slovo, tak bych chtěl jen Sněmovnu informovat, že jak tento, tak následující návrh projednáváme v legislativní nouzi, takže můžeme jednat o zákonech po 19., obecně i po 21. hodině.

A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté paní poslankyně Gajdůšková. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já jenom, abyste si ujasnili věci. Tím, že navýšíme lidem na nemocnosti (nemocenské?) peníze, vzkážeme všem poctivě pracujícím, kteří nezneužívají nemocenskou, že budou makat na ty, kteří ji zneužívají. Jo, je to s každým zvýšením jakéhokoliv příspěvku lidem, tak to odnesou vždycky ti, kteří nic nezneužívají.

Na druhou stranu, evidence dohodářů poctivým firmám, říkám poctivým firmám, nevadí. Osm dnů je dostatečně dlouhá lhůta na to, protože když přihlašujetenového zaměstnance do práce, tak ho musíte také přihlásit do nějaké doby, takže jestliže to bude dohodář, poctivým zaměstnavatelům to nevadí. Ale jakékoliv navýšení, ale to i, které jsme odhlasovali předtím, zvyšuje to, že makat v práci budou za ty, kteří toho zneužívají, zase jenom ti poctiví. Tak to asi je. Ne že bych těm zaměstnancům ty peníze nepřál, v žádném případě. Ale fakt to odnesou vždycky ti poctiví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní poslankyni Gajdůškovou s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jenom velmi rychle. Zneužívání karantény - příplatku. Dodržování karantény má možnost si kontrolovat i zaměstnavatel, takže pokud má představu, že některý z jeho zaměstnanců zneužívá, má možnost si to zkontrolovat nebo požádat o kontrolu Českou správu, případně se doptat u praktického lékaře. Za prvé.

Za druhé. Pan kolega Bláha přede mnou už řekl, že poctivým zaměstnavatelům evidence dohod nevadí. Nevadí, protože stejně hlásí zaměstnance, tak k tomu přidají ještě hlášení o dohodách. Na mě se naopak obracely firmy s požadavkem, abychom zavedli tuto evidenci, protože ví konkrétní případy nekalé konkurence, kde právě přes dohody v podstatě vyrábí dumpingové ceny, a tak dále. Není to na faktickou, musela bych mluvit déle.

A třetí věc na svoji předřečnici paní poslankyni Richterovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Samozřejmě že úřad práce nemůže nikoho nasměrovat na nové zaměstnání, pokud o volných pracovních místech neví. Takže jestli chceme, aby úřady práce skutečně lidem pomohly s tím, že jim zajistí novou práci, musí o těch volných pracovních místech v prvé řadě vědět. Já jsem přesvědčena, že všechny ty pozměňovací návrhy, které se k tomuto návrhu zákona daly, jsou užitečné, smysluplné a hlavně pomohou zaměstnancům, za kterými jako sociální demokracie stojíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Bauera, který je další přihlášen do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Matušovská. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste pokud možno většinově podpořili senátní verzi. Poslanecký klub ODS bude podporovat senátní verzi. Podle mého názoru senátní verze má oproti poslanecké verzi jednu velkou komparativní výhodu, není tam totiž pozměňovací návrh paní poslankyně Aleny Gajdůškové.

Chtěl bych říci, že jsem vůbec nepochopil, proč Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedeno dobrou myšlenkou schválit izolačku - to vůbec nikomu nevyčítá - proč jste tam načetli naprosto nesmyslný pozměňovací návrh paní poslankyně Aleny Gajdůškové. My tady týdny a měsíce hovoříme o tom, že většina podnikatelů v této zemi má obrovské problémy, a vy tím pozměňovacím návrhem neděláte nic jiného než významné části - a já rozumím, že všechny firmy nejsou tak velké jako třeba firma pana kolegy Jiřího Bláhy - ale proč přicházíte s tímto návrhem v době, kdy všichni lapají po dechu, a vy jim těmi návrhy budete to podnikatelské prostředí významně komplikovat? Nechápu to, je to velká škoda. Já prostě nechápu, proč mají podnikatelé, OSVČ, hlásit všechny DPP a DPČ do osmi dnů, stejně tak jako jestli to mají rušit. Proč jste tam nastavili tak obrovské pokuty? Proč to mají dělat i ti, kde se nezakládá nemocenské pojištění? Proč na každé nové pracovní místo musí tuto informaci hlásit na úřady práce? Dokonce i na ta místa, kde si dopředu nějakého zaměstnance vyberou? To je ten hlavní důvod, proč nepodporujeme poslaneckou verzi a proč se přikláníme k senátní verzi, která podle našeho názoru je kvalitnější. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Matušovskou. Připraví se pan poslanec Skopeček, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vystoupit s názorem poslaneckého klubu KSČM k návrhu zákona o mimořádném příspěvku. Na začátku si neodpustím pár poznámek k přípravě tohoto návrhu. Zákon byl připraven a odhlasován v Poslanecké sněmovně v legislativní nouzi s odůvodněním, že bude motivovat zaměstnance, aby hlásili své kontakty a sami nastupovali do karantény. Musím však říci, že jeho vlastní podoba, tedy jak je tento návrh legislativně napsán, bude přinášet ohromné problémy všem personalistům a účetním, kteří ve společnostech právě zpracovávají mzdy.

Jednoznačně musíme říci, že vláda své PR, jak chce pomoci zaměstnancům a motivovat je, hodila veškerý potřebný proces pro získání uvedených financí na firmy. Nejde zde o zaměstnavatele, ale opravdu o značnou administrativní náročnost, která přibude lidem, kteří zpracovávají tyto podklady.

Nikdo z nás se zde nepozastavil nad tímto problémem a mě osobně velice mrzí, že ani samotné MPSV nepřemýšlelo, jak právě v této tak těžké době odlehčit nejvíce zkoušené oblasti. Dále bych chtěla podotknout, že náročnost bude také spočívat v dohledávání a obvolávání praktických lékařů, protože i dnes se odhadem u 60 % vystavených potvrzení o pracovní neschopnosti neuvádí slovo karanténa, což je vlastně hlavní parametr, na kterém se má tento příspěvek vyplácet, a slouží i jako podklad pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Ptám se tedy paní ministryně Maláčové, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí obeznámilo všechny praktické lékaře s touto zásadní informací. Nemůžeme přece očekávat, že jak lékaři, tak samotní zaměstnanci budou znalí jen díky projednávání v Poslanecké sněmovně a médiím. Ze strany zaměstnavatele bude docházet na upozornění, ale až v době, kdy se (jim) dostane na stůl oznámení o pracovní neschopnosti. Další zátěží pro zaměstnavatele je dnešní hrazení nemocenské dle zákona. Díky mnoha podobám doby karantén se stává ve velké míře, že hrazení 60procentní nemocenské ze strany zaměstnavatele se může i zásadně prodlužovat. Lékaři dnes běžně ukončují nařízenou karanténu například po pěti, šesti dnech z důvodu prokázání nákazy a píšou novou nemocenskou neboli izolaci - karanténu, která bude nyní opět na 14 dní. Tím se však znovu požaduje po zaměstnavateli úhrada celé této doby.

Hovořím zde o tom, protože bychom si měli uvědomit veškeré dopady, které tato oblast má, a kdy i díky tomuto návrhu firmám prostě nepomáháme a naopak je výrazně zatěžujeme v době, kdy je potřeba naopak usnadnit, zjednodušit a pomáhat.

Náš klub dnes podpoří verzi Poslanecké sněmovny, ale jen z toho důvodu, abychom donutili vládu, respektive MPSV, k okamžité nápravě a reakci na prodloužení karantény na 14 dnů, a především na úpravu částky příspěvku. Díky složitosti, které ministerstvo svým návrhem připravilo, požadujeme o úpravu na jednotnou částku. Chápeme i argumenty, že si tak zaměstnanec může přijít na vyšší částku, než má skutečný výdělek. Je však třeba říci, do jaké výše hrubé mzdy, a zároveň hovoříme o dočasném opatření, které má přece motivovat lidi hlásit kontakty a nastupovat do karantén. Proto nyní necháme na vládě, jakou zvolí částku. Za nás bychom viděli například 350 korun za den. Pomůže to především nízkopříjmovým, ale i středněpříjmovým občanům a důvody jsou ulehčení celé administrativy. Zároveň zde říkám, že pokud vláda přijde s částkou bez uvedené úpravy, budeme dávat vlastní pozměňovací návrh a že si podporu sežene v Poslanecké sněmovně, není pochyb. Dnes nás osobně mrzí, že jsme nepodpořili pozměňovací návrh z pera SPD, který řešil náš dnešní požadavek.

Bohužel v tak krátké době, kdy se legislativa přijímala v legislativní nouzi, jsme nedokázali adekvátně reagovat a vyhodnotit veškeré dopady. Nyní jsme v situaci, kdy nenecháme pro vlastní PR paní ministryně Maláčové padat doslova na hubu zaměstnance, kteří dělají a připravují mzdy, a kdy se také může stát, že tento příspěvek díky administrativní náročnosti bude odesílán se zpožděním. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že stále jsme v legislativní nouzi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Juříček. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám o větší klid v sále! Blížíme se ke konci, věřím, že to můžeme vydržet. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Já jsem chtěl říct, že to není motivace, ale to je skoro spíš stimulace pro to, aby lidé do práce nechodili. My, kteří teď už řekněme od října řídíme nebo pokoušíme se dělat antigenní testy u všech našich zaměstnanců, tak my víme, kdo má jít na karanténu a kdo na karanténu nemá jít. A tohle, když už jsem se ptal dokonce ve své firmě dělníků, tak řekli: Hele, šéfe, máme vás rádi, ale když už nám stát bude dávat takovéhle peníze, tak my už tady nebudeme chodit vůbec. To je protisměrné proti ekonomice a myslím si, že je to nešťastné. Naopak, ještě prodlužovat a zvyšovat částky na 500 korun a 14 dní, tak to nás, všechny firmy, ještě poškodí. A poškodí to i ekonomiku České republiky. Řešení je spíš to, co už jsme tady dneska probírali, to znamená, probírali jsme to, jakým způsobem budeme testovat ve firmách, a z toho vyplyne jasně, kdo má covid, kdo má jít na karanténu a kdo má nějakým způsobem toto řešit.

Co se týká pozměňovacího návrhu paní Gajdůškové, prostřednictvím předsedajícího, chtěl jsem říct, že to je spíš takový komunistický návrh, ale musím se komunistům omluvit, protože oni to sami taky vyhodnotili jako špatné řešení. Nicméně musím říct, že kdybychom si měli dát na misku vah peníze a prodlužování, tak pro nás je jednodušší raději ty lidi nahlásit. Ta hlásicí povinnost není tak drakonická jako to, že nám to vyžene lidi, částka peněz plus ještě prodloužení, které je ještě vyšší, než je nemoc s covidem, které... po 10 dnech stejně musíte lidi znovu testovat. Takže já tomu nerozumím, proč v této době, kdy zavádíme úplně něco jiného... Myslím si, že ani jeden návrh, ani sněmovní, ani senátní (upozornění na čas), není v pořádku. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla faktická poznámka. Pan poslanec Skopeček je přihlášen v tuto chvíli v rozpravě jako poslední. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně za slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych se chtěl skutečně vážně zeptat prostřednictvím vás, pane předsedající, paní kolegyně Gajdůškové i paní ministryně, zda skutečně považují za vhodné v době, kdy se bavíme, zda nezavřeme celou ekonomiku - já doufám, že to nikoho nenapadne, ale když ty úvahy tady existují - jestli skutečně považují za vhodný okamžik přijít s pozměňovacími návrhy, které přinášejí našim podnikatelům další administrativní zátěž. Aniž bych se bavil o meritu věci, jestli je to smysluplné, nebo nesmysluplné, tak bych opravdu chtěl vážně slyšet od těchto dam, zda považují současnou chvíli, kdy některé podniky jsou skutečně na pokraji sil, zda to je ten nejvhodnější okamžik, jak jim přidat do tak přebujelého administrativního prostředí novou byrokratickou administrativní zátěž.

Já to prostě považuju za neuvěřitelné, že má vůbec někdo v tuto dobu drzost podnikatelům a našim firmám, kteří skutečně bojují o přežití, tady diktovat ze strany Poslanecké sněmovny další administrativní zátěž. Už se vůbec nebavím o tom, jaký to má smysl. Proč by firmy musely hlásit volná pracovní místa ve chvíli, kdy jsou to třeba specialisté? Hledají právníky, IT specialisty. Skutečně si myslíte, že tito lidé shánějí práci na úřadu práce? Fakt si to myslíte? Tak jste opravdu víc mimo realitu, než jsem si doposud myslel.

Dámy a pánové, nechci se bavit o té samotné izolačce, jakkoli ji taky považuju za plošné opatření, které by mělo být spíše zacíleno na nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro které skutečně může být opakovaná karanténa problémem. Ale o tom se bavit nechci. Chci se opravdu těchto dvou dam zeptat, jestli je ta nejvhodnější doba, abychom házeli další klacky pod nohy našim firmám a podnikatelům, kteří potřebují právě v těchto dnech a týdnech pomoci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se mi přihlásila paní poslankyně Gajdůšková a poté ještě registruji přihlášku z místa paní poslankyně Pekarové. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Odpovím velice krátce panu Skopečkovi, byla-li jsem vyzvána. Ano, jsem přesvědčena o tom, že v této chvíli je nejvhodnější doba stát za zaměstnanci a nenechat s nimi zametat. A to jsou i ti dohodáři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Pekarová a vidím pana poslance Ferjenčíka. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, když tenhleten návrh zákona ve Sněmovně prošel, paní poslankyně měla na svých sociálních sítích fotku s izolačkami, protože ten název - obecně takové ty izolačky a ošetřovačky a rouškovné a podobně se teď zalíbily - a byla tam taková hezká fotografie, jak tam jsou kolem ní rozhozené. Vlastně to bylo velmi výstižné v tom smyslu, že právě to, o čem tady teď vedeme největší debatu, bylo nějakou podobnou, ale tou reálnou izolačkou do takového zákona přidáno. To znamená, jedná se o typický přílepek, který tady teď způsobuje ten obrovský problém, který vidím, protože jak tady mám informace z různých klubů, tady opravdu roste spíše chuť pro to, pokud neprojde senátní verze, nehlasovat ani pro tu sněmovní. V takovém momentě se dostáváme do situace, kdy tady po týdnech řešení problému, na který i mnozí z opozice upozorňovali, motivace lidí zůstat opravdu v karanténě, tedy věc, která v této situaci pandemie je vrcholně důležitá a velmi potřebná, se můžeme dostat úplně někam zase zpátky a bude trvat další týdny, než dojde k tomu, abychom se s novým pokusem dostali ke zvýšení příspěvku za karanténu.

Takže se chci zeptat, paní ministryně, a chci vás vyzvat: To vám skutečně stojí za to, tady toto riskovat? Pro tuhletu změnu, která se dá do zákona, pokud o ni tak strašlivě stojíte, pokud ji považujete za tak dobrou, dát novelu zákona, projít ji legislativním procesem, odůvodnit, projít si připomínkovým řízením, všechno to, co to má obsahovat, ve chvíli, kdy by se jednalo o klasický návrh zákona, o novelu z pera vlády. Tak stojí vám tohleto za to? Zhoršení současné situace.

Já myslím, že byste měla přehodnotit, paní ministryně, svůj přístup. Když vidíte, že je to větší šance, že by tady nakonec neprošlo vůbec nic, tak byste měla opravdu v tomto případě pokorně přijmout tento většinový názor a podpořit senátní verzi, aby prošla alespoň ta. Bylo by to v tuto chvíli určitě ku prospěchu věci. A myslím si, že zrovna na této věci není vhodná doba a není vhodný okamžik si poměřovat, kdo má jakou sílu v tuto chvíli. (Gestikulace nějakého poslance v levé části sálu.) Ano, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího, (se smíchem:) neměla jsem na mysli to, co vy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček. Pana poslance Ferjenčíka v rozpravě registruji. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Já chci ještě prostřednictvím vás zareagovat na paní kolegyni Gajdůškovou, která tu mluvila o tom, že někdo zametá s dohodáři. Paní kolegyně, kdo byl v této části Poslanecké sněmovny pro to, aby se i dohodářům kompenzovalo, aby i v této krizi měli příspěvek jako standardní zaměstnanci? Byla to opozice! Tato vaše část sálu (ukazuje na levou část sálu) to řadu měsíců blokovala a trvalo velmi dlouho, než jsme prosadili z řad opozice, že i dohodářům přišla ze strany státu v této krizi pomoc. Takže o čem to tu mluvíte? Kdo s kým zametá? Doposud jste s nimi zametali pouze vy. A teď chcete ještě navíc podnikatelům přinést další administrativní náklady! V té nejhorší možné době. Opravdu lépe jste si vybrat nemohli, kdy házet podnikatelům klacky pod nohy, než v této době.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Ferjenčík, je přihlášen v rozpravě v tuto chvíli jako poslední. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych na vás chtěl skutečně apelovat, abyste nepodporovali praxi přilepování nesouvisejících věcí k zákonům v legislativní nouzi. To je extrémně špatný princip. Já chápu některé motivace paní ministryně, proč do tohoto zákona dávat evidenci dohodářů. Nicméně podle mě takováto obrovská systémová změna celé této agendy je potřeba skutečně prodiskutovat a promyslet, protože tady se paní ministryně ohání slovy o ochraně zaměstnanců, ale ve finále to může vést přesně k opačnému efektu, že nedostanou ani tu dohodu. Oni totiž často ty evidované dohody nechtějí, protože se bojí třeba exekucí. To je taky situace, která je naprosto běžná, že přes dohody o provedení práce se vyplácejí peníze lidem, kteří by o ně jinak přišli kvůli exekuci. Tito lidé rozhodně nebudou chtít, aby měli dohodu, která je někde evidovaná a dá se snadno ověřit, že zaměstnaní jsou. Tím pádem nakonec to dospěje k tomu, že budou pracovat úplně načerno a nebudou mít vůbec žádné právní zázemí. Tohle je třeba jeden z problémů, který je potřeba důkladně promyslet. Těch příběhů je celá řada.

Je celá řada dalších důvodů, proč skutečně zvážit, jakým způsobem mají být ty dohody evidované, nebo nemají. A vy jste tady jedním pozměňovacím návrhem, na který nebyl vůbec žádný čas ho prodiskutovat, udělali totální reformu dohod v České republice, která má zcela nepředvídatelné následky. Z těchto důvodů my tento tisk ve sněmovní verzi finálně podpořit nemůžeme a moc apelujeme na to, abyste podpořili senátní verzi, protože jinak hrozí, že celá izolačka spadne pod stůl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do rozpravy, takže pokud se již nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministryně nebo ze strany zástupců Senátu nebo zpravodajky garančního výboru. Nikoho nevidím.

V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Svolal jsem nyní poslance do sálu. Je zde žádost o odhlášení. Já vás poprosím, abyste se přihlásili.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 1153/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1153/3." Já věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni. Nevidím, že by někdo další dobíhal, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro senátní verzi? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování pořadové číslo 15 jsou přihlášeni 154 poslanci a poslankyně, pro 71, proti 2. Návrh nebyl přijat. Pokud nikdo nemá nějakých námitek, konstatuji, že návrh ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Většinu už máme nastavenu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1153/2." Máme zde návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 16 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 96, proti 12. Já konstatuji, že návrh zákona jsme přijali, a to ve znění... (Nesouhlasné hlasy ze sálu.)

 

Ježíš, pardon, ano, já se omlouvám. Probíhá kontrola hlasování a počet hlasů byl sice většiny přítomných, ale nikoli většinou potřebnou, takže zatím nic nekonstatuji a počkáme na kontrolu hlasování. (Neklid v sále. Stále probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec Grospič chce vystoupit k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval pro a na sjetině mám "zdržel se". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Je zde námitka proti hlasování. Počkám, jestli nebude ještě nějakých dalších námitek, ať to máme při jednom. Jedna námitka stačí, takže budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17. Kdo je pro námitku? Kdo je proti námitce? Já vám děkuji.

V tomto hlasování je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 152, proti nikdo. Námitku jsme přijali.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o sněmovní verzi. Věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Pokud jsme všichni připraveni, zahajuji opakované hlasování o sněmovní verzi. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 18 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň. Pro 100, proti 12. Ani toto není počet, který by stačil.

 

Je zde žádost o kontrolu hlasování. (Probíhá.) Vznese někdo námitku proti hlasování, nebo můžu konstatovat výsledek? (Neklid v sále. Dotaz ze sálu, zdali není možná přestávka.) Přestávku teď skutečně ne. Já mám za to, že pokud se mi teď nikdo nepřihlásí a nevznese námitku proti výsledku hlasování, tak mi nezbývá než konstatovat, že návrh zákona jsme nepřijali. Já vám děkuji. Tím bylo ukončeno projednávání tohoto bodu.

 

Ještě nás jeden bod dnes čeká. Paní ministryně Maláčová s přednostním... Pan předseda Michálek vypadá, že se opravdu chce přihlásit. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Takhle to dopadá, když sociální demokracie přilepuje k záležitostem v legislativní nouzi přílepky. Je to ostuda, že jste to takhle udělali, a budeme to muset projednávat znovu. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za tu poznámku. Já jenom, že nemá logiku to, když většina Sněmovny nebo celá Sněmovna hlasuje pro nějakou verzi a potom, když se ta verze hlasuje znovu, tak pro ni podstatná část těchto lidí nehlasuje. To taky logiku nemá, pane předsedo, pane kolego Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale to nemá cenu řešit. My si s tím určitě nějak poradíme a věřím ve vaši podporu v případné - z vašeho pohledu lepší - verzi tohoto návrhu. Já bych, prosím, navrhoval, abychom vyřadili zbývající body této schůze, to znamená bod číslo 5, Krizové řízení, a tuto schůzi ukončili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, jedná se o tisk 1111. Ještě chce vystoupit paní ministryně Maláčová. Já jsem svolal kolegy do sálu. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já bych chtěla podotknout, že přesně proto lidé nevěří politice, protože kvůli politikaření se tady nebude dařit zkrotit pandemii. A při vší úctě... (Ozývá se bušení z lavic v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o klid v sále. Chápu, že ještě končit nebudeme.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Přílepky jsou zástupný argument. Izolačka měla být klíčový návrh, jak dostat pandemii pod kontrolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem zaregistroval ty ruce. Myslím, že první byl pan poslanec Feri jako místopředseda klubu, poté paní poslankyně Pekarová. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Paní ministryně, udělejte si pořádek u vašich poslanců a dejte nám pokoj. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně Pekarová. Pak bychom mohli hlasovat o tom návrhu na vyřazení zbývajícího bodu. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Paní ministryně, není to ani půl hodiny zpátky, co jsem vás před tím, co tady nastalo, varovala a říkala jsem vám: Pojďte to ještě řešit. Co jste udělala? Mlčela jste. Teď tady můžete být emotivnější sebevíc, ale je to jenom problém vaší koalice, toho, že nemá většinu. Tak si to přiznejte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Hlásí se mi pan poslanec Skopeček, ale nevím, jestli je nadán v tuto chvíli přednostním právem. Prosím, poté pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Paní ministryně, poděkujte své kolegyni poslankyni Gajdůškové. My jsme před tím varovali. Já jsem se vás ptal, jestli to považujete za nejvhodnější okamžik, téměř jste mi ani neodpověděly, takže se na nás nezlobte. Nejste schopni poslouchat opozici, ani slovo, myslíte si, že nás převálcujete, a ve chvíli, kdy vám to nevyjde, tak střílíte do nás. Chyba je na vaší straně, přílepky se nemají dělat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan ministr Blatný se nám omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z neodkladných pracovních důvodů. Prosím pana předsedu Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Teď už to hlasování nevrátíme. Budeme o tom muset hlasovat někdy jindy a třeba v nějaké pro opozici lepší verzi. Nicméně dvě poznámky: koalice většinu má, nicméně za ČSSD jsou v karanténě dva lidi, za hnutí ANO je v karanténě nějakých šest nebo osm lidí. Prosím, tak si to spočítejte, kdyby tady mohli být, jestli by to tedy bylo o té většině, nebo ne. A za druhé opakuji, jenom pro záznam. Já teď nevím, jestli vás bylo 100 %, nebo 99, nebo 95 %, ale byla vás, myslím si, velmi velká většina pro tu původní sněmovní verzi tak, jak se dnes opakovaně hlasovala, jste byli skoro všichni, prosím. Takže tenkrát byla dobrá a dnes je špatná za těch 14 dní, nebo co je na tom špatně?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Farský s přednostním právem. Poté pan poslanec Bartošek, poté vidím pana poslance Michálka. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Hlasování proběhlo tak, že jsme hlasovali pro senátní verzi. My jsme chtěli, aby ten zákon prošel, a jasně jsme dopředu říkali, že hlasujeme pro senátní verzi a že doufáme, jestli vy ji nepodpoříte, že máte zajištěné hlasy pro tu sněmovní. Sněmovní verze získala 100 hlasů a tři poslanci hnutí ANO se zdrželi, to jsou ty hlasy, co chyběly. To nechyběly hlasy opozice, to chyběly hlasy ANO. Vy jste přišli o hlasy komunistů, nezvládáte prodloužit nouzový stav a teď se vám prostě rozpadají i vlastní strany, tak si tu udělejte pořádek, protože v téhle zemi už je to chaos a bezvládí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Bartošek, poté pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pro pořádek je třeba říct ještě jednu věc, a navážu na kolegu Farského. Tomuto zákonu chyběly tři hlasy koalice z hnutí ANO. Nesměřujte to na opozici. A druhá věc. Zákon, který měl následovat, o krizovém řízení, je jasná věc, že chcete, aby byla sněmovní verze, a taky jste jasně říkali, že ten bod nechcete projednávat, protože k tomu asi nemáte většinu. To znamená, neházejte to na opozici. Jestliže chcete prohlasovat svoje věci, tak na to mějte hlasy, a ne že lidi z vaší koalice vám nepodpoří vaše vlastní zákony. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan předseda Michálek, to je v tuto chvíli doufám vše a můžeme se posunout. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Skutečně to není tak, že bychom to odmítali z nějakých zástupných důvodů. Je to tak, že dneska jsme chtěli hlasovat pro návrh zákona, jak nám přišel ze Senátu, který z toho vypreparoval ty vaše přílepky, které jste tam nabalili. Ve skutečnosti jsme to byli my, kdo s tím přišel, s tou izolačkou, a teprve jsme čekali mnoho dnů na to, než vláda vůbec něco připravila. Pak jste to zkazili těmi přílepky a teď pro to nehlasovali ani všichni vládní koaliční poslanci, kteří jsou tady v sále. Takže to nejsou žádné zástupné důvody, a jakmile nám to předložíte opravené bez přílepků, tak to tady projde jako nůž máslem. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Bartošek ještě chce vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce, já se k tomu přidám. Za poslance KDU-ČSL mohu konstatovat, že my jsme také podpořili ze stejných důvodů senátní návrh zákona. Jestliže ten zákon přijde upraven, má to naši podporu. Tak to prostě je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Poslední věta. Jako nůž máslem to projelo i v té původní sněmovní verzi, kde jste neřekli ani slovo. Ale já už bych, prosím, poprosil to hlasování o vyřazení bodu číslo 5. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže zde máme procedurální návrh na to, vyřadit zbývající neprojednaný bod z pořadu schůze. Já jsem svolal kolegy. Věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni.

 

Takže ještě jednou, je zde návrh vyřadit neprojednaný bod z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování pořadové číslo 19 je přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 64, proti 32. (Neklid v sále.) Já konstatuji, že tento procedurální návrh nebyl přijat, a mně nezbývá, než tedy otevřít tento bod, anebo předat řízení schůze.

 

Ale já ho otevřu. Takže nyní bych rád otevřel bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP