(Schůze zahájena v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 89. schůzi Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 25. února tohoto roku.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Kopřivu a pana poslance Jiřího Valentu. Má někdo jiný návrh na ověřovatele schůze? Nemá nikdo jiný návrh, budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 74 poslanců, pro 73, proti nikdo. Ověřovateli schůze bude pan poslanec František Kopřiva a pan poslanec Jiří Valenta.

 

Seznámím vás s omluvami: paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů a pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 89. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený program.

Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu pořadu 89. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Malý okamžik ještě počkám, protože přicházejí poslanci do sálu.

 

Ještě jednou opakuji, hlasujeme nyní o návrhu pořadu 89. schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 92 poslanců, pro 90, proti nikdo. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

 

1.
Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka,
Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 649/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 649/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Děkuji také za to, že jste podpořili program této mimořádné schůze, která byla iniciována z čistě praktického důvodu, abychom učinili nutný potřebný krok ke schválení volebních pravidel, která jsou bezpodmínečně nutná k tomu, aby se mohly nikoli konat volby samotné, protože ty se i dnes mohou uskutečnit, ale aby celý ten volební proces neskončil v okamžiku uzavření volebních místností, kdy by Český statistický úřad neměl na základě zákonem stanoveného pravidla možnost - nebo nevěděl, jakým způsobem - vůli voličů takříkajíc, to znamená odevzdané hlasy pro jednotlivé politické strany, koalice a politické subjekty, přepočítat na jednotlivé mandáty.

Rád bych jenom připomněl, a velmi stručně, že tato schůze fakticky reaguje na zveřejněný nález Ústavního soudu ze dne 3. února tohoto roku, kdy Ústavní soud, pravda, po více jak třech letech, vynesl nález reagující na ústavní stížnost skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR, a v zásadě, protože jistě jste všichni měli možnost se s tímto nálezem podrobně seznámit, byl také diskutován v médiích i v odborných kruzích politologů a ústavních právníků... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Marek Výborný: Rozumím tomu, že si všichni ten ústavní nález přečetli, já ho tady nebudu ani číst, jenom velmi stručně připomenu, že to základní, k čemu se Ústavní soud vyjádřil, a my jako zákonodárci toto musíme respektovat, byly dvě skutečnosti.

Ústavní soud jednak konstatoval to, že v zákoně je obsažené načítací kvorum pro koalice, které dnes je 10, respektive 15, respektive 20 % pro koalice, že je nepřiměřené a svým způsobem diskriminační.

Druhá věc se týkala onoho matematického modelu přepočtu hlasů na mandáty, které Ústavní soud také zrušil. Jenom si připomeňme, že současný platný model, podle kterého proběhly volby ještě v roce 2017, je modelem, který vzešel z reakce už na předchozí nález Ústavního soudu na volební změny, které byly provedeny v době opoziční smlouvy, a kdy následně zde došlo k ukotvení d´Hondtova systému, který ale v kombinaci s různě velkými volebními obvody - to znamená, že Česká republika nedisponuje stejně velkými obvody co do počtu voličů - tak znamená, že tento systém se odchyluje od toho, co stanoví Ústava v čl. 18 odst. 1, kde se jasně říká, že volby do Poslanecké sněmovny, a teď cituji přímo čl. 18 Ústavy, "se konají tajným hlasováním na základě všeobecného rovného a přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení". Odst. 2 uvádí potom odlišnost u voleb do Senátu, kde se volby konají podle zásad většinového systému. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP