Úterý 23. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

5.
Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 535/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ale předtím se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já požádám o změnu zpravodaje, protože paní poslankyně Ožanová není přítomna, a navrhuji sebe.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče. A protože jsme ve druhém čtení, tak o tom nemusíme hlasovat, takže budete působit v roli zpravodaje. Děkuji.

A teď prosím paní ministryni Janu Maláčovou, aby se ujala slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně. Cílem návrhu je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem. Dnes se tato oblast v mnohém řídí překonanými právními předpisy. Předkládaný návrh zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z praktických poznatků při práci s technickými zařízeními. Navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmu "vyhrazené technické zařízení" včetně členění jednotlivých druhů "zdvihací, elektrická, plynová a tlaková", požadavků na bezpečnost provozu těchto zařízení a ochranu zdraví při práci po dobu jejich používání, stanovení předpokladů pro odbornou způsobilost osob, způsobu ověřování odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních, stanovení výkonu státní správy na úseku bezpečnosti provozu těchto zařízení, dále pak vymezení povinností právnických podnikajících fyzických a fyzických osob dotčených materií návrhu zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění a také stanovení poplatku za odbornou činnost pověřené organizace.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetí tohoto zákona je nezbytné k nastavení efektivnějšího zajištění bezpečnosti provozu těchto zařízení, ale také k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí. Proto vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 535/1 až 6. Pan zpravodaj Roman Kubíček nás seznámí s projednáním v hospodářském výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh zákona o bezpečnosti práce projednávala Sněmovna v prvním čtení dne 24. 1. 2020. Garančním výborem byl ustanoven hospodářský výbor, tisk byl dále přikázán výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu. Garanční hospodářský výbor dne 10. 6. 2020 přijal několik pozměňovacích návrhů, které ve většině případů pouze dopřesňují navrhovanou právní úpravu a odstraňují významové nejasnosti.

Garanční hospodářský výbor přijal k tisku toto usnesení: "Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřiny Štěpánkové, zpravodajské zprávy poslankyně Zuzany Ožanové a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 535, ve znění schválených pozměňovacích návrhů;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Dále si dovoluji upozornit, že při vyhotovení usnesení výboru došlo u pozměňovacích návrhů k chybě při přepisu, a to v bodě 12 tisku 535/6, který se týká části třetí, nikoliv první, jak je uvedeno. Tato věc bude opravena v soupisu pozměňovacích návrhů.

A nyní si dovolím ještě předložit jeden pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu zákona. Je to z důvodu, že tyto návrhy jsou výlučně legislativně technického charakteru a reagují na změny ve znění zákona o inspekci práce, ke kterým došlo v době od předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně do doby jeho projednávání ve druhém čtení, a to zákonem č. 285/2020 Sb., změna zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 689, a to k části druhé - změna zákona o inspekci práce:

za prvé, ve výčtu novel zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se na konci slova "a zákona č. 327/2017 Sb." nahrazují slovy "zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.";

za druhé se v bodě 1 text "písmeno j)" nahrazuje textem "písmeno k)";

za třetí se bod 6 zrušuje a následující body se přečíslují;

za čtvrté se bod 7, dosavadní bod 8, zrušuje a následující body se přečíslují.

V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu ještě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Protože se tímto návrhem zabývaly také výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu, tak se ptám zpravodajů - pana poslance Marka Nováka, zda chce vystoupit. Ano, pan poslanec Novák je zpravodaj výboru pro bezpečnost k tomuto tisku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás seznámím s usnesením č. 163 výboru pro bezpečnost, který na své 38. schůzi dne 11. června 2020 přijal následující usnesení:

"Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí paní Mgr. Martiny Štěpánkové, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, po zpravodajské zprávě poslance Marka Nováka a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 535, vyslovila souhlas;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Pavla Růžičky, který přednese návrh za výbor pro obranu jako zpravodaj. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vám zde přečetl usnesení výbor pro obranu z jeho 33. schůze ze dne 13. května 2020 k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 535:

"Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení a zpravodajské zprávě poslance Pavla Růžičky a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených zařízení a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 535, schválila ve znění těchto pozměňujících návrhů - které jsou nahrány v systému pod číslem 535/4, část 1/2;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi seznámit vás s pozměňovacím návrhem k tisku 535/4, kterým se pozměňuje pozměňovací návrh tisku 535 uvedený v usnesení výboru pro obranu. Pozměňovací návrh předkládám s dalšími poslanci téměř ze všech klubů Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrh je konzultován s resortem obrany a upravuje drobné nedostatky původního pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh je zavedený v systému pod číslem 5831 a obsahuje tyto změny k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro obranu ze 33. schůze ze dne 13. května 2020:

I. v části druhé - změna zákona o ozbrojených silách České republiky - § 26 se mění takto:

1. V bodě 3. se slovo "armády" nahrazuje slovem "ozbrojených sil". V § 6 odst. 4 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, jsou z působnosti úřadu a inspektorátů vyjmuty určená technická zařízení v ozbrojených silách České republiky. Ozbrojené síly jsou definovány v § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999, o ozbrojených silách ČR, je proto nezbytné působnost Ministerstva obrany v oblasti státního odborného dozoru vztáhnout na všechny ozbrojené síly, neboť podle původního znění by Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky byly mimo kontrolu.

2. Bod 5: "5. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 5. doplňují slova "k plnění nádob plyny a vydávání a odebírání oprávnění k těmto činnostem". V bodě 5 je opravena drobná gramatická chyba, tzn. doplňuje se čárka ve větě, která v původním pozměňovacím návrhu chyběla. Po jejím doplnění je zřejmé, že prověřování odborné způsobilosti k plnění nádob plyny je samostatnou činností vnímanou taktéž jako státní odborný dozor.

II. V oddíle 4 - určená technická zařízení - § 36 se upravuje takto: 1. V § 36 odst. 1 - předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními - se ve větě první vypouští slova "právnické osoby a podnikající fyzické". Pokud by tam slova "právnické osoby a podnikající fyzické" zůstala, nemohli by v resortu obrany provádět montáž, opravy, revize, zkoušky určených technických zařízení a plnění nádob plyny zaměstnanci ministerstva. Obecný výraz odborně způsobilé osoby zahrnuje všechny skupiny odborně způsobilých osob. A konečně

III. v oddíle 4 - náležitosti oprávnění a osvědčení - § 36a se upravuje takto: V § 36a odst. 1 písm. c) se slovo "podnikatele" nahrazuje slovem "žadatele". O oprávnění nebo osvědčení žádají také zaměstnanci resortu, velitelé, náčelníci, představení útvarů, zařízení odborů. Žadatel je obecnější výraz, který zahrnuje všechny osoby.

Ostatní text pozměňovacího návrhu z usnesení výboru zůstává beze změn. Předpokládaný pozměňovací návrh obsahuje kompletní nové znění pozměňovacího návrhu z usnesení výboru pro obranu s vyznačením změn a je zavedený v systému pod číslem 5831.

K uvedenému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě a žádám vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi, eviduji jeho přihlášku do podrobné rozpravy. Nyní pan poslanec Pavel Juříček v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl upozornit, že podstatou tohoto zákona a v jeho textaci není celý ten život, který souvisí s technickými revizemi. Podstatou je navazující státní norma, která cílí právě na technické revize, které, věřím tomu, že Poslaneckou sněmovnu ani moc nezajímají. Ale zajímá to reálné podnikatele. Ale po pravdě řečeno i Poslaneckou sněmovnu by mohlo zajímat, jestli vůbec se dělá revize tady těch žárovek jednou ročně, nebo jednou za dva roky, a každého počítače a každé elektronické věci a ostatních věcí, které jsou specifikovány právě v té státní normě. Takže já bych chtěl obrátit pozornost k tomu, aby s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které to má v kompetenci, nicméně technicky těmto věcem ani odborně nemůže rozumět, tak aby se to skutečně zpracovalo správně. Stále hovoříme o tom, jak podnikatelská sféra je zatížená, dneska když máte moderní firmy a máte tam desítky senzorů, elektronických prvků, různých drobných tlakových nádob a kamerových systémů a laserů a já nevím čeho všeho a na každé lince toho máte desítky, tak de facto podnikatelé, aby vůbec vyráběli, tak ani ty technické revize nestačí dělat. A je zajímavé taky, že jedna žárovka vás třeba stojí na technické revizi 15 až 70 korun, tak jenom abychom si uvědomili, že podnikatelé na takovéhle věci utrácejí ročně statisíce. A vůbec to nesouvisí s bezpečností práce. Souvisí to s logikou a se zatížením podnikatelů.

Proto zdůrazňuji, že ani já tady nepléduji, že bychom nějakým způsobem znevažovali tento zákon, který připravilo MPSV, spíše hovořím o tom, že podstata je v té státní normě, která se musí reálně opravdu přepracovat, a pak podnikatelé mohou normálně fungovat. Já jsem se sešel se spoustou... ať už to byly tlakové nádoby, anebo tepelné zdroje, anebo elektrika, se všemi jsem se sešel a všichni pak, když jsme se snažili spočítat, kdyby se dodržovala ta státní norma a ten zákon, tak dneska máte zhruba v České republice asi těch 10 tisíc revizáků - a ono by jich muselo být asi 2,5krát víc, aby se to vůbec dalo stihnout. Takže tady vidíte tu nelogičnost, že chceme něco po firmách, něco, co vůbec není ani možné technicky zajistit a organizačně zajistit. Takže tam bych nasměroval tu pozornost. A doufám, že v té státní normě máme šanci, paní ministryně, opravdu udělat naprosto logické zásahy a nebránit se tomu.

To, že Hospodářská komora pravděpodobně pro to nebude příliš jako nadšená, to je pravda, protože my bychom jim samozřejmě částečně zmenšili ten manévrovací a prostor a ten byznys jako takový, ale těch revizáků, jak říkám, je zhruba těch 10 tisíc a máme tady statisíce a statisíce dalších lidí, které to blokuje, a blokuje jim to reálné věci. A dělali jsme to i ve srovnání se zahraničím, protože často některé věci v zahraničí nejsou. Ano, jsou to rezidua sedmdesátých let, i ta norma je ze sedmdesátých let, tak je to potřeba opravdu postavit na rok, aspoň ten rok 2021.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi a ptám se, kdo další do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní ministryně, páni zpravodajové nemají zájem, otevřu tedy rozpravu podrobnou, protože žádný návrh, který bychom hlasovali, tady není. A eviduji přihlášku pana poslance Jelínka a pana zpravodaje. Pan kolega Jelínek a poté pan zpravodaj Roman Kubíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Pouze se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vedený pod číslem 5831. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jelínkovi. Nyní pan poslanec Roman Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen jako sněmovní dokument 7246, a odůvodnění jsem provedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi. Nyní se ptám, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní ministryně nemá zájem, páni zpravodajové také ne, mohu tedy ukončit druhé čtení, protože nepadl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení po podrobné rozpravě. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji, končím bod číslo 5.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP