Čtvrtek 27. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

1.
Národní plán obnovy

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 15. dubna tohoto roku. Všeobecná i podrobná rozprava byly ukončeny, návrhy usnesení byly předneseny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ale já to tu nemám... a zpravodaj tohoto bodu poslanec František Kopřiva. Poprosím poslance Františka Kopřivu, aby nás seznámil s dalším postupem, a poprosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, my se nacházíme procedurálně v trochu zapeklité situaci, protože se tady brala přestávka vlastně po ukončení podrobné rozpravy těsně před hlasováním, akorát že my jsme to usnesení s kolegy načítali, ještě když ten Národní plán obnovy byl ve fázi příprav, a už je to passé, ty body, takže pochopitelně o nich nechceme nechat hlasovat. Nicméně ten Národní plán obnovy se mezitím schválil na vládě za 200 miliard korun, a považujeme aspoň za férové, aby byla možnost, aby kolegové mohli vystoupit, tedy nejenom já a pan ministr, ale i ostatní, aby se mohli případně vyjádřit, tak já bych potřeboval otevřít podrobnou rozpravu, abych mohl stáhnout to usnesení, které jsem načítal minule. A potom tady jsme připravili s kolegy jiné, stručnější usnesení, které bych rád načetl v podrobné rozpravě. Tak chci požádat pana ministra, jestli by formálně neotevřel rozpravu? V, že tady je odpor od klubu ANO. Tak já využiji toho, že mám slovo, a krátce to tedy okomentuji za svolavatele této mimořádné schůze.

Za prvé bych chtěl poděkovat Ministerstvu průmyslu a obchodu za tu komunikaci, kterou s námi vedlo, i za tu diskusi, kterou tady s námi minule vedl pan vicepremiér Havlíček. Jenom bych chtěl připomenout, že minule jsme tady s kolegy chtěli vládě dát legitimitu k tomu, aby ten Národní plán obnovy odevzdala Evropské komisi s mírným zpožděním. Hovořili jsme tam o řádu několika málo týdnů a sesypaly se na nás reakce, že to je proti zájmům České republiky, že bychom na tom tratili. My jsme jenom chtěli, aby vláda měla možnost vypořádat připomínky. A jsem rád, že vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu ty připomínky nakonec vypořádalo a ten plán obnovy byl odevzdán s mírným zpožděním, což ale v tomto případě naopak jsem byl pro, abychom spíše vypořádali připomínky, aby vláda odevzdala nějakou ucelenou projednanou verzi a ne nějaký polotovar. Takže v tomhle bych chtěl ocenit jednání vlády, která na rozdíl od některých klubů v této Poslanecké sněmovně si dala na čas a vypořádala ty připomínky.

Já moc děkuji za ten příslib, který jsme obdrželi od pana ministra Havlíčka, že ta krajinná opatření na zadržování vody, ale i na další účely budou méně invazivní, že to nebude ten beton na nějaké budování třeba vodních nádrží extenzivní, ale spíše se zůstane u těch opatření, která méně zasahují do krajiny a jsou přirozenější, jako je budování mokřadů, tůní a tak dále. To si myslím, že je pozitivní, a budu rád, kdyby to nezůstalo jenom na papíře, ale pokud by se to opravdu takto zrealizovalo. Stejně tak oceňujeme investice do revitalizací brownfieldů, že se to vrátilo do té finální podoby, protože to mezitím vypadlo. Tak to si myslím, že opět může pomoci těm zvlášť průmyslovým a uhelným regionům, ale třeba i tady v Praze víme o brownfieldech. Týká se to celé republiky, tak to oceňujeme.

Co naopak zůstává naší výhradou, jednou z těch větších, tak je, že tam nebyly příliš zohledněny investice do nabíječek pro elektromobily. Tam je sice na papíře, právě že se chce podpořit elektromobilita, ale vlastně se obáváme, že bez té infrastruktury to bude obtížné, když se jenom loni, tuším, zdvojnásobil počet elektromobilů používaných v Česku. Tak se obávám, aby to motivovalo lidi, že když bude špatná infrastruktura, tak si myslím, že to bude spíše demotivační pro potenciální uživatele elektromobilů.

Nechci tady teď rozebírat všechny ty komponenty, to bychom tady byli dlouho, ale vrátím se k tomu, o čem už jsem mluvil tady v těch třech bodech. Na papíře tedy ten Národní plán obnovy už vypadá mnohem lépe než v průběhu toho. My jsme na to zveřejnění čekali už od prosince, jenom opakuji, nakonec to bylo zveřejněno v eKLEPu až vlastně někdy v půlce dubna, asi tři týdny před deadlinem toho odevzdání, takže bohužel nebylo tolik času. Stejně tak bohužel pan vicepremiér Havlíček tady hovořil o tom, že to byl nejvíce konzultovaný dokument v historii České republiky. My jsme nedostali ten seznam subjektů, stakeholderů, se kterými to bylo konzultováno. A bohužel jsem zaznamenal výhrady, nebo zpětnou vazbu od nevládních organizací, od různých profesních sdružení a od zástupců samospráv, že to nepovažovali za dostatečně projednané. Ale to už je teď všechno passé. Jak už jsem zmiňoval, už je to hotové, už je to odevzdáno. Jenom si myslím, že by to tady mělo zaznít.

A to, co je tady nejdůležitější, a myslím si, že to je v zájmu nás všech, této vlády i té příští, v zájmu všech občanů a českých firem a regionů, aby tedy to, co je na papíře - a ještě jednou opakuji, já to oceňuji, MPO si s tím dalo práci a nechci to rozhodně shazovat. Myslím si, že to má potenciál posunout Českou republiku zase o krůček kupředu, co se týče efektivního využívání evropských fondů.

Nicméně je (nesrozumitelné) klíčové, a to víme, že ne vždycky funguje, tak je, aby to nezůstalo na papíře, ale aby skutečně realizace těch projektů odpovídala těm všem cílům, které jsme si společně vytyčili, společně my s celou Evropou, aby to byly investice do oblastí, které jsou udržitelné, které mají budoucnost, ve kterých leží potenciál pro příští generace a pro českou ekonomiku v 21. století.

Takže my budeme určitě sledovat a kontrolovat, jestli se podaří vládě této i té příští, ať už tam bude kdokoliv, dostat těch slíbených 37 % investic do těch zelených technologií, do zelené tranzice. Aby to nebylo jenom tedy formálně, ale skutečně ty projekty takto byly posuzovány a aby to ve výsledku byly užitečně vynaložené peníze. Jsou to přece jenom peníze evropských daňových poplatníků, tedy i nás, byť jsme stále ještě čistými příjemci.

Já si dovolím tedy přečíst usnesení, které jsme nachystali. Chtěl jsem tady stáhnout to usnesení, o kterém budeme tady trochu bizarně hlasovat. My sami ho asi nepodpoříme, protože už je passé. Týká se to věcí, které se týkaly jiné fáze, než ve které se teď nacházíme. Takže já jsem chtěl to usnesení stáhnout, to tedy nemůžu procesně udělat.

Místo toho usnesení, které jsem tady představoval minule, jsme chtěli vyzvat vládu, aby v zájmu transparence a vyšší efektivity investice v oblasti digitalizace upřednostnila v maximální možné míře řešení s otevřeným zdrojovým kódem, neboť princip veřejné peníze, veřejný kód, jak se mu přezdívá, posiluje veřejnou kontrolu, zvyšuje bezpečnost, zjednodušuje možnost inovací a chrání vlastně - a to je asi nejdůležitější - chrání před rizikem toho vendor lock-inu, tedy napojení na jednoho dodavatele třeba na dvacet let dopředu, který si to potom servisuje za vysoké poplatky.

Není to jenom náš pirátský výmysl, tento princip. Jednak ho přijal i Evropský parlament poměrně konsenzuálně, má to Evropská komise ve své strategii pro digitalizaci na toto desetiletí. Uplatňuje to například i Elon Musk ve své firmě Tesla. Uplatňuje to spousta komunit a firem v IT, a nejenom v IT. Zkrátka tento komunitní přístup, že to, co je placené z veřejných peněz, tak má být otevřené pro inovace, pro kontrolu veřejnosti. Ve výsledku to opravdu i zlevní ta řešení. Tak to považujeme za důležité. Chtěli jsme tedy vyzvat k zachování tohoto principu nebo k jeho uplatňování.

Potom jsme ještě chtěli tady nechat hlasovat výzvu, aby vyhodnocování těch žádostí o podporu, o které budou žádat samosprávy a soukromé subjekty, probíhalo transparentním a předvídatelným způsobem a aby vláda komunikovala s těmi žadateli v průběhu. My jsme to tady dneska koneckonců řešili i v rámci té mimořádné schůze k REACT-EU. Prostě víme, že to nefunguje úplně optimálně a často se nehledí na skutečnou užitečnost toho projektu, ale na to, kdo si to jak rychle nakliká, a tak dále.

No a v posledku jsme chtěli doporučit, aby se u těch projektů, které jsou financovány z toho fondu obnovy, ale i z dalších evropských fondů, kladl skutečně důraz na jejich udržitelnost, aby ty investice a reformy, které se z něj budou financovat, měly dlouhodobý dopad a nebylo to nějaké to zalepování na poslední chvíli, jako kde bychom ještě mohli ty finance utratit, tak tady máme nějaký projekt, který na papíře je v souladu s těmi cíli, tak se to tam plácne. Nemyslím si, že je to úplně užitečné. Nebo nemyslím si, že to je úplně efektivní investice jak těch peněz, a myslím si, že to i poškozuje potom obraz jak českého státu, tak Evropské unie, evropských fondů, když se z toho zkrátka neplatí to, na co jsou ty peníze skutečně určené.

Jsem rád, že mám stále vaši pozornost a že to tady máme možnost probrat. Bohužel tady kolegové nemají možnost vystoupit, protože klub ANO nechtěl znovu otevřít diskuzi o plánu obnovy, který má českým firmám, občanům a regionům přinést 200 miliard v příštích letech. Přijde mi to škoda. Nicméně považuji za důležité to tady zmínit. Myslím si, že se snažíme být objektivní, jak už jsem tady zmiňoval. Některé ty komponenty jsou vystavěné poměrně dobře. Teď půjde o tu realizaci.

Takže to jsou ty věci, na které jsme tady už narazili ohledně REACT-EU i těch dalších fondů. V tuto chvíli ukončím svůj komentář k Národnímu plánu obnovy a vlastně v tom druhém bodě k těm fondům EU, ostatním fondům EU a k těm operačním programům se ještě můžeme vrátit. Tam tedy rozprava proběhne.

Každopádně když tedy nevystoupí člen vlády, tak já bych tedy chtěl požádat podle § 66 odst. 3 jednacího řádu, Poslaneckou sněmovnu, aby přece jenom umožnila tu rozpravu otevřít. Protože mohl jsem to tady okomentovat pěkně, mohl jsem to tady okomentovat špatně a myslím si, že by kolegové skutečně měli mít šanci ještě navázat, nebo i diskutovat, reagovat na má slova. Chápu tedy, že asi poslanci z řad vládních stran, byť jsme tedy připravovali i to minulé usnesení s kolegy z ČSSD, nechtějí o tom diskutovat. Ale já si přesto myslím, že by všichni měli mít možnost v této Sněmovně vystoupit. Takže poprosím pana předsedajícího, aby dal hlasovat o tomto mém návrhu, a případně věřím, že v té diskuzi můžeme pokračovat i v tom druhém bodě případně. Ale snažíme se to dělat procedurálně čistě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane poslanče, pochopil jsem správně, že chcete nechat vrátit, otevřít, podrobnou rozpravu?

 

Poslanec František Kopřiva: Já bych požádal i o otevření obecné rozpravy nejprve.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Takže já o tom nechám samozřejmě hlasovat neprodleně. Jedním hlasováním o otevření rozpravy obecné i podrobné.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno je 86 poslanců, pro 26, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě mrzí, že jsme tu rozpravu neotevřeli. Já bych tedy navrhoval, abychom otevřeli alespoň tu podrobnou, kdy by byla možnost případně načíst nějaké jiné usnesení. Případně si dovolím upozornit, že mám za to, že kolega Kopřiva může případně navrhnout zpětvzetí svého návrhu. Možná by to bylo přece jenom čistší než tady potom hlasovat to usnesení, které už je úplně passé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další procedurální návrh o otevření podrobné rozpravy.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přihlášeno máme 86 poslanců, pro 23, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se pan poslanec Kopřiva. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl potvrdit slova pana zpravodaje, že vlastně osm z těch usnesení, která jsme navrhovali, je passé, protože vláda už svůj plán obnovy odeslala do Bruselu a schválila. Takže už vládu nemůžeme úkolovat ani nic doporučovat, protože materiál je uzavřen. Nicméně chtěl bych poděkovat členům výboru pro evropské záležitosti, že pomohli vytvořit platformu pro zástupce zaměstnavatelů, zaměstnanců, neziskových organizací, vzdělávacích institucí, zástupce samospráv jak krajských, tak místních, abychom dokázali společně formulovat určité politiky a vytvořit společně tlak na vládu, aby zapracovala připomínky těch, kteří budou v konečném důsledku realizovat ty projekty, které mají zvýšit odolnost české ekonomiky a společnosti a spustit její transformaci tak, aby byla lépe připravena do budoucna a byla konkurenceschopnější.

Jeden příklad za všechny, že ten náš tlak nebyl úplně zbytečný a že vládě často chybí jakýsi strategický pohled a koncepčnost. Tak v tom původním, prvním návrhu vlády byla alokována pouze jedna miliarda na digitalizaci do soukromé sféry. Po tom našem tlaku se tyto prostředky, alokované prostředky, zpětinásobily. Takže tady je vidět, že se opravdu vyplatí mluvit s těmi, kteří se podílejí na rozvoji české ekonomiky a společnosti, a že bychom se neměli pouze a jenom spoléhat na úředníky, vládní úředníky na rezortech. Samozřejmě ti mají svoji expertizu, ale tady se prostě jedná o strategický koncepční pohled na věc. A jsem velmi rád, i když mohu mít výhrady - a mám - k tomu, co jsme do Bruselu poslali, že se celá řada věcí dokázala posunout, napravit a vylepšit. Za to bych chtěl poděkovat i členům výboru pro evropské záležitosti, kteří se tomu nejenom že nebránili, ale naopak pomohli vytvořit takovou platformu a tlak na vládu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A o slovo se přihlásil pan zpravodaj, který nás seznámí pravděpodobně s postupem, jak se teď vypořádáme s těmi usneseními, která už v podstatě nejsou aktuální, ale musíme se s nimi nějak vypořádat.

 

Poslanec František Kopřiva: Tak já bohužel musím vyjádřit lítost nad tou nevstřícností poslanců z řad vládní koalice. Mně to opravdu nedává smysl. Místo toho, abych já v podrobné rozpravě stáhl to staré usnesení a načetl to nové, odhlasovali jsme to a měli to za pět minut hotové, tak si to tady zase musíme takhle ne úplně procedurálně čistě vyřizovat.

Já tedy navrhuji, nebo já stahuji to usnesení, které jsem načetl na minulé schůzi, všechny ty body, s tím, že my je navrhneme v nějaké upravené podobě v tom dalším bodě, protože se to týká všech operačních programů a evropských fondů.

Nicméně ještě načetl usnesení, tři body, pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. A já se teď na to dívám a myslím si za sebe, že už minimálně jeden bod toho usnesení je už taky passé, že bereme na vědomí nehotový Národní plán obnovy. Tak on už je hotový. Ale musíme teď o tom asi hlasovat, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Já bych nechal hlasovat prvně o tom, že berete zpět ty své návrhy, to usnesení, které jste předložil, abychom o tom rozhodli hlasováním, aby to nebyla vaše vůle.

 

Poslanec František Kopřiva: Ano. Takže nyní budeme tedy hlasovat o zpětvzetí těch tuším osmi bodů usnesení, které jsem načetl v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno je 88 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Kopřiva: A nyní tedy, jak jsem zmínil, tak pan poslanec Vojtěch Filip představil tři body návrhu usnesení. A nyní se táži jenom, jestli je námitek proti tomu, abychom to hlasovali dohromady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já nevidím žádnou námitku, tak můžeme dohromady.

 

Poslanec František Kopřiva: Dovolte mi nyní načíst usnesení pana kolegy Vojtěcha Filipa: "Poslanecká sněmovna zaprvé bere na vědomí nehotový Národní plán obnovy, zadruhé požaduje přepracovat v rámci meziresortního připomínkového řízení Národní plán obnovy včetně Národního plánu reforem tak, aby byly odstraněny zásadní nedostatky, a zatřetí žádá vládu předložit sedmiletý plán stabilizace veřejných financí se zapojením prostředků Národního plánu obnovy a Národního plánu reforem."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno je 90 poslanců, pro je 22, proti nikdo. Návrh byl zamítnut. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec František Kopřiva: Vážené kolegyně, vážení kolegové... (Řečník se obrací na předsedajícího:) Neměli bychom začít druhý bod?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Počkejte. Vypořádali jsme se se vším?

 

Poslanec František Kopřiva: Pardon. Vypořádali jsme se nyní se všemi návrhy, které zazněly v podrobné rozpravě k bodu číslo 1 této mimořádné schůze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Děkuji. Tímto ukončuji projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k projednávání bodu číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP