(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech. Zahajuji 93. schůzi Poslanecké sněmovny. Jenom pro informaci, kterou určitě víte, v 10.30 bude zahájena 94. schůze Poslanecké sněmovny, takže na tuhle máme zhruba hodinku dvacet.

Aby byla zaznamenána vaše účast, tak vás nejprve odhlásím, prosím přihlaste se, případně mi sdělte, kdo hlasuje s náhradní kartou.

Konstatuji, že poslanecké kluby mi sdělily informaci, že všechny osoby v sále jsou testovány, vše je v pořádku.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 17. března tohoto roku.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu. (Gong.) Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, že by se hlásil, přivolal jsem kolegy z předsálí. (Chvilku čeká.)

Já mezitím můžu přečíst omluvy členů vlády: Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody od 10.30, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Miroslav Toman - zdravotní důvody.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Ondráček.

Jinak konstatuji, že opět zasedáme v polovičním formátu a poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

 

Mezitím se nám naplnilo kvorum a já dávám hlasovat o osobách ověřovatelů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 78, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 93. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 93. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Opět připomínám, podle § 54 odst. 7 jednacího řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 93. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 83, pro 44, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pořad schůze tedy byl schválen.

 

Přistoupíme k prvnímu bodu.

 

1.
Národní plán obnovy

S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Nebudu program této schůze nějak bořit, ale avizuji dopředu, že v té další schůzi, kdy se má projednávat nouzový stav... (S předsedajícím hovoří poslanec Ivan Bartoš. Předsedající: Pardon, pardon.) Navrhnu nový bod a to bude Informace vlády o dostavbě jaderné elektrárny a rozeslání projektové dokumentace. A požaduji, aby na projednání tohoto bodu zde byl přítomen ministr průmyslu a obchodu a také premiér. Je to naprosto zásadní věc týkající se bezpečnosti a budoucnosti České republiky. Avizuji to dopředu, a požaduji, aby jak ministr průmyslu, tak premiér byli přítomni. Jestliže nebudou přítomni, avizuji dopředu, že to je pro nás natolik zásadní, že si patrně budeme brát přestávky do té doby, než si ministr a premiér uzpůsobí program natolik, aby se zodpovídali Poslanecké sněmovně.

Takže pane ministře (Havlíčku), jsem rád, že jste tady, a doufám, že i po půl jedenácté budete přítomen. A současně také doufám, milé poslankyně a poslanci, že zařazení tohoto nového bodu podpoříte. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já se nyní chci omluvit panu předsedovi Bartošovi, on se hlásil včera písemně, chtěl vystoupit před schválením pořadu této 93. schůze, tak za to se omlouvám, já jsem si nevšiml, že tady písemně je to den předem. Pane předsedo, teď byste měl možnost vystoupit, máte-li zájem. Záleží na vás, máme schválený pořad a je 93. schůze. Předpokládám, že to je k věci. (Poslanec Bartoš odpovídá mimo mikrofon.) Tak můžu otevřít ten bod a dát vám první slovo po úvodu, nebo můžete mluvit teď hned.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Tak byl trochu zmatek, ale zmatek neproběhl na naší straně. Já bych si tedy dovolil vystoupit k tématu Národního plánu obnovy, který je, pokud se nám ten plán podaří dobře připravit, šancí pro Českou republiku. Ten plán nám umožní efektivně a ve prospěch lidí i rozvoje naší země čerpat v nadcházejících letech 180 miliard z prostředků EU. K tomuto plánu jsme museli svolat tuto schůzi, protože debata doposud na úrovni Poslanecké sněmovny, ale i třeba jednotlivých politických stran příliš neprobíhala. Já si myslím, že bychom se měli maximálně zaměřit na to, aby ten program byl připravený dobře, protože on sám o sobě je obrovskou příležitostí pro naši zemi, která nám může pomoct posunout Českou republiku v době postcovidové, podobně jako se tomu stalo v poválečném období třeba díky Marshallově plánu.

To, co je pro naši zemi příležitost pro její budoucnost, je pro politiky obrovský závazek. A teprve tato schůze - a já si troufnu říct, že to je velmi smutné - by měla konečně otevřít konstruktivní diskuzi mezi vládou, odbornou veřejností, samosprávami, byznysem, neziskovým sektorem, ale také mezi vládou a politickými stranami. Politickými stranami opozice, které zastupují dokonce dohromady více občanů než některé strany vládní.

A i když má vláda předložit plán obnovy Evropské komisi už za měsíc, tak já musím s politováním říct, že tahle diskuze - já bych poprosil kolegy v prvních řadách, jestli by mohli být o trošku více ticho, děkuji. Jenom se těžko soustředí potom na ty důležité věci, které jsem chtěl zmínit. Takže je to za měsíc, a ta diskuze vůbec neprobíhá. A já podle informací, které mám například od lidí z tripartity, i s nimi vláda diskutuje tento zásadní dokument, tuto strategii, ve velmi malé míře.

Nyní tedy k samotnému plánu. Z fondu obnovy může Česká republika čerpat až 180 miliard nad rámec těch standardních programů víceletého finančního rámce. To je obrovská možnost překonat současnou krizi, zdigitalizovat stát i jeho hospodářství a celkově modernizovat ekonomiku, aby byla udržitelná, a to je velmi důležité, konkurenceschopná v 21. století. A to zaostávání České republiky v konkurenceschopnosti se projevilo již předtím, než covid přišel do České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP