Středa 21. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

499.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě
/sněmovní dokument 7332/

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. března 2021 ve všeobecné rozpravě. Připomínám, že návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 7332. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Marian Jurečka.

Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, kterou tímto otevírám, a hlásí se poslanec Jaroslav Holík.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, na úvod řeknu pouze několik čísel: 20, 38, 40, 6. A jedno neznámé číslo. To je totiž, to neznámé číslo je počet podezřelých, ale nikoliv usvědčených. Tento případ řešíme půl roku a policii to bude minimálně ještě půl roku trvat. Ale já tady nestojím, abych hodnotil šetření. Biologická havárie se stala a já chci, aby se neopakovala.

Pane ministře, vy jste nastínil, že řeka Bečva bude osazena senzory, které budou řeku monitorovat. To je chvályhodné, ale nedostatečné. Totižv České republice není jenom řeka Bečva, a chceme-li předejít podobným haváriím, musíme monitorovat všechny toky. Nemusí to být vůbec drahé zařízení. Dnes prakticky v každém domě funguje bez problémů požární hlásič. Navrhuji, aby na každém toku bylo podobné jednoduché čidlo, které by trvale měřilo elektrovodivost vody a pH. Údaje z těchto čidel by se ukládaly na server a zde pak bude možné v čase zaznamenat jakoukoliv odchylku. Pokud tato odchylka od normálu překročí stanovenou mez, dá signál odpovědným pracovníkům povodí, pracovníkům hasičů, rybářům a dalších složek pro zahájení nápravy. Ti pak nebudou muset čekat, až ryby zahájí stávku a začnou plavat břichem nahoru. Já vám děkuji za...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jsme tedy v obecné rozpravě. Podívám se, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečné slovo? Pan navrhovatel? Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi shrnout rozpravu, která proběhla především na minulém jednání. Dneska už tady zazněl jediný příspěvek do diskuze v obecné rozpravě, takže vystoupili zástupci prakticky všech poslaneckých klubů. V debatě se vyjadřovali k problematice jak havárií na řece Bečvě, tak k samotnému návrhu usnesení, nicméně v obecné rozpravě jsem nezaznamenal žádný návrh na úpravu usnesení, které jsem tady jako zástupce navrhovatelů zmiňoval při minulém projednávání. To usnesení je o něco rozšířené oproti tomu, co je v sněmovním dokumentu 7332. Jsem připraven ho tady v rozpravě ještě jednou přečíst v podrobné, abychom o něm mohli potom rozhodnout hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Takže v podrobné rozpravě, jestli se hlásí tedy... vy se hlásíte ještě jako navrhovatel do podrobné rozpravy? Prosím, máte slovo. Pardon, ještě s přednostním právem chtěl mluvit pan ministr. Já se omlouvám. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Bude to velmi stručné, protože hlavní debata opravdu proběhla minule a myslím, že už ji tady nikdo nechce protahovat. Jenom v několika větách řeknu, co se v mezidobí stalo a proč nebudu hlasovat pro zřízení té vyšetřovací komise. Ne proto, že bychom měli (neměli?) všichni stejný zájem, ten máme všichni stejný - aby co nejdříve byl zjištěn viník, potrestán. My se jenom lišíme ve formě. Jestliže se tady včera mnohokrát objevovalo, že Sněmovna oceňuje a věří práci orgánů vyšetřovacích složek bezpečnostních orgánů, tak já jim věřím nejenom v oblasti nebo v otázce Vrbětic, já jim věřím v i otázce Bečvy. A pokud budeme teď hlasovat o zřízení vyšetřovací komise, tak snad asi opravdu precedentně poprvé, jak jsem byl informován, v historii Poslanecké sněmovny vytvoříme vyšetřovací komisi k živému vyšetřovacímu spisu, který řeší Policie České republiky. To je to, co mi na tom vadí, nic jiného.

Máme stejný zájem, aby se to vyšetřilo, a já bych byl samozřejmě daleko radši, kdyby to bylo až po tom, co policie rozhodne. Takže to je ten jediný důvod. My jsme v mezidobí připravili novelu vodního zákona, jak bylo řečeno, připravili jsme a měříme dneska intenzivně, už teď, v této chvíli, několikrát týdně se měří kvalita vody na Bečvě. Připravujeme automatický monitoring vody na Bečvě. Máme celou řadu konkrétních věcí, které už nejenom připravujeme, ale realizujeme, a shodujeme se i ve změně legislativy s mnohými navrhovateli. Jen máme jiný názor na to, zda paralelně s vyšetřováním Policie České republiky zřizovat vyšetřovací komisi, která vlastně v tu chvíli se bude snažit dělat to samé. Nic víc, nic míň, jenom tohle jsem chtěl říct a vysvětlit důvod. Ale jinak máme zájem všichni stejný, aby tahle kauza co nejrychleji skončila a bylo jasno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v podrobné rozpravě vystoupí za navrhovatele pan poslanec Marian Jurečka, prosím. Nemám jinou přihlášku.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající, dovolte, abych okomentoval a přesně tady přečetl návrh usnesení ke zřízení této vyšetřovací komise. Oceňuji, že je tady konstruktivní přístup bod dneska doprojednat. Myslím si, že se shodujeme v tom, co říkal pan ministr, v tom cíli. Já bych to trošku jenom modifikoval. On mluvil o tom, aby ta kauza co nejdříve skončila. Já bych byl rád, aby to mělo rychlý konec, ale v podobě toho vyšetření, a aby se podařilo zjistit příčiny včetně potrestání a hledání cest k nápravě, k čemuž může sloužit samozřejmě i novela vodního zákona, případně i další věci, které jsou právě v kompetenci jednotlivých orgánů.

Nyní tedy dovolte to usnesení:

"Usnesení Poslanecké sněmovny z 98. schůze Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje v souladu s článkem 31. odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a podle § 48 odst. 1 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě;

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

A. shromáždit veškeré podklady ekologické katastrofy na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i následujícím haváriím v uplynulém roce,

B. prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení,

C. vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost,

D. vyhodnotit naplňování zákonných povinností a opatření orgánů státu k ochraně povrchových vod se zřetelem na prevenci a zvládání havárií,

E. dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, které ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly;

III. ukládá vládě České republiky a dotčeným orgánům poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při jejím fungování;

IV. stanovuje lhůtu pěti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, k níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

V. určuje počet členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na devět a stanovuje paritní způsob jejich volby, přičemž každý poslanecký klub smí nominovat jednoho člena komise."

Tolik návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě pan poslanec Ivan Adamec. S přednostním právem za klub, takže jste místopředsedou klubu? (Poslanec Adamec: Ano.) Tak prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych požádal jménem klubu ODS o přestávku v délce pěti minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vyhlašuji pauzu do 15.19.

 

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.19 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 15.19, uplynula pauza pro poradu klubu ODS. Do podrobné rozpravy se už nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Nechám tedy hlasovat.

Byl tady přednesen návrh usnesení ze strany pana navrhovatele, asi si ho všichni pamatujeme. Mám žádost o odhlášení. Nebo ho chceme ještě jednou zopakovat? Nikdo už nechce zopakovat to usnesení. Odhlásil jsem vás. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami na žádost poslanců z pléna.

 

Nejdřív budeme hlasovat o návrhu usnesení předneseném zástupcem navrhovatelů Marianem Jurečkou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 211, přihlášeno 90 poslanců, pro 52, proti 3. Návrh usnesení byl schválen a vyšetřovací komise byla zřízena. Tak to je vše.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu a tím je

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP