Čtvrtek 6. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

Z pověření vlády uvede návrh zákona ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Návrh zákona provádí částečnou adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků Evropské unie na trh. Toto nařízení EU mění článek 3, nařízení číslo 1107/2009, kde se definuje pojem rostlinný biostimulant. Dosud používaný pojem pomocný rostlinný přípravek se proto v zákoně o hnojivech tímto novým pojmem nahrazuje.

Návrh zákona obsahuje také doprovodnou novelu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, která s danou problematikou bezprostředně souvisí.

Plná adaptace nařízení o hnojivých výrobcích bude s ohledem na účinnost dalších ustanovení adaptovaného nařízení, to znamená 1. 1. 2022, provedena další novelou zákona o hnojivech, plánovanou za dva roky.

Evidence se podle platného zákona o hnojivech vedou o množství, druhu, době používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů, upravených kalů a sedimentů, podle jednotlivých pozemků, plodin a let.

Nově se navrhuje povinnost vedení evidence i o množství sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů. Toto ustanovení má odloženou účinnost od 1. ledna 2022 a jeho smyslem je zavedení nástroje pro udržitelné hospodaření zemědělských podniků v oblasti živin. Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 hektarů podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů budou nově povinni vést evidence podle zákona v elektronické podobě. Toto ustanovení má rovněž odloženou účinnost od 1. ledna 2022. Na základě poznatků z aplikační praxe je nově povinnou přílohou k žádosti o registraci hnojiva provozní řád zařízení na využívání odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 35. schůzi a doporučil svým usnesením Poslanecké sněmovně Parlamentu jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 755/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru, poslanec David Pražák, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Pražák: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane ministře. Zemědělský výbor projednal návrh zákona o hnojivech na své 35. schůzi 13. května 2020, kam byl podán jeden pozměňovací návrh, který nebyl akceptován, a tudíž usnesení zemědělského výboru zní, že doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona tak, jak byl předložen.

Já se ještě dopředu hlásím do obecné rozpravy a předložím pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, můžete zůstat víceméně u mikrofonu, protože otevírám obecnou rozpravu a jste jako první přihlášený, takže máte slovo.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Dovolte mi, abych představil dva pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému pod číslem 6360 a 6438: 6360 se týká odložení účinnosti zákona o hnojivech a u 6438 se jedná o Státní pozemkový úřad a meliorace, kdy Státní pozemkový úřad provádí jen údržbu a provoz v tuto chvíli a pozměňovacím návrhem se umožní Státnímu pozemkovému úřadu budovat zavlažovací a odvodňovací stavby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, jako další vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Jan Pošvář. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, nechci zdržovat, já bych rád, aby řádně prošel tento návrh druhým čtením. Jenom mám dotaz na pana ministra. Prosím o reakci, protože případně bychom mezi druhým a třetím čtením tomu věnovali debatu na jednání zemědělského výboru, a to se týká zákazu hnojení neupravenou močovinou. Pan ministr předpokládám ví, o co kráčí, o co se jedná. Já se chci pouze zeptat, zdali tento návrh zákona směřuje k tomu, aby se potom vyhláškou upravil případný zákaz, protože pokud se tak učiní, bude to znamenat obrovský zásah do hospodaření řady zemědělských podnikatelských subjektů, které chovají dobytek, a bude to znamenat zúžení trhu s hnojivy. Pan ministr určitě ví, kam směřuji, protože ten, kdo tady nejvíc obchoduje s hnojivy, je společnost Agrofert a v případě, že začneme zakazovat jednotlivé - já za sebe řeknu bezdůvodně - zakazovat hnojiva nebo hnojení neupravenou močovinou, znamená to větší řeknu šanci uplatnění se na trhu právě výrobků této společnosti. A já si nemyslím - a myslím, že teď tady asi na to není prostor, ale na zemědělském výboru se tomu určitě budeme chtít věnovat, proto prosím o reakci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Pošvář, připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o hnojivech na první pohled nemusí vypadat zajímavě, ale opak je pravdou. Směrnice, která je implementována, má velké cíle. Chce se dosáhnout snížení znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování. Bylo by ale dobré, kdybychom při plnění těchto cílů nešetrnými zásahy Ministerstva zemědělství nezhoršovali podmínky hospodaření v české krajině. Proto předkládám dva pozměňovací návrhy, které tyto nedostatky odstraňují.

První návrh se týká skladování hnojiv na stejné ploše. Je potřeba skladování umožnit již po třech letech, nikoli po čtyřech, jak je v současném navrhovaném znění. Musíme mít na paměti, že dochází k překryvům v rámci sezony, naváží se na jaře, rozmetá na podzim, a tedy tato stanovená lhůta je v praxi o rok delší.

Druhý návrh se týká schvalování příkrmiště do havarijního plánu dle vodního zákona. Podle všeho je to pouze další byrokratická povinnost, která ničemu nepomůže, a proto ji vyškrtáváme. Koncentrace většího množství krmiva a výkalů na holé půdě nevzniká při každém větším shlukování zvířat, ale jen při dlouhodobě opakujícím se stavu. Rizika znečištění tedy jsou výrazně nižší než třeba u skladování hnojiv, se kterým se v tomto zákoně porovnává. Zároveň již současná definice tomu zabraňuje, jelikož ta zní: "Hnojiva musí být skladována a příkrmiště musí být provozováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod." Ke zdravé krajině se nedostaneme jenom omezeními a zpřísňováním. Je nutné pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří, a naopak odstraňovat bariéry, které brání její obnově. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, mám připravený velice jednoduchý pozměňovací návrh, to je snížení výměry z 200 na 20 hektarů.

Krátce okomentuji, o co vůbec jde. Jedná se o... Povinnost vést evidenci podle § 9 odst. 7 v elektronické formě ukládá vládní návrh zemědělským podnikatelům, kteří hospodaří podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů na výměře větší než 200 hektarů. Předloženým pozměňovacím návrhem se vyčleněním malých farem z elektronické evidence navrhuje omezit na farmy do velikosti 20 hektarů. V současné době již i malí farmáři vedou evidenci v elektronické podobě a v případě nejasností mohou též využít poradenské služby, jsou to akreditovaní poradci Ministerstva zemědělství, kteří tuto činnost pro tyto malé farmáře provádějí. Omezení povinnosti ve vládou navrhovaném rozsahu, pro to není reálný důvod. Povinné každoroční předávání evidence o používání hnojiv a dalších látek podle § 9 odst. 7 u více farem navíc povede k většímu přehledu a kontrole využívání těchto látek v rámci zemědělského podnikání. Navíc se domnívám, že i tímto jsme schopni dostat více pod kontrolu používání chemických prostředků a hnojiv jako takových v rámci zemědělské praxe, po kterém v podstatě jak zemědělská, ale hlavně veřejnost jako taková volá. Takže domnívám se, že svým pozměňovacím návrhem napomůžeme tomu, že se zlepší i ochrana životního prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se rozhlédnu, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Je zájem - prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Já jenom bych velmi rád poděkoval kolegům i kolegovi Bendlovi za připomínku s tou močovinou, můžu slíbit, že to probereme v rámci zemědělského výboru mezi druhým a třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci Pražák, Pošvář a Kott, takže první vystoupí pan poslanec David Pražák. Prosím.

 

Poslanec David Pražák: Dobré odpoledne. Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům pod číslem 6360 a 6438. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, nyní vystoupí pan poslanec Jan Pošvář a připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům pod číslem 6545 a 6546. Odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Ještě jednou děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 5405, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jde o

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP