(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Čižinský. Jsme v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, úvodem svého dnešního vystoupení bych rád uvedl, že mé... nebo pozměňovací návrhy, které předkládáme společně s kolegy Kottem a Kováčikem, jsme připraveni stáhnout v okamžiku, pokud by se podařilo projednat myslivecký zákon a dostat ho do druhého čtení, respektive přes druhé čtení. Pak samozřejmě tyto pozměňovací návrhy v zákoně o invazivních nepůvodních druzích stáhneme. Protože však není zcela jisté, jaký osud potká myslivecký zákon, tak zatím tyto návrhy načteme.

Chtěl bych také říci, že projednávaný vládní návrh zákona s číslem sněmovního tisku 731 plně podporuji. Návrh této vládní novely je výsledkem nejen mnoha jednání, ale zároveň je kompromisní dohodou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a hospodářů v krajině. Jde o velice důležitou změnu celé řady zákonů, která je pro plnou funkčnost potlačení invazivních nepůvodních druhů naprosto nezbytná.

Považuji však za nutné nyní projednávaný návrh doplnit o některé úpravy, které zajistí propojení s dalšími souvisejícími předpisy, a to z důvodu větší efektivity a uplatnitelnosti včetně případných změn ve výčtu eradikovaných druhů. Potřebnou úpravou je námi navrhovaná změna v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, která umožní regulaci invazivních nepůvodních druhů v noci bez potřeby výjimkového řízení podle zákona o myslivosti, a to zbraněmi pro střelbu v noci s elektronickým hledím. Některé invazivní druhy mají převážně noční aktivitu, a proto je tato změna nezbytná ve vztahu k jejich efektivní eradikaci.

Předkládaný pozměňovací návrh upravuje zákon o myslivosti ve vztahu k reportingu, který vyplývá z evropského nařízení IAS a celkově efektivně a administrativně jednodušeji nastavuje lov a jeho prokazatelnost. Na lokální úrovni tak bude mnohem snazší regulovat početní stavy invazních nepůvodních druhů i jakéhokoliv druhu zvěře, který by mohl mít invazivní charakter, a snížit tak negativní dopad nežádoucích počtů, ať už ve vztahu ke škodám či dalším negativním doprovodným efektům, jako je například potlačování biodiverzity. Tento návrh mimo jiné dává nástroje právě samotným uživatelům honiteb, kteří tak ve svém důsledku budou moci bez složitého zapojování státní správy myslivosti cestou povolování výjimek mnohem efektivněji regulovat početní stavy druhů.

Předložený pozměňovací návrh z uvedených důvodů obsahuje zavedení elektronického systému myslivosti, který povede k přehlednosti celého systému v myslivosti a rovněž umožní reportování počtu ulovených jedinců invazních nepůvodních druhů tak, jak je požadováno Evropskou komisí, dále rozvolnění způsobu lovu zvěře a usmrcování invazních nepůvodních živočichů pro uživatele honiteb, dále zavedení kontrolního mechanismu ulovené zvěře a usmrcených invazních nepůvodních druhů živočichů pomocí fotografií, což je ekonomicky a administrativně méně náročný systém než systém předkládání markantů. Tento evidenční systém do budoucna dává širokou možnost využitelnosti například pro proplácení náhrad či pobídek eradikace těchto druhů a v neposlední řadě také efektivní kontrolu plánu lovu a možnost bezprostřední reakce orgánu státní správy myslivosti, například uložením opatření či sankcí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás závěrem mého vystoupení naléhavě požádal o podporu našeho společného pozměňovacího návrhu, protože nejenže přináší vylepšení projednávaného sněmovního tisku číslo 731 z pohledu jeho praktické realizovatelnosti, ale rovněž ve svém důsledku povede ke snížení celkových nákladů jak na straně dotčených subjektů, tak zejména pokud jde o státní rozpočet. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Čižinského v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych rád tady přednesl dva sněmovní dokumenty, a sice sněmovní dokument 7651, jedná se o douglasku tisolistou a o nakládání s ní, a sněmovní dokument 7652, kde jde o jelena siku, který se kříží s naším evropským jelenem a jeho genofond velmi ohrožuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poznamenám, že k tiskům je potřeba se přihlásit v podrobné rozpravě, a poprosím pana poslance Dolínka.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré odpoledne, i já bych chtěl z tohoto místa říct, že podporuji pozměňovací návrh pana kolegy Staňka a dalších v oblasti myslivosti, potažmo podporuji to, že by bylo velmi užitečné, aby tato Sněmovna si ještě na to čas vyhradila a stihla projednat zákony tak, abychom nemuseli postupovat cestou pozměňovacího návrhu. Nicméně obrátila se na mě část odborné veřejnosti v oblasti myslivosti, která má obavy, že kdyby se to nestihlo, a buď se neprojednaly ty zákony, nebo pozměňovací návrh, byť by se pan ministr jeden i druhý snažil, aby to bylo vydiskutováno, a měl být hlasován. Kdyby to nevyšlo, tak jsem připravil pozměňovací návrh, který vyloženě jenom reaguje na ten jeden z minulých přílepků, který tam byl historicky schválen v oblasti spárkaté zvěře, ale je to věc, která vyloženě jenom technicky tam zabraňuje tomu, aby teď se spustilo něco, co si myslí část myslivců, že by nebylo jednak proveditelné a jednak že to není dostatečně upřesněno v tom zákoně, že tam jsou jisté dohady o výkladu, jak by to mohlo být bráno.

To znamená, já tedy načtu v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který povede k tomu, že by tam v případě, že by nic z těch snah nevyšlo, třeba mohla být aspoň nějaká cesta, jak na příští dva roky to ošetřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Aulická je přihlášena v obecné rozpravě. Já ji ovšem nevidím v sále, takže zatím ta přihláška se odsune na konec a já prosím paní poslankyni Adámkovou. Paní poslankyni Adámkovou vidím... (Hlas mimo mikrofon.) Tak paní poslankyně Adámková stahuje svoji přihlášku, respektive má za to, že je špatně, takže pan poslanec Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Protože jsem tady byl zmíněn jak z úst pana ministra, tak pana zpravodaje, tak já se nejprve tedy vyjádřím k pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil na zemědělském výboru. Vedla mě k tomu jedna jediná zkušenost, a to je v loňském roce přemnožení hraboše polního v některých poměrně významných lokalitách, které zasáhlo v podstatě celou Moravu, a nebýt příznivého počasí, tak se domnívám, že tento problém nastal i ve významné části Čech jako takových. A zde se jedná o nesoulad mezi rostlinolékařským zákonem, který řeší Ústřední kontrolní a zkušební ústav, a zákonem na ochranu přírody a kraji na krajské úrovni. Jednotliví zemědělci zde jsou postaveni do poměrně nekomfortní situace, kde v důsledku nevyjasněných kompetencí těchto dvou orgánů, které jsou na stejné úrovni, jsou posouváni k tomu, že nejsou schopni zasáhnout ve správný čas na svém pozemku, a nejenom že přijdou o úrodu, ale navíc ještě v podstatě působí negativně tím, že dochází k rozmnožení škodlivého činitele na jejich pozemcích a tento se přesouvá do okolních okresů i krajů, kde jsou nuceni vlastně podstoupit toto, do velkých uvozovek, martyrium znovu. Takže to jenom na vysvětlení toho, co tady uvedl jak pan ministr, tak pan zpravodaj.

A nyní k mému pozměňovacímu návrhu, který se týká ochranných pásem vodovodů a kanalizací. Takže rád bych uvedl, že předložený a dnes projednávaný vládní návrh, který řeší ochranu krajiny a přírody, jsem podal proto, protože staví na roveň dodávky pitné vody a odkanalizování ostatním veřejným službám shodným přístupem k možným preventivním odstraňováním porostů v ochranných pásmech. Tím se provozovatelům a majitelům infrastruktury, tedy především obcím a městům, uvolní dle mého názoru významně ruce. V konečném důsledku tak návrh umožní zajistit bezproblémové a kontinuální dodávky pitné vody a odkanalizování pro konečné zákazníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP