(16.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Druhý pozměňovací návrh je pod číslem 8203 a týká se takzvaných dohod o nejvyšší ceně, což je instrument, který se používá mezi zdravotními pojišťovnami a výrobci léků. Pozměňovací návrh v zásadě reaguje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se od té doby, co byla novela předložena, určitým způsobem vyvíjí a v zásadě mění termín pro dohody o nejvyšší ceně na dobu platnosti, nikoliv účinnosti. Jde o to, že dohody o nejvyšší ceně jsou přijímány v určitý čas, ale v praxi je účinnost odložena o několik měsíců s tím, že v mezidobí se může situace na trhu poměrně výrazně změnit, lék, o kterém ta dohoda je uzavírána, třeba už nemusí být reálně k dispozici, a proto navrhuji, aby lhůta pro dosažení toho požadovaného minimálního podílu na trhu byla počítána již od platnosti dohody o nejvyšší ceně, nikoliv až od účinnosti, tak jak je tomu nyní v té současné právní úpravě. Takže to je druhý pozměňovací návrh pod číslem 8203. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám a další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s pozměňovacím návrhem číslo 8205, který se týká některých upřesnění. Jedná se o to, že zde chceme zakotvit povinnost žadatele o stanovení výše a podmínek úhrady a k žádosti přiložit uzavřené smluvní ujednání mezi držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotní pojišťovnou. Jednání však bývají někdy zahajována až po vydání hodnoticí zprávy ústavem, k uzavření toho smluvního ujednání dochází až v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady čili není možné jej přiložit k žádosti. Pozměňovacím návrhem se proto navrhuje vrátit ustanovení § 93f odstavec 6 do stávajícího stavu, kdy žadatel přikládá k žádosti předběžné ujednání se zdravotními pojišťovnami.

Dále: uzavírané smlouvy obsahují velmi citlivé informace, které podléhají mnohdy režimu obchodního tajemství. Tyto informace jsou součástí důvěrné obchodní politiky obou smluvních stran a tady máme správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, kdy povinnost předkládat státním orgánům tyto smlouvy v plném znění znamenala určité změny v ochraně citlivých údajů, čili to by zásadně způsobilo u řady léčivých přípravků navýšení jejich cen a mnohdy by to bylo i neuvedení léčivého přípravku na trh. Vládní návrh novely zákona 48 primárně je zaměřen na rozšíření dostupnosti léčiv pro naše pacienty. Čili tady je tato drobnost, která by pravděpodobně to do jisté míry zatěžovala.

No a dále tímto pozměňovacím návrhem pouze zdánlivě doplňujeme nové ustanovení, které upravuje otázku vykazování smluvní ceny zdravotní pojišťovny jejími smluvními poskytovateli. Toto doplnění je ale součástí vládního návrhu, není to v žádném rozporu s tímto vládním návrhem a je tady dle tohoto návrhu jasné, že musí být explicitně zavázáni k respektováni smluvních ujednání, uzavřených mezi výrobcem a zdravotní pojišťovnou. Mnohdy poskytovatelé zdravotních služeb ale nejsou ochotni smluvně se zavázat k vykazování ceny zdravotní pojišťovně. Čili tuto část novelizačního bodu 100 se navrhuje vypustit s odkazem na odůvodnění uvedené v bodě 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se pan poslanec Pavel Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, opravdu se jedná o velmi důležitý tisk. Je už pozdní hodina a já si trošku dovolím odlehčeně - omlouvám se, nikoho nechci urazit, koneckonců je to tisk, který psal jeden ministr, pak ho předkládal v Poslanecké sněmovně druhý ministr, třetí ministr ho vysvětloval na výboru a čtvrtý ministr teď ve Sněmovně bude přítomen hlasování o tom zákonu. A to se málokterému zákonu stane, aby ho provázeli postupně čtyři ministři a finálně se pak v Poslanecké sněmovně dva z nich, jeden bývalý, jeden současný, účastnili hlasování. I z toho je vidět, že ten zákon je důležitý, protože bez ohledu na to, kdo zrovna byl ministrem, tak všichni z nich tady tento zákon podporovali. A je potřeba, abychom si uvědomili, že je potřeba, aby tento zákon - nebo je významné, důležité a nezbytné, aby se tento zákon co nejdřív dostal do Senátu, a doufám, že naši kolegové v Senátu budou vstřícní, schválí ho a pan prezident podepíše, a tím pádem bude platit, protože pro naše pacienty je to nesmírně, nesmírně významné.

Já se domnívám, že politická shoda zde panuje, jsou tady různé pozměňovací návrhy a já si dovolím stručně vysvětlit tři, které jsem podal. On každý z nich je relativně komplexní, ale já jsem je rozdělil do tří z toho důvodu, že každý má trošičku jiný rámec, ten komplexní pozměňovací návrh, a jiný obsah, všechny jsou podané napříč politickým spektrem, podepsali je poslanci jak z koalice, tak z opozice, za což velmi děkuji, a podáváme je tedy jako tým.

První pozměňovací návrh má číslo 8219 a tento návrh v podstatě podporuje snahu ministerstva, která se vine zákonem, zvýšit dostupnost moderní léčby, chcete-li centrové léčby nebo léčby pro úzké skupiny pacientů, pro naše české pacienty, tedy zvýšit dostupnost. Konečně se začínáme blížit kvalitě léčby v Evropě, co se tohoto týče, někdy ji i předbíháme - to je potřeba na férovku říct - a investujeme do zdraví. To investujeme nejenom do zdraví nějakého imaginárního, ale investujeme do - pokud bych si dovolil být neuctivý k našim pacientům a zdravotníkům - investujeme i do toho, aby se tito občané, kteří mají vzácné onemocnění, vraceli do pracovního procesu a platili daně. To znamená, nejedná se o vyhozené peníze, v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, ale jedná se o velmi efektivně investované peníze.

Pokud chceme příští krizi lépe zvládnout, musí být naši spoluobčané dobře léčeni, to je zásadní, a i lékaři je musí mít čím léčit. Není možné, aby spoustu času trávili tím, že si nechávají opakovaně schvalovat nebo neschvalovat různé typy léčby, a rozhodně by neměli trávit takto drahocenný čas, aby využívali a finálně pak dokonce zneužívali § 16, který byl jistě myšlen původně dobře, ale postupně se z něho stala naprostá modla a mantra, která vlastně provází každého, kdo vyžaduje a potřebuje - těchto pacientů přibývá - tuto speciální nebo vzácnou léčbu.

Proto bylo potřeba ten systém novelizovat. Je potřeba poděkovat ministerstvu, že to udělalo. Já se ale obávám, že některé části novely tak, jak jsou koncipovány, by mohly mít úplně opačný efekt, a k tomu směřuje ten můj pozměňovací návrh. Místo zvýšení dostupnosti moderní léčby by se mohlo reálně stát, že dojde k jejímu omezení, prostě proto, že ta formulace není z mého pohledu úplně optimální. Proto předkládám tento pozměňovací návrh, který řeší léčivé přípravky pro takzvané zvlášť vzácné onemocnění a zásady - a to je důležité - protože úhradu vysoce inovativní léčby nebo vysoce inovativních léčebných přípravků, které pomohou pacientům i jejich lékařům dosáhnout na potřebnou léčbu, a současně umožnit zdravotním pojišťovnám kontrolovat zdravotní rozpočet.

Konkrétní návrhy, změny, jsou podrobně zdůvodněny v mém písemném předložení pozměňovacího návrhu, ale v podstatě bychom chtěli - nebo navrhuji s týmem, s kterým předkládáme tento pozměňovací návrh - aby ta úhrada byla provázána a zvažování té úhrady bylo provázáno pouze s ekonomickou situací zdravotních pojišťoven, a ne s tím, jak zrovna hospodaří stát. Protože tyto léčbu hradí pojišťovny, a ne stát, a ty by měly být ty, které rozhodují. Neměla by tam být dvojí brzda, jedna brzda státem a jedna brzda pojišťovnami, protože je potřeba, aby ta léčba byla buďto vůbec nedostupná, a to nechceme, rozhodli jsme se, že chceme, aby byla dostupná, tak pak aby byla dostupná podle možností pojišťoven, a tím tedy co nejvíce pro ty pacienty, které ji potřebují.

Domnívám se, že pojišťovny by měly hradit především tu léčbu, která je drahá, která je náročná, kde na ni pacient nedosáhne, a neměli bychom vystavovat naše pacienty tomu, aby museli pořádat sbírky. Naopak je možné šetřit tam, kde ta léčba je levná, a daleko lepší je, aby acylpyrin, řekněme, i když to není dobrý příklad, ale uvedu ho, byl cash a platil si ho pacient, než aby se pacient musel doprošovat centrové léčby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP