(13.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

A z toho druhého konce, za těmi maturitami, teď musím jako členka správní rady, respektive předsedkyně Správní rady Univerzity Tomáše Bati požádat, aby ta věc skutečně byla řešena tak, abychom zachovali kontinuitu vůči vysokým školám. Nemůžeme dopustit, aby nám vypadly celé ročníky. Nemůžeme ale také dopustit, aby kvalita maturantů byla taková, že by vysokou školu dál nezvládli. Proto chci ještě apelovat skutečně na to, aby Ministerstvo školství se postaralo, aby tam byly podmínky, aby ti letošní maturanti si skutečně mohli ty věci dotáhnout. Děkuji a podporuji velmi to usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ferjenčík, takže mu dám slovo. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl zareagovat na kolegyni Gajdůškovou, která tady prezentovala názor, že je nutné to odhlasovat, protože to vládní koalice odpracovala. Já si pamatuji desítky usnesení, která jsme prosadili z opozice, například kdy má skončit uzávěra okresů, například že se mají otevřít malé krámy. Podobných věcí jsme prosadili desítky a vláda s tím neudělala vůbec nic. Takže bych chtěl poprosit, aby tady nebyl prezentován názor, že tímto usnesením se něco odpracovalo a vyřešilo, protože žádné usnesení Sněmovny nemá přímý dopad do praxe. Takže se bojím toho, že vaše usnesení způsobí akorát daleko větší chaos, pokud na něj Ministerstvo školství adekvátně nezareaguje, a moc mě mrzí, že tu není pan ministr školství, aby nám řekl, jak na to usnesení zareaguje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že samozřejmě historicky máme usnesení, že ministři mají být přítomni projednávání bodů, které jsou v jejich gesci. Nyní by měl vystoupit pan poslanec Jelínek, ale mám za to, že není přítomen v sále, takže má slovo pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Byť od mého včerejšího vystoupení mi přišlo pár nových e-mailů, tak se pokusím být co nejstručnější, aby ještě dnes došlo k hlasování a mohli jsme debatu na Poslanecké sněmovně ukončit.

Děkuji předkladatelům, že zohlednili některé naše připomínky k usnesení a některé body opravdu i Piráti podpoří, zejména to, aby měli studenti více termínů a aby byl předložen plán narovnání dopadů. Zároveň bych chtěl požádat o upřesnění bodu I o dálkovém studiu, zdali by tam nemělo být "i všech žáků", protože nechceme, aby zde byla diskriminace některé formy studia, aby dálkaři měli úlevy, které prezenční nemají, ale naopak chceme diskriminaci odstranit, aby i dálkaři měli stejné podmínky jako prezenční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to byly konkrétní návrhy. Pan poslanec Jelínek stále není přítomen, nicméně pan poslanec Vácha se mi ještě hlásil, takže mu dám slovo. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, nebudu si brát 10 minut nebo 20 minut přestávku, abychom se seznámili s tím usnesením, dostali jsme ho písemně. Abych o něm mohl kvalifikovaně hlasovat, tak potřebuji něco vysvětlit.

V prvním bodě, tam je všechno v pořádku, to jsou dálkaři.

V druhém bodě, stejně jak říkal kolega Bartoň, žádáme ministra, aby zajistil dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit. Já bych chtěl jenom říct, že praktické části maturit se mohou odehrávat až do 27. srpna.

Co se týče toho třetího bodu, tam nevím, co si o tom mám myslet. To znamená, my budeme mít třeba pět, sedm, deset opravných termínů, a kdo tedy dostane tu úřední maturitu? Ten, kdo to neudělá na desátý termín toho 27. srpna, nebo kdo? Nebo ten, který se rozhodne: Já teda nepůjdu k maturitě a přihlásím se o úřední maturitu a na nějakou maturitní zkoušku i na ten první termín rezignuju, protože samozřejmě je pro mě mnohem jednodušší se neučit a požádat si o úřední maturitu? Takže já bych potřeboval vysvětlit, na koho cílí ta úřední maturita ve třetím bodu, abych o tom mohl kvalifikovaně hlasovat. Ve druhém bodu říkáme, že dáme obrovské množství opravných termínů maturantům, aby tu maturitu opravdu udělali, aby se případně na tu maturitu mohli ještě připravit v květnu, v červnu, možná i v červenci, aby mohli v srpnu udělat převážně tu praktickou zkoušku. A komu tedy navrhujeme tu úřední maturitu? Těm, kteří to neudělají, nebo komu tedy? To bych potřeboval vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a podotknu, že bude následovat ještě případně rozprava podrobná, nicméně paní zpravodajka se hlásí, takže jí dám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vaším prostřednictvím, já chci rychle zareagovat na Františka Váchu. Co se týká bodu II, toho 28. dubna, návrh usnesení akcentuje to, že samozřejmě praktické části je možné konat tak, jak zmínil. Termín 28. dubna je tak brzký, aby nejpozději do tohoto termínu bylo právě oznámeno, jak to bude řešeno a jakým způsobem to bude posíleno.

A co se týká bodu III, ano, my vnímáme - proto je to také bod III - to je krajní prostředek, mimořádná možnost, ta volba zprůměrování známek, proto také ty předchozí body posilují maximálně tu šanci na to zvládnout, být úspěšný u standardní maturitní zkoušky nebo mírně upravené, a ta alternativní volba zprůměrování známek, ta by se týkala, jak je napsáno, všech žáků středoškolského studia za pravidel uvedených Ministerstvem školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Cítím velkou nervozitu v sále. Podotknu, že jednací den končí v 21 hodin, já jsem ochoten to případně vést o chvilku déle, než je běžně zvykem, ale samozřejmě záleží, jaká bude situace v sále. Takže pokud se již nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není tomu tak.

V tuto chvíli nezazněly návrhy, které bychom měli hlasovat, takže přistoupíme k rozpravě podrobné, kde by se měla načíst ideálně jednotlivá usnesení, takže prosím navrhovatelku.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, tak jak už v obecné rozpravě uvedl Karel Rais, po dohodě předkladatelů původních usnesení v obecných rozpravách je zde společné usnesení tak, jak ho Karel Rais představil, já ho znovu přečtu:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky konané v roce 2021, a to nejpozději do 28. dubna 2021, aby se vztahovalo i na všechny žáky dálkového studia;

II. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil, a to nejpozději do 28. dubna 2021, dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit v roce 2021, v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy;

III. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby interním předpisem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným nejpozději do 28. dubna 2021 umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu;

IV. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby předložil plán narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru, a to nejpozději do 15. května 2021."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Sál se plní. Do podrobné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Jurečka, takže mu dám slovo. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl jenom požádat, abychom hlasovali o každém bodu jednotlivě, zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se. Zároveň svolávám vaše kolegy do sálu, nicméně to vypadá, že sál je plný. Takže podrobnou rozpravu jsme ukončili, předpokládám, že zájem o další závěrečná slova již v tuto chvíli není, takže poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury, která je, věřím, zjevná.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Budeme hlasovat návrh onoho usnesení, které jsem již přečetla, po bodech. Bod I -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Žádá někdo schválení procedury? Ne, dobře. Můžeme pokračovat. Prosím, první bod.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: "Bod I. Žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby upravil opatření obecné povahy pro maturity a závěrečné zkoušky konané v roce 2021, a to nejpozději do 28. dubna 2021, aby se vztahovalo i na všechny žáky dálkového studia."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 253 je přihlášeno 84 poslanců a poslankyň, pro 83, 84 nakonec (z tabule proti nikdo). Usnesení bylo schváleno. Prosím další bod.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: "Bod II. Žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil, a to nejpozději do 28. dubna 2021, dostatečné množství opravných termínů, zejména praktických částí maturit v roce 2021, v návaznosti na přijímací zkoušky na vysoké školy." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP