(12.10 hodin)
(pokračuje Kupka)

Co je další důležitý princip - prosazení plánovacích smluv. O tom jsem hovořil, ale v tom rovněž panuje shoda. A nastavení jasných pravidel pro zmíněné územní studie.

Na závěr: tohle všechno jsou věci, za kterými jdeme, pro které společně vytváříme podmínky, a už jsme pro to leccos odvedli napříč Sněmovnou. Tady nemůže nikdo vytýkat opozici, že by jenom namítala a nebyla schopna přijít s konkrétními návrhy. Naopak si troufnu tvrdit, že v případě digitalizace to opravdu vycházelo z velké části právě z opozičních řad.

Ale zkusím znovu zmínit a zdůraznit na závěr, čemu se snažíme v předkládaném návrhu bránit a co pokládáme za důležité. Chceme zabránit zbytečnému vyhazování peněz za vznik nového megastavebního úřadu. To je přece relevantní. Dosahujeme změn v našem návrhu bez zbytečných vstupních nákladů, je to prostě efektivnější, a zaměřujeme se na řešení nejvážnějších důvodů problémů ve stavebním řízení, jak jsem je popsal - u liniových staveb, u toho, že nejsou jednotliví úředníci schopni vidět na sebe navzájem, že se nesledují i v naplňování lhůt. Tohle řešíme a říkáme, že vytváření nové byrokratické struktury ve výsledku je kontraproduktivní a ohrožuje výkon stavební činnosti.

Co vytýkáme tomu návrhu, je likvidační zásah do současného uspořádání veřejné správy. Varují před tím odborníci, kteří dlouhodobě v České republice sledují výkony veřejné správy z úrovně měst, obcí a krajů. Odborná skupina na úrovni Rady Asociace krajů - měl jsem možnost se účastnit jejího jednání - upozornila na velmi vážné dopady takového zásahu do současného smíšeného modelu veřejné správy. Upozorňoval jsem na věc, kterou paní ministryně nerada slyší, ale v praxi to bohužel to znamená. Koneckonců i proto přichází pan kolega Kolovratník s návrhem transparentních zásahů nebo protransparentních zásahů do řízení, ale vytvoření takového megastavebního úřadu, hierarchická podoba toho úřadu s jasným dopadem rozhodování vedoucích úředníků na podřízené prostě reálně hrozí rizikem válcování veřejných zájmů, zejména v situaci, kdy tam budou lidé různých profesí a budou mít za úkol zastávat třeba právě zájem ochrany přírody a krajiny.

Zmíním jednu důležitou věc v té souvislosti a prosím, podíváte-li se zpět v historii veřejné správy České republiky, co vyvolá obvykle neorganický zásah do vypořádání veřejných zájmů? Vždycky vyvolá protireakce, protireakce na straně ústředních orgánů. V tu chvíli totiž právě ministerstva pochopí, že musejí své zájmy zastávat mnohem srdnatěji, že musejí bránit dobyté mety, a nastává pravá válka v oblasti přijímání nových zákonných norem. Fakticky podobou centralizace stavebního úřadu startujete v tu chvíli zápas všech ministerstev za co nejstriktnější, nejsilnější složkové zákony, které půjdou do větších detailů, aby se ubránily vlivu nového megastavebního úřadu, který by si chtěl rozhodovat podle svého. Znovu říkám, pokud chceme dobře řešit veřejnou správu a správní řízení, tak válka je to to nejhorší, kudy je možné postupovat. A naopak, správné řešení je konsenzus a hledání společných variant a jednání.

Další významný bod, čemu bráníme, je ochromení stavební činnosti na několik let kvůli zbytečnému úřadu. Nebudu to více rozvádět, opakovaně jsem to komentoval a zmiňoval jsem se o tom.

A konečně poslední bod je personální nestabilita. O tom také byla řeč, rozvádět to více nebudu.

Prosím, toto jsou věcné jasné argumenty, a navíc neříkají jenom, co nedělat, říkají také, co je dobré udělat, a přináší reálnou variantu pro lepší stavební řízení v České republice. Prosím, zkuste zhodnotit to, co tu zaznívalo. Dobře naslouchejte tomu, co říkají, a znovu to opakuji tak jako na začátku, ti, na jejichž bedrech v tuto chvíli leží absolutně dominantní zátěž všech správních řízení v oblasti stavebního práva. Ti nám říkají, že se obávají vzniku megastavebního úřadu, a přinášejí argumenty, které jsem se tady snažil za ně vyslovit, doplnit a pojmenovat ta nejzávažnější rizika.

Děkuji mnohokrát za pozornost. Prosím, aby při finálním hlasování se vám minimálně otazník těch argumentů objevil v mysli a zhodnotili jste kroky na základě téhle argumentace a na základě jasných ukazatelů i varujících signálů, třeba o tom, že jenom 40 % úředníků by chtělo do nového stavebního úřadu přejít. Ještě jednou děkuji za pozornost a těším se na další věcnou debatu, a především na rozumné hlasování na závěr.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Adam Kalous. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já po tom obstrukčním vystoupení pana Kupky chci provést pouze legislativně technickou úpravu, a to k pozměňovacímu návrhu číslo 7997, jsou to mobilní domky. To znamená, vzhledem ke správnému postřehu MMR bych rád doplnil tento pozměňovací návrh a za slova "výrobek plnící funkci stavby" slova "(mobilní domy)". Vzhledem k tomu, že v mém pozměňovacímu návrhu je toto označení v nadpise i odůvodnění, je cíl zřejmý, avšak pravdou je, že toto vysvětlení v legislativním textu chybí a může vyvolat otázky. To znamená, v příloze číslo 1 se za bod 2 v odst. 1 písm. a) vkládá nový bod 3, který zní: "3. výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 metrů čtverečních zastavěné plochy a do 4 metrů výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 metry a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, milá vládo, já bych vás rád požádal o podporu svého pozměňovacího návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 8003. Jeho obsahem je materie, kterou jsme zde probírali poměrně nedávno, a sice uzákonění povinnosti vést stavební deník v elektronické podobě u některých veřejných zakázek.

Než se k tomu tématu ještě dostanu, rád bych zareagoval krátce na vystoupení Martina Kolovratníka, který tady mluvil o panu Vomáčkovi. Já bych chtěl upravit jeho vyjádření nebo byl jsem požádán, abych jeho vyjádření přinesl na pravou míru. Pan Vomáčka na Nejvyšším správním soudě nesoudil, on tam pracoval jako poradce oddělení dokumentace a analytiky, jestli jsem si to dobře zapamatoval. Tak to jenom tak na okraj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP