(13.00 hodin)
(pokračuje Polanský)

Tato titulní strana by byla řádně konvertovaná do elektronické podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. Jednalo by se tedy o titulní stranu obsahující elektronickou verzi původního razítka na listině. Integrita stavebního deníku, tedy svázání této titulní strany se zbytkem stavebního deníku, který by byl veden již pouze elektronicky, by bylo možné využitím technologie uznávaných elektronických podpisů. Autorizovaná osoba by elektronicky podepsala uznávaným elektronickým podpisem jednak titulní stranu deníku s otiskem svého razítka, a dále by takto podepisovala záznamy do stavebního deníku. Stavební deník by tedy byl opatřen autorizačním razítkem ve smyslu autorizačního zákona na titulní konvertované straně, ale bylo by jej možné prakticky vést v plnohodnotné podobě s využitím uznávaných elektronických podpisů. Ztotožnění tohoto dokumentu a razítka by přitom autorizovaná osoba mohla provést kdykoliv, a to podpisem titulní strany dokumentu svým razítkem a svým uznávaným elektronickým podpisem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já se omlouvám, ale je 13.00.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Já mám tady poslední tři věty. Myslíte, že bych to mohl dočíst?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zkuste to, ano, to snad stihnete.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že právní předpisy neobsahují žádné další požadavky na elektronickou podobu či formu stavebního deníku, lze jej při přiměřeném dodržení požadavků na obsahové náležitosti listinného stavebního deníku vést v jakémkoli elektronickém formátu či softwaru.

S tímto návrhem se kromě MMR chci ještě obrátit na Ministerstvo vnitra, neboť autorizační zákon je v jeho gesci. Nicméně stanovisko MMR bude, troufnu si říct, kruciální. Věřím, že tento postup by MMR mohlo přijmout za svůj a umožnilo by praktický a racionální výklad daného ustanovení, který je v podmínkách demokratického právního státu zakotveného v čl. 1 Ústavy žádoucí. Děkuji za pozornost i za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Stihli jsme to víceméně ve 13.00 včetně. Přerušuji projednávání bodů této sloučené rozpravy a připomínám, že 101. schůze bude zahájena ve 14.30.

 

(Schůze byla přerušena ve 13.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP