Středa 5. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 867/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci celé EU dochází postupně k modernizaci pravidel jednotného digitálního trhu a odstraňování překážek pro prodej zboží na dálku a pro přeshraniční poskytování služeb. Vedle posílení práv spotřebitelů na jedné straně dochází rovněž k zavádění nových pravidel, která podnikům zajistí transparentnější, spravedlivější a předvídatelnější on-line prostředí. Dochází tak i k úpravám... (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás požádal o klid. Prosím o klid v jednacím sále, paní ministryně už není téměř slyšet. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dochází také k úpravám v oblasti daně z přidané hodnoty, jejíž cílem je usnadnit přeshraniční obchod, zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž podnikům v EU a bojovat proti daňovým únikům. Návrh zákona se předkládá, aby byla zajištěna implementace nových evropských právních předpisů v oblasti přeshraničního a elektronického obchodování, takzvaný e-commerce, a obsahuje tyto základní změny: Rozšíření okruhu plnění, na která je možné použít zvláštní režim jednoho správního místa, tedy rozšíření možnosti plnit povinnosti týkající se DPH pouze vůči správci daně v jednom členském státě namísto nutnosti registrovat se a plnit tyto povinnosti vůči správcům daně všech členských států, v níž je plnění uskutečňováno. Zrušení osvobození dovozu zboží do 22 eur, tak aby zboží ze třetích zemí nebylo zvýhodňováno tím, že jeho dovoz nepodléhá DPH. Zboží, které může zákazník koupit například v České republice, podléhá zdanění, takže se tato výjimka, která se váže na dovoz zboží, neuplatní a DPH z tohoto zboží se odvádí. Zavedení nových dovozních režimů pro zboží v hodnotě do 150 eur, které zjednoduší plnění povinností souvisejících s dovozem zboží. Zavedení speciálních pravidel týkajících se dodání zboží, které je prodáváno skrze elektronické platformy.

Návrh také obsahuje dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem EU, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů, a zejména judikatury Soudního dvora EU. Navrhované rozšíření stávajícího systému bude spuštěno v souladu s načasováním na úrovni EU v příštím roce, tedy v roce 2021. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 867/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, poslanec Jan Volný a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Krásné dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Tento tisk byl do Sněmovny dodán vládou 13. 5. 2020. Dne 14. 5. byl organizačním výborem přidělen rozpočtovému garančnímu výboru a já jsem byl pověřen být zpravodajem.

Tento tisk jsme v rozpočtovém výboru na 53. schůzi dne 31. března 2021 projednali s tímto závěrem:

"Rozpočtový výbor

I. doporučuje Sněmovně Parlamentu, aby s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 867, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů." Pozměňovací návrh byl schválen pouze jeden. Byl to návrh poslance Jana Volného a v podstatě se jednalo o přechodová usnesení, která upravují účinnost tohoto zákona kvůli zdržení při projednávání. Všichni to máte v tisku.

II. Zplnomocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky", což jsem právě učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené čtyři poslance. Jako první vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Václav Votava. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně. Můj pozměňovací návrh, který tady chci představit a v podrobné rozpravě načíst, se netýká té záležitosti, o které hovořila paní ministryně, nicméně souvisí s otevřeným zákonem o DPH a já se tady pokusím znovu zopakovat svůj návrh na zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun.

Vy dobře víte, že se to tady snažím předkládat už dva roky a přesvědčit vás, že po těch dnes už 17 letech je potřeba tuto hranici zvýšit. Všichni vidíme, že i v dnešní krizi inflace nabírá na intenzitě a tato inflace vede k tomu, že se pro živnostníky zvyšují jak jejich výstupy, tak jejich vstupy. Spousta drobných živnostníků už dnes lehce překročí stávající hranici obratu 1 milionu korun, a to například kvůli jedné zakázce, protože materiál je daleko dražší. Potom mu všechny administrativní povinnosti, spojené s registrací k DPH, zůstanou.

Proto registrace k DPH je jedním z významných milníků pro podnikatele. Je to moment, kdy mu obrovským způsobem naroste administrativa a vzroste mu papírování, a tím samozřejmě i časové a finanční náklady, které na tuto administrativu musí vynaložit.

Jak jsem říkal, 17 let se tento limit nezměnil. Je načase, abychom ho změnili. Ale co se změnilo za těch 17 let, velmi výrazným způsobem narostly právě administrativní povinnosti, spojené s DPH, například bylo zavedeno kontrolní hlášení. Jen pro vaši představu -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás poprosil o klid!

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Jen pro vaši představu, podle studie Světové banky Doing Business za rok 2020 se Česká republika propadla na 53. místo v indikátoru platby daní. V této studii je uvedeno, že průměrně firma, podnikatel, stráví 230 hodin za rok daňovou administrativou. Z těchto hodin nejvíce času zabírá právě DPH, to je 102 hodin za rok. Následuje sociální pojištění - 75 hodin za rok - a daň z příjmů - 53 hodin za rok. Já se domnívám, že zvláště v dnešní době potřebujeme, aby se živnostníci co nejrychleji vzpamatovali, aby fungovali, aby pracovali a aby zbytečně nepapírovali. Proto bychom je neměli zatěžovat zbytečnou administrativou

Já si myslím, že spousta věcí se i v tomto období podařila. Zavedla se i díky našemu návrhu a naší podpoře paušální daň. Díky našemu návrhu se zvedly daňové výdajové paušály na 2 miliony korun a já si myslím, že by dnes stálo za to, sjednotit s těmi dvěma miliony i tu hranici pro povinnou registraci DPH. Posunutím této hranice totiž uspoříme právě čas, a tím i náklady našim podnikatelům. Ani na úrovni Evropy nebude problém to dojednat, protože jak směrnice umožňuje výjimky, vidíme to na postupu v minulosti několika států, které zvýšení hranice pro registraci DPH projednaly úspěšně, rychle a bezbolestně.

Zvýšení hranice pro limit DPH je zároveň v souladu s cíli Small Business Act pro Evropu, která vyzývá členské státy, aby při tvorbě právních předpisů zohlednily specifické podmínky malých a středních podniků a zjednodušily díky tomu stávající regulační prostředí.

To jsou důvody, proč tento návrh předložím. Důvod je ten, aby se ekonomika rozjela, aby podnikatelé pracovali a skutečně aby po nocích nepapírovali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí zpravodaj, pan poslanec Jan Volný. Připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já se moc omlouvám, mám jen opravu. Když jsem citoval schválené pozměňovací návrhy, tak rozpočtový výbor schválil ještě jeden pozměňovací návrh. Ten se týká prodloužení výjimky na výpočet odpočtu daně pro rozhlasové a televizní vysílání do 31. prosince 2024. Doplňuji, nic to nemění, v zápise z rozpočtového výboru to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jenom vsuvku k tomu, co teď říkal zpravodaj. Já toto usnesení, respektive tento pozměňovací návrh, který prošel v rozpočtovém výboru, samozřejmě podporuji. Jedná se o prodloužení možnosti, aby Česká televize a Český rozhlas měly možnost na odpočet DPH za služby.

Já bych chtěl vaši pozornost obrátit ke dvěma pozměňovacím návrhům, ke kterým se potom samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. První pozměňovací návrh, který jsem podal společně s kolegou poslancem Jakubem Jandou, je v systému pod číslem 7814. Tento návrh mění limit nejnižší hodnoty zboží, kterou musí zaplatit fyzická osoba ze třetí země u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni, aby jí vznikl nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží. Limit podle toho návrhu se snižuje z 2 000 Kč na 1 000 Kč. Je třeba říci, že současný limit platí již více jak 15 let. Domníváme se, že změna podpoří přímo místní řemeslníky, malé a střední podniky a další obchodníky v České republice, zvláště v době po pandemii, kdy každá takto získaná koruna jim pomůže překonat ztráty, které při pandemii nesli.

Musím trochu polemizovat s odmítnutím stanoviska Ministerstva financí, které jsem zaslechl na rozpočtovém výboru. Bylo i odůvodnění, kdy Ministerstvo financí odmítlo tento pozměňovací návrh, že tato podpora není potřebná, že prostě s touto podporou nesouhlasí, a že tedy mimo Evropskou unii kupují hlavně luxusní zboží, myšleno tím tedy turisty ze třetích zemí, že se tedy zaměřují především na luxusní zboží. Naopak, já si myslím, že řada těchto turistů kupuje suvenýry a dárky, jejichž hodnota nedosahuje 2 000 Kč. Jde například o bižuterii, hračky, sklo, obrázky a podobně.

Chci vás tedy vyzvat, abychom podpořili místní řemeslníky, výtvarníky, obchodníky, jejichž obchody nyní v důsledku pandemie byly uzavřeny a cestovní ruch byl velmi omezen. Podpoří to jejich prodej a vyrovná to jejich ztráty, které utrpěli.

Druhý pozměňovací návrh, který podávám společně s kolegou Romanem Onderkou a je pod číslem 8298 zaveden v systému, se týká snížení sazby daně z přidané hodnoty na základní potraviny. Tenhle pozměňovací návrh podáváme opakovaně. Byl komunikován i jsme ho prosazovali v minulém volebním období, není to tedy nic nového pod sluncem. Chtěl bych říci, že na základní potraviny, které jsou zařazeny v příloze číslo 3 k zákonu o dani z přidané hodnoty, se v současné době uplatňuje první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 %. Přitom řada států v Evropské unii se sazbou pohybuje pod 10 %. Například Německo má 7 % sazbu na potraviny, a vzhledem k pandemii dokonce tuto sazbu na přechodnou dobu snižovalo až na 5 %. Francie má pro vaši představu sazbu 5,5 % a mimo Evropskou unii Velká Británie má dokonce nulovou sazbu daně z přidané hodnoty na potraviny.

Máme tedy jednu z nejvyšších sazeb daně z přidané hodnoty na potraviny a paradoxně jednu z nejnižších sazeb daně z příjmů v Evropské unii. Pro připomenutí, je to radikální snížení daně z příjmů fyzických osob na 15 % s obrovským dopadem do příjmů státního rozpočtu, tak jak bylo schváleno i s politickým závazkem a bylo schváleno pouze na dva roky. Snížení DPH na základní potraviny je plošné, tedy pro všechny bez ohledu na jejich příjem, kdežto radikální snížení daně, tak jak bylo přijato, daně z příjmů, je výhodné především pro ty s vyššími příjmy.

V současné pandemické době s řadou omezení jsou negativní dopady nejen na podnikatelský sektor, ale také do spotřeby obyvatelstva. Růst cen dopadá především na ty nejohroženější skupiny obyvatelstva a snížení sazby daně z přidané hodnoty na 10 % a zařazení některých základních potravin, jakými jsou například maso, ryby, mléko, vejce, máslo, zelenina, ovoce, chléb, má tedy význam i s ohledem na tuto nelehkou dobu, kterou prožíváme a nevíme s jistotou, jak dlouho potrvá. Také bych chtěl poprosit o vaši podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Nebudu dlouhý, chtěl jsem jenom říci, že jsem podal pozměňovací návrh. V tomto případě bych chtěl i poděkovat Ministerstvu financí, že jsme se na něm společně shodli a s odborníky nebo úředníky Ministerstva financí byl vytvořen kompromisní pozměňovací návrh, který opravoval některé nesrovnalosti z původně navrženého pozměňovacího návrhu. Za to děkuji. Pozměňovací návrh míří tím směrem, že chce zjednodušit vratku DPH pro cizince nakupující v České republice zboží. V současné době musí vyplňovat zvláštní formulář, který představuje byrokratickou zátěž, v rámci digitalizace nebo elektronizace postupů v oblasti daně z přidané hodnoty je to jeden malý krůček ve zjednodušení a elektronizaci této daně.

Takže prosím o případnou podporu ve třetím čtení. Ten pozměňovací návrh nijak neodporuje evropské legislativě, a přesto že zmizí ten papírový formulář, tak prostřednictvím potvrzení tradičního příjmového dokladu bude ten proces nadále vyhovovat všem pravidlům a požadavkům na to, aby se nemohlo podvádět nebo aby se v tomto procesu vracení části DPH zahraničním klientům nedělo něco nekalého. Takže to je pozměňovací návrh, který je nahraný v systému pod číslem 8313, a v podrobné rozpravě se k němu ještě přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a potom je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, projednávaná novela zákona o dani z přidané hodnoty je jenom dalším legislativním plevelem, který nám sem spadl z Evropské unie. Jaký to má přínos pro naše občany? Že se zavede DPH na malé zásilky do 600 korun, které byly anebo jsou osvobozené právě proto, že dopravní náklady na zásilky z třetích zemí jsou tak vysoké, že by nemohly konkurovat potom těm místním, a udržuje to právě přijatelné ceny pro konečné spotřebitele. To znamená, jenom to zdraží obaly na ty telefony pro mladé lidi a podobně, ještě navíc to zavádí celní deklaraci u jakékoli zásilky, i za 20 korun. Já si myslím, že tohle nepotřebujeme. Opravdu, celá dnešní schůze je naprosto k ničemu, je to jenom plevel z Evropské unie, který tady projednáváme. Vůbec to nepotřebujeme.

Já bych přesto, když už o této novele jednáme, bych vás chtěl požádat, abyste podpořili alespoň pozměňovací návrh, který zvyšuje limit pro povinnou registraci DPH z 1 milionu korun na 1 200 000, tak jak to má třeba sousední Polsko, Slováci mají ještě asi o 150 000 vyšší limit. Vláda se neustále tomuto brání. Já si myslím, že za těch 17 let, kdy se opravdu zvyšovaly všechny položky i ceny, že minimálně zvýšení o těchto 20 % by bylo velmi vhodné. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Marian Jurečka, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já si myslím, že tady máme šanci na závěr funkčního období této Sněmovny udělat ještě některé rozumné změny i v legislativě, která se týká daně z přidané hodnoty. Některé tady už byly představovány mými předřečníky, nad rámec toho, s čím přichází Ministerstvo financí.

Já jsem si dovolil dát dva poměrně jednoduché a myslím si, že logicky rozumné pozměňovací návrhy. Týkají se stanovení limitu, od kterého je povinnost být plátcem daně z přidané hodnoty. Já ten návrh dávám ve dvou variantách, a to sice zvýšení toho současného limitu, který platil od roku 2004, na částku 1,5 milionu korun a na částku 2 miliony korun. Řeknu k tomu naprosto jednoduchá čísla. Když se podíváme na vývoj inflace za těch skoro 17 let, tak inflace kumulovaně vzrostla o 35 %. To je jeden argument. Druhý argument je, když se podíváme na výši průměrné mzdy od roku 2004 do teď, tak ta se prakticky už skoro zdvojnásobila z 18 035 korun na částku 35 441 korun. Takže si myslím, že je potřeba, abychom rozšířili ten limit, abychom ho zvýšili. Dávám na zvážení - těch variant tady i dneska padlo ještě víc.

Já bych byl rád, abychom to dokázali posunout, protože ten okruh, pro který tenkrát to vymezení bylo, tak se díky inflaci, díky nárůstu cen výrazně rozšířil, a pokud má platit to, aby ten limit byl stanoven tak, že umožňuje opravdu těm nejmenším podnikatelům jednoduchý režim jejich podnikání, snížení náročnosti jejich podnikání, snížení byrokratické zátěže, tak z mého pohledu vláda, rozumná ministryně nebo ministr financí by měl zvážit, že přichází po určité době čas ten limit posunout s ohledem na objektivní ukazatele, které jsem zmínil. Mohli bychom doplnit ještě další.

Takže prosím pěkně, zvažte tento krok, zvažte tyto návrhy. Nepředkládám je jenom já, předkládají je i někteří jiní poslanci. Myslím si, že by to byla dobrá zpráva pro podnikatelské prostředí na závěr tohoto sněmovního období. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím k těm konkrétním dvěma dokumentům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan zpravodaj?

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil jako první pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji ještě jednou, dobrý den. Já se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který naleznete v systému pod číslem 8319. Je to již avizovaná změna limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 milionu korun na 2 miliony korun. Pouze doplním to, co jsem tady říkal v obecné rozpravě. Předkládám to ve dvou variantách. Jedna varianta je od 1. ledna 2022 a řekněme druhá varianta, abych eliminoval případné negativní stanovisko o tom, že je to potřeba dojednat, že je na to potřeba čas a budou volby a podobně, tak tam dávám i druhou variantu od 1. ledna 2023. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako další vystoupí pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem v obecné rozpravě, myslím, odůvodnil ty dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh, který se týká snížení limitu ceny zboží pro vratku DPH u turistů nebo lidí z třetích zemí, to byl první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh byl snížení hranice sazby DPH z 15 % na 10 % pro základní potraviny. Formálně se tedy hlásím k těmto dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému zařazeny pod čísly 7814 a 8298. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak jsem říkal v obecné rozpravě, hlásím se k pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, který je v systému nahrán pod číslem 8313. Jak už jsem zmínil v obecné rozpravě, jde o usnadnění vrácení DPH klientům ze zahraničí. Jedná se o to, že ubude formuláře, který museli kvůli tomuto vyplňovat, a samozřejmě se tím sníží administrativní zátěž. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl tímto přihlásit k už avizovanému pozměňovacímu návrhu, který zvyšuje limit pro povinnou registraci DPH z 1 milionu na 1 200 000 korun. Je v systému pod číslem 8070. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí jako poslední v podrobné rozpravě pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já se tedy hlásím v této podrobné rozpravě k sněmovnímu tisku 7881, což je zvýšení limitu pro plátcovství DPH na částku 1,5 milionu korun, dále k tisku pod číslem 7882, což je zvýšení DPH alternativně na výši 2 miliony korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? (Ne. Není.) Zájem není. Nemáme návrhy k hlasování, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP